ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านกะปง

เรื่องที่ศึกษา รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะ

อันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านกะปง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา

ผู้รายงาน นายจักริน จันทขันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกะปง

ปีที่ศึกษา ๒๕๖๑

บทสรุปของผู้บริหาร

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านกะปงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษาพังงา ในด้านบริบทสภาพแวดล้อมเกี่ยวกับความเหมาะสม และความสอดคล้องของวัตถุ ประสงค์และเป้าหมายของโครงการ ด้านปัจจัยนำเข้า เกี่ยวกับความเหมาะสมของงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์บุคลากรและวิธีการดำเนินการตามโครงการที่กำหนดไว้ ด้านกระบวนการ เกี่ยวกับความเหมาะสมของกระบวนการดำเนินงานตามโครงการที่ปฏิบัติจริง ด้านผลผลิต เกี่ยวกับความ สอดคล้องของผลการดำเนินการกับวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของโครงการ และศึกษาปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านกะปง

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือบุคคลที่มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านกะปง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียน ๑ คน กรรมการสถานศึกษาฯ ๗ คน ครูผู้สอน ๗ คน ผู้ปกครองนักเรียน ๓๐ คน และนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๓ – ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ๓๕ คน รวมทั้งสิ้น ๘๐ คน

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ๕ ระดับ ของลิเคิร์ท ซึ่งผู้รายงานได้จัดสร้างขึ้นโดยผ่านการตรวจพิจารณาหาความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างและเชิงเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการประ เมินด้านบริบทสภาพแวดล้อม ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการและด้านผลผลิต จำนวน ๕๐ข้อ ซึ่งแบบสอบถามประเมินด้านบริบทสภาพแวดล้อม มีค่าความเชื่อมั่นรายด้านเท่ากับ.๘๗ แบบ สอบถามประเมินด้านปัจจัยนำเข้า มีค่าความเชื่อมั่นรายด้านเท่ากับ .๙๕ แบบสอบถามประเมินด้านกระบวนการ มีค่าความเชื่อมั่นรายด้าน เท่ากับ .๘๗ แบบสอบถามประเมินด้านผลผลิตมีค่าความเชื่อมั่นรายด้านเท่ากับ .๙๓

การจัดเก็บข้อมูล ผู้รายงานดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองโดยกำหนดระยะ เวลาในการจัดเก็บโดยแจกแบบสอบถาม จำนวน ๘๐ ฉบับ แบบสอบถามที่ได้รับคืนมาจำนวน ๘๐ ฉบับ ซึ่งมีความสมบูรณ์ทั้ง ๘๐ ฉบับ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐แล้วนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ด้วยสถิติค่าเฉลี่ย () ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ()

ผลการศึกษา พบว่า

จากการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านกะปง ในภาพรวม ผลการวิเคราะห์สามารถสรุปได้ดังนี้

๑. การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านกะปงตามความคิดเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการสถาน ศึกษาฯ ครูผู้สอน ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียน ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = ๔.๖๘ ,  = ๐.๖๙)

๒. การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของนักเรียนโรงเรียนบ้านกะปงโดยพิจารณาเป็นรายด้าน ดังนี้

๒.๑ ด้านบริบทสภาพแวดล้อม ตามความคิดเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียน กรรม การสถานศึกษาฯ และครูผู้สอน ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = ๔.๕๒ , = ๐.๗๗)

๒.๒ ด้านปัจจัยนำเข้า ตามความคิดเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการสถาน ศึกษาฯ และครูผู้สอน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = ๔.๓๖ , = ๐.๘๖)

๒.๓ ด้านกระบวนการ ตามความคิดเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการสถาน ศึกษาฯครูผู้สอน และผู้ปกครองนักเรียน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก(=๔.๔๙, =๐.๘๑)

๒.๔ ด้านผลผลิต ตามความคิดเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการสถาน ศึกษาฯ ครูผู้สอน ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียน ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด( = ๔.๘๔ ,  = ๐.๕๐)

๓. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริย ธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านกะปง โดยพิจารณาเป็นรายด้าน สรุปได้ดังนี้

๓.๑ด้านบริบทสภาพแวดล้อมมีปัญหาและอุปสรรค ได้แก่การกำหนดเป้าหมายของ โครงการเป็นไปตามความต้องการของบุคลากรเพียงบางส่วน และผู้ที่เกี่ยวข้องส่วนใหญ่ไม่ทราบถึงการดำเนินงานกิจกรรมในโครงการ ซึ่งมีข้อเสนอแนะ คือ ควรให้บุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายของโครงการและควรประชาสัมพันธ์ เผยแพร่การดำเนิน งานกิจกรรมให้ทั่วถึง ตามลำดับ

๓.๒ ด้านปัจจัยนำเข้า มีปัญหา และอุปสรรค ได้แก่ เอกสาร หนังสือ คู่มือเกี่ยวกับ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ยังมีน้อย ชุมชนและผู้ปกครองยังไม่ค่อยให้ความร่วมมือกับการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ตามโครงการขาดวิทยากรที่มีความรู้ความ ชำนาญในการจัดกิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมอีกทั้งพระวิทยากรประจำโรงเรียนยังมีความรู้ไม่ครอบคลุมทุกเรื่อง ในการจัดกิจกรรมของโครงการซึ่งมีข้อเสนอแนะ คือควรจัดสรรงบประ มาณ ให้เพียงพอในการดำเนินการจัดซื้อสื่อเอกสารหนังสือหรือคู่มือเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณ ธรรมจริยธรรมให้เพียงพอ ควรมีการประสานกับผู้ปกครองและชุมชนอย่างต่อเนื่องชี้แจงนโยบายและเป้าหมายการดำเนินโครงการให้ชัดเจน สนับสนุนให้ครูเข้ารับการอบรมหรือศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับด้านคุณธรรมจริยธรรม และสนับสนุนให้พระวิทยากรประจำโรงเรียนเข้ารับการอบรมสัมมนาอย่างต่อเนื่อง ตามลำดับ

๓.๓ ด้านกระบวนการ มีปัญหา และอุปสรรคได้แก่ระยะเวลาในการปฏิบัติกิจกรรม มีความคลาดเคลื่อน ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด การจัดกิจกรรมไม่ค่อยเป็นไปตามแผน ปฏิบัติการที่วางไว้ และขาดความร่วมมือจากบุคคลที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานโครงการ ซึ่งมีข้อเสนอแนะคือมีการจัดทำปฏิทินการดำเนินงานที่ชัดเจนตลอดจนมีการกำกับติดตามการดำเนินโครงการสม่ำเสมอและพยายามให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการ ตามลำดับ

๓.๔ ด้านผลผลิต มีปัญหา และอุปสรรค ได้แก่ การร่วมกิจกรรมทางศาสนาของนักเรียนด้วยการปฏิบัติจริงยังทำได้น้อย นักเรียนบางส่วนไม่ให้ความสนใจในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอนเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนบางคนไม่ได้อยู่กับบิดา มารดา และ ขาดการดูแลเอาใจใส่จากผู้ปกครองเนื่องจากต้องทำงานบุคลากรครูและผู้เกี่ยวข้องไม่ค่อยมีเวลา ในการเข้าวัดปฏิบัติธรรมเท่าที่ควร ซึ่งมีข้อเสนอแนะคือ ควรจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริงหรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมมากยิ่งขึ้น ครูทุกคนควรปรับเปลี่ยนกิจกรรม การเรียนการสอนเกี่ยว กับเรื่องคุณธรรมจริยธรรมให้หลากหลายเพื่อกระตุ้นความสนใจของนักเรียน จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนและประชุมผู้ปกครองอย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้งเพื่อการแก้ปัญหาร่วมกันและประสานความเข้าใจระหว่างบ้านและโรงเรียน โรงเรียนควรจัดกิจกรรมเข้าค่ายธรรมมะร่วมกับชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง ตามลำดับ

โพสต์โดย ผอ.จักริน รร.บ้านกะปง : [23 มิ.ย. 2562 เวลา 17:36 น.]
อ่าน [2665] ไอพี : 223.24.156.30
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 12,405 ครั้ง
มนุษย์เป็นพวกกับลิงอุรังอุตัง ยิ่งกว่าเป็นกับลิงชิมแปนซีและกอริลลา
มนุษย์เป็นพวกกับลิงอุรังอุตัง ยิ่งกว่าเป็นกับลิงชิมแปนซีและกอริลลา

เปิดอ่าน 14,608 ครั้ง
การศึกษาเท่านั้นที่ทำให้ประเทศเจริญ : โดย สุกรี เจริญสุข
การศึกษาเท่านั้นที่ทำให้ประเทศเจริญ : โดย สุกรี เจริญสุข

เปิดอ่าน 10,142 ครั้ง
เห็ดนางนวล
เห็ดนางนวล

เปิดอ่าน 8,827 ครั้ง
หายใจผิด ตัวการทำลายผิว
หายใจผิด ตัวการทำลายผิว

เปิดอ่าน 48,969 ครั้ง
แจก code นำวิดีโอความรู้ จาก "ทรูปลูกปัญญา" ไปติดในเว็บท่าน
แจก code นำวิดีโอความรู้ จาก "ทรูปลูกปัญญา" ไปติดในเว็บท่าน

เปิดอ่าน 15,160 ครั้ง
ห้ามพลาด!! เช็คดวงปี 59 "หมอช้าง"เผยกันย์ดวงดีสุด ส่วนสิงห์เตรียมรับราหู
ห้ามพลาด!! เช็คดวงปี 59 "หมอช้าง"เผยกันย์ดวงดีสุด ส่วนสิงห์เตรียมรับราหู

เปิดอ่าน 12,987 ครั้ง
รับอากาศบริสุทธิ์ เพิ่มพลังให้สมอง
รับอากาศบริสุทธิ์ เพิ่มพลังให้สมอง

เปิดอ่าน 38,057 ครั้ง
กฎหมายตราสามดวง
กฎหมายตราสามดวง

เปิดอ่าน 8,127 ครั้ง
นอนมากเกิน-น้อยเกิน เสี่ยงเบาหวาน
นอนมากเกิน-น้อยเกิน เสี่ยงเบาหวาน

เปิดอ่าน 10,520 ครั้ง
"เมตา" แนะ 5 เคล็ดลับป้องกันตัวเองจากมิจฉาชีพทางออนไลน์
"เมตา" แนะ 5 เคล็ดลับป้องกันตัวเองจากมิจฉาชีพทางออนไลน์

เปิดอ่าน 11,000 ครั้ง
ประโยชน์และโทษของ ชา
ประโยชน์และโทษของ ชา

เปิดอ่าน 15,388 ครั้ง
การศึกษาแบบไหนสอนให้คิดเป็น
การศึกษาแบบไหนสอนให้คิดเป็น

เปิดอ่าน 28,403 ครั้ง
น่าชื่นชม!!เด็กม.3รับแปลภาษาจีนรายได้ร่วม3หมื่นต่อเดือน
น่าชื่นชม!!เด็กม.3รับแปลภาษาจีนรายได้ร่วม3หมื่นต่อเดือน

เปิดอ่าน 14,198 ครั้ง
ประโยชน์ของ "ผักแพว"
ประโยชน์ของ "ผักแพว"

เปิดอ่าน 8,490 ครั้ง
เมื่อไหร่ควรพูด และเมื่อไหร่ควรเงียบ
เมื่อไหร่ควรพูด และเมื่อไหร่ควรเงียบ

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 8,069 ครั้ง
10 ความเข้าใจผิดๆ กับเรื่องอาหาร
10 ความเข้าใจผิดๆ กับเรื่องอาหาร

เปิดอ่าน 13,717 ครั้ง
กินวิตามินอย่างไรให้ได้ประโยชน์
กินวิตามินอย่างไรให้ได้ประโยชน์

เปิดอ่าน 6,762 ครั้ง
ปฏิรูปการศึกษาให้ได้ผล ต้องตั้งต้นจากผลการประเมิน
ปฏิรูปการศึกษาให้ได้ผล ต้องตั้งต้นจากผลการประเมิน

เปิดอ่าน 21,547 ครั้ง
ชีวิตของจักจั่น : ชีววิทยา
ชีวิตของจักจั่น : ชีววิทยา

เปิดอ่าน 7,701 ครั้ง
2 สูตรความงามจากน้ำผึ้ง
2 สูตรความงามจากน้ำผึ้ง เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ