ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการตามแนวคิดการบริหารแบบมีส่วนร่วม เพื่อส่งเสริมลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโนนกอกวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูม

เรื่อง การพัฒนาระบบการบริหารจัดการตามแนวคิดการบริหารแบบมีส่วนร่วม เพื่อส่งเสริม

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนโนนกอกวิทยา สังกัดองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ผู้วิจัย ประมวล คิดควร

หน่วยงาน โรงเรียนโนนกอกวิทยา อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ปีที่ศึกษา ปีการศึกษา 2559 - 2560

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาที่มีต่อการส่งเสริมคุณลักษณะ

อันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนโนนกอกวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 2) เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการตามแนวคิดการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะ

อันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนโนนกอกวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 3) เพื่อศึกษาผลการใช้ระบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนโนนกอกวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิและ 4) เพื่อประเมินระบบการบริหารจัดการตามแนวคิดการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนโนนกอกวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยเป็นผู้บริหาร ครู นักเรียนและผู้ปกครอง แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มเป้าหมาย (ศึกษาสภาพและปัญหา)

คือผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูผู้สอน จำนวน 63 คน กลุ่มเป้าหมาย(พัฒนาระบบ) คือ รองผู้อำนวยการจำนวน 2 คน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้จำนวน

8 คน หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หัวหน้างานแนะแนว หัวหน้างานครูที่ปรึกษา หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน ตัวแทนผู้ปกครอง จำนวน 10 คน และตัวแทนนักเรียน(คณะกรรมการนักเรียน) จำนวน 13 คน รวมทั้งสิ้น 37 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยที่สำคัญ ได้แก่ แบบสอบถามสภาพและปัญหาการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คู่มือการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน แบบสอบถามการดำเนินกิจกรรม แบบสัมภาษณ์การดำเนินกิจกรรม แบบประเมินผลการดำเนินงาน

การบริหารจัดการตามแนวคิดการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน และแบบสังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโดยครูที่ปรึกษาและผู้ปกครองนักเรียน และแบบสอบถามวัดความพึงพอใจของผู้บริหาร ครู นักเรียนและผู้ปกครองที่มีต่อระบบการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่

ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่า

1. สภาพการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนตามความคิดเห็นของ

ผู้บริหารและครูผู้สอน พบว่ามีสภาพการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาสภาพการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับปานกลาง

ทุกด้าน และปัญหาการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอน พบว่ามีปัญหาการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาปัญหาการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน

2. ผลการพัฒนาระบบการบริหารจัดการตามแนวคิดการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนที่ประกอบด้วย 3 ระบบย่อย ได้แก่ ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน(S) ระบบการจัดการเรียนการสอน(T)และระบบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(A) โดยนำทั้ง 3 ระบบบูรณาการเข้าไปในการบริหารจัดการ ดำเนินการในลักษณะการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ผลการประเมินตนเองของนักเรียน พบว่า คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 หลังการทดลองใช้คู่มือการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการหาค่าดัชนีประสิทธิผลจากผลการประเมินตนเองของนักเรียน พบว่า หลังการทดลองใช้คู่มือการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอังพึงประสงค์ของนักเรียน ค่าดัชนีประสิทธิผลโดยรวมเท่ากับ .7682 แสดงว่า นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยรวมสูงกว่าก่อนทดลองเท่ากับ .7682 คิดเป็นร้อยละ 76.82 สอดคล้องกับการประเมินผลจากการนำข้อมูลของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยวิธีคัดกรองผู้เรียนและจำแนกพฤติกรรมผู้เรียน (SDQ) ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 พบว่า นักเรียนที่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหลังจากได้รับการพัฒนาด้วยระบบการบริหารจัดการตามแนวคิดการบริหารแบบมีส่วนร่วม เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดีขึ้น มากที่สุดคือ มีวินัย คิดเป็นร้อยละ 89.65 รองลงมาคือ อยู่อย่างพอเพียง คิดเป็นร้อยละ 88.88 และมีจิตสาธารณะ คิดเป็นร้อยละ 87.50 และสอดคล้องกับผลการวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนที่พบว่าทั้งครูที่ปรึกษาและผู้ปกครองนักเรียนมีความเห็นว่า คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก

3. ผลการดำเนินงานตามระบบการบริหารจัดการโดยนำระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบการจัดการเรียนการสอน และระบบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มาใช้อย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยมอบหมายภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน

โนนกอกวิทยาและผู้เกี่ยวข้องทุกคนมีส่วนร่วม มีผลการดำเนินการเมื่อผ่านการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมครบ 2 วงรอบแล้ว ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และการพิจาณาเป็นรายระบบ พบว่า ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและระบบการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนได้ดำเนินการอยู่ในระดับมากที่สุด ตามลำดับส่วนระบบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนดำเนินการอยู่ในระดับมาก

4. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียนและผู้ปกครองที่มี

ต่อระบบการบริหารจัดการตามแนวคิดการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนโนนกอกวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

โพสต์โดย ประมวล คิดควร : [30 ก.ค. 2562 เวลา 02:46 น.]
อ่าน [1633] ไอพี : 125.25.38.241
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 52,233 ครั้ง
คลิป "ควีโยมี Gwiyomi" ที่น่ารักสุดๆ และกำลังฮิตกระจาย
คลิป "ควีโยมี Gwiyomi" ที่น่ารักสุดๆ และกำลังฮิตกระจาย

เปิดอ่าน 34,922 ครั้ง
อักษรไทยสมัยสุโขทัย
อักษรไทยสมัยสุโขทัย

เปิดอ่าน 10,044 ครั้ง

'17 ท่านวดง่ายๆ' ช่วยลูกน้อย 'ผ่อนคลาย-สุขภาพดี'

เปิดอ่าน 13,566 ครั้ง
จระเข้เขมือบครูฝึกทั้งเป็น ที่เป็นข่าว
จระเข้เขมือบครูฝึกทั้งเป็น ที่เป็นข่าว

เปิดอ่าน 28,723 ครั้ง
สรรพคุณของ "ปวยเล้ง"
สรรพคุณของ "ปวยเล้ง"

เปิดอ่าน 15,891 ครั้ง
เกมส์ต่อสู้
เกมส์ต่อสู้

เปิดอ่าน 10,361 ครั้ง
ลิงกอริลลาเป็นต้นตอ เชื้อไวรัสโรคเอดส์เพิ่มขึ้นอีกสายพันธุ์หนึ่ง
ลิงกอริลลาเป็นต้นตอ เชื้อไวรัสโรคเอดส์เพิ่มขึ้นอีกสายพันธุ์หนึ่ง

เปิดอ่าน 9,964 ครั้ง
"นอสตราดามุสหญิง" เมืองไทย
"นอสตราดามุสหญิง" เมืองไทย

เปิดอ่าน 9,744 ครั้ง
เกิดอะไรขึ้น เมื่อสาวลงทุนเต้น cover ขอหนุ่มแต่งงานกลางถนน
เกิดอะไรขึ้น เมื่อสาวลงทุนเต้น cover ขอหนุ่มแต่งงานกลางถนน

เปิดอ่าน 52,091 ครั้ง
บทสวดอโหสิกรรม
บทสวดอโหสิกรรม

เปิดอ่าน 11,059 ครั้ง
5 สิ่งมหัศจรรย์ (ทางเลือก) ของโลก
5 สิ่งมหัศจรรย์ (ทางเลือก) ของโลก

เปิดอ่าน 15,302 ครั้ง
สีเสียด
สีเสียด

เปิดอ่าน 8,724 ครั้ง
เลือกของขวัญ... ในวันพิเศษ
เลือกของขวัญ... ในวันพิเศษ

เปิดอ่าน 22,948 ครั้ง
Computing Science : วิชาบังคับสำหรับนักเรียน ป.1 ไทย
Computing Science : วิชาบังคับสำหรับนักเรียน ป.1 ไทย

เปิดอ่าน 12,702 ครั้ง
คลิปผู้โดยสารโวยเมล์ 156 รอนาน ปะทะ "กระเป๋าฮาเฮ"
คลิปผู้โดยสารโวยเมล์ 156 รอนาน ปะทะ "กระเป๋าฮาเฮ"

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
ตู้แช่ไวน์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 9,312 ครั้ง
คลิปชายอ้างเป็น"นายสิบ"เมากร่าง ขับรถกินเลน ปชช.คู่กรณีไม่พอ ยังด่าหยาบ-ทำร้ายร่างกาย
คลิปชายอ้างเป็น"นายสิบ"เมากร่าง ขับรถกินเลน ปชช.คู่กรณีไม่พอ ยังด่าหยาบ-ทำร้ายร่างกาย

เปิดอ่าน 9,957 ครั้ง
คู่มือสำหรับประชาชน [ทุกกระทรวง]
คู่มือสำหรับประชาชน [ทุกกระทรวง]

เปิดอ่าน 8,134 ครั้ง
โด๊ปวิตามินหวังบำรุงร่างกาย อาจทำให้อายุสั้นได้
โด๊ปวิตามินหวังบำรุงร่างกาย อาจทำให้อายุสั้นได้

เปิดอ่าน 18,708 ครั้ง
บารัค โอบามา
บารัค โอบามา

เปิดอ่าน 102,633 ครั้ง
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับทะเบียนบ้านกลาง
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับทะเบียนบ้านกลาง เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ