ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนเทพลีลา ปีการศึกษา 2561

ชื่อเรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนเทพลีลา ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนเทพลีลา เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

ผู้วิจัย นายพิพัฒน์พงษ์ สาจันทร์

ปีที่ทำการวิจัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ประเภทวิจัย การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน (Classroom Action Research)

................................................................................................................................................................

การวิเคราะห์ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนเทพลีลา ปีการศึกษา 2561 มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานด้านต่าง ๆ ของนักเรียนที่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนเทพลีลา ปีการศึกษา 2561 2) เพื่อศึกษาจุดเด่นและจุดด้อยที่ควรได้รับการพัฒนาและปรับปรุงนักเรียนแต่ละคนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนเทพลีลา ปีการศึกษา 2561 3) เพื่อศึกษาแนวทางการออกแบบการจัดการเรียนการสอนของครูให้สามารถพัฒนาคุณภาพของแต่ละคนและทุกคนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนเทพลีลา ปีการศึกษา 2561 กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 จำนวน 37 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย แบบทดสอบวัดความรู้พื้นฐานก่อนเรียน แบบวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ แบบบันทึกวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยค่าสถิติร้อยละ, SWOT analysis, PMIA (Plus, Minus, Interesting point, Approach) ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้

- การวิเคราะห์ข้อมูลด้านภูมิหลังครอบครัว สถานภาพบิดา-มารดา ส่วนใหญ่อยู่ด้วยกัน ร้อยละ 67.57 ที่พักของนักเรียน ส่วนใหญ่อาศัยหอพัก/บ้านเช่า ร้อยละ 51.35 อาชีพผู้ปกครอง ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป ร้อยละ 43.24 มีความจำเป็นที่ต้องการขอทุนการศึกษา ร้อยละ 48.65 เดินทางมาโรงเรียน ส่วนใหญ่ใช้บริการรถเมล์/รถประจำทาง ร้อยละ 43.24 เงินที่ได้รับจากผู้ปกครองในแต่ละวัน ส่วนใหญ่อยู่ที่จำนวน 51-100 บาท ร้อยละ 45.95

- การวิเคราะห์ข้อมูลด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) 3.01-3.50 ร้อยละ 37.84 ผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) 2.51-3.00 ร้อยละ 32.43 ผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) 3.51-4.00 ร้อยละ 21.62 และผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) 2.01-2.50 ร้อยละ 8.11

- การวิเคราะห์ข้อมูลด้านพัฒนาการด้านต่าง ๆ น้ำหนักของนักเรียนส่วนใหญ่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 51.35 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 35.14 และต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 13.51 ส่วนสูงของนักเรียน ส่วนใหญ่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 97.30 และต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 2.70 สายตา ส่วนใหญ่มีสายตาปกติ ร้อยละ 51.35 และสายตาสั้น ร้อยละ 45.95 สุขภาพ/โรคประจำตัว ส่วนใหญ่สุขภาพแข็งแรงเป็นปกติ ร้อยละ 70.27 เป็นภูมิแพ้ ร้อยละ 10.81 กระเพาะอาหาร ร้อยละ 8.11 และหอบหืด ร้อยละ 5.41 บุคลิกภาพทางกาย/จิตใจ ส่วนใหญ่แจ่มใส ร่าเริง ร้อยละ 97.30 และซุกซน/ไม่อยู่นิ่ง/สมาธิสั้น ร้อยละ 2.70

- การวิเคราะห์ข้อมูลด้านความสนใจและความสามารถพิเศษ วิชาที่สอบที่สุด ส่วนใหญ่ชอบชีววิทยา ร้อยละ 24.32 คณิตศาสตร์ ร้อยละ 18.92 และศิลปะ ร้อยละ 16.22 ความสามารถพิเศษ ด้านอื่น ๆ ร้อยละ 35.14 ด้านศิลปะ ร้อยละ 21.62 และด้านกีฬา ร้อยละ 18.92 อาชีพที่ใฝ่ฝัน ส่วนใหญ่อยากประกอบอาชีพรับราชการ ร้อยละ 45.95 อาชีพอิสระ ร้อยละ 27.03 และพนักงานบริษัท ร้อยละ 5.41 เมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วประสงค์ที่จะศึกษาต่อ ร้อยละ 97.30 ประกอบอาชีพ ร้อยละ 2.70

- การวิเคราะห์ผู้เรียนตามแบบ SWOT Analysis จุดแข็ง ครูมีเป้าหมายในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ตามเกณฑ์ที่โรงเรียนและเขตพื้นที่การศึกษา กำหนด เป็นเกณฑ์มาตรฐาน ครูมีกระบวนการในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและมีระบบในการจัดเก็บข้อมูล เอกสารหลักฐานเพื่อแสดงคุณภาพผู้เรียน และครูสามารถปฏิบัติงานตามมาตรฐานของโรงเรียนเทพลีลา ได้แก่ มาตรฐานการจัดการเรียนการสอน มาตรฐานการปฏิบัติงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และมาตรฐานความเป็นครูโอกาส โรงเรียนมีวิสัยทัศน์และมีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพื่อความสำเร็จของผู้เรียน จึงมีการสนับสนุนในทุกด้าน โรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล โดยเฉพาะโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เรียนฟรี 15 ปี ) โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษา สมาคมผู้ปกครองนักเรียน ผู้ปกครองเครือข่าย และไลน์กลุ่มนักเรียน และไลน์กลุ่มผู้ปกครอง อุปสรรค จำนวนนักเรียนต่อห้องมีจำนวนมาก เป็นอุปสรรคต่อการจัดการเรียนการสอนนักเรียนบางคนอาศัยในครอบครัวหย่าร้าง หรือแยกกันอยู่แต่ไม่หย่าร้าง นอกจากนี้นักเรียนบางคนยังไม่รู้เป้าหมายของตัวเองจุดอ่อน ผลการสอบ O-net ไม่ผ่านเกณฑ์ขีดจำกัดล่าง ตามที่เขตพื้นที่กำหนด

โพสต์โดย pipatpong sachan : [23 ก.พ. 2562 เวลา 20:34 น.]
อ่าน [2588] ไอพี : 183.88.72.167
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 60,246 ครั้ง
"ครูใจร้าย" คลิปสั้นสะท้อนบทบาทครูไทย (คลิปรางวัลชนะเลิศ เล่าเรื่องด้วยหัวใจจากศิษย์ถึงครู)
"ครูใจร้าย" คลิปสั้นสะท้อนบทบาทครูไทย (คลิปรางวัลชนะเลิศ เล่าเรื่องด้วยหัวใจจากศิษย์ถึงครู)

เปิดอ่าน 17,031 ครั้ง
กฎกระทรวงการประกอบวิชาชีพควบคุม พ.ศ. 2549
กฎกระทรวงการประกอบวิชาชีพควบคุม พ.ศ. 2549

เปิดอ่าน 13,478 ครั้ง
วลีเด็ดแห่งปี 2555
วลีเด็ดแห่งปี 2555

เปิดอ่าน 79,219 ครั้ง
เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

เปิดอ่าน 122,847 ครั้ง
ศาสตราจารย์ศิลป์  พีระศรี
ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี

เปิดอ่าน 12,362 ครั้ง
 วันอาสาฬหบูชา
วันอาสาฬหบูชา

เปิดอ่าน 11,116 ครั้ง
ตูนส์ศึกษา : จิตวิญญาณครู สำคัญที่สุด
ตูนส์ศึกษา : จิตวิญญาณครู สำคัญที่สุด

เปิดอ่าน 7,959 ครั้ง
ดวงตา กับพัฒนาการของลูกน้อย
ดวงตา กับพัฒนาการของลูกน้อย

เปิดอ่าน 10,060 ครั้ง
ปิดเทอมเพิ่มทักษะประสบการณ์อยู่ที่บ้านได้ความรู้คู่เพลิดเพลิน แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ เที่ยวไป เรียนไปกับ สสวท.
ปิดเทอมเพิ่มทักษะประสบการณ์อยู่ที่บ้านได้ความรู้คู่เพลิดเพลิน แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ เที่ยวไป เรียนไปกับ สสวท.

เปิดอ่าน 29,656 ครั้ง
4 วิธีลดเครียดก่อนนอน
4 วิธีลดเครียดก่อนนอน

เปิดอ่าน 10,148 ครั้ง
ทางรอดประเทศไทย : เปลี่ยนระบบการเรียนรู้
ทางรอดประเทศไทย : เปลี่ยนระบบการเรียนรู้

เปิดอ่าน 13,105 ครั้ง
คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา
คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา

เปิดอ่าน 10,560 ครั้ง
พ่อแม่ควรแอด เฟซบุ๊ก Facebook ลูกไหม
พ่อแม่ควรแอด เฟซบุ๊ก Facebook ลูกไหม

เปิดอ่าน 13,015 ครั้ง
ระวัง! ของกินเล่นพลังงานสูง
ระวัง! ของกินเล่นพลังงานสูง

เปิดอ่าน 49,481 ครั้ง
วิจัยคืออะไร
วิจัยคืออะไร

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 9,017 ครั้ง
Apink - Hush คลิปนี้คนดูล้านกว่าวิว (HD)
Apink - Hush คลิปนี้คนดูล้านกว่าวิว (HD)

เปิดอ่าน 14,527 ครั้ง
หลักเกณฑ์ใหม่ในการตั้งชื่อวัด
หลักเกณฑ์ใหม่ในการตั้งชื่อวัด

เปิดอ่าน 11,479 ครั้ง
ความลับของ ลูกแพร์หน้าทารก ที่วางขายในซูเปอร์มาร์เก็ตจีน
ความลับของ ลูกแพร์หน้าทารก ที่วางขายในซูเปอร์มาร์เก็ตจีน

เปิดอ่าน 8,400 ครั้ง
ดูเป็นแสน!นร.อ่านอังกฤษฮา ครูหล่อเผยไม่ดุนร.เก่งขึ้น
ดูเป็นแสน!นร.อ่านอังกฤษฮา ครูหล่อเผยไม่ดุนร.เก่งขึ้น

เปิดอ่าน 12,146 ครั้ง
อยากรู้หรือไม่...คุณแก่เร็วไป หรือ อ่อนกว่าวัย ?
อยากรู้หรือไม่...คุณแก่เร็วไป หรือ อ่อนกว่าวัย ? เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ