ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่องบุญประเพณี จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อสืบสานประเพณีของท้องถิ่น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึก

บทคัดย่อ

ในการดำเนินการวิจัยการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง บุญประเพณีจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อสืบสานประเพณีของท้องถิ่น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม ครั้งนี้เป็นการวิจัยและการพัฒนา (Research and Development) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานและความต้องการในการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง บุญประเพณีจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อสืบสานประเพณีของท้องถิ่น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (2) เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง บุญประเพณีจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อสืบสานประเพณีของท้องถิ่น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (3) เพื่อทดลองใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง บุญประเพณีจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อสืบสานประเพณีของท้องถิ่น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ (4) เพื่อประเมินผลและปรับปรุงรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง บุญประเพณีจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อสืบสานประเพณีของท้องถิ่น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 ที่กำลังเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ เทศบาลเมืองวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling)จำนวน 23 คนเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย (1) แบบฝึกทักษะ เรื่อง บุญประเพณีจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อสืบสานประเพณีของท้องถิ่น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 10 เรื่อง (2) แผนการจัดการเรียนรู้ใช้ประกอบแบบฝึกทักษะ เรื่อง บุญประเพณีจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อสืบสานประเพณีของท้องถิ่น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 10 แผน ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 0.80-1.00 (3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน เป็นข้อสอบแบบเลือกตอบ (Multiple Choice) ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ ซึ่งมีความยากง่ายตั้งแต่ 0.45-0.70 มีค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.20-0.40 และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.89 และ (4) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะ เรื่อง บุญประเพณีจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อสืบสานประเพณีของท้องถิ่น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นแบบมาตรการประเมิน 5 ระดับ จำนวน20 ข้อ ได้ค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.37 ถึง 0.88ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ 0.88 การเก็บรวบรวมข้อมูล ดำเนินการดังนี้ (1)เริ่มทดลองในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โดยก่อนการทดลอง ได้แนะนำชี้แจงให้นักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างทราบจุดประสงค์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบฝึกทักษะ เรื่อง บุญประเพณีจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อสืบสานประเพณีของท้องถิ่น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ถึงวิธีการเรียนว่า ต้องเรียนเนื้อหาให้เข้าใจก่อน แล้วให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด และแบบทดสอบย่อยในแบบฝึกทักษะ(2)นำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนแบบฝึกทักษะ เรื่อง บุญประเพณีจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อสืบสานประเพณีของท้องถิ่น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ไปทดสอบกับนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง แล้วบันทึกคะแนนที่ได้จากการทดสอบเป็นคะแนนทดสอบก่อนเรียน (Pretest) (3) ดำเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ โดยสอนเนื้อหาก่อนแล้วให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด และแบบทดสอบย่อยในแบบฝึกทักษะ เรื่อง บุญประเพณีจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อสืบสานประเพณีของท้องถิ่น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โดยใช้เวลาในการทดลองเรื่องละ1 ชั่วโมง ดังนี้ เรื่องที่ 1 บุญเข้ากรรม เรื่องที่ 2 บุญคูณลาน เรื่องที่ 3 บุญผะเหวด เรื่องที่ 4 บุญสงกรานต์ เรื่องที่ 5 บุญบั้งไฟ เรื่องที่ 6 บุญซำฮะ เรื่องที่ 7 บุญเข้าพรรษา เรื่องที่ 8 บุญข้าวประดับดิน เรื่องที่ 9 บุญออกพรรษา เรื่องที่ 10 บุญกฐิน (4)หลังการทดลองสิ้นสุดแล้ววัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนแบบฝึกทักษะ เรื่อง บุญประเพณีจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อสืบสานประเพณีของท้องถิ่น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ไปทดสอบอีกครั้ง แล้วบันทึกคะแนนที่ได้จากการทดสอบ ซึ่งคะแนนที่ได้เป็นคะแนนทดสอบหลังเรียน (Posttest) และ(5)ให้นักเรียนตอบแบบสอบถามความพึงพอใจมีต่อการใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง บุญประเพณีจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อสืบสานประเพณีของท้องถิ่น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1การวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ ใช้สถิติพื้นฐานในการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้แก่ค่าเฉลี่ยค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่า t (Dependent-Sample)

สรุปผลการวิจัย

1. ผลการวิเคราะห์ความต้องการเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง บุญประเพณีจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อสืบสานประเพณีของท้องถิ่น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญ และผู้สอนสาระสังคมศึกษา มีดังนี้ ด้านความต้องการเกี่ยวกับการพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง บุญประเพณีจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อสืบสานประเพณีของท้องถิ่น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยตระหนักถึงความสำคัญของแบบฝึกทักษะ ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่สำคัญในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยนำข้อมูลจากบุญประเพณีของจังหวัดอุบลราชธานี มาใช้ในการจัดการเรียนรู้และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แก้ปัญหาจากข้อมูลใกล้ตัวช่วยให้นักเรียนได้ฝึกทักษะของชีวิตไปพร้อมๆ กันและเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ข้อมูลจากบุญประเพณีของจังหวัดอุบลราชธานี นำมาสร้างเป็นนวัตกรรม โดยภาพรวมพบว่า ควรมีการดำเนินการร่วมกันระหว่างครูผู้สอนและผู้รู้ทางภูมิปัญญาของท้องถิ่น ซึ่งข้อมูลที่ต้องการเรียนรู้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับบุญประเพณีของจังหวัดอุบลราชธานี ที่ทำสืบทอดต่อกันมา ให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงเรื่องราวบุญประเพณีของท้องถิ่นของตนเองแล้วนำมาผูกเป็นเรื่องราวให้สอดคล้องกับเนื้อหาสาระและกิจกรรมการเรียนรู้

2. ผลการหาประสิทธิภาพการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง บุญประเพณีจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อสืบสานประเพณีของท้องถิ่น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพE1 ได้ค่าประสิทธิภาพ 81.43 และผลการประเมินผลลัพธ์ E2 ได้ค่าประสิทธิภาพ 83.25 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80

3. ผลการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง บุญประเพณีจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อสืบสานประเพณีของท้องถิ่น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า แบบฝึกทักษะ เรื่อง บุญประเพณีจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อสืบสานประเพณีของท้องถิ่นสำหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ซึ่งมีคะแนนหลังการใช้แบบฝึกทักษะ ( =25.39, S.D = 0.94 ) และก่อนใช้แบบฝึกทักษะ ( =10.22, S.D = 1.24)

4. ผลการประเมินผลและปรับปรุงรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะเรื่อง บุญประเพณีจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อสืบสานประเพณีของท้องถิ่น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะ พบว่า โดยภาพรวมนักเรียนส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยมาก ( = 4.36, S.D = 0.52 ) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย พบว่า ลำดับที่ 1 ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ( = 4.38, S.D = 0.50) ลำดับที่ 2 ด้านประโยชน์ของแบบฝึกทักษะ ( = 4.37, S.D = 0.54) และลำดับที่ 3 ด้านการจัดบรรยากาศการเรียนการสอน ( = 4.32, S.D = 0.52)

โพสต์โดย ทิพวรรณ โสภาภรณ์ : [2 ส.ค. 2562 เวลา 12:18 น.]
อ่าน [3811] ไอพี : 180.183.192.43
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 16,700 ครั้ง
มุขตลกของเด็กๆ ในห้องเรียน จำลองห้องเป็นรถเมล์
มุขตลกของเด็กๆ ในห้องเรียน จำลองห้องเป็นรถเมล์

เปิดอ่าน 261,729 ครั้ง
ความถี่และความบ่อย(ภาษาอังกฤษ)
ความถี่และความบ่อย(ภาษาอังกฤษ)

เปิดอ่าน 23,407 ครั้ง
คลิปสาธิตวิธีแต่งหน้า แบบมุตตา-มุนินทร์ ในแรงเงา 2012
คลิปสาธิตวิธีแต่งหน้า แบบมุตตา-มุนินทร์ ในแรงเงา 2012

เปิดอ่าน 13,074 ครั้ง
เชิญชวนสังเกตุปรากฏการณ์ธรรมชาติ สุริยุปราคา 26 มกราคม 2552
เชิญชวนสังเกตุปรากฏการณ์ธรรมชาติ สุริยุปราคา 26 มกราคม 2552

เปิดอ่าน 14,914 ครั้ง
"ไม่ว่าเทคโนโลยีจะก้าวไกลแค่ไหน สิ่งสำคัญที่สุดคือครู" ปาถกฐาพิเศษ รศ.นราพร จันทร์โอชา เรื่องการศึกษาทางไกลเพื่อการเรียนรู้อย่างเท่าเทียม
"ไม่ว่าเทคโนโลยีจะก้าวไกลแค่ไหน สิ่งสำคัญที่สุดคือครู" ปาถกฐาพิเศษ รศ.นราพร จันทร์โอชา เรื่องการศึกษาทางไกลเพื่อการเรียนรู้อย่างเท่าเทียม

เปิดอ่าน 34,145 ครั้ง
Plasma TV คืออะไร
Plasma TV คืออะไร

เปิดอ่าน 16,000 ครั้ง
เทคนิคง่ายๆ "มายากลโชว์สาว" ถ้วยกาแฟลอยได้
เทคนิคง่ายๆ "มายากลโชว์สาว" ถ้วยกาแฟลอยได้

เปิดอ่าน 16,773 ครั้ง
เลือดกำเดาไหล
เลือดกำเดาไหล

เปิดอ่าน 7,856 ครั้ง
ปฏิรูปการศึกษา...เพื่ออะไร ?
ปฏิรูปการศึกษา...เพื่ออะไร ?

เปิดอ่าน 54,937 ครั้ง
แผนที่แสดงอัตราการ ขาด-เกิน ข้าราชการครู/พนักงานราชการ (ภาพจังหวัด)
แผนที่แสดงอัตราการ ขาด-เกิน ข้าราชการครู/พนักงานราชการ (ภาพจังหวัด)

เปิดอ่าน 76,794 ครั้ง
สรรพคุณของ "ปลีกล้วย"
สรรพคุณของ "ปลีกล้วย"

เปิดอ่าน 64,669 ครั้ง
10 มายากล เทคนิควิทยาศาสตร์ จำไว้ไปโชว์เพื่อนๆ
10 มายากล เทคนิควิทยาศาสตร์ จำไว้ไปโชว์เพื่อนๆ

เปิดอ่าน 22,469 ครั้ง
สเตียรอยด์ (Steroids) คืออะไร ?
สเตียรอยด์ (Steroids) คืออะไร ?

เปิดอ่าน 39,455 ครั้ง
ศัพท์สถิติทางการศึกษา
ศัพท์สถิติทางการศึกษา

เปิดอ่าน 13,292 ครั้ง
การกระตุ้นพัฒนาการลูกในครรภ์
การกระตุ้นพัฒนาการลูกในครรภ์

เปิดอ่าน 3,094 ครั้ง
4 เรื่องไม่จริงเกี่ยวกับ PDPA พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
4 เรื่องไม่จริงเกี่ยวกับ PDPA พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
เปิดอ่าน 6,445 ครั้ง
โครงการ DifferSheet ออกฟีเจอร์ใหม่ WorkSheet (สื่อการเรียนการสอนดิจิทัล) ให้ครูใช้ฟรีช่วงโควิด
โครงการ DifferSheet ออกฟีเจอร์ใหม่ WorkSheet (สื่อการเรียนการสอนดิจิทัล) ให้ครูใช้ฟรีช่วงโควิด
เปิดอ่าน 26,363 ครั้ง
เทรนด์ชุดนักศึกษาแบบตัวใหญ่ไม่รัดติ้ว กำลังจะกลับมา จริงหรือ?
เทรนด์ชุดนักศึกษาแบบตัวใหญ่ไม่รัดติ้ว กำลังจะกลับมา จริงหรือ?
เปิดอ่าน 19,096 ครั้ง
วิธีกินอย่างฉลาด
วิธีกินอย่างฉลาด
เปิดอ่าน 53,287 ครั้ง
เพลง "วันแม่"
เพลง "วันแม่"

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ