ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานประเมินโครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน และบุคลากรโรงเรียนบ้านเขาตาอิ๋น จังหวัดระยอง

บทคัดย่อ

การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินโครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน และบุคลากรโรงเรียนบ้านเขาตาอิ๋น จังหวัดระยอง โดยประยุกต์ใช้การประเมินตามรูปแบบซิปโมเดล (CIPP Model) กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาจำนวน 59 คน ได้มาโดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) จากประชากรผู้ปกครองนักเรียนในโรงเรียนบ้านเขาตาอิ๋น จังหวัดระยอง เครื่องมือ ที่ใช้ในการประเมินได้แก่ แบบประเมินโครงการ แบบสอบถามความพึงพอใจ และแบบสอบถาม ความคิดเห็น สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป และการวิเคราะห์เนื้อหา

ผลการประเมินปรากฏดังนี้

1. ผลการประเมินโครงการ โดยรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก

2. ผลการประเมินด้านบริบทโรงเรียน โดยรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก และพบว่า หัวข้อวัตถุประสงค์ของโครงการเข้าใจได้ชัดเจน ทราบนโยบายที่เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียน การวางแผนโครงการสอดคล้องกับปัญหาของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน โรงเรียนมีการแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียน และต้องการดำเนินงานโครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน และบุคลากรในโรงเรียนบ้านเขาตาอิ๋น จังหวัดระยอง มีผลการประเมินในระดับมากที่สุด ส่วนหัวข้ออื่น ๆ มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก

3. ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการ โดยรวมมีผลการประเมินยู่ในระดับมาก และพบว่า หัวข้อนักเรียนแกนนำส่งเสริมสุขภาพมีจำนวนเพียงพอกับการปฏิบัติงานตามโครงการ และผู้บริหารโรงเรียนให้การสนับสนุนโครงการ มีผลการประเมินในระดับมากที่สุด ส่วนหัวข้ออื่น ๆ มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ยกเว้นมีงบประมาณในการสนับสนุนโครงการอย่างเพียงพอมีผลการประเมินอยู่ในระดับปานกลาง

4. ผลการประเมินด้านกระบวนการดำเนินงานโครงการ โดยรวมมีผลการประเมินอยู่ใน

ระดับมาก และพบว่า เรื่องการดำเนินงานทั่วไป และเรื่องการจัดสิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะมีผลการประเมินในระดับมากที่สุด ส่วนเรื่องอื่น ๆ มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก

5. ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการ พบว่า

5.1 ผลการดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนและบุคลากรโรงเรียนบ้านเขาตาอิ๋น จังหวัดระยอง มีความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ในระดับมากที่สุด

5.2 การจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพตามวัตถุประสงค์โครงการ พบว่า โรงเรียนจัดกิจกรรม ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด ร้อยละ 100

6. ผลสำรวจการส่งเสริมสุขภาพอนามัยตามสภาพจริง พบว่า ด้านมาตรฐานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ด้านโภชนาการ ด้านอนามัย ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดร้อยละ 70 ทุกด้าน

7. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และพบว่า เรื่องที่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ โรงเรียนมีสนามกีฬา สนามเด็กเล่นจัดเป็นสัดส่วน มีอ่างล้างมือ สะอาด อยู่ในสภาพดี มีน้ำพอใช้ มีห้องน้ำห้องส้วมสะอาด และเพียงพอต่อนักเรียน มีการประชาสัมพันธ์การป้องกันตนเองเมื่อมีโรคระบาดให้ครู นักเรียน และบุคลากรในโรงเรียนทราบอย่างต่อเนื่อง มีการตรวจร่างกายนักเรียนประจำปีโดยแพทย์ และครูสอนเรื่อง ความปลอดภัยในโรงเรียน ส่วนเรื่องอื่น ๆ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

8. ผลการประเมินความคิดเห็นของผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษา พบว่า มีความเห็นว่าโรงเรียนมีการปฏิบัติผ่านเกณฑ์ที่กำหนดร้อยละ 70 ทุกหัวข้อ โดยกิจกรรมที่โรงเรียนปฏิบัติผ่านเกณฑ์และมีการปฏิบัติ ร้อยละ100 คือ โรงเรียนมีศูนย์บริการข่าวสารทางด้านสุขภาพให้กับนักเรียนและชุมชน โรงเรียนได้ส่งเสริมนักเรียนเป็นแบบอย่างที่ดีด้านสุขภาพให้กับชุมชน โรงเรียนอนุญาตให้นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนใช้สถานที่ สนามกีฬาเพื่อการออกกำลังกายและการแข่งขันกีฬา โรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันด้านสุขภาพในระดับต่าง ๆ ส่วนเรื่องในวันประชุมผู้ปกครองทางโรงเรียนแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพให้ทราบ พบว่ามีการปฏิบัติเป็นอันดับต่ำสุด

9. สรุปปัญหาและอุปสรรค เรียงตามความต้องการโดยให้โรงเรียนดำเนินการตามความถี่จากมากไปน้อย ดังนี้ โรงเรียนควรดำเนินการโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง นักเรียนยังปฏิบัติไม่สม่ำเสมอในการรักษาความสะอาด มีการประชาสัมพันธ์โครงการน้อยเกินไป ควรแบ่งเขตพื้นที่ความรับผิดชอบให้ชัดเจน ควรจัดเสียงตามสายเรื่องสุขภาพอนามัย ควรมีการประกวดห้องเรียนสะอาดและให้รางวัลทุก ๆ เดือน ควรจ้างบริษัททำความสะอาดห้องน้ำห้องส้วมโดยเฉพาะ ครูควรเป็นต้นแบบที่ดีและฝึกให้นักเรียนรักษาความสะอาด ควรเผยแพร่ผลงานสู่ชุมชน ควรมีการจัดกิจกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพร่วมกับชุมชนให้มากขึ้น ครูควรไปเยี่ยมบ้านเพื่อศึกษาปัญหาด้านสุขภาพนักเรียนให้มากขึ้น ควรหาบุคลากรที่มารับผิดชอบการจัดกิจกรรมทำอาหารกลางวันโดยเฉพาะ ควรจัดหางบประมาณให้เพียงพอสำหรับแก้ปัญหาการขาดแคลนอาหารกลางวันของนักเรียนยากจน เพื่อลดปัญหาการขาดสารอาหารในเด็กนักเรียน ควรมีการประชุมเกี่ยวกับการดูแลและส่งเสริมสุขภาพ ระหว่างครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษา อย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง และควรให้ขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน

โพสต์โดย ดิน : [13 มี.ค. 2562 เวลา 08:04 น.]
อ่าน [2199] ไอพี : 125.27.49.21
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 102,990 ครั้ง
ทฤษฎีกลุ่มพุทธิปัญญานิยม
ทฤษฎีกลุ่มพุทธิปัญญานิยม

เปิดอ่าน 23,064 ครั้ง
คลิปโครงการ "ลดพุงลดโรค 90 วินาที" โดย สสส. ที่กำลังฮิตสุดๆ ในขณะนี้
คลิปโครงการ "ลดพุงลดโรค 90 วินาที" โดย สสส. ที่กำลังฮิตสุดๆ ในขณะนี้

เปิดอ่าน 19,737 ครั้ง
20 เรื่องเหลือเชื่อทางวิทยาศาสตร์
20 เรื่องเหลือเชื่อทางวิทยาศาสตร์

เปิดอ่าน 56,572 ครั้ง
เกลือ
เกลือ

เปิดอ่าน 12,796 ครั้ง
เป่ายิ้งฉุบเป็นของชาติไหน
เป่ายิ้งฉุบเป็นของชาติไหน

เปิดอ่าน 37,853 ครั้ง
ตำนาน ดอกกุหลาบ กับความหมายดี ๆ
ตำนาน ดอกกุหลาบ กับความหมายดี ๆ

เปิดอ่าน 14,631 ครั้ง
ปีใหม่แล้ว.....แต่การศึกษาไทยยังบ้าไม่เลิก!
ปีใหม่แล้ว.....แต่การศึกษาไทยยังบ้าไม่เลิก!

เปิดอ่าน 8,619 ครั้ง
Area-Based Education สร้างการศึกษาตอบโจทย์จังหวัด
Area-Based Education สร้างการศึกษาตอบโจทย์จังหวัด

เปิดอ่าน 11,383 ครั้ง
ผีเสื้อบอกให้รู้มลพิษในแหล่งน้ำ ไม่ต้องไปตรวจ วัดด้วยสารเคมี
ผีเสื้อบอกให้รู้มลพิษในแหล่งน้ำ ไม่ต้องไปตรวจ วัดด้วยสารเคมี

เปิดอ่าน 32,019 ครั้ง
ดร.อาจอง เผยหิมะตก ในประเทศไทย ม.ค. ปีหน้า
ดร.อาจอง เผยหิมะตก ในประเทศไทย ม.ค. ปีหน้า

เปิดอ่าน 37,489 ครั้ง
ทำไมหยดน้ำจึงกลิ้งบนใบบัวได้
ทำไมหยดน้ำจึงกลิ้งบนใบบัวได้

เปิดอ่าน 9,057 ครั้ง
บางอ้อ : ครูพันธุ์ใหม่ หัวใจไฮเทค
บางอ้อ : ครูพันธุ์ใหม่ หัวใจไฮเทค

เปิดอ่าน 41,921 ครั้ง
ทำได้จริง!!เทคนิคการปลูกกล้วยให้เครือหันออกไปทางทิศเดียวกัน
ทำได้จริง!!เทคนิคการปลูกกล้วยให้เครือหันออกไปทางทิศเดียวกัน

เปิดอ่าน 19,305 ครั้ง
วิตามิน บี
วิตามิน บี

เปิดอ่าน 8,588 ครั้ง
คุณคิดว่าคอมพิวเตอร์เร็วขนาดไหน?
คุณคิดว่าคอมพิวเตอร์เร็วขนาดไหน?

เปิดอ่าน 23,817 ครั้ง
สิงคโปร์รณรงค์เลิกบ้าคะแนนสอบ ปรามพ่อแม่อย่ากดดันลูก
สิงคโปร์รณรงค์เลิกบ้าคะแนนสอบ ปรามพ่อแม่อย่ากดดันลูก
เปิดอ่าน 9,432 ครั้ง
สามเณรน้อย ท่องบทธัมมจักกัปปวัตตนสูตรคล่องมาก ทึ่งสวดมนต์ตั้งแต่ยังอ่านไม่ออก
สามเณรน้อย ท่องบทธัมมจักกัปปวัตตนสูตรคล่องมาก ทึ่งสวดมนต์ตั้งแต่ยังอ่านไม่ออก
เปิดอ่าน 14,094 ครั้ง
ครม.ไฟเขียว "กัญชง" ปลูกได้ครัวละไม่เกิน1ไร่ พืชเศรษฐกิจไทยตัวใหม่
ครม.ไฟเขียว "กัญชง" ปลูกได้ครัวละไม่เกิน1ไร่ พืชเศรษฐกิจไทยตัวใหม่
เปิดอ่าน 30,557 ครั้ง
โรคพยาธิตัวจี๊ด
โรคพยาธิตัวจี๊ด
เปิดอ่าน 37,939 ครั้ง
บาร์โค้ด ประวัติ การประดิษฐ์บาร์โค้ด รหัสแท่งมหัศจรรย์
บาร์โค้ด ประวัติ การประดิษฐ์บาร์โค้ด รหัสแท่งมหัศจรรย์

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ