ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนาคุณลักษณะความเป็นคนดีของนักเรียน ตามอัตลักษณ์ผู้เรียน โดยใช้กลยุทธ์ SUANCHON MODEL โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ปีการศึกษา 2560-2561

ชื่อผลงาน : การพัฒนาคุณลักษณะความเป็นคนดีของนักเรียน ตามอัตลักษณ์ผู้เรียน โดยใช้กลยุทธ์ SUANCHON MODEL โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ปีการศึกษา 2560-2561

ผู้รายงาน : นายวันชัย ทันสมัย ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี

ปีที่รายงาน : ปีการศึกษา 2560-2561

บทคัดย่อ

การพัฒนาคุณลักษณะความเป็นคนดีของนักเรียน ตามอัตลักษณ์ผู้เรียน โดยใช้กลยุทธ์ SUANCHON MODEL โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ปีการศึกษา 2560-2561 ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาระดับคุณภาพการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นคนดีของนักเรียน ตามอัตลักษณ์ผู้เรียน โดยใช้กลยุทธ์ SUANCHON MODEL โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี หลังการพัฒนา ปีการศึกษา 2560-2561 2) เพื่อศึกษาผลการปรับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ตามสภาพจริงของนักเรียน หลังการพัฒนา คุณลักษณะความเป็นคนดีของนักเรียนตามอัตลักษณ์ผู้เรียน โดยใช้กลยุทธ์ SUANCHON MODEL โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี ปีการศึกษา 2560-2561 3) เพื่อศึกษาคุณลักษณะความเป็นคนดีของนักเรียน ตามอัตลักษณ์ผู้เรียน หลังการพัฒนา โดยใช้ กลยุทธ์ SUANCHON MODEL โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี ปีการศึกษา 2560-2561 4) เพื่อศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา หลังการพัฒนา คุณลักษณะความเป็นคนดีของนักเรียนตามอัตลักษณ์ผู้เรียน โดยใช้กลยุทธ์ SUANCHON MODEL โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี ปีการศึกษา 2560-2561 5) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และเครือข่ายชุมชนที่มีต่อการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นคนดีของนักเรียน ตามอัตลักษณ์ผู้เรียน โดยใช้กลยุทธ์ SUANCHON MODEL โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี ปีการศึกษา 2560-2561 ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 2 ปีการศึกษา ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2560 – มีนาคม 2562 ต่อเนื่องตลอด 2 ปีการศึกษา กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ประกอบด้วย 1) กลุ่มตัวอย่างนักเรียน ปีการศึกษา 2560 จำนวน 322 คน ปีการศึกษา 2561 จำนวน 335 คน 2) กลุ่มตัวอย่างครู ปีการศึกษา 2560 จำนวน 80 คน ปีการศึกษา 2561 จำนวน 86 คน 3) กลุ่มตัวอย่างผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2560 จำนวน 322 คน ปีการศึกษา 2561 จำนวน 335 คน 4) กลุ่มตัวอย่างคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560 และ ปีการศึกษา 2561 จำนวน 13 คน และ 5) กลุ่มตัวอย่างเครือข่ายชุมชน ปีการศึกษา 2560 และ ปีการศึกษา 2561 จำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามที่มีลักษณะเป็นมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 3 ฉบับ แบบบันทึกผลการปรับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนตามสภาพจริง และแบบบันทึกผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา จำนวน 2 ฉบับ รวมทั้งสิ้น 5 ฉบับ มีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ได้ค่าความเชื่อมั่นแต่ละฉบับระหว่าง 0.93-0.98 ผู้วิจัยได้ดำเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเอง 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 หลังการพัฒนาเมื่อสิ้น ปีการศึกษา 2560 ช่วงเดือนมีนาคม 2561 และครั้งที่ 2 หลังการพัฒนาเมื่อสิ้นปีการศึกษา 2561 ช่วงเดือนมีนาคม 2562 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS Version 18 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยการหาค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

ผลการวิจัย พบว่า

1. สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นคนดีของนักเรียน ตามอัตลักษณ์ผู้เรียน ที่เกิดจากการใช้กลยุทธ์ SUANCHON MODEL โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ปีการศึกษา 2560-2561 ตามความคิดเห็นของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า

ปีการศึกษา 2560 โดยรวมทุกกลุ่มที่ประเมิน อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาจำแนก เป็นรายกลุ่มผู้ประเมิน พบว่า กลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( = 3.79 , S.D. = 0.35) อยู่ในระดับมาก รองลงมาได้แก่ กลุ่มนักเรียน ( = 3.68 , S.D. = 0.54) อยู่ในระดับมาก ส่วนกลุ่มครู มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ( = 3.61 , S.D. = 0.51) อยู่ในระดับมาก เช่นกัน

ปีการศึกษา 2561 โดยรวมทุกกลุ่มที่ประเมิน อยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาจำแนกเป็นรายกลุ่มผู้ประเมิน พบว่า กลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( = 4.57 , S.D. = 0.40) อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาได้แก่ กลุ่มนักเรียน ( = 4.56 , S.D. = 0.61) อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนกลุ่มครูและกลุ่มเครือข่ายผู้ปกครอง มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ( = 4.54 , S.D. = 0.42,0.64) อยู่ในระดับมากที่สุด เช่นกัน สอดคล้องตามสมมติฐาน

2. ผลการปรับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนตามสภาพจริง พบว่า ปีการศึกษา 2560 มีนักเรียนที่มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ รวมทั้งสิ้น 243 คน คิดเป็นร้อยละ 12.02 ของนักเรียนทั้งหมด ปีการศึกษา 2561 มีนักเรียนที่มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ รวมทั้งสิ้น 141 คน คิดเป็นร้อยละ 5.62 สรุปผลการปรับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ หลังการพัฒนา ทั้งสองปีการศึกษา พบว่า โรงเรียนสามารถลดจำนวนนักเรียนที่มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ได้จำนวน 384 คน คิดเป็นร้อยละ 17.64 และเป็นที่น่าสังเกตว่า ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสามารถลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนระดับร้ายแรงมากเป็นศูนย์ สอดคล้องตามสมมติฐาน

3. สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลคุณลักษณะความเป็นคนดีของนักเรียน ตามอัตลักษณ์ผู้เรียน หลังการพัฒนา โดยใช้กลยุทธ์ SUANCHON MODEL โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี หลังการพัฒนา ตามความคิดเห็นของครู และผู้ปกครอง

ปีการศึกษา 2560 โดยรวมทั้งสองกลุ่มผู้ประเมิน อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายกลุ่มผู้ประเมิน พบว่า ทั้งสองกลุ่มมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน ( = 3.65 , S.D. = 0.62,0.68) อยู่ในระดับมาก

ปีการศึกษา 2561 โดยรวมทั้งสองกลุ่มผู้ประเมิน อยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็นรายกลุ่มผู้ประเมิน พบว่า ทั้งสองกลุ่ม คือ กลุ่มผู้ปกครองและมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( = 4.56 , S.D. = 0.53) อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ กลุ่มครู ( = 4.53, S.D. = 0.63) อยู่ในระดับมากที่สุด เช่นกันสอดคล้องตามสมมติฐาน

4. ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนที่มีผลการประเมินระดับดีขึ้นไปโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี หลังการพัฒนา ปีการศึกษา 2560-2561 พบว่า คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนที่มีผลการประเมินระดับดีขึ้นไป หลังการพัฒนา ทั้ง 2 ปีการศึกษามีค่าเฉลี่ยร้อยละมากกว่า ร้อยละ 90 ทั้ง 8 ประการ โดยปีการศึกษา 2561 มีค่าเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าปีการศึกษา 2560 ทั้ง 8 ประการ และเมื่อพิจารณาค่าพัฒนา พบว่า คุณลักษณะฯ อยู่อย่างพอเพียง มีค่าพัฒนาสูงสุด +3.08 รองลงมาได้แก่ คุณลักษณะฯ มุ่งมั่นในการทำงาน +2.70 ส่วนคุณลักษณะใฝ่เรียนรู้ มีค่าพัฒนาต่ำสุด +1.54 สอดคล้องตามสมมติฐาน

5. สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และเครือข่ายชุมชนที่มีต่อการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นคนดีของนักเรียน ตามอัตลักษณ์ผู้เรียน โดยใช้กลยุทธ์ SUANCHON MODEL โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี หลังการพัฒนา ปีการศึกษา 2560-2561

ปีการศึกษา 2560 โดยภาพรวมทุกกลุ่มที่ประเมินมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากและเมื่อพิจารณาจำแนกตามกลุ่มผู้ประเมิน พบว่า กลุ่มเครือข่ายชุมชนมีความพึงพอใจค่าเฉลี่ยสูงสุด ( = 3.67 , S.D. = 0.50) อยู่ในระดับมาก รองลงมาได้แก่ กลุ่มนักเรียน ( = 3.64, S.D. = 0.60) อยู่ในระดับมาก ส่วนกลุ่มครู มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ ต่ำสุด ( =3.54, S.D. = 0.60) อยู่ในระดับมาก เช่นกัน

ปีการศึกษา 2561 โดยภาพรวมทุกกลุ่มที่ประเมินมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาจำแนกตามกลุ่มผู้ประเมิน พบว่า กลุ่มผู้ปกครอง มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุด ( = 4.64 , S.D. = 0.52) อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาได้แก่ กลุ่มเครือข่ายชุมชน ( = 4.62 , S.D. = 0.48) อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนกลุ่มครู มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ( = 4.53 , S.D. = 0.58) อยู่ในระดับมากที่สุด เช่นกัน สอดคล้องตามสมมติฐาน

 

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะในการนำผลการประเมินไปใช้

1.1 โรงเรียนควรชี้แจงทำความเข้าใจ เพื่อสร้างความตระหนักให้กับนักเรียน ครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และเครือข่ายชุมชนในการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นคนดีของนักเรียน ตามอัตลักษณ์ผู้เรียน โดยใช้กลยุทธ์ SUANCHON MODEL ภายใต้การมีส่วนร่วมของ ทุกภาคส่วน อีกทั้งใช้การวิจัยเป็นฐานในการพัฒนา

1.2 หลังการพัฒนาโรงเรียนควรมีการตรวจสอบพฤติกรรม/คุณลักษณะความเป็นคนดีของนักเรียน ตามอัตลักษณ์ผู้เรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี อย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง เพื่อดูแนวโน้มความยั่งยืน หรือความคงทนถาวรของพฤติกรรม/คุณลักษณะความเป็นคนดีของนักเรียนตามอัตลักษณ์ผู้เรียนที่โรงเรียนกำหนด

ข้อเสนอแนะในการประเมินหรือวิจัยครั้งต่อไป

2.1 ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความเป็นคนดีของนักเรียนตามอัตลักษณ์ผู้เรียนสู่ความยั่งยืน

2.2 ควรศึกษาผลกระทบเชิงบวกการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นคนดีของนักเรียนที่ปรากฏต่อชุมชน หรือสังคมในเขตบริการของโรงเรียน

2.3 ควรมีการพัฒนารูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นคนดีของนักเรียนในรูปแบบหรือลักษณะอื่นๆ อย่างหลากหลาย เพื่อนำไปสู่การประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวาง

โพสต์โดย วันชัย : [31 พ.ค. 2562 เวลา 13:52 น.]
อ่าน [4138] ไอพี : 118.174.237.101
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 13,928 ครั้ง
สำนักงาน ก.ค.ศ.เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฏหมาย วินัย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงาน ก.ค.ศ.เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฏหมาย วินัย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เปิดอ่าน 38,408 ครั้ง
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 11 การนับประตู
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 11 การนับประตู

เปิดอ่าน 10,790 ครั้ง
เตือนผู้ป่วยเบาหวานหมั่นตรวจตา ลดความเสี่ยงตาบอด
เตือนผู้ป่วยเบาหวานหมั่นตรวจตา ลดความเสี่ยงตาบอด

เปิดอ่าน 109,222 ครั้ง
ฃ ขวดกับ ฅ คนหายไปตั้งแต่เมื่อไร
ฃ ขวดกับ ฅ คนหายไปตั้งแต่เมื่อไร

เปิดอ่าน 16,842 ครั้ง
กินแตงโม...ลดความดันเลือด
กินแตงโม...ลดความดันเลือด

เปิดอ่าน 28,015 ครั้ง
ประโยชน์จากปูทะเล
ประโยชน์จากปูทะเล

เปิดอ่าน 11,949 ครั้ง
ภูมิแพ้ทางเดินหายใจ ทำไมเป็นกันมากขึ้น
ภูมิแพ้ทางเดินหายใจ ทำไมเป็นกันมากขึ้น

เปิดอ่าน 18,253 ครั้ง
มารู้จัก GAT และ PAT กันดีกว่า
มารู้จัก GAT และ PAT กันดีกว่า

เปิดอ่าน 21,256 ครั้ง
10 เรื่องจริงเกี่ยวกับความฝัน ที่คุณอาจไม่เคยรู้
10 เรื่องจริงเกี่ยวกับความฝัน ที่คุณอาจไม่เคยรู้

เปิดอ่าน 942 ครั้ง
ไลเซนต์ Open Source ต่างกับไลเซนต์อื่นอย่างไร?
ไลเซนต์ Open Source ต่างกับไลเซนต์อื่นอย่างไร?

เปิดอ่าน 11,473 ครั้ง
ออกกำลังกันมะเร็งทรวงอก เฉพาะสตรีวัยทองที่มีรูปร่างสมส่วน
ออกกำลังกันมะเร็งทรวงอก เฉพาะสตรีวัยทองที่มีรูปร่างสมส่วน

เปิดอ่าน 15,194 ครั้ง
มงคลชีวิต ทำบุญ ไหว้พระ ตามวัน-ปีเกิด ยิ่งดี!
มงคลชีวิต ทำบุญ ไหว้พระ ตามวัน-ปีเกิด ยิ่งดี!

เปิดอ่าน 1,967 ครั้ง
เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของเรารั่วไหล เราจะรับมือแล้วป้องกันอย่างไร?
เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของเรารั่วไหล เราจะรับมือแล้วป้องกันอย่างไร?

เปิดอ่าน 20,833 ครั้ง
Adjectives(article) คำนามที่ไม่ต้องใช้ article
Adjectives(article) คำนามที่ไม่ต้องใช้ article

เปิดอ่าน 19,333 ครั้ง
อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร มรดกวัฒนธรรม
อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร มรดกวัฒนธรรม

เปิดอ่าน 17,829 ครั้ง
วันออกพรรษา
วันออกพรรษา
เปิดอ่าน 53,308 ครั้ง
เปรียบเทียบการหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ฉบับปรับปรุง) กับหลักสูตรปัจจุบัน
เปรียบเทียบการหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ฉบับปรับปรุง) กับหลักสูตรปัจจุบัน
เปิดอ่าน 55,876 ครั้ง
เผยแพร่ตัวอย่าง SAR สถานศึกษา โรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม
เผยแพร่ตัวอย่าง SAR สถานศึกษา โรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม
เปิดอ่าน 11,858 ครั้ง
อาหารที่ทำให้ดูสวย
อาหารที่ทำให้ดูสวย
เปิดอ่าน 2,684 ครั้ง
ซึมเศร้าซ่อนเร้น (Masked Depression) คุณกำลังเป็นอยู่หรือเปล่า?
ซึมเศร้าซ่อนเร้น (Masked Depression) คุณกำลังเป็นอยู่หรือเปล่า?

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ