ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของห้องสมุด โรงเรียนบ้านเกาะสินไห ปีการศึกษา 2561

ชื่อเรื่อง รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของห้องสมุด

โรงเรียนบ้านเกาะสินไห ปีการศึกษา 2561

ชื่อผู้ประเมิน นายธีรวุฒิ บุญโสภาส

หน่วยงาน โรงเรียนบ้านเกาะสินไห อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง

ปีที่ประเมิน ปีการศึกษา 2561

บทคัดย่อ

รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของห้องสมุดโรงเรียน

บ้านเกาะสินไห ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินบริบท (Context) ประเมินปัจจัยนำเข้า (Input) ประเมินกระบวนการ (Process) และประเมินผลผลิต (Product) โดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินโครงการแบบซิป (CIPP Model) แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ จำนวน 227 คน ประกอบด้วย คณะกรรมการห้องสมุดโรงเรียน จำนวน 9 คน ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จำนวน 6 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 จำนวน 106 คน และผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 จำนวน 106 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 7 ฉบับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

สรุปผลการประเมินโครงการในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด จำแนกตามมิติการประเมิน พบว่า

1. ด้านบริบท พบว่า บริบทของโครงการมีความสอดคล้องระหว่างนโยบายกับวัตถุประสงค์ของโครงการ ความต้องการ และความจำเป็น ตลอดจนผลกระทบจากสังคมที่มีต่อโครงการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด และผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ คณะกรรมการห้องสมุดโรงเรียน มีความเห็นว่า ด้านบริบทมีความเหมาะสมมากที่สุด ค่าเฉลี่ย (x̄ ) เท่ากับ 4.75

2. ด้านปัจจัยนำเข้า พบว่า ปัจจัยที่ใช้ในการดำเนินโครงการมีความพร้อมของบุคลากร งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ ความเหมาะสมของกิจกรรม และระยะเวลา มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด และผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ คณะกรรมการห้องสมุดโรงเรียน มีความเห็นว่า โรงเรียนมี

ความพร้อมระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย ( x̄ ) เท่ากับ 4.71

3. ด้านกระบวนการ พบว่า กระบวนการดำเนินโครงการ มีการวางแผนการดำเนินงานตามกิจกรรม การนิเทศ ติดตาม ผลการดำเนินงาน การประเมินผลและการปรับปรุงแก้ไข มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด และผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ อีกทั้งมีจุดเด่นอยู่ที่การมีส่วนร่วม

ของบุคลากรทุกฝ่ายในการแสดงความคิดเห็น ตัดสินใจดำเนินงาน และปรับปรุงแก้ไข ไม่พบ

จุดด้อย และข้อเสนอแนะ คณะกรรมการห้องสมุดโรงเรียน มีความเห็นว่า มีความเหมาะสม

มากที่สุด ค่าเฉลี่ย ( x̄ ) เท่ากับ 4.79 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อในการประเมิน พบว่า กิจกรรมต่าง ๆ

ทั้ง 10 กิจกรรม มีความเหมาะสมระดับมากที่สุดเช่นกัน

4. ด้านผลผลิต พบว่า ผลการดำเนินโครงการในภาพรวม มีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมากที่สุด ผลการดำเนินโครงการเป็นรายด้าน ดังนี้ ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นักเรียนชั้นประถมศึกษา

ปีที่ 1 - 6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 เห็นว่า การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามโครงการทั้ง

10 กิจกรรม มีคุณภาพ อยู่ในระดับมากที่สุด โดยครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

มีความคิดเห็น โดยรวมค่าเฉลี่ย ( x̄) เท่ากับ 4.64 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 และ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 -3 มีความคิดเห็น โดยรวมค่าเฉลี่ย ( x̄) เท่ากับ 4.91 เมื่อพิจารณาถึงผลกระทบที่เกิดจากการดำเนินงานตามโครงการต่อครูผู้สอนและนักเรียน พบว่า ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยรวมค่าเฉลี่ย ( x̄) เท่ากับ 4.76 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 มีความพึงพอใจในกิจกรรม

อยู่ในระดับมากที่สุด โดยรวมค่าเฉลี่ย ( x̄) เท่ากับ 4.91 นอกจากนี้ผลกระทบต่อผู้ปกครอง พบว่า ผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 เห็นว่านักเรียนมีนิสัย

รักการอ่านและการศึกษาค้นคว้า อยู่ในระดับปฏิบัติเป็นประจำถึงร้อยละ 89.49 ซึ่งมากกว่าเกณฑ์ที่กำหนด คือ ร้อยละ 70 อีกทั้งสถิติที่นักเรียนเข้าใช้บริการห้องสมุดเพิ่มขึ้น ร้อยละ 71.70

ซึ่งมากกว่าเกณฑ์ที่กำหนด คือ ร้อยละ 60 และจำนวนรางวัลที่นักเรียนได้รับในการจัดกิจกรรม

จำนวน 24 รางวัล ซึ่งมากกว่าเกณฑ์ที่กำหนด คือ 5 รางวัล

ดังนั้น ผลผลิตของการดำเนินโครงการทำให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและรักการศึกษาค้นคว้ามากขึ้น ครูและผู้ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจต่อโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

ของห้องสมุด โรงเรียนบ้านเกาะสินไห ปีการศึกษา 2561 มากที่สุด ซึ่งสามารถบ่งชี้ได้ว่า คุณภาพนักเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจะสูงขึ้นต่อไปเช่นกัน

โพสต์โดย โต : [12 มิ.ย. 2562 เวลา 21:14 น.]
อ่าน [2324] ไอพี : 101.109.70.253
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 10,568 ครั้ง
วัสดุในชีวิตประจำวัน
วัสดุในชีวิตประจำวัน

เปิดอ่าน 14,682 ครั้ง
ไม่น่าเชื่อ! คลิปอาคารโรงเรียนบ้านพะเด๊ะ อ.แม่สอด จ.ตาก พังถล่มทั้งหลัง
ไม่น่าเชื่อ! คลิปอาคารโรงเรียนบ้านพะเด๊ะ อ.แม่สอด จ.ตาก พังถล่มทั้งหลัง

เปิดอ่าน 20,270 ครั้ง
ถอนผมหงอก...ดีไหม
ถอนผมหงอก...ดีไหม

เปิดอ่าน 18,944 ครั้ง
การประเมินวิทยฐานะช่วงเปลี่ยนผ่านจากเกณฑ์เก่าสู่ระบบ PA (ผู้บริหารสถานศึกษา)
การประเมินวิทยฐานะช่วงเปลี่ยนผ่านจากเกณฑ์เก่าสู่ระบบ PA (ผู้บริหารสถานศึกษา)

เปิดอ่าน 9,675 ครั้ง
ออกกำลังกายคลายเครียดในออฟฟิศ เหนื่อยนักก็พักหน่อย
ออกกำลังกายคลายเครียดในออฟฟิศ เหนื่อยนักก็พักหน่อย

เปิดอ่าน 12,877 ครั้ง
จารีตประเพณีของชาวสยามตามชั้นบุคคลในฐานะต่าง ๆ
จารีตประเพณีของชาวสยามตามชั้นบุคคลในฐานะต่าง ๆ

เปิดอ่าน 9,407 ครั้ง
10 เคล็ดลับลดอ้วน...เมื่อเป็นเบาหวาน
10 เคล็ดลับลดอ้วน...เมื่อเป็นเบาหวาน

เปิดอ่าน 15,261 ครั้ง
ยาธาตุ(กลิ่นซินนามอน) แก้ท้องอืด ปรุงเองได้...ง่ายนิดเดียว
ยาธาตุ(กลิ่นซินนามอน) แก้ท้องอืด ปรุงเองได้...ง่ายนิดเดียว

เปิดอ่าน 1,166 ครั้ง
ติดฟิล์มรถยนต์ราคาถูก ติดรุ่นไหนดี ควรเลือกอย่างไร ?
ติดฟิล์มรถยนต์ราคาถูก ติดรุ่นไหนดี ควรเลือกอย่างไร ?

เปิดอ่าน 12,430 ครั้ง
ศัพท์จากข่าวประท้วง
ศัพท์จากข่าวประท้วง

เปิดอ่าน 10,792 ครั้ง
ปฏิรูปการศึกษาไม่มีวันสำเร็จ ถ้าไม่รื้อรากความงมงาย
ปฏิรูปการศึกษาไม่มีวันสำเร็จ ถ้าไม่รื้อรากความงมงาย

เปิดอ่าน 36,877 ครั้ง
การใช้อินเทอร์เน็ตและผลกระทบต่อคะแนนวิทยาศาสตร์ : FOCUS ประเด็นจาก PISA : ฉบับที่ 33 (กันยายน 2561)
การใช้อินเทอร์เน็ตและผลกระทบต่อคะแนนวิทยาศาสตร์ : FOCUS ประเด็นจาก PISA : ฉบับที่ 33 (กันยายน 2561)

เปิดอ่าน 25,133 ครั้ง
ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน
ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน

เปิดอ่าน 8,830 ครั้ง
เคล็ดลับในการเลือกอาหารไขมันต่ำ
เคล็ดลับในการเลือกอาหารไขมันต่ำ

เปิดอ่าน 25,354 ครั้ง
สรุปสูตรการเลื่อนแกนทางขนาน
สรุปสูตรการเลื่อนแกนทางขนาน

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 16,936 ครั้ง
บริหารงานอย่างไร จึงจะครองใจลูกน้อง
บริหารงานอย่างไร จึงจะครองใจลูกน้อง

เปิดอ่าน 16,695 ครั้ง
MV เพลง รางวัลของครู
MV เพลง รางวัลของครู

เปิดอ่าน 10,637 ครั้ง
รสชาติแบบไหนดีต่อสุขภาพ
รสชาติแบบไหนดีต่อสุขภาพ

เปิดอ่าน 16,972 ครั้ง
เกร็ดความรู้ เกี่ยวกับน้ำตาลในผัก
เกร็ดความรู้ เกี่ยวกับน้ำตาลในผัก

เปิดอ่าน 6,929 ครั้ง
ปัจจัยฉุดรั้งการศึกษา (จบ)
ปัจจัยฉุดรั้งการศึกษา (จบ) เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ