ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานโครงการเกษตรตามแนวของเศรษฐกิจพอเพียงสู่อาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านแม่คะตวน

รายงานโครงการเกษตรตามแนวของเศรษฐกิจพอเพียงสู่อาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านแม่คะตวนครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานโครงการเกษตรตามแนวของเศรษฐกิจพอเพียงสู่อาหารกลางวันโรงเรียนบ้านแม่คะตวน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ปีการศึกษา 2560 ในด้านบริบท(Context Evaluation) ด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation) ด้านกระบวนการ(Process Evaluation) และด้านผลผลิต(Product Evaluation) โดยประยุกต์ใช้รูปแบบ CIPP Model ของสตัฟเฟิลบีม (อ้างในระพินทร์ โพธิ์ศรี,2551 : 10) และเพิ่มผลสะท้อนหรือความพึงพอใจของครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ที่มีต่อโครงการนี้ ซึ่งมีประชากรที่ใช้ศึกษาประกอบด้วยครู จำนวน 5 คน คณะกรรมการสถานศึกษา จำนวน 7 คน ผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 42 คน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 รวม 42 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 96 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบศึกษาเอกสาร และแบบสอบถามโดยผู้ประเมินสร้างขึ้นและเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง ในการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณข้อมูลเชิงคุณภาพวิเคราะห์เนื้อหาจากแบบศึกษาเอกสาร ส่วนข้อมูลเชิงปริมาณโดยการหาคาเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากแบบสอบถามนำเสนอในรูปตารางพร้อมคำอธิบายประกอบ

สรุปผลการศึกษา

จากการรายงานโครงการเกษตรตามแนวของเศรษฐกิจพอเพียงสู่อาหารกลางวันโรงเรียนบ้านแม่คะตวน

สรุปผล ดังนี้

1.ด้านบริบทของโครงการ จากการศึกษาเอกสารพบว่าทั้งนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 และนโยบายของโรงเรียนบ้านแม่คะตวน ได้กล่าวถึงนโยบายที่เกี่ยวข้อง สอดคล้องกับเศรษฐกิจพอเพียงทั้งสิ้น เมื่อพิจารณาความคิดเห็นของครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองนักเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่มีระดับการประเมินอยู่ในระดับมาก โดยรายการที่มีระดับการประเมินสูงสุดคือ โครงการมีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของชุมชน รองลงมาคือ ผู้บริหารและครูมีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการโครงการ และโครงการมีความสอดคล้องกับความเป็นอยู่ของชุมชนและสังคม ตามลำดับ ส่วนรายการที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด ได้แก่ ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานอื่นช่วยเหลือสนับสนุนโรงเรียนในการดำเนินการตามโครงการ

2. ด้านปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่มีผลการการประเมินอยู่ในระดับมาก โดยรายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ผู้บริหารมีความเป็นผู้นำและให้การส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการโครงการเกษตรสู่ชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง และผู้บริหารโรงเรียนมีความมุ่งมั่นให้โครงการประสบความสำเร็จ รองลงไปได้แก่ ผู้บริหารมีการกำหนดภาระงานแก่ผู้รับผิดชอบกิจกรรมและผู้บริหารมีความรู้ด้านการบริหารจัดการโครงการเกษตรสู่วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ตามลำดับ และส่วนรายการที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ มีวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการดำเนินการโครงการเพียงพอ

3. ด้านกระบวนการของโครงการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีรายการที่ผลการประเมินอยู่ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีการวางแผนเตรียมการก่อนดำเนินการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม รองลงไป ได้แก่ มีการนำผลการประเมินผลไปปรับปรุงแก้ไขการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป และผู้บริหารมอบหมายงานมีคำสั่งแต่งตั้งบุคลากรรับผิดชอบการดำเนินการแต่ละกิจกรรมของโครงการ ตามลำดับ และส่วนรายการที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมในโครงการด้วยความใส่ใจและมีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ

4. ด้านผลผลิตของโครงการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ส่วนใหญ่มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สภาพแวดล้อมโรงเรียนได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรที่หลากหลาย ,นักเรียนสามารถปฏิบัติงานตามแผนที่กำหนดไว้ได้ และสภาพแวดล้อมในโรงเรียนมีการพัฒนาให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน ตามลำดับ และส่วนรายการที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดได้แก่ โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้แก่ครู นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

5. ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องที่มีต่อกิจกรรมแต่ละกิจกรรมของโครงการเมื่อสรุปรายงานโครงการเกษตรตามแนวของเศรษฐกิจพอเพียงสู่อาหารกลางวันโรงเรียนบ้านแม่คะตวน โดยครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองนักเรียน เป็นรายกิจกรรมได้ดังนี้

5.1 ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องที่มีต่อกิจกรรมการปลูกผักสวนครัว เมื่อสรุปรายงานโครงการเกษตรตามแนวของเศรษฐกิจพอเพียงสู่อาหารกลางวันโรงเรียนบ้านแม่คะตวน โดยครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองนักเรียน พบว่า โดยภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ส่วนใหญ่มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผลการดำเนินการของกิจกรรมหลังเสร็จสิ้นโครงการ ,สถานที่สำหรับการศึกษาดูงานหรือทัศนศึกษาก่อนดำเนินการของกิจกรรมในโครงการนี้(ณ ห้วยฮ่องไคร้) และการดำเนินงานกิจกรรมด้านการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนสำเร็จตามวัตถุประสงค์และกำหนดเวลา ตามลำดับ และส่วนรายการที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดได้แก่ มีเอกสาร สื่อ วัสดุอุปกรณ์ประกอบกิจกรรม และการดำเนินการกิจกรรมนี้ควรดำเนินการต่อไป ซึ่งทั้งสองข้อผลการประเมินอยู่ในระดับมากเท่ากัน

5.2 ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องที่มีต่อกิจกรรมการการเลี้ยงไก่ไข่ เมื่อสรุปรายงานโครงการเกษตรตามแนวของเศรษฐกิจพอเพียงสู่อาหารกลางวันโรงเรียนบ้านแม่คะตวน โดยครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองนักเรียน พบว่า โดยภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าส่วนใหญ่มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ สถานที่สำหรับดำเนินการของกิจกรรม , ครูผู้รับผิดชอบส่วนร่วมในการดำเนินการของกิจกรรมในโครงการ และครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมในการปฏิบัติงานด้านการจัดการเรียนรู้สูงขึ้น ตามลำดับ และส่วนรายการที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ มีเอกสาร สื่อ วัสดุอุปกรณ์ประกอบกิจกรรม

5.3 ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องที่มีต่อกิจกรรมการเลี้ยงปลาดุก เมื่อสรุปรายงานโครงการเกษตรตามแนวของเศรษฐกิจพอเพียงสู่อาหารกลางวันโรงเรียนบ้านแม่คะตวน โดยครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองนักเรียน พบว่า โดยภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าส่วนใหญ่มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ สถานที่สำหรับการศึกษาดูงานหรือทัศนศึกษาก่อนดำเนินการของกิจกรรมในโครงการนี้ (ณ ห้วยฮ่องไคร้) ,ครูผู้รับผิดชอบมีส่วนร่วมในการดำเนินการของกิจกรรมในโครงการ และการดำเนินงานกิจกรรมด้านการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนสำเร็จตามวัตถุประสงค์และกำหนดเวลา ตามลำดับ และส่วนรายการที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ นักเรียนมีความรู้และทักษะในกิจกรรมนั้นๆรวมทั้งสามารถเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานที่เกิดจากการเข้าร่วมกิจกรรมต่อบุคลากรและหน่วยงานอื่น

5.4 ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องที่มีต่อกิจกรรมการเพาะเห็ด เมื่อสรุปรายงานโครงการเกษตรตามแนวของเศรษฐกิจพอเพียงสู่อาหารกลางวันโรงเรียนบ้านแม่คะตวน โดยครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองนักเรียน พบว่า โดยภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าส่วนใหญ่มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การดำเนินงานกิจกรรมด้านการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนสำเร็จตามวัตถุประสงค์และกำหนดเวลา และสถานที่สำหรับการศึกษาดูงานหรือทัศนศึกษาก่อนดำเนินการของกิจกรรมในโครงการนี้(ณ ห้วยฮ่องไคร้) , ระยะเวลาในการดำเนินการของกิจกรรม และมีเอกสาร สื่อ วัสดุอุปกรณ์ประกอบกิจกรรม ตามลำดับ และส่วนรายการที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ นักเรียนมีความรู้และทักษะในกิจกรรมนั้นๆรวมทั้งสามารถเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานที่เกิดจากการเข้าร่วมกิจกรรมต่อบุคลากรและหน่วยงานอื่น

สรุปในภาพรวมทั้ง 4 กิจกรรม พบว่า โดยภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายกิจกรรม พบว่า โดยภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับการประเมินมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ กิจกรรมการเพาะเห็ด,กิจกรรมการเลี้ยงปลาดุก และกิจกรรมการเลี้ยงไก่ไข่ ตามลำดับ และส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือกิจกรรมปลูกผักสวนครัว และเมื่อพิจารณาภาพรวมกิจกรรมทั้งหมดเป็นรายข้อ พบว่า โดยภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าส่วนใหญ่มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือสถานที่สำหรับการศึกษาดูงานหรือทัศนศึกษาก่อนดำเนินการของกิจกรรมในโครงการนี้ ณ ห้วยฮ่องไคร้ ,การดำเนินงานกิจกรรมด้านการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนสำเร็จตามวัตถุประสงค์และกำหนดเวลา และนักเรียนสามารถนำความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน (µ= 4.52) ตามลำดับ และส่วนรายการที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดได้แก่ วิธีการดำเนินการกิจกรรม

6. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ที่มีต่อโครงการเกษตรตามแนวของเศรษฐกิจพอเพียงสู่อาหารกลางวันโรงเรียนบ้านแม่คะตวน จากผลการวิเคราะห์ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมจากประชากรทั้ง 4 กลุ่ม จัดเรียงลำดับความถี่จากมากไปหาน้อย ดังนี้

6.1 โดยภาพรวมทุกกิจกรรม มีความต้องการให้ดำเนินโครงการนี้ เพราะมีประโยชน์กับนักเรียนและผู้ปกครองมาก

6.2 อยากให้โรงเรียนทำโครงการนี้ต่อไปอีกเพราะนักเรียนได้ความรู้ ทักษะการทำงานและสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ในการดำรงชีวิตอนาคต

6.3 ควรมีการสนับสนุนด้านงบประมาณอย่างต่อเนื่อง

6.4 ควรเน้นและส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านรู้หน้าที่และความรับผิดชอบให้ดีขึ้นเพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมในโครงการอย่างมีคุณภาพและมีใจใฝ่ศึกษาเรียนรู้และปฏิบัติดีขึ้น

อภิปรายผล

ในการรายงานโครงการเกษตรตามแนวของเศรษฐกิจพอเพียงสู่อาหารกลางวันโรงเรียนบ้านแม่คะตวน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ปีการศึกษา 2560 ครั้งนี้ มีประเด็นที่สมควรนำมาอภิปรายผลได้ดังนี้

ด้านบริบทของโครงการเกษตรตามแนวของเศรษฐกิจพอเพียงสู่อาหารกลางวันโรงเรียนบ้านแม่คะตวน จากผลการประเมินครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองนักเรียน จากการศึกษาเอกสารพบว่าทั้งนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 และนโยบายของโรงเรียนบ้านแม่คะตวน ได้กล่าวถึงนโยบายที่เกี่ยวข้องสอดคล้องกับเศรษฐกิจพอเพียงทั้งสิ้น เมื่อพิจารณาความคิดเห็นของครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองนักเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ารายการที่มีระดับการประเมินสูงสุด คือโครงการมีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของชุมชน ทั้งนี้ อาจเกิดจาก โรงเรียนและสภาพของชุมชนบ้านแม่คะตวน มีพื้นเพของการเป็นชุมชนเกษตร วิถีชีวิตผูกพันกับการเกษตร ครั้นมีโครงการนี้ขึ้นมา จึงทำให้เชื่อได้ว่า ประชากรมีความเห็นและความเป็นไปได้ว่า สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งสอดคล้องผลการศึกษา รองลงมาคือ ผู้บริหารและครูมีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการโครงการ และโครงการมีความสอดคล้องกับความเป็นอยู่ของชุมชนและสังคม และจากการเปรียบเทียบกับเกณฑ์พบว่า ด้านบริบทผ่านเกณฑ์ ถือว่าสอดคล้องและเหมาะสมและเป็นไปได้ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการดำเนินโครงการเกษตรตามแนวของเศรษฐกิจพอเพียงสู่อาหารกลางวันโรงเรียนบ้านแม่คะ

ตวน ได้นำนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดมาสู่การปฏิบัติจริง และได้ทำการศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการความจำเป็นของโรงเรียน ชุมชน ความต้องการของนักเรียนและความพร้อมของโรงเรียนก่อนที่จะดำเนินการตลอดจน คณะครูและผู้เกี่ยวข้องที่มีความรู้ความเข้าใจกระบวนการจัดทำโครงการส่งผลให้ระดับผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับสว่าง ศักดิ์ใหญ่ (2554) ได้ประเมินโครงการเกษตรเพื่อชีวิตสู่เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านบ้านต้นส้าน เมื่อพิจารณาความเห็นครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียน ผลการประเมินพบว่าทั้งนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 และนโยบายของโรงเรียนบ้านต้นส้าน ผลการประเมินด้านบริบทโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากและผ่านเกณฑ์ ถือว่ามีความสอดคล้องของโครงการกับหน่วยงานต้นสังกัด และพิณ ชูทอง (2549) ได้ประเมินโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริโรงเรียนบ้านเตง (เรือนจุลประชาสังคม) ผลการประเมินพบว่าผ่านเกณฑ์การประเมินทุกตัวชี้วัด ด้านสภาพแวดล้อมของโครงการ ได้แก่ ความต้องการจำเป็นของโครงการ ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ ความเป็นไปได้ของวัตถุประสงค์โครงการอยู่ในระดับมาก และมีความเหมาะสมของกิจกรรมอยู่ในระดับมากที่สุด และสอดคล้องกับผลการประเมินของ ศุภชัย ผาจวง (2550)ที่ประเมินโครงการเกษตรพอเพียงในโรงเรียนบ้านสร้างคำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1 ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยพื้นฐานด้านสภาวะแวดล้อมของโครงการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ได้แก่ความต้องการจำเป็นของโครงการ ความเป็นไปได้ของโครงการและวัตถุประสงค์ของโครงการ

ด้านปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ ตามความคิดเห็นของครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองนักเรียน พบว่า โดยภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า รายการที่มีระดับการประเมินสูงสุด ตามลำดับได้แก่ สถานที่สำหรับดำเนินการของกิจกรรม , การดำเนินงานกิจกรรมด้านการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนสำเร็จตามวัตถุประสงค์ และกำหนดเวลาและนักเรียนสามารถนำความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน และสถานที่สำหรับการศึกษาดูงานหรือทัศนศึกษาก่อนดำเนินการของกิจกรรมในโครงการนี้ (ณ ห้วยฮ่องไคร้) และมีรายการที่มีผลการประเมินอยู่ระดับมากที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากโครงการเกษตรตามแนวของเศรษฐกิจพอเพียงสู่อาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านแม่คะตวนได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากผู้บริหาร และการมีส่วนร่วมของครู ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชนและหน่วยงานอื่นเป็นอย่างดีเพราะโครงการจะต้องดำเนินงานภายใต้การมีส่วนร่วมจากบุคลากรและหน่วยงานทุกผ่ายอยู่แล้ว ซึ่งสอดคล้องกับศุภชัย ผาจวง(2550) ประเมินโครงการเกษตรพอเพียงในโรงเรียนบ้านสร้างคำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 ผลการศึกษาพบว่าด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากได้แก่กิจกรรมการดำเนินการโครงการและช่วงเวลาการดำเนินการและ พิณ ชูทอง(2549) ได้ประเมินโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริโรงเรียนบ้านเตง (เรือนจุลประชาสังคม) ผลการประเมินพบว่าผ่านเกณฑ์การประเมินทุกตัวชี้วัด ด้านปัจจัยของโครงการประเด็นงบประมาณดำเนินการโครงการ อยู่ในระดับมาก สว่าง ศักดิ์ใหญ่ (2554)ได้ประเมินโครงการเกษตรเพื่อชีวิตสู่เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านบ้านต้นส้าน เมื่อพิจารณาความเห็นครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียน โดยภาพรวมผลการประเมินอยู่ในระดับดีมากที่สุด ผ่านเกณฑ์และเสกสรร สามสี (2549)ได้เสนอผลการวิจัยเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่ในโรงเรียนแกนนำ สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ พบว่า ด้านปัจจัยเบื้องต้นมีความเพียงพอหรือมีความพร้อมในระดับมาก

ด้านกระบวนการของโครงการตามแนวคิดของครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองนักเรียน พบว่า โดยภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายข้อส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากและรายการที่มีระดับการประเมินสูงสุดตามลำดับ ได้แก่ มีการวางแผนเตรียมการก่อนดำเนินการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม รองลงมา คือ มีการนำผลการประเมินผลไปปรับปรุงแก้ไขการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป และผู้บริหารมอบหมายงานมีคำสั่งแต่งตั้งบุคลากรรับผิดชอบการดำเนินการแต่ละกิจกรรมของโครงการโดยจากการประเมินดังกล่าว กล่าวได้ว่าการดำเนินงานต่างๆที่บังเกิดผลดีและประสบผลสำเร็จย่อมมาจากการวางแผนการดำเนินงานที่มีขั้นตอนชัดเจน เมื่อมีการดำเนินการต้องดำเนินงานตามแผน ขั้นตอน วิธีการและแนวปฏิบัติต่างๆที่กำหนดไว้ในแผนรวมทั้งต้องได้รับความร่วมมือในการดำเนินงานจากทุกฝ่าย ได้แก่ ผู้บริหาร ครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน และชุมชน กระบวนการในการดำเนินงานโครงการเกษตรตามแนวของเศรษฐกิจพอเพียงสู่อาหารกลางวันโรงเรียนบ้านแม่คะตวน การทำงานเน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วม ทุกกิจกรรมมีการประชุมระดมความคิดเห็นจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง การดำเนินงานแต่ละกิจกรรมส่วนใหญ่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด มีการดำเนินงานอย่างเป็นขั้นตอนตามแผนที่วางไว้ การบริหารงบประมาณเป็นไปด้วยความโปร่งใส มีเอกสารหลักฐานในการเบิกจ่าย มีคณะกรรมการตรวจสอบควบคุมดูแล มีการนิเทศ กับติดตาม ปรับปรุงพัฒนาการทำงานทุกขั้นตอน มีการสรุป ประเมินผล รายงานผลการดำเนินการงานของแต่ละกิจกรรม จึงส่งผลให้ครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียนมีความคิดเห็นต่อการดำเนินโครงการด้านกระบวนการในภาพรวมของแต่ละกิจกรรม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากสอดคล้องกับพิณ ชูทอง(2549) ได้ประเมินโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริโรงเรียนบ้านเตง (เรือนจุลประชาสังคม) ผลการประเมินพบว่าผ่านเกณฑ์การประเมินทุกตัวชี้วัด ด้านกระบวนการดำเนินการโครงการในความคิดเห็นของครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียน อยู่ในระดับมากและสว่าง ศักดิ์ใหญ่ (2554)ได้ประเมินโครงการเกษตรเพื่อชีวิตสู่เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านบ้านต้นส้าน เมื่อพิจารณาความเห็นครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียน โดยภาพรวมผลการประเมินอยู่ในระดับดีมากที่สุด ผ่านเกณฑ์และศุภชัย ผาจวง (2550) ประเมินโครงการเกษตรพอเพียงในโรงเรียนบ้านสร้างคำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1 ผลการศึกษาพบว่า ด้านกระบวนการปฏิบัติระหว่างดำเนินการโครงการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ได้แก่ กิจกรรมการดำเนินโครงการและช่วงเวลาการดำเนินการ

ด้านผลผลิตของโครงการ ผลผลิตของการดำเนินงานกิจกรรมโครงการในภาพรวมบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ ผลสำเร็จของการดำเนินงานกิจกรรมโครงการในภาพรวมบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ตามความคิดเห็นของครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองนักเรียน พบว่า โดยภาพรวมมีผลการประเมินในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อแล้วยังพบว่า ส่วนใหญ่มีผลการประเมินในระดับมาก ซึ่งรายการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดตามลำดับได้แก่ นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ,สภาพแวดล้อมโรงเรียนได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรที่หลากหลาย และนักเรียนสามารถปฏิบัติงานตามแผนที่กำหนดไว้ได้ ,สภาพแวดล้อมในโรงเรียนมีการพัฒนาให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน ทั้งนี้เนื่องมาจากการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา ผลที่เกิดขึ้นสามารถสรุปได้ว่าโครงการเกษตรตามแนวของเศรษฐกิจพอเพียงสู่อาหารกลางวันโรงเรียนบ้านแม่คะตวน เป็นโครงการที่มีประโยชน์และเกิดคุณค่าสำคัญสำหรับโรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน ที่ทำให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ตามนโยบายการจัดการศึกษาของชาติและของโรงเรียน ซึ่งบุคคลสามารถนำผลที่ได้รับผลจากโครงการไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างดี โดยเฉพาะด้านการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินชีวิต เกิดความร่วมมือของทุกฝ่าย และนักเรียนเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง การดำเนินโครงการเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และได้ลงมือปฏิบัติจริง มีการกำกับติดตามการดำเนินงานทุกระยะ นอกจากนี้โครงการนี้สอดคล้องกับการดำรงชีวิต และการประกอบอาชีพของคนในชุมชนทำให้ทุกคนสามารถนำไปเป็นแนวทางปฏิบัติได้จริง จึงส่งผลให้โครงการประสบผลสำเร็จ ดังที่ สว่าง ศักดิ์ใหญ่ (2554)ได้ประเมินโครงการเกษตรเพื่อชีวิตสู่เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านบ้านต้นส้าน เมื่อพิจารณาความเห็นครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียน โดยภาพรวมผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด,ทิพวัลย์ พึ่งโพธิ์ (2550)ได้ประเมินโครงการบริหารโรงเรียนซอย 3 สาย 4 ซ้ายสู่ความเป็นเลิศ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า ผลการประเมินในภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก ได้แก่ด้านความเหมาะสมและความจำเป็นของโครงการ การกำหนดเวลาในการปฏิบัติงานของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการไว้อย่างแน่นอนมีผลการประเมินในระดับมากที่สุด และควรมีการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องมีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด, ศุภชัย ผาจวง(2550)ได้ประเมินโครงการเกษตรพอเพียงในโรงเรียนบ้านสร้างคำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1 ผลการศึกษาพบว่า ด้านผลผลิตของโครงการผลการประเมินตามความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและนักเรียนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ส่วนนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับปานกลาง และสว่าง ศักดิ์ใหญ่ (2554)ได้ประเมินโครงการเกษตรเพื่อชีวิตสู่เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านบ้านต้นส้าน เมื่อพิจารณาความเห็นครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียน โดยภาพรวมผลการประเมินอยู่ในระดับดีมากที่สุด โดยรายการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ การจัดกิจกรรมเป็นไปตามแผนที่กำหนด ส่วนรายการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดได้แก่ โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ของผู้ปกครอง ชุมชนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

ความพึงพอใจของกิจกรรมแต่ละกิจกรรมของโครงการโดยภาพรวมตามความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง พบว่า ส่วนใหญ่ผลการประเมินแต่ละกิจกรรมภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายกิจกรรมกิจกรรมที่อยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งรายการประเมินแต่ละกิจกรรมที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดตามลำดับได้แก่ กิจกรรมการเพาะเห็ด กิจกรรมการเลี้ยงปลาดุก กิจกรรมการเลี้ยงไก่ไข่ และเมื่อประเมินโดยภาพรวมทุกกิจกรรม พบว่า ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก และรายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดตามลำดับได้แก่ สถานที่สำหรับการศึกษาดูงานหรือทัศนศึกษาก่อนดำเนินการของกิจกรรมในโครงการนี้ ณ ห้วยฮ่องไคร้ ,การดำเนินงานกิจกรรมด้านการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนสำเร็จตามวัตถุประสงค์และกำหนดเวลา และนักเรียนสามารถนำความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน ทั้งนี้ผลการประเมินดังกล่าว จากครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองนักเรียน

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้

จากการรายงานโครงการเกษตรตามแนวของเศรษฐกิจพอเพียงสู่อาหารกลางวันโรงเรียนบ้านแม่คะตวน พบว่า ด้านบริบทสอดคล้องเหมาะสม และเป็นไปได้ ด้านปัจจัยพอเพียงและเหมาะสม ด้านกระบวนการพบว่าดำเนินงานโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ ด้านผลผลิตมีประสิทธิผล สมควรดำเนินการโครงการต่อไป ด้านผลสะท้อนความพึงพอใจอยู่ในระดับที่ได้รับความไว้วางใจ ซึ่งผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมในโครงการโดยมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานโครงการเกษตรพอเพียง โรงเรียนบ้านแม่คะตวน ดังต่อไปนี้

1.1 โรงเรียนควรมีการวางแผนการบริหาร และการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องเพราะเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน นักเรียนและชุมชน

1.2 ควรจัดงบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อการดำเนินงาน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความคล่องตัว สมควรที่โรงเรียนต้องขอความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆให้การสนับสนุนงบประมาณเพิ่มขึ้นกว่าที่เป็นอยู่

1.3 การจัดกิจกรรมตามโครงการเกษตรสู่ชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงเพื่ออาหารกลางวัน จะต้องดำเนินการในเวลาที่เหมาะสม ควรมีการปฏิบัติงานที่มีความยึดหยุ่น ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับสถานศึกษา

1.4 การดำเนินงานโครงการเกษตรสู่ชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงเพื่ออาหารกลางวัน ผู้บริหารจะต้องเป็นแกนหลักในการบริหารและดำเนินการร่วมกับแกนนำอื่นๆเพื่อช่วยผลักดัน ส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานให้บุคลากรภายในสถานศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้องภายนอกร่วมกันทำงานเป็นหมู่คณะ สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างบุคลากรทุกฝ่าย

2. ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาครั้งต่อไป

2.1 การดำเนินโครงการที่สำคัญของโรงเรียนบ้านแม่คะตวนควรได้รับการประเมินทุกโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีและดำเนินการทุกๆปี

2.2 ควรนำผลการประเมินของโรงเรียนไปเปรียบเทียบกับผลการประเมินของโรงเรียนอื่นที่ทำโครงการเดียวกันนี้ที่มีสภาพบริบททั่วไปของโรงเรียนใกล้เคียงกันเพื่อพัฒนาโครงการให้มีคุณภาพต่อไป

2.3 ควรมีการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จหรือปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงานโครงการต่างๆตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2.4 ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน ต้องมาสนับสนุน ร่วมมือพัฒนา ระดมทรัพยากร เพื่อให้มีความยั่งยื่น เจริญก้าวหน้าของโครงการตลอดไป

โพสต์โดย นายอาคาร แสนจันทร์ : [17 ก.ค. 2562 เวลา 21:01 น.]
อ่าน [1807] ไอพี : 118.172.112.104
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 18,184 ครั้ง
อยากพูดฝรั่งคล่อง ต้องร้องเพลงก่อน
อยากพูดฝรั่งคล่อง ต้องร้องเพลงก่อน

เปิดอ่าน 8,696 ครั้ง
เขาห้ามผมทำ แต่ไม่ห้ามผมคิด ตอนที่ 10 : เมื่อโรงเรียนเป็นนิติบุคคลแล้วประชาชนได้อะไร
เขาห้ามผมทำ แต่ไม่ห้ามผมคิด ตอนที่ 10 : เมื่อโรงเรียนเป็นนิติบุคคลแล้วประชาชนได้อะไร

เปิดอ่าน 18,008 ครั้ง
ทายนิสัยจากฤดูที่ชอบ
ทายนิสัยจากฤดูที่ชอบ

เปิดอ่าน 12,006 ครั้ง
อะไร? อยู่ใน Wi-Fi
อะไร? อยู่ใน Wi-Fi

เปิดอ่าน 11,954 ครั้ง
มุมกล้องที่ดี..ช่วยคุณได้ขนาดไหน..ไปดูคลิปนี้กันครับ
มุมกล้องที่ดี..ช่วยคุณได้ขนาดไหน..ไปดูคลิปนี้กันครับ

เปิดอ่าน 39,570 ครั้ง
การวัดมุมเป็นเรเดียน
การวัดมุมเป็นเรเดียน

เปิดอ่าน 76,385 ครั้ง
เสียงร้องทารก บอก"อะไร"คุณแม่
เสียงร้องทารก บอก"อะไร"คุณแม่

เปิดอ่าน 14,276 ครั้ง
ติดพนันเสียคนตอนแก่เนื่องมาจากเป็นเพราะสมองเสื่อมโทรม
ติดพนันเสียคนตอนแก่เนื่องมาจากเป็นเพราะสมองเสื่อมโทรม

เปิดอ่าน 27,611 ครั้ง
เด็กไทยเขียนเรซูเม่ไม่เป็นหรือตลาดแรงงานไม่มีตำแหน่งว่าง
เด็กไทยเขียนเรซูเม่ไม่เป็นหรือตลาดแรงงานไม่มีตำแหน่งว่าง

เปิดอ่าน 8,035 ครั้ง
1 ปี "สตีฟ จ็อบส์" จากไป
1 ปี "สตีฟ จ็อบส์" จากไป

เปิดอ่าน 18,849 ครั้ง
ลักษณะนิ้วมือบ่งบอกอะไร?
ลักษณะนิ้วมือบ่งบอกอะไร?

เปิดอ่าน 11,226 ครั้ง
สารพัดวิธีกินผักแบบเนียน ๆ อร่อยไม่ฝืนใจแถมได้ประโยชน์
สารพัดวิธีกินผักแบบเนียน ๆ อร่อยไม่ฝืนใจแถมได้ประโยชน์

เปิดอ่าน 15,465 ครั้ง
ข้าวโพดสีม่วง ช่วยต้านมะเร็ง
ข้าวโพดสีม่วง ช่วยต้านมะเร็ง

เปิดอ่าน 21,372 ครั้ง
Mambo Opensource คืออะไร
Mambo Opensource คืออะไร

เปิดอ่าน 26,994 ครั้ง
ดูคลิปนี้จบแล้วคุณจะเข้าใจ  "ครูผู้สอนด้วยหัวใจ (From The Heart)" : หนังครู 7- Eleven
ดูคลิปนี้จบแล้วคุณจะเข้าใจ "ครูผู้สอนด้วยหัวใจ (From The Heart)" : หนังครู 7- Eleven

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 3,238 ครั้ง
ไลเซนต์ Open Source ต่างกับไลเซนต์อื่นอย่างไร?
ไลเซนต์ Open Source ต่างกับไลเซนต์อื่นอย่างไร?

เปิดอ่าน 11,910 ครั้ง
โฆษณาเด็กน่ารักที่สุด ประจำปี 2013
โฆษณาเด็กน่ารักที่สุด ประจำปี 2013

เปิดอ่าน 22,689 ครั้ง
ความหมายยันต์
ความหมายยันต์

เปิดอ่าน 9,848 ครั้ง
จากปลานิลพระราชทาน
จากปลานิลพระราชทาน

เปิดอ่าน 29,244 ครั้ง
นิทานเคมี เรื่อง ถ่านหินมหัศจรรย์
นิทานเคมี เรื่อง ถ่านหินมหัศจรรย์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ