ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมในศตวรรษที่ 21

ชื่อเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมในศตวรรษที่ 21

ผู้วิจัย ว่าที่ร.ต.ประเสริฐ มะธิปิไข

หน่วยงาน โรงเรียนนาข่าวิทยาคม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม

ปีที่พิมพ์ 2560

บทคัดย่อ

ในการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมในศตวรรษที่ 21

มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยดังนี้ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน ความต้องการและแนวทางในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 2) เพื่อสร้างและตรวจสอบคุณภาพหลักสูตรฝึกอบรมด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมในศตวรรษที่ 21 3) เพื่อศึกษาผลการใช้หลักสูตรฝึกอบรมด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมในศตวรรษที่ 21 แบ่งการวิจัยออกเป็น 3 ระยะคือ ระยะที่ 1 การศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการและแนวทางในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มเป้าหมายคือ นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 369 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูลได้แก่ แบบสอบถามที่มีค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.33–0.73 มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.82 และแบบบันทึกการสนทนากลุ่ม ระยะที่ 2 การออกแบบและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ผู้ที่มีความรู้ความสามารถ เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม จำนวน 7 คน

เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูลได้แก่ ร่างหลักสูตรฝึกอบรมและแบบประเมินโครงร่างหลักสูตร ระยะที่ 3 การนำหลักสูตรไปใช้ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนนาข่าวิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม จำนวน 30 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ครูผู้สอนจำนวน 20 คน เครื่องมือในการวิจัยได้แก่ หลักสูตรฝึกอบรมด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมในศตวรรษที่ 21 แบบประเมินความรู้ก่อนและหลัง การฝึกอบรม แบบสอบคามความพึงพอใจ แบบประเมินความเหมาะสม/ความเป็นไปได้/

ความเป็นประโยชน์ สถิติที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตร และสถิติทดสอบที (t – test)

ผลการวิจัยปรากฏดังนี้

1. สภาพปัจจุบันในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมของนักเรียนมัธยมศึกษา

ตอนปลาย โดยรวมอยู่ในระดับมาก และมีความต้องการในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด แนวทางในการพัฒนาคือ ควรพัฒนาจากสภาพปัญหาและความต้องการของนักเรียน เพื่อตอบสนองความต้องการได้ตรงเป้าหมาย รูปแบบของการจัดฝึกอบรมควรเป็น การปฏิบัติการ มีการบูรณาการ มีความยืดหยุ่น ใช้กระบวนการกลุ่ม ระดมสมองแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเหมาะสมกับผู้เข้ารับการอบรมที่มีความแตกต่างระหว่างบุคคล

2. หลักสูตรฝึกอบรมด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมในศตวรรษที่ 21 ในภาพรวมมี

ความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และองค์ประกอบของหลักสูตรฝึกอบรมประกอบด้วย หลักการและเหตุผล จุดมุ่งหมาย โครงสร้างเนื้อหาสาระ กิจกรรมการฝึกอบรม สื่อประกอบการฝึกอบรม และวัดและประเมินผล

3. ผลการใช้หลักสูตรฝึกอบรมด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมในศตวรรษที่ 21

สรุปได้ดังนี้

3.1 ผลการเปรียบเทียบคะแนนก่อนการฝึกอบรมและหลังการฝึกอบรมด้านทักษะ การเรียนรู้และนวัตกรรม พบว่านักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายมีคะแนนหลังการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3.2 นักเรียนมีความพึงพอใจต่อหลักสูตรฝึกอบรมด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมในศตวรรษที่ 21 โดยรวมอยู่ในระดับมาก

3.3 ครูผู้สอนของโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม มีความคิดเห็นต่อหลักสูตรฝึกอบรมด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมในศตวรรษที่ 21 ด้านความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก

โดยสรุป การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมในศตวรรษที่ 21 มีความเหมาะสม ช่วยให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมในศตวรรษ ที่ 21 ได้ ดังนั้น ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถนำหลักสูตรการฝึกอบรม ไปใช้กับโรงเรียนหรือหน่วยงานที่สนใจได้เพื่อเป็นการส่งเสริมการใฝ่เรียนรู้ ทักษะการคิดวิจารณญาณ การแก้ปัญหา การสื่อสารและความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม การสร้างสรรค์นวัตกรรมต่างๆ สำหรับผู้เรียนได้

โพสต์โดย ประเสริฐ มะธิปิไข : [19 มี.ค. 2562 เวลา 14:25 น.]
อ่าน [1478] ไอพี : 101.51.12.1
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ