ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนบ้านคลอง สำโรง โดยบูรณาการตามรูปแบบโรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ ปีการศึกษา 2560

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนบ้านคลอง

สำโรง โดยบูรณาการตามรูปแบบโรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ

ปีการศึกษา 2560

ชื่อผู้ประเมิน นายธวัชชัย พลนิกาย

ปีการศึกษา 2560

บทคัดย่อ

รายงานการประเมินโครงการโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนบ้านคลอง

สำโรง โดยบูรณาการตามรูปแบบโรงเรียนคุณธรรมมูลนิธิยุวสถิรคุณ ปีการศึกษา 2560 ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินด้านบริบท (Context Evaluation) ประเมินด้านปัจจัย (Input Evaluation) ด้านกระบวนการ (Process Evaluation) ด้านผลผลิต (Product Evaluation) และประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินโครงการ โดยใช้รูปแบบการประเมิน CIPP ของดีแอล สตัฟเฟิลบีมและคณะ( D.L.Stufflebeam and Others1971:216-265) มาเป็นรูปแบบในการประเมิน ประชากรที่ใช้ในการประเมินประกอบด้วย ผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านคลองสำโรง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร รวมทั้งสิ้นจำนวน 136 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการ ประกอบด้วย แบบสอบถาม จำนวน 5 ฉบับ และเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา

ผลการประเมิน

1. ผลการประเมินภาพรวมของโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนบ้านคลองสำโรง โดยบูรณาการตามรูปแบบโรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ ปีการศึกษา 2560 มีผลการประเมินภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านคือ การประเมินด้านบริบท ( Context Evaluation) มีความสอดคล้องอยู่ในระดับมาก การประเมินด้านปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) มีความเหมาะสมและความพร้อมอยู่ในระดับมาก ด้านกระบวนการ (Process Evaluation) มีความเหมาะสมและความพร้อมอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านผลผลิตของโครงการ (Product Evaluation) มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด และด้านความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

2. ผลการประเมินด้านบริบทของโครงการ (Context Evaluation )เป็นการประเมิน ความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์ของโครงการกับปัญหาและความจำเป็น นโยบายทางการศึกษา ความต้องการและความคาดหวังต่อโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนบ้านคลองสำโรง โดยบูรณาการตามรูปแบบโรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ ความคิดเห็นของผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองสำโรง พบว่า ความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์ของโครงการกับปัญหาและความจำเป็น มีความสอดคล้องอยู่ในระดับมาก ความต้องการและความคาดหวังต่อโครงการ มีความสอดคล้องอยู่ในระดับมาก และความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์ของโครงการกับนโยบายทางการศึกษามีความสอดคล้องอยู่ในระดับมากที่สุด

3. ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation )เป็นการประเมินความเหมาะสม/พอเพียงของปัจจัยนำเข้าที่ใช้ในโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนบ้านคลองสำโรง โดยบูรณาการตามรูปแบบโรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ ประกอบด้วย บุคลากร งบประมาณ สื่อวัสดุอุปกรณ์ และรูปแบบการจัดกิจกรรม พบว่า ความเหมาะสมพอเพียงของปัจจัยนำเข้า ตามความคิดเห็นของผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองสำโรง ความเหมาะสม/พอเพียงโดยรวมมีความเหมาะสม/พอเพียง อยู่ในระดับมาก โดยมี ความเหมาะสมและความพร้อมของรูปแบบการจัดกิจกรรมอยู่ในระดับมากที่สุด

4. ผลการประเมินด้านกระบวนการ (Process Evaluation )เป็นการประเมินความเหมาะสมของกระบวนการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนบ้านคลองสำโรง โดยบูรณาการตามรูปแบบโรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ ประกอบด้วย การวางแผน การดำเนินงาน การประเมินผล การปรับปรุงและพัฒนา พบว่า ความเหมาะสมของกระบวนการดำเนินงาน ตามความคิดเห็นของผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองสำโรง มีความเหมาะสมมีอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมี ความเหมาะสมในการวางแผน ความเหมาะสมในการดำเนินงาน ความเหมาะสมในการประเมินผล ความเหมาะสมในการปรับปรุงพัฒนางาน อยู่ในระดับมากที่สุดทุกรายการ

5. ผลการประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation )เป็นการประเมินความเหมาะสมของผลการดำเนินโครงการและคุณลักษณะนักเรียนด้านคุณธรรมจริยธรรม ที่ได้จากการดำเนินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนบ้านคลองสำโรง โดยบูรณาการตามรูปแบบโรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ ตามความคิดเห็น ของ ผู้อำนวยสถานศึกษา ครูผู้สอน และคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านคลองสำโรง ประกอบด้วย ผลการดำเนินโครงการและคุณลักษณะนักเรียนด้านคุณธรรมจริยธรรม พบว่า มีความเหมาะสมมีอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมี ความเหมาะสมในผลการดำเนินโครงการ และ ความเหมาะสมของคุณลักษณะนักเรียนด้านคุณธรรมจริยธรรม อยู่ในระดับมากที่สุดทุกรายการ

6. การประเมินความพึงพอใจในการดำเนินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนบ้านคลองสำโรง โดยบูรณาการตามรูปแบบโรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ ตามความคิดเห็น ของ ผู้อำนวยสถานศึกษา ครูผู้สอน และคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านคลองสำโรง ในภาพรวม พบว่า ทุกรายการมีผลการประเมินความพึงพอใจในระดับมากที่สุด โดยกิจกรรมของโครงการมีความหลากหลายและเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน มีค่าความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด

โพสต์โดย กุ้ง : [17 เม.ย. 2562 เวลา 13:55 น.]
อ่าน [1687] ไอพี : 171.100.24.50
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 10,869 ครั้ง
คลิปถ่ายทอดสด "หนุ่มโดดดิ่งเวหา" จากขอบโลกยอดคนดูทำลายสถิติยูทูป
คลิปถ่ายทอดสด "หนุ่มโดดดิ่งเวหา" จากขอบโลกยอดคนดูทำลายสถิติยูทูป

เปิดอ่าน 29,024 ครั้ง
4 ทักษะสมองแห่งอนาคตที่ลูกต้องมี
4 ทักษะสมองแห่งอนาคตที่ลูกต้องมี

เปิดอ่าน 10,071 ครั้ง
ชาวเน็ตควรรู้ไว้ พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ มีผล 4 ส.ค. แชร์ภาพผู้อื่นต้องระวังให้ดี
ชาวเน็ตควรรู้ไว้ พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ มีผล 4 ส.ค. แชร์ภาพผู้อื่นต้องระวังให้ดี

เปิดอ่าน 9,275 ครั้ง
ถึงเวลา"ยกเครื่อง" สทศ. เรียกศรัทธา...ระบบทดสอบชาติ!!
ถึงเวลา"ยกเครื่อง" สทศ. เรียกศรัทธา...ระบบทดสอบชาติ!!

เปิดอ่าน 13,322 ครั้ง
นอนหลับท่าไหนดีที่สุด
นอนหลับท่าไหนดีที่สุด

เปิดอ่าน 1,770 ครั้ง
ไม่เชื่ออย่าลบหลู่! 3 ข้อห้าม ห้ามทำในวันหวยออก หากอยากถูกหวย!
ไม่เชื่ออย่าลบหลู่! 3 ข้อห้าม ห้ามทำในวันหวยออก หากอยากถูกหวย!

เปิดอ่าน 26,640 ครั้ง
Adjectives (Articles - the )
Adjectives (Articles - the )

เปิดอ่าน 27,007 ครั้ง
สัมภาษณ์ "น้องเรนนี่" เด็กไทยอัจฉริยะ สอบได้คะแนนอันดับที่ 1 ของโลก
สัมภาษณ์ "น้องเรนนี่" เด็กไทยอัจฉริยะ สอบได้คะแนนอันดับที่ 1 ของโลก

เปิดอ่าน 21,708 ครั้ง
การวัดความกดอากาศ
การวัดความกดอากาศ

เปิดอ่าน 10,967 ครั้ง
ใส่ใจการ "เคี้ยวอาหาร" กันสักนิด
ใส่ใจการ "เคี้ยวอาหาร" กันสักนิด

เปิดอ่าน 22,502 ครั้ง
ลายมือของคนที่มีเงินทองอยู่ตลอดเวลาต้องมี "ก้นหอยมหาเศรษฐี"
ลายมือของคนที่มีเงินทองอยู่ตลอดเวลาต้องมี "ก้นหอยมหาเศรษฐี"

เปิดอ่าน 17,953 ครั้ง
ระบบการจัดการฐานข้อมูล
ระบบการจัดการฐานข้อมูล

เปิดอ่าน 8,582 ครั้ง
ฝังเข็มที่ใบหู ลดน้ำหนักได้
ฝังเข็มที่ใบหู ลดน้ำหนักได้

เปิดอ่าน 10,011 ครั้ง
ปัญหาของชาวโซเชียล เฟซบุ๊กกับภาวะซึมเศร้า
ปัญหาของชาวโซเชียล เฟซบุ๊กกับภาวะซึมเศร้า

เปิดอ่าน 12,013 ครั้ง
สะกดชื่อเป็นภาษาอังกฤษผ่านทางโทรศัพท์แล้วฟังกันไม่รู้เรื่องใช่มั๊ย เรามีทางช่วย
สะกดชื่อเป็นภาษาอังกฤษผ่านทางโทรศัพท์แล้วฟังกันไม่รู้เรื่องใช่มั๊ย เรามีทางช่วย

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 7,839 ครั้ง
Google Wave ของเล่นใหม่จากูเกิ้ล
Google Wave ของเล่นใหม่จากูเกิ้ล

เปิดอ่าน 48,830 ครั้ง
ทำไมต้องใส่ชุดดำไปงานศพ
ทำไมต้องใส่ชุดดำไปงานศพ

เปิดอ่าน 8,523 ครั้ง
ว้าว น่าสนใจ คลิปวีดิโอ 7 เทคนิค ถ่ายรูปด้วยสมาร์ทโฟนให้สนุกขึ้น
ว้าว น่าสนใจ คลิปวีดิโอ 7 เทคนิค ถ่ายรูปด้วยสมาร์ทโฟนให้สนุกขึ้น

เปิดอ่าน 10,100 ครั้ง
ครูอินเดีย ลุยน้ำไปสอนหนังสือเด็กนานกว่า 20 ปี
ครูอินเดีย ลุยน้ำไปสอนหนังสือเด็กนานกว่า 20 ปี

เปิดอ่าน 46,037 ครั้ง
แผนผังขั้นตอนการดำเนินการของ กศจ. ในการดำเนินการย้ายครู ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์
แผนผังขั้นตอนการดำเนินการของ กศจ. ในการดำเนินการย้ายครู ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ