ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการประเมินโครงการพัฒนาห้องสมุดประชาชนอำเภอทุ่งเสลี่ยมให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการพัฒนาห้องสมุดประชาชนอำเภอทุ่งเสลี่ยมให้เป็นศูนย์

การเรียนรู้ของชุมชน

ชื่อผู้ศึกษา จิรวรรณ จันทไชย ผู้อำนวยการสถานศึกษา ศูนย์การศึกษานอกระบบและ

การศึกษาอัธยาศัยอำเภอทุ่งเสลี่ยม

ปีการศึกษา 2561

บทคัดย่อ

รายงานการประเมินโครงการพัฒนาห้องสมุดประชาชน อำเภอทุ่งเสลี่ยม ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาผลการพัฒนาห้องสมุดประชาชนอำเภอทุ่งเสลี่ยม ให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชน 2) เพื่อศึกษาปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินโครงการพัฒนาห้องสมุดประชาชน อำเภอทุ่งเสลี่ยม ให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชน ประชากรที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ แบ่งเป็นสองประเภท คือ (1) ผู้ดำเนินงานโครงการพัฒนาห้องสมุดประชาชน อำเภอทุ่งเสลี่ยม ให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน (2) ผู้รับบริการห้องสมุดประชาชนที่เป็นนักศึกษา กศน. หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของ กศน. อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ จำนวน 263 คน ประกอบด้วย กลุ่มที่ 1 ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดและผู้เกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนาห้องสมุดประชาชนอำเภอทุ่งเสลี่ยม กลุ่มที่ 2 ผู้ใช้บริการห้องสมุดประชาชนที่เป็นนักศึกษา กศน.

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า จำนวน 2 ฉบับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการประเมินสรุปได้ ดังนี้

1.ความเหมาะสมของการดำเนินงานโครงการพัฒนาห้องสมุดประชาชนอำเภอทุ่งเสลี่ยมให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชน

ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้อง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของการดำเนินโครงการพัฒนา

ห้องสมุดประชาชนอำเภอทุ่งเสลี่ยมให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุดทุกด้าน โดยด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัยมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านบริหารจัดการ และด้านประโยชน์ที่ได้รับตามลำดับ

1.1 ด้านบริหารจัดการ

1.1.1ระบบการให้บริการ

ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้อง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของการดำเนินโครงการพัฒนาห้องสมุดประชาชนอำเภอทุ่งเสลี่ยมให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชนด้านบริหารจัดการระบบการให้บริการอยู่ในระดับมากที่สุด

1.1.2 การพัฒนาอาคารและสถานที่

ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้อง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของการดำเนินโครงการพัฒนาห้องสมุดประชาชนอำเภอทุ่งเสลี่ยมให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชน ด้านบริหารจัดการการพัฒนาอาคารและสถานที่อยู่ในระดับมากที่สุด

1.1.3การพัฒนาบุคลากร

ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้อง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของการดำเนินโครงการพัฒนาห้องสมุดประชาชนอำเภอทุ่งเสลี่ยมให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชนต่อด้านบริหารจัดการการพัฒนาบุคลากรอยู่ในระดับมาก

1.1.4การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้อง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของการดำเนินโครงการพัฒนาห้องสมุดประชาชนอำเภอทุ่งเสลี่ยมให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชนต่อด้านบริหารจัดการการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ในระดับมากที่สุด

1.1.5.ด้านการบริหารจัดการการประสานความร่วมมือกับเครือข่ายการเรียนรู้ในชุมชน

ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้อง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของการดำเนินโครงการพัฒนาห้องสมุดประชาชนอำเภอทุ่งเสลี่ยมให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชนต่อด้านการประสานความร่วมมือกับเครือข่ายการเรียนรู้ในชุมชนอยู่ในระดับมากที่สุด

1.2 ด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัย การให้บริการ

1.2.1.การจัดสื่อเอกสารและสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับให้บริการ

ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้อง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของการดำเนินโครงการพัฒนาห้องสมุดประชาชนอำเภอทุ่งเสลี่ยมให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชนด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัยการจัดสื่อเอกสารและสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับให้บริการอยู่ในระดับมากที่สุด

1.2.2การให้บริการ

ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้อง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของการดำเนินโครงการพัฒนาห้องสมุดประชาชนอำเภอทุ่งเสลี่ยมให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชนด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัย การให้บริการอยู่ในระดับมากที่สุด

1.1.3การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้อง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของการดำเนินโครงการพัฒนาห้องสมุดประชาชนอำเภอทุ่งเสลี่ยมให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชนด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัย การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอยู่ในระดับมากที่สุด

1.3.ด้านประโยชน์

ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้อง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของการดำเนินโครงการพัฒนาห้องสมุดประชาชนอำเภอทุ่งเสลี่ยมให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชนด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัย ด้านประโยชน์อยู่ในระดับมากที่สุด

2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการดำเนินโครงการพัฒนาห้องสมุดประชาชนอำเภอ ทุ่งเสลี่ยมให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชน

ภาพรวมผู้รับบริการที่ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการพัฒนาห้องสมุดประชาชนอำเภอทุ่งเสลี่ยมให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีความพึงพอใจในระดับมากทุกด้าน คือด้านประโยชน์ที่ผู้รับบริการได้รับ ด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัย และด้านระบบบริหารจัดการ ตามลำดับ

2.1 ด้านการบริหารจัดการ

2.1.1การระบบการให้บริการ

พบว่า ผู้รับบริการที่ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการพัฒนาห้องสมุดประชาชนอำเภอทุ่งเสลี่ยมให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชนด้านการบริหารจัดการ เรื่องระบบการให้บริการ ในภาพรวมอยู่ในระดับ

2.1.2การพัฒนาอาคารและสถานที่

ผู้รับบริการที่ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อโครงการพัฒนาห้องสมุดประชาชนอำเภอ ทุ่งเสลี่ยมให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชนด้านการบริหารจัดการ เรื่องการพัฒนาอาคารและสถานที่ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก

2.1.3บรรณารักษ์

ผู้รับบริการที่ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อโครงการพัฒนาห้องสมุดประชาชนอำเภอ ทุ่งเสลี่ยมให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชนด้านการบริหารจัดการ เรื่อง บรรณารักษ์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก

2.1.4 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้รับบริการที่ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อโครงการพัฒนาห้องสมุดประชาชนอำเภอ ทุ่งเสลี่ยมให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชนด้านการบริหารจัดการ เรื่องการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในภาพรวมอยู่ในระดับมาก

2.2 ด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัย

2.2.1 การจัดสื่อเอกสารและสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับให้บริการ

ผู้รับบริการที่ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อโครงการพัฒนาห้องสมุดประชาชนอำเภอ ทุ่งเสลี่ยมให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชนด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัยเรื่อง การจัดสื่อเอกสารและสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับให้บริการ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก

2.2.2 การให้บริการ

ผู้รับบริการที่ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อโครงการพัฒนาห้องสมุดประชาชนอำเภอ ทุ่งเสลี่ยมให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชนด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัยเรื่องการให้บริการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก

2.2.3 การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

ผู้รับบริการที่ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อโครงการพัฒนาห้องสมุดประชาชนอำเภอ ทุ่งเสลี่ยมให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชนอำเภอทุ่งเสลี่ยมให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชนด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัยเรื่องการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในภาพรวมอยู่ในระดับมาก

2.3 ด้านประโยชน์ที่ผู้รับบริการได้รับ

ผู้รับบริการที่ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อโครงการพัฒนาห้องสมุดประชาชนอำเภอ ทุ่งเสลี่ยมให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชนด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัย เรื่องด้านประโยชน์ที่ผู้รับบริการได้รับในภาพรวมอยู่ในระดับมาก

3. ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินโครงการพัฒนาห้องสมุดประชาชนอำเภอ

ทุ่งเสลี่ยมให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชน

ด้านข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสำหรับผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการดำเนินโครงการพัฒนาห้องสมุดประชาชนอำเภอทุ่งเสลี่ยมให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชน พบว่า ควรมีสื่อที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ เช่น วารสาร สไลด์ วีดีทัศน์ เชิญชวนให้เข้ามาใช้บริการห้องสมุดประชาชน ควรจัดกิจกรรม กศน.อื่นๆ เช่น จัดกลุ่มสนใจ การฝึกอาชีพระยะสั้น เพื่อจูงใจให้มีผู้มาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง การแต่งตั้งบุคลากรให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามสายงานและกำหนดบทบาทหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน ควรจัดตั้งคณะกรรมการห้องสมุดประชาชน และอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านให้มีจำนวนมากขึ้นเพื่อช่วยงานของบรรณารักษ์และผู้ปฏิบัติงานในการดำเนินงานห้องสมุดและช่วยจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ควรจัดสรรงบประมาณเพื่อดูแลห้องสมุดให้อยู่ในสภาพดีพร้อมให้บริการได้ตลอดเวลา ควรพัฒนาผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความสามารถรู้เท่าทันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงและมีความเข้มแข็งมากขึ้น ควรมีการจัดโครงการพัฒนาห้องสมุดประชาชนอำเภอทุ่งเสลี่ยมให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชนอย่างต่อเนื่อง

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสำหรับผู้รับบริการเกี่ยวกับการดำเนินโครงการพัฒนาห้องสมุดประชาชนอำเภอทุ่งเสลี่ยมให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชน พบว่า เป็นโครงการที่ดีมีประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการเป็นอย่างมาก จัดบริการห้องสมุดได้รวดเร็วดี ให้การต้อนรับผู้ใช้บริการด้วยกิริยา มารยาท ยิ้มแย้มแจ่มใส จัดการห้องสมุดได้สวยงามน่าใช้บริการ ถ้าห้องสมุดติดเครื่องปรับอากาศจะมีผู้เข้าใช้บริการห้องสมุดมากขึ้น เครื่องคอมพิวเตอร์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ยังมีน้อย ควรมีการจัดทำคู่มือการใช้บริการห้องสมุดประชาชนและควรกั้นห้องสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้เป้นสัดส่วนและไม่รบกวนในส่วนของการอ่านหนังสือ

โพสต์โดย นกฮูก : [27 พ.ค. 2562 เวลา 08:01 น.]
อ่าน [1428] ไอพี : 134.236.245.48
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ