ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• (e-learning) เรื่อง คอมพิวเตอร์ช่วยสอน Google Classroom

ชื่อเรื่อง (e-learning) คอมพิวเตอร์ช่วยสอน Google Classroom

ผู้ศึกษา นาวสาวแพรใจ ศรีจันทะ

ปีการศึกษา 2561

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีความมุ่งหมาย 1. ศึกษาเอกสาร หนังสือ ตำรา งานวิจัย และบทความต่างๆ นำมาวิเคราะห์ เพื่อสรุปจุดมุ่งหมายและแนวทาง วิธีการการผลิตสื่อ E-learning

2. การออกแบบบทเรียน โดย วิเคราะห์หลักสูตร เวลาที่ใช้ในการเรียน โอกาสในการเรียนของผู้เรียน วิเคราะห์ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง คัดเลือกเนื้อหา ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญและจำเป็น วิเคราะห์คำอธิบายรายวิชา รายวิชา ง 16101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องคอมพิวเตอร์ช่วยสอน Google Classroom โดยระบบ e-learnin

2.1 ข้อมูล ประโยชน์ของข้อมูล

2.2 การรับข้อมูล

2.3 การประมวลผลข้อมูล

2.4 การแสดงผลข้อมูล

2.5 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

2.6 หน้าที่และการทำงานของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

2.7 การนำเสนอข้อมูล โปรแกรม Power Point

3. จัดทำบทเรียน โดยการกำหนดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ และเนื้อหาที่กำหนดไว้ จัดทำสื่อการสอนในรูปแบบต่างใบความรู้ ใบกิจกรรม แบบทดสอบ ที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้และน่าสนใจ

4. ทำแบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ จำนวน 2 ชุด เป็นแบบทดสอบก่อนเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน นำข้อสอบโพสต์ลงในเพท Google classroom

5. ประเมินหาประสิทธิภาพของสื่อ E-learning โดยคำนวณค่า E1 คือ ค่าประสิทธิภาพของคะแนนที่นักเรียนที่ได้รับโดยเฉลี่ยจากผลของการทำใบกิจกรรม E2 หมายถึง ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ คิดเป็นร้อยละของคะแนนที่นักเรียนในแบบทดสอบหลังเรียน

6. ทำแบบสอบถามความคิดเห็นต่อการใช้สื่อ E-learning นำแบบสอบถามโพสต์ลงในเพท Google classroom

7. บรรจุบทเรียนลงในระบบ โดยการ Upload file ที่จัดทำไว้ แล้วทำการทดสอบการใช้งานของบทเรียน โดยการทดลองเข้าดูเนื้อหาหลายๆ ครั้งเพื่อให้เกิดความมั่นใจมากขึ้นว่าบทเรียนมีความสมบูรณ์พร้อมแล้ว

8. จัดการเรียนรู้ ตามขั้นตอน ดังนี้

8.1 ให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน

8.2 นำเสนอบทเรียน โดยนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ คำอธิบายรายวิชา ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง วิธีการเรียน เงื่อนไขการเรียน การนัดหมาย การส่งงาน ช่วงเวลาที่มีการทดสอบ ฯลฯ เพื่อให้ผู้เรียนได้รู้จักและเข้าใจถึงวิธีการใช้บทเรียน ทำให้การเข้าใช้บทเรียนมีประสิทธิภาพในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนมากขึ้น จากนั้นให้ผู้เรียนสมัครเข้าเรียน

8.3 ติดตามการเรียนและกระตุ้นให้นักเรียนที่ขาดการศึกษาบางกิจกรรมได้เข้าไปศึกษาและทำกิจกรรมตามที่กำหนด

8.4 หลังจากเรียนเสร็จ ให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน

9. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนโดยใช้ t-test แบบ One group

Pretest –Posttest Design

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ทดลองครั้งนี้ คือนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนเทศบาล 2 ชำนาญอนุเคราะห์สำนักการศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองหนองคาย จำนวน 30 คน

เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินประสิทธิภาพของสื่อ

ก. เครื่องมือที่ใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีดังนี้ สื่อ E-learning ที่ผลิตขึ้นจำนวน 7

เรื่อง พร้อมเนื้อหา ได้แก่

1. ข้อมูล ประโยชน์ของข้อมมูล

2. การรับข้อมูล

3. การประมวลผลข้อมูล

4. การแสดงผลข้อมูล

5. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

6. หน้าที่การทำงานของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

7. การนำเสนอข้อมูล โปรแกรม Power Point

ข. เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูล

1. แบบทดสอบก่อน-หลังเรียน แบบคู่ขนานชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ

2. แบบวัดความคิดเห็นต่อสื่อ E-learning จำนวน 15 ข้อ

ผลสัมฤทธิ์การเรียนกับเกณฑ์ที่กำหนดใช้ t-test แบบ One group Pretest –Posttest Design

จากการใช้สื่อ E-learning ของนักเรียนช่วงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 2 ชำนาญอนุเคราะห์ เทศบาลเมืองหนองคาย ปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 1 ปรากฏผลดังนี้

1. การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของสื่อ E-learning ตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80 ผลปรากฏว่าได้ประสิทธิภาพของทุกเรื่อง สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการใช้สื่อ E-learning พบว่าก่อนเรียนมีค่าคะแนนเฉลี่ย

14.14 หลังเรียนมีค่าคะแนนเฉลี่ย 23.18

3. เมื่อเปรียบเทียบผลการจัดการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลังเรียน แล้วทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนพบว่า หลังเรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นั่นก็คือ นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้น

โพสต์โดย แพร : [20 พ.ค. 2562 เวลา 09:56 น.]
อ่าน [650] ไอพี : 114.109.212.42
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ