ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
ความน่าจะเป็น

รายงานการพัฒนาแบบฝึ กทักษะคณิตศาสตร์ วชิาคณิตศาสตร์พ้นืฐาน รหสัวิชา ค23102

เรื่อง ความน่าจะเป็น ช้นั มธัยมศึกษาปีที่ 3 มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาแบบฝึ กทักษะคณิตศาสตร์

วิชาคณิตศาสตร์พ้นืฐาน รหสัวิชา ค23102เรื่อง ความน่าจะเป็น ช้นั มธัยมศึกษาปีที่ 3 ให้มี

ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพอื่ เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน

ด้วยแบบฝึ กทักษะคณิตศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์พ้นืฐาน รหสัวิชา ค23102 เรื่อง ความน่าจะเป็ น

ช้นั มธัยมศึกษาปีที่ 3 3) เพอื่ ศึกษาความพงึพอใจของนกัเรียน ที่มีต่อการเรียนดว้ยแบบฝึ กทักษะ

คณิตศาสตร์ วชิาคณิตศาสตร์พ้นืฐาน รหสัวชิา ค23102 เรื่อง ความน่าจะเป็น ช้นั มธัยมศึกษาปีที่ 3

กลุ่มตวัอยา่ งที่ใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีไดแ้ก่ นกัเรียนช้นั มัธยมศึกษาปี ที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา

2562 จ านวน 28 คน โรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” อ าเภอบ้านตาก จังหวัดตาก

สา นกังานเขตพ้นื ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 38 ซ่ึงไดม้ าจากการสุ่มอยา่ งง่าย เครื่องมือที่ใช้ใน

การเก็บขอ้ มูล ไดแ้ก่ แบบฝึ กทักษะคณิตศาสตร์ วชิาคณิตศาสตร์พ้นืฐาน รหสัวชิา ค23102

เรื่อง ความน่าจะเป็น ช้นั มธัยมศึกษาปีที่ 3 จา นวน 4 เล่ม ไดแ้ก่ เล่มที่ 1 แนะน าความน่าจะเป็น

เล่มที่ 2 การทดลองสุ่มและเหตุการณ์เล่มที่ 3 ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์และเล่มที่ 4

ความน่าจะเป็นกบัการตดัสินใจ แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน

เรื่อง ความน่าจะเป็น ช้นั มธัยมศึกษาปีที่ 3 เป็นแบบทดสอบแบบปรนยัชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก

จ านวน 30 ข้อ แบบทดสอบก่อนเรียนดว้ยแบบฝึกทกัษะคณิตศาสตร์ วชิาคณิตศาสตร์พ้นืฐาน

รหัสวิชา ค23102 เรื่อง ความน่าจะเป็น ช้นั มธัยมศึกษาปีที่ 3 ท้งั 4 เล่ม จา นวนเล่มละ 10 ขอ้

แบบทดสอบหลังเรียนด้วยแบบฝึ กทักษะคณิตศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์พ้นืฐาน รหสัวิชา ค23102

เรื่อง ความน่าจะเป็น ช้นั มธัยมศึกษาปีที่ 3 ท้งั 4 เล่ม จา นวนเล่มละ 10 ข้อ แบบสอบถาม

ความพงึพอใจของนกัเรียนที่มีต่อการเรียนดว้ยแบบฝึกทกัษะคณิตศาสตร์ วชิาคณิตศาสตร์พ้นืฐาน

รหัสวิชา ค23102 เรื่อง ความน่าจะเป็น ช้นั มธัยมศึกษาปีที่ 3 แบบมาตราส่วนประมาณค่า

มี 5 ระดับ จ านวน 20 ข้อ สถิติที่ใชว้เิคราะห์ขอ้ มูล ไดแ้ก่ การทดสอบค่าที(t - test) ค่าเฉลี่ย

และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษา พบวา่

1. แบบฝึ กทักษะคณิตศาสตร์ วชิาคณิตศาสตร์พ้นืฐาน รหสัวิชา ค23102

เรื่อง ความน่าจะเป็น ช้นั มธัยมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพ 90.62/84.05 เป็ นไปตามเกณฑ์

80/80 ที่กา หนดไว้

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยแบบฝึกทกั ษะคณิตศาสตร์

วชิาคณิตศาสตร์พ้นืฐาน รหสัวิชา ค23102 เรื่อง ความน่าจะเป็น ช้นั มธัยมศึกษาปีที่ 3 นักเรียน

มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสา คญั ทางสถิติท่ีระดบั .05

3. นกัเรียนมีความพงึพอใจต่อการเรียนดว้ยแบบฝึกทกัษะคณิตศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์

พ้นืฐาน รหัสวิชา ค23102 เรื่อง ความน่าจะเป็น ช้นั มธัยมศึกษาปีที่ 3 โดยรวมอยู่ในระดับ

มากที่สุด (

X = 4.55, S.D. = 0.20)

โพสต์โดย DFGH : [8 ก.ค. 2562 เวลา 07:07 น.]
อ่าน [1872] ไอพี : 110.78.144.113
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 29,991 ครั้ง
ปากเหี่ยวเป็นรอยย่น แก้ไขอย่างไรดีนะ
ปากเหี่ยวเป็นรอยย่น แก้ไขอย่างไรดีนะ

เปิดอ่าน 6,276 ครั้ง
5 แนวโน้มในการจ้างและการจัดการคนทำงานยุค Millennials
5 แนวโน้มในการจ้างและการจัดการคนทำงานยุค Millennials

เปิดอ่าน 17,012 ครั้ง
ลดน้ำหนักได้ด้วยกาแฟ
ลดน้ำหนักได้ด้วยกาแฟ

เปิดอ่าน 22,756 ครั้ง
บัญญัติ 6 ประการในการซื้อ"กล้องดิจิตอล"
บัญญัติ 6 ประการในการซื้อ"กล้องดิจิตอล"

เปิดอ่าน 13,251 ครั้ง
เมื่อ "ลาวา" ปะทะ "น้ำแข็ง" ผลลัพธ์จะเป็นอย่างไร ไปชมคลิปกัน
เมื่อ "ลาวา" ปะทะ "น้ำแข็ง" ผลลัพธ์จะเป็นอย่างไร ไปชมคลิปกัน

เปิดอ่าน 14,193 ครั้ง
คลี่ปม "หนี้ครู" 1.2 ล้านล้านบาทมาจากไหน?
คลี่ปม "หนี้ครู" 1.2 ล้านล้านบาทมาจากไหน?

เปิดอ่าน 12,917 ครั้ง
สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 20 ใช้พระนาม “สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ”
สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 20 ใช้พระนาม “สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ”

เปิดอ่าน 18,218 ครั้ง
ตำนานพระโกศ
ตำนานพระโกศ

เปิดอ่าน 29,777 ครั้ง
กลยุทธ์การสอนในศตวรรษที่ 21 ของสิงคโปร์
กลยุทธ์การสอนในศตวรรษที่ 21 ของสิงคโปร์

เปิดอ่าน 26,276 ครั้ง
กระบี่กระบอง
กระบี่กระบอง

เปิดอ่าน 17,680 ครั้ง
การศึกษากับมุมมองของคนเวียดนาม
การศึกษากับมุมมองของคนเวียดนาม

เปิดอ่าน 12,100 ครั้ง
12 เคล็ดลับที่ช่วยให้หนุ่ม ๆ ลดน้ำหนักได้เร็วขึ้น
12 เคล็ดลับที่ช่วยให้หนุ่ม ๆ ลดน้ำหนักได้เร็วขึ้น

เปิดอ่าน 19,391 ครั้ง
วิธีค้นหา MP3 จาก Google, Yahoo, MSN
วิธีค้นหา MP3 จาก Google, Yahoo, MSN

เปิดอ่าน 1,467 ครั้ง
กลยุทธ์การตลาดออนไลน์เบื้องต้นที่จำเป็นต่อคนรุ่นใหม่ในการต่อยอดความรู้ด้านธุรกิจ
กลยุทธ์การตลาดออนไลน์เบื้องต้นที่จำเป็นต่อคนรุ่นใหม่ในการต่อยอดความรู้ด้านธุรกิจ

เปิดอ่าน 12,991 ครั้ง
มงคลชีวิต ทำบุญ ไหว้พระ ตามวัน-ปีเกิด ยิ่งดี!
มงคลชีวิต ทำบุญ ไหว้พระ ตามวัน-ปีเกิด ยิ่งดี!

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
clonedbabies.com
gameszone.biz
nainokk.com
thechetter.com
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 14,535 ครั้ง
เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเกี่ยวกับดวงจันทร์
เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเกี่ยวกับดวงจันทร์

เปิดอ่าน 3,014 ครั้ง
รู้ไหมว่า เวลา "ฝนตก" จึงทำให้เรา "นอนหลับ" ได้ลึกขึ้น
รู้ไหมว่า เวลา "ฝนตก" จึงทำให้เรา "นอนหลับ" ได้ลึกขึ้น

เปิดอ่าน 9,676 ครั้ง
ร้อนนี้กินอย่างไร เย็นทั้งกาย สุขทั้งใจ
ร้อนนี้กินอย่างไร เย็นทั้งกาย สุขทั้งใจ

เปิดอ่าน 28,096 ครั้ง
9 เพลงที่มีจังหวะตรงตามงานวิจัยว่าจะช่วยให้คุณผอม!!
9 เพลงที่มีจังหวะตรงตามงานวิจัยว่าจะช่วยให้คุณผอม!!

เปิดอ่าน 16,892 ครั้ง
เปิดรายการ "ราคากลาง" ซ่อมรถหลังน้ำท่วม ป้องกันถูกเอาเปรียบ
เปิดรายการ "ราคากลาง" ซ่อมรถหลังน้ำท่วม ป้องกันถูกเอาเปรียบ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ