ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รายวิชาภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอั

การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

รายวิชาภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจประกอบการสอนแบบ SQ4R

โรงเรียนบ้านดู่ จังหวัดศรีสะเกษ

นางเบญจมาศ ตันทอง

ทำวิจัยเมื่อ พ.ศ. 2560- 2561

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รายวิชาภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระ การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจประกอบ การสอนแบบ SQ4R (2) พัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ รายวิชาภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ 80/80 (3) ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระหว่างก่อนและหลังการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ รายวิชาภาษาอังกฤษ ประกอบการสอนแบบ SQ4R และ (4) ศึกษาเจตคติต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ รายวิชาภาษาอังกฤษ ประกอบการสอนแบบ SQ4R

การดำเนินการวิจัยมี 4 ขั้นตอน ได้แก่ (1) ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน (2) ขั้นตอนที่ 2 พัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ (3) ขั้นตอนที่ 3 ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระหว่างก่อนและหลังการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ และ (4) ศึกษาเจตคติต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ รายวิชาภาษาอังกฤษ ประกอบการสอนแบบ SQ4R กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านดู่ จังหวัดศรีสะเกษ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 34 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย ได้แก่ (1) แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ รายวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 12 ชุด (2) แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 12 แผน (3) แบบทดสอบ วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 40 ข้อ และ (4) แบบวัดเจตคติต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จำนวน 20 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานด้วย t – test (Dependent Sample)

ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้

1. ผลจากการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน พบว่า

1.1 สภาพการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษของครูชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยรวมปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า สอนโดยเน้นทุกทักษะ ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน ปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ สร้างบรรยากาศการสอนโดยใช้เกม หรือแพลง ปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ส่วนการใช้วิธีการสอนที่สอดคล้องกับทักษะภาษาอังกฤษ มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด และปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย

1.2 สภาพการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เป็นปัญหา ของครูโดยรวมและมีปัญหามาก ได้แก่ ครูขาดนวัตกรรมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ครูขาดความรู้ในการสร้างและพัฒนานวัตกรรม และครูขาดการพัฒนาเทคนิคหรือวิธีการสอนแบบใหม่ ๆ สำหรับปัญหาที่เกิดจากนักเรียนโดยรวมมีปัญหาในระดับมาก ได้แก่ นักเรียนมีพื้นฐานภาษาอังกฤษต่ำมาจากโรงเรียนเดิม นักเรียนขาดทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ และนักเรียนไม่กล้าแสดงออกในการใช้ภาษาอังกฤษ

1.3 ความต้องการของครูผู้สอนในการแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีความต้องการมาก 3 อันดับแรก ได้แก่ ต้องการการอบรมเทคนิคหรือวิธีสอนภาษาอังกฤษ ต้องการพัฒนาเทคนิคการสอนที่สอดคล้องกับทักษะภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) และต้องการการอบรมการสร้างและพัฒนานวัตกรรม โดยมีข้อเสนอแนะ 3 อันดับแรก ได้แก่ โรงเรียนควรสนับสนุนให้ครูอบรมเทคนิคหรือวิธีสอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนควรสนับสนุนให้ครูพัฒนาเทคนิคการสอนที่สอดคล้องกับทักษะ และโรงเรียนควรสนับสนุนให้ครูการสร้างและพัฒนานวัตกรรม

1.4 ปัญหาในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียน ซึ่งมีความถี่สูง 3 อันดับแรก ได้แก่ นักเรียนไม่ชอบเรียนวิชาภาษาอังกฤษ นักเรียนเรียนอ่อนและขาดพื้นฐานภาษาอังกฤษ และนักเรียนขาดแบบเรียนวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับความต้องการในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียน ซึ่งมีความถี่สูง 3 อันดับแรก ได้แก่ ต้องการให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนภาษาอังกฤษ ที่สนุกสนาน เช่น เกม เพลง ต้องการให้ครูใช้สื่อการสอนที่น่าสนใจ เช่น วีดิโอ ซีดีรอม และต้องการ ให้มีหนังสือการ์ตูนเพื่อฝึกอ่านภาษาอังกฤษ

2. ผลจากการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ พบว่า

แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ รายวิชาภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.64/82.72 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้

3. ผลจากการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระหว่างก่อนและหลังการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ พบว่า

นักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ รายวิชาภาษาอังกฤษ ประกอบการสอนแบบ SQ4R รายวิชาภาษาอังกฤษ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจสูงกว่าก่อนการใช้แบบฝึกทักษะ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

4. ผลจากการศึกษาเจตคติต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ รายวิชาภาษาอังกฤษ ประกอบการสอนแบบ SQ4R พบว่า

นักเรียนมีเจตคติต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษา อังกฤษเพื่อความเข้าใจ รายวิชาภาษาอังกฤษ ประกอบการสอนแบบ SQ4R โดยรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.73

โพสต์โดย เบญ : [8 เม.ย. 2562 เวลา 13:57 น.]
อ่าน [1450] ไอพี : 182.232.137.137
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com

แนวข้อสอบท้องถิ่น


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ