ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิศาสตร์ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1 โดยใช้กิจกรรมเกมการศึกษาแสนสนุก

ชื่อเรื่อง รายงานผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิศาสตร์ของเด็กปฐมวัย

ชั้นอนุบาลปีที่ 1 โดยใช้กิจกรรมเกมการศึกษาแสนสนุก

ชื่อผู้ศึกษา เกศริน กองจันทร์

ครูชำนาญการ โรงเรียนชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม

อำเภอแม่แจ่ม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

ปีที่ศึกษา 2560

บทคัดย่อ

รายงานผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิศาสตร์ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1 โดยใช้กิจกรรมเกมการศึกษาแสนสนุก เพื่อศึกษาผลเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาแสนสนุก ทั้งรายด้าน และภาพรวม ประชากรที่ใช้ในการศึกษาเป็นเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 19 คน เป็นเด็กชาย 9 คน เด็กหญิง 10 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย คู่มือ การจัดกิจกรรมเกมการศึกษาแสนสนุก จำนวน 10 ชุดๆ ละ3 กิจกรรม รวม 30 กิจกรรม แผนการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1โดยใช้กิจกรรมเกมการศึกษาแสนสนุก จำนวน 30 แผน และแบบประเมินทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ จำนวน 4 ชุด ๆละ 5 ข้อ รวม 20 ข้อ ใช้เวลาในการศึกษา 10 สัปดาห์และรวบรวมข้อมูลหลังการทดลอง สถิติ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ หาค่าเฉลี่ย ( µ ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ ) และร้อยละของคะแนน เปลี่ยนแปลง (Percentage+Change : P.C) นำเสนอในรูปตารางประกอบการพรรณา

ผลการศึกษาได้ ดังนี้

1. ผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1 ระหว่างการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาแสนสนุก มีผลการพัฒนารายด้านและภาพรวม พบว่า ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็ก ในด้านการนับจำนวน การเปรียบเทียบ การเรียงลำดับการจัดหมวดหมู่ และภาพรวม เริ่มในสัปดาห์แรกมีการจัดกิจกรรมและประเมินผลและประเมินผลการพัฒนาการเด็ก มีผลการประเมินอยู่ในระดับพอใช้ (1.88,1.59,1.82,1.70,1.75) ตามลำดับ จากนั้นมีการจัดกิจกรรม และประเมินผลพัฒนาการอย่างต่อเนื่องจนถึงสัปดาห์ที่ 10 ผลปรากฏว่า เด็กมีผลการพัฒนาเพิ่มขึ้น คือ ทักษะด้านการนับจำนวน ระหว่างสัปดาห์ที่ 1 ถึงสัปดาห์ที่ 5 ได้ค่าเฉลี่ย 1.88,2.00 ,2.18, 2.30, 2.40,)และสัปดาห์ที่ 6 ถึงสัปดาห์สุดท้ายพัฒนาการอยู่ในระดับ ดี( 2.51 ,2.60,2.65,2.77 และ2.93 ) ด้านการเปรียบเทียบระหว่างสัปดาห์ที่ 1 ถึงสัปดาห์ที่ 4 ได้ค่าเฉลี่ย (1.59,2.19 ,2.30, 2.40,)และสัปดาห์ที่ 5 ถึงสัปดาห์สุดท้ายพัฒนาการอยู่ในระดับ ดี( 2.51 ,2.60,2.68,2.77,2.87 และ3.00 ) ด้านการเรียงลำดับ ระหว่างสัปดาห์ที่ 1 ถึงสัปดาห์ที่ 6 ได้ค่าเฉลี่ย 1.82, 2.07, 2.19, 2.26, 2.35, 2.44)และสัปดาห์ที่ 7 ถึงสัปดาห์สุดท้ายพัฒนาการอยู่ในระดับ ดี( 2.53 ,2.62,2.74, และ2.84 ) ด้านการจัดหมวดหมู่ ระหว่างสัปดาห์ที่ 1ถึงสัปดาห์ที่ 7 ได้ค่าเฉลี่ย (1.70,1.88, 2.00 ,2.11, 2.21, 2.30,2.44)และสัปดาห์ที่ 8 ถึงสัปดาห์สุดท้ายพัฒนาการอยู่ในระดับ ดี( 2.53 ,2.67,2.77 ) โดยภาพรวมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์เริ่มสัปดาห์แรกเด็กได้คะแนนอยู่ในระดับพอใช้(1.75)ต่อมามีการจัดกิจกรรมและประเมินพฤติกรรมลักษณะเดิม ปรากฏว่าเด็กมีพัฒนาการเพิ่มขึ้นตามลำดับสัปดาห์ที่ 2 ถึงสัปดาห์ที่ 6 อยู่ในระดับพอใช้ ดังนี้ 2.03 ,2.17, 2.27, 2.37 และ2.46 ในสัปดาห์ที่ 7 ถึงสัปดาห์ที่ 10 มีพัฒนาการเพิ่มขึ้นตามลำดับอยู่ในระดับ ดี ดังนี้, 2.56, 2.64, 2.76 ,2.89 ได้ค่าเฉลี่ย 10 สัปดาห์ อยู่ที่2.39 อยู่ในระดับ พอใช้

2. ผลการเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ก่อนและหลังการจัดกิจกรรม เกมการศึกษาแสนสนุกเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1 ทั้งรายด้านและภาพรวม แต่ละด้านดังนี้ ผลการเปรียบเทียบรายด้าน ด้านการนับจำนวนก่อนการจัดกิจกรรมได้ค่าเฉลี่ย 1.37 หลังการจัดกิจกรรมได้ค่าเฉลี่ย 4.68 หลังการจัดกิจกรรมค่าเฉลี่ยสูงขึ้น 3.31 คิดเป็นร้อยละ 66.20 ด้านการเปรียบเทียบ ก่อนการจัดกิจกรรม ได้ค่าเฉลี่ย 1.32 หลังการจัดกิจกรรมได้ค่าเฉลี่ย 4.37 หลังการจัดกิจกรรมค่าเฉลี่ยสูงขึ้น 3.05 คิดเป็นร้อยละ 61.00 ด้านการเรียงลำดับ ก่อนการจัดกิจกรรมได้ค่าเฉลี่ย 1.37 หลังการจัดกิจกรรมได้ค่าเฉลี่ย 4.21 หลังการจัดกิจกรรมค่าเฉลี่ยสูงขึ้น 2.84 คิดเป็นร้อยละ 56.80 ด้านการจัดหมวดหมู่ ก่อนการจัดกิจกรรมได้ค่าเฉลี่ย 1.47 หลังการจัดกิจกรรมได้ค่าเฉลี่ย 4.58 หลังการจัดกิจกรรมค่าเฉลี่ยสูงขึ้น 3.11 คิดเป็นร้อยละ62.20 และโดยภาพรวม 4 ทักษะก่อนการจัดกิจกรรมได้ค่าเฉลี่ย 1.38 หลังการจัดกิจกรรมได้ค่าเฉลี่ย 4.46 หลังการจัดกิจกรรมค่าเฉลี่ยสูงขึ้น 3.08 คิดเป็นร้อยละ 61.55

โพสต์โดย เอ็ม : [10 พ.ค. 2562 เวลา 08:00 น.]
อ่าน [1936] ไอพี : 58.11.16.39
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 30,784 ครั้ง
ข้อปฏิบัติสำหรับการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ( สปช. 105/29 ) ( สปช. 2/28 3ชั้น ) ( สปช. 2/28 4 ชั้น)
ข้อปฏิบัติสำหรับการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ( สปช. 105/29 ) ( สปช. 2/28 3ชั้น ) ( สปช. 2/28 4 ชั้น)

เปิดอ่าน 89,098 ครั้ง
วิธีซักผ้าที่มีรอยเปื้อนชนิดต่าง ๆ
วิธีซักผ้าที่มีรอยเปื้อนชนิดต่าง ๆ

เปิดอ่าน 8,774 ครั้ง
คำเรียกชื่อฤดูต่าง ๆ
คำเรียกชื่อฤดูต่าง ๆ

เปิดอ่าน 24,597 ครั้ง
แตงกวา พืชใช้น้ำน้อย ปลูกข้างบ้านได้
แตงกวา พืชใช้น้ำน้อย ปลูกข้างบ้านได้

เปิดอ่าน 12,463 ครั้ง
ลูกบาศก์ของรูบิค
ลูกบาศก์ของรูบิค

เปิดอ่าน 10,382 ครั้ง
5 ข้อง่าย ๆ ที่ใคร ๆ ทำก็หายเครียด
5 ข้อง่าย ๆ ที่ใคร ๆ ทำก็หายเครียด

เปิดอ่าน 12,511 ครั้ง
เตือนใช้ "บิททอร์เรนท์" โหลดคลิปโป๊มีโทษติดคุก
เตือนใช้ "บิททอร์เรนท์" โหลดคลิปโป๊มีโทษติดคุก

เปิดอ่าน 35,385 ครั้ง
14 วิธีการประยุกต์ใช้ลวดเสียบกระดาษ ที่คุณคาดไม่ถึง
14 วิธีการประยุกต์ใช้ลวดเสียบกระดาษ ที่คุณคาดไม่ถึง

เปิดอ่าน 17,115 ครั้ง
อนาคตของระบบการศึกษาทางอิเล็กทรอนิกส์
อนาคตของระบบการศึกษาทางอิเล็กทรอนิกส์

เปิดอ่าน 29,748 ครั้ง
ปวดหัว แก้ด้วยวารีบำบัด
ปวดหัว แก้ด้วยวารีบำบัด

เปิดอ่าน 9,300 ครั้ง
หมู่บ้านอยู่แล้วรวยตามฮวงจุ้ย
หมู่บ้านอยู่แล้วรวยตามฮวงจุ้ย

เปิดอ่าน 19,920 ครั้ง
"ลัดดา แทมมี่ ดัคเวิร์ธ" ส.ส.หญิงเชื้อสายไทยคนแรกเข้าสภาคองเกรส
"ลัดดา แทมมี่ ดัคเวิร์ธ" ส.ส.หญิงเชื้อสายไทยคนแรกเข้าสภาคองเกรส

เปิดอ่าน 82,611 ครั้ง
วิธีทำ  น้ำพริกอ่อง เมนูสุขภาพ
วิธีทำ น้ำพริกอ่อง เมนูสุขภาพ

เปิดอ่าน 12,440 ครั้ง
"แป้งพับ"ก๊อปปี้แบรนด์ดังสุดน่ากลัว
"แป้งพับ"ก๊อปปี้แบรนด์ดังสุดน่ากลัว

เปิดอ่าน 14,968 ครั้ง
รู้หรือไม่ สิทธิบัตรการออกแบบชิ้นแรก ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา คือ...
รู้หรือไม่ สิทธิบัตรการออกแบบชิ้นแรก ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา คือ...

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
clonedbabies.com
gameszone.biz
nainokk.com
thechetter.com
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 8,015 ครั้ง
Smart Thailand
Smart Thailand

เปิดอ่าน 12,033 ครั้ง
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 16 มีนาคม 2552
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 16 มีนาคม 2552

เปิดอ่าน 10,216 ครั้ง
5 อาชีพที่ทำได้แม้อยู่บ้าน
5 อาชีพที่ทำได้แม้อยู่บ้าน

เปิดอ่าน 12,667 ครั้ง
อุทาหรณ์! มัวแต่ถ่ายรูป เจอรถไฟสวน เกือบหัวขาดแล้ว
อุทาหรณ์! มัวแต่ถ่ายรูป เจอรถไฟสวน เกือบหัวขาดแล้ว

เปิดอ่าน 20,251 ครั้ง
การปรับปรุงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการเทียบวุฒิการศึกษาในประเทศเเละต่างประเทศระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2560
การปรับปรุงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการเทียบวุฒิการศึกษาในประเทศเเละต่างประเทศระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2560



 เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ