ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการพัฒนาแนวทางการส่งเสริมความสามารถทางศิลปะของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์

ชื่อ-สกุล ผู้วิจัย ปนัดดา วงค์จันตา.

ชื่อเรื่องวิจัย รายงานการพัฒนาแนวทางการส่งเสริมความสามารถทางศิลปะของนักเรียนที่มี

ความบกพร่องทางการได้ยิน โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์

ปีที่วิจัยสำเร็จ 2562

สถานที่วิจัย โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ กรุงเทพฯ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) พัฒนาแนวทางการส่งเสริมความสามารถทางศิลปะของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ 2) ศึกษาประสิทธิผลของแนวทางการส่งเสริมความสามารถทางศิลปะของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์เป็นการวิจัยและพัฒนามี 3 ระยะ ดังนี้

ระยะที่ 1 ศึกษาความต้องการจำเป็นในการส่งเสริมความสามารถด้านศิลปะสำหรับนักเรียน ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินฯ กลุ่มเป้าหมาย คือ ครู นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ศิลปินมืออาชีพ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามความคิดเห็นของครู เกี่ยวกับความสามารถพื้นฐานและความต้องการจำเป็นในการพัฒนาด้านศิลปะ แบบบันทึกข้อมูลผลการสัมภาษณ์ แนวคำถามการสนทนากลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐานและวิเคราะห์เนื้อหา

ระยะที่ 2 พัฒนาแนวทางการส่งเสริมความสามารถทางศิลปะของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินฯ โดยวิจัยปฏิบัติการ 3 วงจร กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินปีการศึกษา 2559 จำนวน 103 คนและ ปีการศึกษา 1/2560 จำนวน 110 คน เครื่องมือที่ใช้คือ แบบประเมินความสามารถทางศิลปะ แบบวัดเจตคติของนักเรียนและแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนต่อแนวทางการส่งเสริมความสามารถทางศิลปะ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐานและสถิติทดสอบ Wilcoxon matched pair signed- rank test โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป SPSS และวิเคราะห์เนื้อหา

ระยะที่ 3 การนำแนวทางการส่งเสริมความสามารถทางศิลปะของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ไปใช้ ปีการศึกษา 2/2560 โดยการวิจัยทดลองแบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนหลัง กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินฯ จำนวน 110 คน เครื่องมือที่ใช้คือ แบบประเมินความสามารถทางศิลปะ แบบวัดเจตคติของนักเรียน แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน และแบบบันทึกรางวัลด้านศิลปะที่นักเรียนได้รับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน สถิติทดสอบ Wilcoxon matched pair signed- rank test โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป SPSS และวิเคราะห์เนื้อหา

ผลจากการศึกษามีข้อค้นพบ ดังนี้

1. ผลการศึกษาความต้องการจำเป็นในการส่งเสริมความสามารถด้านศิลปะของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน พบว่า ครูเห็นว่านักเรียนฯ มีระดับความสามารถด้านศิลปะ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการสื่อความหมาย ความคิดสร้างสรรค์ เทคนิควิธีการ การจัดองค์ประกอบศิลป์หรือการจัดภาพและความประณีตและเรียบร้อย อยู่ในระดับปานกลาง มีความสามารถน้อยที่สุด คือ ด้านเทคนิควิธีการ มีความต้องการจำเป็นต้องพัฒนาอยู่ในระดับมากที่สุด คือ ด้านการจัดองค์ประกอบศิลป์หรือการจัดภาพ จากการสัมภาษณ์และสนทนากลุ่ม พบว่า ศิลปะเป็นวิชาที่สอดคล้องกับลักษณะการเรียนรู้ของนักเรียนที่เรียนรู้ผ่านการเห็นและลงมือปฏิบัติ ควรพัฒนาให้เพิ่มขึ้นโดยนำความรู้ทางด้านศิลปะบูรณาการเข้ากับทุกวิชาและสามารถนำมาพัฒนาเป็นอาชีพและทักษะอารมณ์ สังคมและทางวิชาการอื่นๆได้ ควรมีแนวทางการส่งเสริมความสามารถด้านศิลปะที่สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นของนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ

2. ผลการพัฒนาแนวทางการส่งเสริมความสามารถด้านศิลปะสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ พบว่า ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ 1) ขั้นตอนการส่งเสริมฯ 2) ระบบสนับสนุน และ3) บทบาทผู้เกี่ยวข้อง ดังนี้ 1) ขั้นตอน ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ 1.1) ศึกษาความสามารถพื้นฐานด้านศิลปะและความต้องการของผู้เรียนทั้ง 5 ด้าน 1.2) วางแผนการส่งเสริมความสามารถด้านศิลปะ 1.3) นำปฏิทินปฏิบัติการสู่การปฏิบัติ (1) บูรณาการกิจกรรมศิลปะเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียน (2) การเพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้ศิลปะ (3) การสะท้อนผลการเรียนรู้ 1.4) กำกับติดตามและประเมินผล 1.5) สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 2) ระบบสนับสนุน ได้แก่ 2.1) บุคลากรมีความรู้ด้านศิลปะเพียงพอ 2.2) สื่อสนับสนุนการรับรู้ผ่านการเห็นที่มีคุณภาพ เทคโนโลยีการสอนที่ทันสมัย 2.3) สภาพแวดล้อมเอื้อต่อการเรียนรู้ 2.4) การประสานงาน กำกับติดตามที่สม่ำเสมอและเป็นไปตามปฏิทิน 3) บทบาทผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ บทบาทของครู ผู้เรียน ครอบครัว ศิลปินมืออาชีพ

3. ประสิทธิผลของแนวทางการส่งเสริมความสามารถทางศิลปะของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ พบว่า นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินฯ มีความสามารถด้านศิลปะทั้ง 5 ด้านก่อนและหลังใช้แนวทางการส่งเสริมความสามารถทางศิลปะของแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ครูเห็นว่านักเรียนมีความสามารถด้านศิลปะในระดับมากที่สุด นักเรียนมีคะแนนเจตคติหลังจากใช้แนวทางการส่งเสริมฯ สูงกว่าก่อนใช้แนวทางการส่งเสริมฯ นักเรียนมีความพึงพอใจต่อแนวทางการส่งเสริมความสามารถทางศิลปะโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และหลังใช้แนวทางการส่งเสริมความสามารถทางศิลปะนักเรียนได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติเพิ่มขึ้นและมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและเพิ่มขึ้นทุกกลุ่มสาระ

โพสต์โดย Por : [27 มิ.ย. 2562 เวลา 11:33 น.]
อ่าน [3301] ไอพี : 101.108.102.173
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 10,236 ครั้ง
การซ่อมแซมเสื้อผ้า
การซ่อมแซมเสื้อผ้า

เปิดอ่าน 27,265 ครั้ง
วิธีเก็บมะนาวให้สดนาน
วิธีเก็บมะนาวให้สดนาน

เปิดอ่าน 336 ครั้ง
Computer Graphic คืออะไร
Computer Graphic คืออะไร

เปิดอ่าน 47,536 ครั้ง
การศึกษาขั้นพื้นฐานมุ่งสู่อนาคต (Basic Education for Future) : ทีปกร จิร์ฐิติกุลชัย
การศึกษาขั้นพื้นฐานมุ่งสู่อนาคต (Basic Education for Future) : ทีปกร จิร์ฐิติกุลชัย

เปิดอ่าน 32,823 ครั้ง
เรื่องควรรู้ก่อนทาสี
เรื่องควรรู้ก่อนทาสี

เปิดอ่าน 16,552 ครั้ง
การศึกษาเพื่อสร้างบัณฑิตเป็น‘ผู้นำสังคม’ : โดย นพ.วิชัย เทียนถาวร
การศึกษาเพื่อสร้างบัณฑิตเป็น‘ผู้นำสังคม’ : โดย นพ.วิชัย เทียนถาวร

เปิดอ่าน 35,378 ครั้ง
ถั่วงอกคอนโดฯ ปลูกง่ายๆ สไตล์คนเมือง
ถั่วงอกคอนโดฯ ปลูกง่ายๆ สไตล์คนเมือง

เปิดอ่าน 14,829 ครั้ง
ชมดอกทานตะวันบานสะพรั่ง ณ ทุ่งทานตะวัน
ชมดอกทานตะวันบานสะพรั่ง ณ ทุ่งทานตะวัน

เปิดอ่าน 392,271 ครั้ง
เทคนิคการใส่เลขหน้าใน MS Word แบบไม่เริ่มต้นที่หน้าแรก
เทคนิคการใส่เลขหน้าใน MS Word แบบไม่เริ่มต้นที่หน้าแรก

เปิดอ่าน 11,001 ครั้ง
คุณมีความลับในการใช้งานคอมพิวเตอร์หรือไม่
คุณมีความลับในการใช้งานคอมพิวเตอร์หรือไม่

เปิดอ่าน 9,732 ครั้ง
เลือกของขวัญ... ในวันพิเศษ
เลือกของขวัญ... ในวันพิเศษ

เปิดอ่าน 2,963 ครั้ง
ประโยชน์ของขมิ้นชัน
ประโยชน์ของขมิ้นชัน

เปิดอ่าน 22,644 ครั้ง
แกว่งแขนลดพุง แถมรักษาโรคได้เพียบ!
แกว่งแขนลดพุง แถมรักษาโรคได้เพียบ!

เปิดอ่าน 110,074 ครั้ง
วิธีการปลูกพืชผัก
วิธีการปลูกพืชผัก

เปิดอ่าน 8,958 ครั้ง
มหัศจรรย์อาหารไทย
มหัศจรรย์อาหารไทย

เปิดอ่าน 12,623 ครั้ง
ลิ้นจี่ช่วยชาติ ผลไม้อร่อย ประโยชน์คับลูก
ลิ้นจี่ช่วยชาติ ผลไม้อร่อย ประโยชน์คับลูก
เปิดอ่าน 17,286 ครั้ง
ดาวน์โหลดคลิป "Youtube" โดยไม่ต้องใช้โปรแกรม
ดาวน์โหลดคลิป "Youtube" โดยไม่ต้องใช้โปรแกรม
เปิดอ่าน 10,914 ครั้ง
มันมากับ กาแฟ ไม่ใช่คาเฟอีน!!
มันมากับ กาแฟ ไม่ใช่คาเฟอีน!!
เปิดอ่าน 17,467 ครั้ง
สร้าง logo Icon ใส่ใน Favorite
สร้าง logo Icon ใส่ใน Favorite
เปิดอ่าน 22,703 ครั้ง
ประวัติวันวาเลนไทน์ 14 กุมภาพันธ์ วันแห่งความรัก
ประวัติวันวาเลนไทน์ 14 กุมภาพันธ์ วันแห่งความรัก

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ