ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

ผู้รายงาน นางสาวศิริพร คำมา

หน่วยงาน โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

ปีที่ประเมินโครงการ 2561

บทคัดย่อ

การประเมินครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อประเมินความเหมาะสมของสภาวะแวดล้อมของโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 2) เพื่อประเมินความพร้อมของปัจจัยเบื้องต้นของโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 3) เพื่อประเมินความเหมาะสมในการดำเนินการด้านกระบวนการของโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 4) เพื่อประเมินผลผลิตของโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ประชากรและกลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้บริหารและครูผู้สอนโรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ ปีการศึกษา 2561 จำนวน 30 คน จำแนกเป็น ผู้บริหารจำนวน 2 คน และครูผู้สอน จำนวน 28 คนในการประเมินครั้งนี้ผู้รายงานใช้ประชากรคือผู้บริหารและครูผู้สอนเป็นกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ ปีการศึกษา 2561 จำนวน 377 คน กำหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตาราง Krejcie และ Morgan ได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 190 คน แล้วคำนวณสัดส่วนกลุ่มตัวอย่างตามระดับชั้น จากนั้นทำการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling)โดยใช้วิธีจับฉลาก เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า จำนวน 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 แบบสอบถามการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม สำหรับผู้บริหารและครู ฉบับที่ 2 แบบสอบถามการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม สำหรับนักเรียน การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์เนื้อหา

ผลการประเมินโครงการ สรุปได้ว่า

1. ความเหมาะสมของสภาวะแวดล้อมของโครงการ พบว่าโครงการมีความเหมาะสม ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนด โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาแต่ละรายการ พบว่าวัตถุประสงค์ของโครงการมีความชัดเจนสอดคล้องกับหลักการและเหตุผลและวิธีดำเนินการ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ กิจกรรมของโครงการสามารถนำไปปฏิบัติจริงได้และตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของโครงการ และรายการที่มีความเหมาะสมน้อยที่สุด ได้แก่ โครงการมีความเป็นไปได้ในแง่ของโอกาสที่จะได้รับการสนับสนุนจากองค์กรต่างๆ

2. ความพร้อมของปัจจัยในการดำเนินงานของโครงการ พบว่าโครงการมีความพร้อมผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนด โดยรวมมีความพร้อมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาแต่ละรายการ พบว่า มีแผนการดำเนินงานตามโครงการที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ มีความพร้อมอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ คณะทำงานมีความสามารถในการดำเนินโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์ และรายการที่มีความพร้อมน้อยที่สุด ได้แก่ ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ

3. ความเหมาะสมในการดำเนินการด้านกระบวนการของโครงการในภาพรวม พบว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่กำหนด เมื่อพิจารณาแต่ละรายการ พบว่า การเตรียมการดำเนินโครงการ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ การดำเนินงานโครงการ และรายการที่มีความเหมาะสมน้อยที่สุด ได้แก่ การกำกับ ติดตามและประเมินผล

4. ผลผลิตของโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ อำเภอ แม่สอด จังหวัดตาก พบว่า

4.1 ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ

อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ปีการศึกษา 2561 โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่กำหนด เมื่อพิจารณาแต่ละรายการ พบว่า ความกตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน และรายการที่มีการปฏิบัติน้อยที่สุด ได้แก่ คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง

4.2 คุณค่าและประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ปีการศึกษา 2561 ภาพรวมมีคุณค่าและประโยชน์อยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่กำหนด เมื่อพิจารณาแต่ละรายการ พบว่า ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับสามารถสร้างพฤติกรรมที่ถูกต้องดีงาม โดยปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนา มีคุณค่าและประโยชน์อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ สามารถนำหลักการ ความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากโครงการไปใช้ในการทำงานและอยู่ร่วมกับผู้อื่น และรายการที่มีการปฏิบัติน้อยที่สุด ได้แก่ ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับเมื่อนำไปปฏิบัติสามารถทำให้ประเทศชาติเกิดความสงบ ร่มเย็น การพัฒนามีความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน

4.3 ความพึงพอใจของครูที่มีต่อโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โรงเรียน

เทศบาลตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ปีการศึกษา 2561 ภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่กำหนด เมื่อพิจารณาแต่ละรายการ พบว่า การจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรมช่วยสร้างให้นักเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรม ส่งเสริมให้ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นพลเมืองที่ดี สามารถทำประโยชน์แก่ส่วนรวมอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ การกำหนดขั้นตอน รายละเอียดและวิธีดำเนินโครงการอย่างชัดเจน เหมาะสม ทำให้โครงการมีประสิทธิภาพ และรายการที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุด ได้แก่ การจัดกิจกรรมการสอบธรรมศึกษาช่วยสร้างให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในหลักธรรม ส่งเสริมให้ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นพลเมืองที่ดี สามารถทำประโยชน์แก่ส่วนรวม

4.4 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณธรรม

จริยธรรม โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ปีการศึกษา 2561 ภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่กำหนด เมื่อพิจารณาแต่ละรายการ พบว่า กิจกรรมทำให้ได้ฝึกฝน และพัฒนาเพิ่มพูนคุณธรรมจริยธรรมของตนเอง อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ กิจกรรมทำให้กล้าแสดงออกหรือปฏิบัติด้านคุณธรรมจริยธรรมมากขึ้น และรายการที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุด ได้แก่ กิจกรรมตรงตามความต้องการของนักเรียน

โพสต์โดย อุ๊ : [27 มิ.ย. 2562 เวลา 18:33 น.]
อ่าน [3822] ไอพี : 223.207.249.44
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 33,533 ครั้ง
ดอกไม้ประจำชาติอาเซียน
ดอกไม้ประจำชาติอาเซียน

เปิดอ่าน 6,300 ครั้ง
รวมสื่อการสอน Back to School 2565
รวมสื่อการสอน Back to School 2565

เปิดอ่าน 15,981 ครั้ง
แนวทางการสร้างคอร์สแวร์
แนวทางการสร้างคอร์สแวร์

เปิดอ่าน 9,294 ครั้ง
เสียงหัวเราะ ให้คุณมากกว่าความสดใส
เสียงหัวเราะ ให้คุณมากกว่าความสดใส

เปิดอ่าน 41,126 ครั้ง
ประโยชน์ 5 ข้อของการรีไฟแนนซ์บ้าน
ประโยชน์ 5 ข้อของการรีไฟแนนซ์บ้าน

เปิดอ่าน 21,287 ครั้ง
ลิ้น ก็บอกปัญหาสุขภาพได้เหมือนกัน
ลิ้น ก็บอกปัญหาสุขภาพได้เหมือนกัน

เปิดอ่าน 13,336 ครั้ง
qr code คืออะไร
qr code คืออะไร

เปิดอ่าน 16,120 ครั้ง
คึกคัก! นักท่องเที่ยวแห่ชม แมงกะพรุนหลากสี จ.ตราด ห้องพักเต็ม
คึกคัก! นักท่องเที่ยวแห่ชม แมงกะพรุนหลากสี จ.ตราด ห้องพักเต็ม

เปิดอ่าน 10,041 ครั้ง
สีแดงกับสมอง ความเชื่อมโยงอันน่าอัศจรรย์ที่คุณไม่เคยรู้
สีแดงกับสมอง ความเชื่อมโยงอันน่าอัศจรรย์ที่คุณไม่เคยรู้

เปิดอ่าน 8,928 ครั้ง
สามัคคีทวิตเตอร์ สร้างเครือข่ายแก้วิกฤติชาติ
สามัคคีทวิตเตอร์ สร้างเครือข่ายแก้วิกฤติชาติ

เปิดอ่าน 4,682 ครั้ง
สมรรถนะต่างประเทศ 4 ตัวอย่างหลักสูตร สรุปให้รู้ตามทันโลกการศึกษา
สมรรถนะต่างประเทศ 4 ตัวอย่างหลักสูตร สรุปให้รู้ตามทันโลกการศึกษา

เปิดอ่าน 21,920 ครั้ง
ปัญหาและการแก้ปัญหา
ปัญหาและการแก้ปัญหา

เปิดอ่าน 28,572 ครั้ง
กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง (photosynthesis)
กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง (photosynthesis)

เปิดอ่าน 28,987 ครั้ง
กล้วยตอนเช้า คุณประโยชน์เต็มเปี่ยม
กล้วยตอนเช้า คุณประโยชน์เต็มเปี่ยม

เปิดอ่าน 20,945 ครั้ง
รูปแบบของผลการเรียนในโรงเรียน
รูปแบบของผลการเรียนในโรงเรียน

เปิดอ่าน 19,620 ครั้ง
งานสัมมนา เปิดโลกการอ่านด้วยวรรณกรรมระดับโลก
งานสัมมนา เปิดโลกการอ่านด้วยวรรณกรรมระดับโลก
เปิดอ่าน 9,700 ครั้ง
อัตลักษณ์ของคนกระทรวงเสมา : อัตลักษณ์วิชาชีพครู
อัตลักษณ์ของคนกระทรวงเสมา : อัตลักษณ์วิชาชีพครู
เปิดอ่าน 14,326 ครั้ง
16 กันยายน วันโอโซนโลก
16 กันยายน วันโอโซนโลก
เปิดอ่าน 19,469 ครั้ง
เกร็ดความรู้เกี่ยวกับ พระราชพิธีพระศพ
เกร็ดความรู้เกี่ยวกับ พระราชพิธีพระศพ
เปิดอ่าน 14,549 ครั้ง
อวสาน Hotmail ไมโครซอฟท์เปิดตัว Outlook.com แล้ว
อวสาน Hotmail ไมโครซอฟท์เปิดตัว Outlook.com แล้ว

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ