ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมอัตลักษณ์นักเรียนตามแนวทางโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต

บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร

รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมอัตลักษณ์นักเรียนตามแนวทางโรงเรียน

คุณธรรมของโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2

มีวัตถุประสงค์ทั่วไป เพื่อรายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมอัตลักษณ์นักเรียนตาม

แนวทางโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

นครปฐม เขต 2 และวัตถุประสงค์เฉพาะ คือ 1) เพื่อประเมินบริบทโครงการพัฒนาคุณธรรมอัตลักษณ์

นักเรียนตามแนวทางโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 2) เพื่อประเมินปัจจัยน าเข้าโครงการพัฒนาคุณธรรมอัตลักษณ์นักเรียน

ตามแนวทางโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

นครปฐม เขต 2 3) เพื่อประเมินกระบวนการโครงการโครงการพัฒนาคุณธรรมอัตลักษณ์นักเรียนตาม

แนวทางโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

นครปฐม เขต 2 และ 4) เพื่อประเมินผลผลิตโครงการพัฒนาคุณธรรมอัตลักษณ์นักเรียนตามแนวทาง

โรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม

เขต 2 โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ โมเดล (CIPP Model) ตามแนวคิดของสตัฟเฟิลบีม

(Stuffelbeam) ที่ครอบคลุมด้านบริบทโครงการ(Context) ด้านปัจจัยโครงการ(Input) ด้าน

กระบวนการด าเนินโครงการ (Process) และด้านผลผลิตโครงการ(Product) โดยใช้แบบสอบถาม

แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) จ านวน 4 ฉบับ ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ

โดยการหาค่าความตรงเชิงเนื้อหา(IOC) รายข้อโดยเลือกข้อค าถามที่มีค่าตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป และค่าความ

เชื่อมั่น (Reliability) โดยน าไปทดลองใช้ (Try out) ที่โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม (ปิ่นรัตนราษฎร์)

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 กับคณะกรรมการสถานศึกษา จ านวน 5

คน ครู จ านวน 5 คน และผู้ปกครอง จ านวน 10 คน ได้ค่าความเชื่อมั่นแบบสอบถามฉบับที่ 1-4

ตามล าดับดังนี้ 0.81, 0.84 ,0.85 และ 0.88 น าแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย

คือ คณะกรรมการสถานศึกษา จ านวน 9 คน ครู จ านวน 8 คน และผู้ปกครอง จ านวน 106 คน

รวมทั้งสิ้น 123 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ

สรุปผลกำรประเมิน

1. ด้านบริบทของโครงการพัฒนาคุณธรรมอัตลักษณ์นักเรียนตามแนวทางโรงเรียนคุณธรรม

ของโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ มีความสอดคล้องและจ าเป็นอยู่ในระดับมาก

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ ผู้เกี่ยวข้อง

ได้มีการประชุมปรึกษาหารือร่วมกันในการก าหนดคุณธรรมอัตลักษณ์และโครงการมีความสอดคล้องกับ

สภาพปัญหาของโรงเรียนและความต้องการของชุมชน

2. ด้านปัจจัยโครงการพัฒนาคุณธรรมอัตลักษณ์นักเรียนตามแนวทางโรงเรียนคุณธรรมของ

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ มีความพร้อมอยู่ในระดับมาก

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ ผู้เกี่ยวข้อง

มีส่วนร่วมวางแผนและมีแผนการด าเนินกิจกรรมตามโครงการชัดเจน

3. ด้านกระบวนการโครงการพัฒนาคุณธรรมอัตลักษณ์นักเรียนตามแนวทางโรงเรียนคุณธรรม

ของโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ โรงเรียนมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ การจัด

กิจกรรมโครงงานคุณธรรมและกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมมีความเหมาะสมกับระดับความรู้และ

ความสามารถของนักเรียน

4. ด้านผลผลิตโครงการพัฒนาคุณธรรมอัตลักษณ์นักเรียนตามแนวทางโรงเรียนคุณธรรม

ของโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ นักเรียนมีการปฏิบัติตามคุณธรรมอัตลักษณ์อยู่ในระดับมากที่สุด

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่นักเรียนมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ ด้าน

ความมีระเบียบวินัย และด้านความพอเพียง ส่วนด้านความรับผิดชอบ มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก

…………………………………………………………..

โพสต์โดย Oui : [22 มิ.ย. 2562 เวลา 14:07 น.]
อ่าน [2018] ไอพี : 49.48.195.223
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 19,518 ครั้ง
รวมคำอวยพรวันตรุษจีน พร้อมคำแปล
รวมคำอวยพรวันตรุษจีน พร้อมคำแปล

เปิดอ่าน 14,432 ครั้ง
สูตรดีท็อกซ์ทำเองได้! ง่าย ๆ แค่ 7 วัน
สูตรดีท็อกซ์ทำเองได้! ง่าย ๆ แค่ 7 วัน

เปิดอ่าน 10,534 ครั้ง
ดาวน์โหลด Powerpoint การประชุม กศจ.ภาคใต้ และประเด็นน่าสนใจที่ครูควรรู้
ดาวน์โหลด Powerpoint การประชุม กศจ.ภาคใต้ และประเด็นน่าสนใจที่ครูควรรู้

เปิดอ่าน 17,823 ครั้ง
ตู้เก็บของจำเป็นต้องมีสำหรับโรงเรียนบ้านนอกหรือไม่
ตู้เก็บของจำเป็นต้องมีสำหรับโรงเรียนบ้านนอกหรือไม่

เปิดอ่าน 12,610 ครั้ง
DLIT รวมชุดสื่อการสอนเรื่อง "ไข้เลือดออก" ไว้ให้แล้ว ครูใช้สอนนักเรียนได้เลย
DLIT รวมชุดสื่อการสอนเรื่อง "ไข้เลือดออก" ไว้ให้แล้ว ครูใช้สอนนักเรียนได้เลย

เปิดอ่าน 23,926 ครั้ง
ทักษะอะไรที่นายจ้างยุคเศรษฐกิจ 4.0 ต้องการ ?
ทักษะอะไรที่นายจ้างยุคเศรษฐกิจ 4.0 ต้องการ ?

เปิดอ่าน 12,024 ครั้ง
เตือนใช้ "บิททอร์เรนท์" โหลดคลิปโป๊มีโทษติดคุก
เตือนใช้ "บิททอร์เรนท์" โหลดคลิปโป๊มีโทษติดคุก

เปิดอ่าน 11,378 ครั้ง
คู่มือการปฏิบัติตามข้อบังคับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2552
คู่มือการปฏิบัติตามข้อบังคับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2552

เปิดอ่าน 156,593 ครั้ง
หลักการออกแบบของ ADDIE model
หลักการออกแบบของ ADDIE model

เปิดอ่าน 23,348 ครั้ง
วิธีหลอกให้ "กบ" ผสมพันธุ์นอกฤดู ไอเดียคุณครูเรานี่เอง
วิธีหลอกให้ "กบ" ผสมพันธุ์นอกฤดู ไอเดียคุณครูเรานี่เอง

เปิดอ่าน 47,881 ครั้ง
‘คุณค่าของครู’ ในโลกที่เกิดการเปลี่ยนแปลง
‘คุณค่าของครู’ ในโลกที่เกิดการเปลี่ยนแปลง

เปิดอ่าน 16,077 ครั้ง
กฎของก๊าซ (THE GAS LAWS)
กฎของก๊าซ (THE GAS LAWS)

เปิดอ่าน 28,495 ครั้ง
ประโยชน์ของ "ขมิ้นต้น"
ประโยชน์ของ "ขมิ้นต้น"

เปิดอ่าน 9,880 ครั้ง
คอมพิวเตอร์ วิชั่น-ออฟฟิศ ซินโดรม โรคฮิตของคนเมืองทางแก้เริ่มที่ตัวเอง
คอมพิวเตอร์ วิชั่น-ออฟฟิศ ซินโดรม โรคฮิตของคนเมืองทางแก้เริ่มที่ตัวเอง

เปิดอ่าน 20,558 ครั้ง
มะนาววงบ่อ นอกฤดู 1 ไร่ 100 ต้น
มะนาววงบ่อ นอกฤดู 1 ไร่ 100 ต้น

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 14,041 ครั้ง
แต่งสีขาว - ดำ ให้ดูโมเดิร์น
แต่งสีขาว - ดำ ให้ดูโมเดิร์น

เปิดอ่าน 11,296 ครั้ง
"มัสมั่น"ของไทยคว้าแชมป์จานอร่อยจาก 50 อันดับเมนูเด็ดทั่วโลก
"มัสมั่น"ของไทยคว้าแชมป์จานอร่อยจาก 50 อันดับเมนูเด็ดทั่วโลก

เปิดอ่าน 7,982 ครั้ง
Animator vs Animation ภาค 4 กลับมาแล้ว สุดยอดมาก ชมคลิปกันเลย
Animator vs Animation ภาค 4 กลับมาแล้ว สุดยอดมาก ชมคลิปกันเลย

เปิดอ่าน 16,378 ครั้ง
7 อุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง
7 อุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง

เปิดอ่าน 9,936 ครั้ง
ปวดตึงที่คอและไหล่ อย่าคิดว่ามันเรื่องเล็ก
ปวดตึงที่คอและไหล่ อย่าคิดว่ามันเรื่องเล็ก เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ