ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านโดยบูรณาการการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ ปีการศึกษา 2561

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านโดยบูรณาการการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ ปีการศึกษา 2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินด้านสภาพแวดล้อมของโครงการ ด้านปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ ด้านกระบวนการของโครงการ และด้านผลผลิตของโครงการ ได้แก่ คุณลักษณะด้านนิสัยรักการอ่านของนักเรียน อัตราการใช้ห้องสมุดของนักเรียน ความสามารถของครูในการจัดกิจกรรมบูรณาการการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการอ่านของนักเรียน สภาพบรรยากาศ สิ่งแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้เอื้อต่อการอ่านของนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และชุมชน และความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องที่มีต่อผลการดำเนินโครงการ ประเมินโดยใช้รูปแบบซิปป์ (CIPP Model)

กลุ่มผู้ให้ข้อมูลมีทั้งสิ้น 274 คน ประกอบด้วย ครู จำนวน 18 คน คณะกรรมการสถานศึกษา จำนวน 13 คน ผู้ปกครอง จำนวน 105 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 จำนวน 138 คน เครื่องมือที่ใช้ประเมินโครงการ ประกอบด้วย แบบสอบถาม จำนวน 8 ฉบับ แบบบันทึก จำนวน 1 ฉบับ รวม 9 ฉบับ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างและนำมาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป SPSS (Package for the Social Sciences) for windows v.10 ผลการประเมินและข้อเสนอแนะสรุปได้ ดังนี้

ผลการประเมินโครงการ

ผลการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านโดยบูรณาการการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ ปีการศึกษา 2561 สรุปได้ดังนี้

1. ผลการประเมินด้านสภาพแวดล้อมของโครงการ โดยมีการประเมิน 4 ตัวชี้วัด พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด 2 ตัวชี้วัด ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับมาก 2 ตัวชี้วัด ดังนี้

1.1 ความต้องการจำเป็นของโครงการ พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด

1.2 ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน อยู่ในระดับมาก

1.3 ความเป็นไปได้ของโครงการ พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับมาก

1.4 ความสอดคล้องกับนโยบาย พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด

2. ผลการประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ โดยมีการประเมิน จำนวน 4 ตัวชี้วัด พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด 2 ตัวชี้วัด ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับมาก 2 ตัวชี้วัด มีดังนี้

2.1 ความพร้อมของบุคลากร พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด

2.2 ความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์ พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับมาก

2.3 ความเพียงพอของงบประมาณ พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับมาก

2.4 ความเหมาะสมของแหล่งเรียนรู้ พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด

3. ผลการประเมินด้านกระบวนการของโครงการ โดยมีการประเมิน 4 ตัวชี้วัด พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด 2 ตัวชี้วัด ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับมาก 2 ตัวชี้วัด ดังนี้

3.1 การเตรียมการจัดกิจกรรม พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด

3.2 การดำเนินกิจกรรม พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด

3.3 การประเมินผล พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับมาก

3.4 การนำผลมาปรับปรุงพัฒนา พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับมาก

4. ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการ โดยมีการประเมิน 6 ตัวชี้วัด พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนด ทั้ง 6 ตัวชี้วัด ดังนี้

4.1 คุณลักษณะด้านนิสัยรักการอ่านของนักเรียน พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับมาก

4.2 อัตราการใช้ห้องสมุดของนักเรียน พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนด

4.3 ความสามารถของครูในการจัดกิจกรรมบูรณาการการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการอ่านของนักเรียน พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด

4.4 สภาพบรรยากาศ สิ่งแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้เอื้อต่อการอ่าน ผ่านเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับมาก

4.5 ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องที่มีต่อผลการดำเนินงาน

4.5.1 ความพึงพอใจของครู คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองนักเรียน ด้านผลผลิตของโครงการ พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด

4.5.2 ความพึงพอใจของนักเรียน ด้านผลผลิตของโครงการ พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด

ผลการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านโดยบูรณาการการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ ปีการศึกษา 2561 ในภาพรวมผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่กำหนดไว้ ประเด็นการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินทั้ง 4 ประเด็น คือ สภาพแวดล้อมของโครงการ ปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ กระบวนการของโครงการ และผลผลิตของโครงการ สำหรับตัวชี้วัดของประเมินทั้ง 22 ตัวชี้วัด พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกตัวชี้วัด

ข้อเสนอแนะ

1. ด้านสภาพแวดล้อมในการดำเนินโครงการ ในด้านบริบทสถานศึกษาควรมีการกำหนดนโยบายและกลยุทธ์ในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้สามารถศึกษาค้นคว้าได้ตามความต้องการอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ

2. ด้านปัจจัยเบื้องต้นในการดำเนินโครงการ ควรมีการขอสนับสนุนสื่อวัสดุอุปกรณ์มาสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ให้เพียงพอกับจำนวนของนักเรียนและจัดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินโครงการกับผู้เกี่ยวข้อง

3. ด้านกระบวนการดำเนินโครงการ ควรประกาศเป็นนโยบายและนำไปสู่การวัดและประเมินผลนักเรียน รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการวัด ประเมินผล เพื่อร่วมกันแก้ปัญหานักเรียนหรือบุตรหลานได้อย่างมีคุณภาพ

4. ด้านผลผลิตในการดำเนินโครงการเกี่ยวกับการสร้างเสริมนิสัยรักการอ่านของผู้เรียน และควรจัดกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการคิดแก้ปัญหา การตีความ การคิดสร้างสรรค์ อย่างเป็นระบบและหลากหลาย

โพสต์โดย ปู : [17 พ.ค. 2562 เวลา 07:34 น.]
อ่าน [1278] ไอพี : 14.207.39.192
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ