ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยโครงงานสู่เศรษฐกิจพอเพียง เรื่องการวาดภาพศิลปวัฒนธรรมเพชรบูรณ์บนวัสดุท้องถิ่นเชิงสร้างสรรค์ สำหนับนักเรียนชั้นประถมศ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการจัด การเรียนรู้โดยโครงงาน สำหรับครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองหล่มสัก

2) เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยโครงงานสู่เศรษฐกิจพอเพียง เรื่องการวาดภาพศิลปวัฒนธรรมเพชรบูรณ์บนวัสดุท้องถิ่นเชิงสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 3) เพื่อทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยโครงงานสู่เศรษฐกิจพอเพียง เรื่องการวาดภาพศิลปวัฒนธรรมเพชรบูรณ์บนวัสดุท้องถิ่นเชิงสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยโครงงานสู่เศรษฐกิจพอเพียง เรื่องการวาดภาพศิลปวัฒนธรรมเพชรบูรณ์บนวัสดุท้องถิ่นเชิงสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิธีการวิจัยดำเนินตามกระบวนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) มี 4 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 วิจัย (research) การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน การจัดการเรียนรู้โดยโครงงาน ขั้นตอนที่ 2 พัฒนา (development) การพัฒนารูปแบบการจัด การเรียนรู้ และแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน โดยให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจดูความเหมาะสม ขั้นตอนที่ 3 วิจัย (research) การทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานสู่เศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง การวาดภาพศิลปวัฒนธรรมเพชรบูรณ์บนวัสดุท้องถิ่นเชิงสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมงคล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 30 คน เครื่องมือการวิจัย ได้แก่ แบบประเมินการทำโครงงาน แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ขั้นตอนที่ 4 วิจัย (development) การประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้โดยโครงงานสู่เศรษฐกิจพอเพียง เรื่องการวาดภาพศิลปวัฒนธรรมเพชรบูรณ์บนวัสดุท้องถิ่นเชิงสร้างสรรค์ เครื่องมือการวิจัย ได้แก่ แบบประเมินความพึงพอใจ วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย

1. ข้อมูลพื้นฐานรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยโครงงานสู่เศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง การวาดภาพศิลปวัฒนธรรมเพชรบูรณ์บนวัสดุจากท้องถิ่นเชิงสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศกษาปีที่ 6 ที่พัฒนาขึ้นผู้วิจัยสรุปแนวทางในการจัดการเรียนรู้โครงงานตามขั้นตอน 5 ขั้นตอน คือ

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นกำหนดปัญหา

ขั้นตอนที่ 2 ขั้นวางแผนการขั้นตอนการดำเนินงาน

ขั้นตอนที่ 3 ขั้นการลงมือปฏิบัติ

ขั้นตอนที่ 4 ขั้นสรุปผลการดำเนินงาน

ขั้นตอนที่ 5 ขั้นเขียนโครงงานและนำเสนอ

2. ผลการสร้างและผลการตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยโครงงานสู่เศรษฐกิจพอเพียง เรื่องการวาดภาพศิลปวัฒนธรรมเพชรบูรณ์บนวัสดุท้องถิ่นเชิงสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า ผลการประเมินความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญต่อแผนการเรียนรู้การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยโครงงานสู่เศรษฐกิจพอเพียง เรื่องการวาดภาพศิลปวัฒนธรรมเพชรบูรณ์บนวัสดุท้องถิ่นเชิงสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า ค่าเฉลี่ยทั้ง 6 ด้าน ความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้ของผู้เชี่ยวชาญ มีค่าเฉลี่ย 4.83 อยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่ง 1) สาระสำคัญ มีค่าเฉลี่ย 4.93 อยู่ในระดับมากที่สุด 2) ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง มีค่าเฉลี่ย 4.67 อยู่ในระดับมากที่สุด 3) เนื้อหา มีค่าเฉลี่ย4.75 อยู่ในระดับมากที่สุด 4) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 4.87 อยู่ในระดับมากที่สุด 5) สื่อการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 4.83 อยู่ในระดับมากที่สุด 6) การวัดผลประเมินผล มีค่าเฉลี่ย 4.93 อยู่ในระดับมากที่สุด ตามลำดับ

3. ผลการทดลองและผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนโครงงานทัศนศิลป์เชิงสร้างสรรค์ เรื่อง การวาดภาพศิลปวัฒนธรรมเมืองเพชรบูรณ์บนวัสดุจากท้องถิ่นตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้

3.1 การประเมินความสามารถการทำโครงงานสู่เศรษฐกิจพอเพียง เรื่องการวาดภาพศิลปวัฒนธรรมเพชรบูรณ์บนวัสดุท้องถิ่นเชิงสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า การประเมินความสามารถการทำโครงงานสู่เศรษฐกิจพอเพียง เรื่องการวาดภาพศิลปวัฒนธรรมเพชรบูรณ์บนวัสดุท้องถิ่นเชิงสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า นักเรียนมีความสามารถในการทำโครงงานสู่เศรษฐกิจพอเพียง โดยรวม มีค่าเฉลี่ย 9.07 อยู่ในระดับดีมาก ซึ่งนักเรียนมีความสามารถกระบวนการทำโครงงาน, นักเรียนเห็นความสำคัญของการจัดทำโครงงาน, นักเรียนมีความสามารถนำเสนอโครงงาน และนักเรียนมีความสามารถค้นคว้าเนื้อหาการทำโครงงาน ตามลำดับ

3.2 ผู้วิจัยได้ทำการทดลองใช้แผนการจัดการเรียนรู้โดยโครงงานสู่เศรษฐกิจพอเพียง เรื่องการวาดภาพศิลปวัฒนธรรมเพชรบูรณ์บนวัสดุท้องถิ่นเชิงสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้วิจัยได้ทำการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนเพื่อหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่า การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนและหลังการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยโครงงานสู่เศรษฐกิจพอเพียง เรื่องการวาดภาพศิลปวัฒนธรรมเพชรบูรณ์ บนวัสดุท้องถิ่นเชิงสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนและก่อนเรียน เท่ากับ 24.97 คะแนน และ 15.50 คะแนน ตามลำดับ และเมื่อเปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลังเรียน พบว่า นักเรียนมีทักษะการคิดสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยโครงงานสู่เศรษฐกิจพอเพียง เรื่องการวาดภาพศิลปวัฒนธรรมเพชรบูรณ์บนวัสดุท้องถิ่นเชิงสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า โดยรวม ทั้ง 3 ด้าน ความพึงพอใจของนักเรียนอยู่ในระดับมากที่สุด ร้อยละ 47.323 ระดับมาก ร้อยละ 34.04 และระดับปานกลาง ร้อยละ 18.72 ตามลำดับ ซึ่ง 1) ด้านความรู้ความเข้าใจเนื้อหา นักเรียนตระหนักรู้ภูมิปัญญาไทยในศิลปวัฒนธรรมเพชรบูรณ์ ระดับมากที่สุด ร้อยละ 56.67 นักเรียนทราบถึงประวัติความเป็นมาของศิลปวัฒนธรรมเพชรบูรณ์ และผู้เรียนเกิดความเข้าใจภูมิปัญญาไทยศิลปวัฒนธรรมเพชรบูรณ์ ร้อยละ 43.33 ตามลำดับ 2) ด้านทักษะ การเรียนรู้ของนักเรียน นักเรียนได้ฝึกการวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบและนักเรียนได้ฝึกทักษะการคิดแก้ปัญหา ร้อยละ 56.67 ผู้เรียนได้ทักษะกระบวนการคิดแบบวิเคราะห์ ร้อยละ 53.33 และนักเรียนเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้น ร้อยละ 50 ตามลำดับ 3) ด้านประโยชน์ที่ได้รับ ผู้เรียนเกิดความหวงแหนภูมิปัญญาไทยศิลปวัฒนธรรมเพชรบูรณ์ ร้อยละ 56.17 ผู้เรียนเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาไทยศิลปวัฒนธรรมเพชรบูรณ์ ร้อยละ 46.67 และผู้เรียนเกิดความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาไทย ศิลปวัฒนธรรมเพชรบูรณ์ ร้อยละ 40 ตามลำดับ

โพสต์โดย จิ : [10 พ.ค. 2562 เวลา 20:11 น.]
อ่าน [1893] ไอพี : 223.207.51.199
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 24,910 ครั้ง
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินในสถานพยาบาลของเอกชน ว 333
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินในสถานพยาบาลของเอกชน ว 333

เปิดอ่าน 14,500 ครั้ง
การดูแลรักษาตนเองเมื่อเจ็บคอ
การดูแลรักษาตนเองเมื่อเจ็บคอ

เปิดอ่าน 6,421 ครั้ง
School Change Maker festival พลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี
School Change Maker festival พลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี

เปิดอ่าน 81,797 ครั้ง
หลักเกณฑ์การอยู่เวรรักษาการณ์
หลักเกณฑ์การอยู่เวรรักษาการณ์

เปิดอ่าน 10,859 ครั้ง
เผยเด็กนร.หญิง ไม่ค่อยกินข้าวเช้า เตือนเสี่ยงกระทบสุขภาพ-การเรียน
เผยเด็กนร.หญิง ไม่ค่อยกินข้าวเช้า เตือนเสี่ยงกระทบสุขภาพ-การเรียน

เปิดอ่าน 44,745 ครั้ง
การศึกษาขั้นพื้นฐานมุ่งสู่อนาคต (Basic Education for Future) : ทีปกร จิร์ฐิติกุลชัย
การศึกษาขั้นพื้นฐานมุ่งสู่อนาคต (Basic Education for Future) : ทีปกร จิร์ฐิติกุลชัย

เปิดอ่าน 19,590 ครั้ง
ข้อคิดดีๆ จากละคร "แรงเงา"
ข้อคิดดีๆ จากละคร "แรงเงา"

เปิดอ่าน 10,609 ครั้ง
เคี้ยวมาก สุขภาพดี
เคี้ยวมาก สุขภาพดี

เปิดอ่าน 28,699 ครั้ง
xDSL คืออะไร?
xDSL คืออะไร?

เปิดอ่าน 8,053 ครั้ง
ประวัติความเป็นมา วันแม่
ประวัติความเป็นมา วันแม่

เปิดอ่าน 15,835 ครั้ง
แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา โดย คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา พฤษภาคม 2562
แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา โดย คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา พฤษภาคม 2562

เปิดอ่าน 26,565 ครั้ง
การใช้ลายมือชื่อผู้รับเงินด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ในใบเสร็จฯในการเบิกเงินสวัสดิการการศึกษาบุตร
การใช้ลายมือชื่อผู้รับเงินด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ในใบเสร็จฯในการเบิกเงินสวัสดิการการศึกษาบุตร

เปิดอ่าน 13,515 ครั้ง
ลดสารพิษเพื่อสุขภาพด้วยสมุนไพร
ลดสารพิษเพื่อสุขภาพด้วยสมุนไพร

เปิดอ่าน 54,734 ครั้ง
"โมเต็ล"แตกต่างจาก "โฮเต็ล" (Hotel) อย่างไร
"โมเต็ล"แตกต่างจาก "โฮเต็ล" (Hotel) อย่างไร

เปิดอ่าน 20,738 ครั้ง
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสื่อสารข้อมูล
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสื่อสารข้อมูล

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 11,224 ครั้ง
โรคเอ็มเอส โรคร้ายของหนุ่มสาว
โรคเอ็มเอส โรคร้ายของหนุ่มสาว

เปิดอ่าน 9,521 ครั้ง
วิธีป้องกันไม่ให้เป็นร้อนใน
วิธีป้องกันไม่ให้เป็นร้อนใน

เปิดอ่าน 7,893 ครั้ง
ISCi : episode 53 - น้ำเรืองแสง
ISCi : episode 53 - น้ำเรืองแสง

เปิดอ่าน 10,636 ครั้ง
กระบวนการในการใช้หนังสือเพื่อการพัฒนาเด็กวัย 0-3 ปี
กระบวนการในการใช้หนังสือเพื่อการพัฒนาเด็กวัย 0-3 ปี

เปิดอ่าน 30,856 ครั้ง
ถอดบทเรียน ครอบครัว-การศึกษา สร้าง “เด็ก” เเตกต่าง “เก่ง” ในทางของตัวเอง
ถอดบทเรียน ครอบครัว-การศึกษา สร้าง “เด็ก” เเตกต่าง “เก่ง” ในทางของตัวเอง เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ