ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนาทักษะการคิดและทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัยโดยการจัดการเรียนการสอนแบบโครงการ (Project Approach) โรงเรียนบ้านร่มเกล้า ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ จ

ชื่อเรื่อง การพัฒนาทักษะการคิดและทักษะทางภาษาของเด็กปฐมวัยโดยการจัดการเรียนการสอนแบบโครงการ (Project Approach)

การปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)

ระดับชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 3

ผู้วิจัย นางสาวขวัญใจ อินปา

ตำแหน่ง ครู คศ.1 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า จังหวัดพิษณุโลก

ปีที่พิมพ์ 2562

บทคัดย่อ

1.1 ความเป็นมาและสภาพปัญหา

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนาการของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ว่าด้วยจุดมุ่งหมายของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย สำหรับเด็กอายุ 3 - 6 ปี มุ่งให้เด็กมีทักษะการคิด การใช้ภาษาสื่อสาร และการแสวงหาความรู้ได้เหมาะสมกับวัยและมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มาตรฐานที่ 9 ใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย ช่วงอายุ 5 – 6 ปี ตัวบ่งชี้ที่ 9.1.1 ฟังผู้อื่นพูดจนจบและสนทนาโต้ตอบอย่างต่อเนื่อง เชื่อมโยงกับเรื่องราวที่ฟัง และตัวบ่งชี้ที่ 9.1.2 เล่าเรื่องราวต่อเนื่องได้ และมาตรฐานที่ 10 มีความสามารถในการคิดที่เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ 10.1 มีความสามารถในการคิดรวบยอด 10.2 มีความสามรถในการคิดเชิงเหตุผล และ 10.3 มีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจ ผลจากการประเมินทักษะการใช้ภาษาสื่อสารและทักษะการคิดของเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนบ้าน

ร่มเกล้า จำนวน 45 คน ในกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม กิจกรรมเคลื่อนไหว กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมเสรี กิจกรรมกลางแจ้ง และกิจกรรมเกมการศึกษา เด็กมีพัฒนาด้านการสื่อสารที่แตกต่างกัน เด็กบางคนไม่กล้าพูด ไม่มีความมั่นใจในการพูด พูดไม่ถูกต้อง พูดไม่คล่อง พูดสื่อความหมายไม่ได้ และคิดแตกต่างจากที่ครูพูดไม่ได้ คิดสร้างสรรค์สิ่งแปลกใหม่ไม่ได้ เนื่องจากเด็กไม่รู้จะสื่อสารอย่างไร และไม่มีกระบวนการคิดที่ถูกต้อง และผู้ปกครองไม่มีความรู้เรื่องการใช้ภาษาไทย จึงส่งผลทำให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร

1.2 แนวทางการแก้ปัญหาและพัฒนา

จากเหตุผลดังที่ได้กล่าวมา ข้าพเจ้าจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาทักษะการคิดและทักษะทางด้านภาษาของเด็ก โดยการจัดการเรียนการสอนแบบโครงการ (Project Approach) เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารด้านการพูด และทักษะการคิด ให้เด็กมีความกล้าในการพูด การแสดงความคิดเห็น เลือกใช้คำศัพท์ที่ถูกต้องกับสถานการณ์ การใช้ภาษาไทยถูกต้องที่เหมาะสมกับวัยและมีทักษะกระบวนการคิดที่ถูกต้อง ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายสถานศึกษาคือการพัฒนานักเรียนให้มีความสามารถทางด้านการใช้ภาษาไทยที่เหมาะสมกับวัย ตอบสนองความต้องการของชุมชน ผู้ปกครอง คืออยากให้นักเรียนพูดภาษาไทยได้ เนื่องจากนักเรียนพูดแต่ภาษาชนเผ่า คือ ภาษาม้ง เมื่อเด็กพูดภาษาไทยได้ก็สามารถนำมาเผยแพร่แก่บุคคลในชุมชนได้

วัตถุประสงค์

2.1.1 เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านภาษาและทักษะการคิดของเด็กปฐมวัยชั้นปีที่ 3

จำนวน 45 คน โดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงการ (Project Approach)

2.1.2 เพื่อให้เด็กมีความมั่นใจในการพูด กล้าแสดงความคิดเห็น พูดได้ชัดเจนและถูกต้อง

2.1.3 เพื่อให้เด็กพูดภาษาไทยได้ถูกต้องเหมาะสมกับวัย สนองนโยบายของสถานศึกษา

และความต้องการของชุมชน ผู้ปกครอง ในการสร้างเยาวชนรุ่นใหม่ให้กับชุมชน

2.1.4 เพื่อให้เด็กสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ และมีกระบวนการคิดที่ถูกต้อง สามารถคิดสร้างสรรค์ผลงานของตนเองได้

ผลการปฏิบัติงาน

ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงดังนี้

1. เด็กปฐมวัย จากการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะทางด้านภาษาและทักษะการคิดของเด็กปฐมวัยโดยการจัดการเรียนการสอนแบบโครงการ (Project Approach) และมีการบูรณาการรูปแบบการสอนในหน่วยการเรียนรู้ 18 หน่วย 18 สัปดาห์

เด็กมีพัฒนาการทางภาษาการสื่อสารที่ดีขึ้น คือ สามารถเลือกใช้คำและภาษาถูกต้องตามสถานการณ์ สามารถพูดเรียงลำดับเพื่อใช้ในการสื่อสารได้ดี เด็กมีความกระตือรือร้นอยากที่จะพูดภาษาไทยกับผู้อื่น มีความกล้าแสดงความคิดเห็น กล้าพูด พูดออกเสียงได้ดี เข้าใจในสิ่งที่ได้ยินและได้ฟังสามารถปฏิบัติตามคำสั่งได้ถูกต้อง สามารถนำเสนอเรื่องราวจากสิ่งที่ได้ยินได้ฟัง ตั้งใจปฏิบัติกิจกรรมด้วยความสนใจ และ

เด็กสามารถสื่อสารได้ดีผ่านการแสดงออกในกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรมประจำวัน คือ กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมเสรี กิจกรรมกลางแจ้งและกิจกรรมเกมการศึกษา

เด็กมีพัฒนาการทางด้านทักษะการคิด คือ เด็กสามารถอธิบายสิ่งต่างๆ ได้ และสามารถสร้างสรรค์ผลงานให้มีความแปลกใหม่ รู้จักการแก้ปัญหาในเรื่องง่ายๆ อธิบายและลงความเห็นสิ่งต่างๆ อย่างมีเหตุผล

ส่งผลให้นักเรียนได้รับรางวัลดังนี้

- รางวัลเหรียญทองชนะเลิศการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ระดับชั้นปฐมวัย

ในระดับเครือข่ายอำเภอชาติตระการ 2 เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 3 ณ อำเภอพรหมพิราม ได้รางวัลเหรียญทอง ในระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 3 ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561

- รางวัลเหรียญทองลำดับที่ 2 การปั้นดินน้ำมัน ระดับชั้นปฐมวัย ระดับเครือข่ายอำเภอชาติตระการ 2

2. พ่อแม่ ผู้ปกครอง จากการจัดกิจกรรมพบว่านักเรียนสามารถสื่อสารภาษาไทยกับผู้ปกครองได้ โดยผู้ปกครองเล่าพฤติกรรมของเด็กเมื่ออยู่ที่บ้านเกี่ยวกับการพูดภาษาไทย และสามารถอธิบายสิ่งที่ตนเองเรียนในแต่ละวันให้ผู้ปกครองฟัง ผู้ปกครองมีความภูมิใจในตัวเด็กและพร้อมให้การช่วยเหลือทางโรงเรียน และร่วมมือกับทางโรงเรียนในการร่วมกันพัฒนาเด็ก

3. ตัวครู

- ได้รับมอบหมายให้เป็นคณะกรรมการการดำเนินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเครือข่ายชาติตระการ 2 ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561

- ได้รับเกียรติบัตรผู้ฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการแข้งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 3 ในปีการศึกษา 2561

4. บุคลากรในโรงเรียน ได้นำนวัตกรรมไปเผยแพร่ให้แก่ครูอนุบาลท่านอื่นในโรงเรียน รวมถึงบุคลากรในโรงเรียนได้ทราบถึงแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะทางด้านภาษาและทักษะการคิดของเด็กปฐมวัย โดยการจัดการเรียนการสอนแบบโครงการ (Project Approach) สามารถนำไปเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรม มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ก่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมา ใช้การจัดการเรียนการสอน โดยผ่านกระบวนการ Professional Learning Community (PLC) ของคณะครูในโรงเรียน

5. สถานศึกษา โรงเรียนได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครอง และผู้ปกครองให้การช่วยเหลือสนับสนุนการจัดกิจกรรมของทางโรงเรียน

ปัจจัยที่ทำให้วิธีการประสบผลสำเร็จ

1. ด้านการบริหารจัดการ ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนด้านการจัดการศึกษา จากผู้บริหารสถานศึกษา ฝ่ายการเงินจัดสรรงบประมาณให้อย่างเพียงพอ

2. ด้านการจัดการเรียนการสอน ครูมีความตั้งใจในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ได้สร้างสรรค์กิจกรรมใหม่ๆ ที่หลากหลาย ทราบถึงปัญหาของเด็กและหาแนวทางแก้ไขได้ และได้รับการส่งเสริมจากเพื่อนร่วมงาน เป็นที่ปรึกษา คอยให้กำลังใจ และให้คำแนะนำในการออกแบบสื่อนวัตกรรม

3. ด้านการประสานชุมชน ได้รับความร่วมมือจากเด็ก ผู้ปกครอง และชุมชนเป็นอย่างดี เด็กให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมมีความสุขในขณะปฏิบัติกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบโครงการ (Project Approach) ในด้านผู้ปกครองและชุมชนให้การสนับสนุนโดยการสนับสนุนสื่อการเรียนการสอนจากวัตถุท้องถิ่น และให้ความร่วมมือช่วยกันดูแลเด็ก ซึ่งส่งผลให้มีการพัฒนาที่ต่อเนื่องและยั่งยืน เพื่อเป็นการฝึกเด็กให้มีทักษะคิดและเป็นพูดภาษาไทยสื่อสารได้คล่อง

ประโยชน์ที่ได้จากการใช้นวัตกรรม

1. เด็กเกิดทักษะพื้นฐานทางด้านภาษาและทักษะการคิด โดยการการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงการ (Project Approach)

2. เด็กมีความมั่นใจการพูด กล้าแสดงความคิดเห็น

3. เด็กออกเสียงคำได้ชัดเจน และถูกต้อง

4. เด็กเกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่ฟัง และสามารถสรุปเป็นองค์ความรู้ของตนเองได้โดยผ่านการนำเสนอผลงานของตนเอง

5. ครูได้แนวทางการพัฒนาทักษะด้านอื่น ๆ เช่น ทักษะทางด้านกล้ามเนื้อมือ ทักษะทางด้านกระบวนการวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทางด้านคณิตศาสตร์ ด้วยรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงการ (Project Approach)

โพสต์โดย ขวัญ : [17 ก.ค. 2562 เวลา 19:26 น.]
อ่าน [5328] ไอพี : 182.232.12.80
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ