ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนารูปแบบการนิเทศการจัดการเรียนการสอนด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม สำหรับโรงเรียนขนาดเล็กบนพื้นที่สูง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนารูปแบบการนิเทศการจัดการเรียนการสอนด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม สำหรับโรงเรียนขนาดเล็กบนพื้นที่สูง สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 2) เพื่อศึกษาผลการดำเนินงานตามรูปแบบการนิเทศการจัดการเรียนการสอนด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม สำหรับโรงเรียนขนาดเล็กบนพื้นที่สูง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการนิเทศตามรูปแบบ การนิเทศการจัดการเรียนการสอนด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม สำหรับโรงเรียนขนาดเล็กบนพื้นที่สูง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 โดยในการดำเนินงานวิจัยครั้งนี้มี 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การพัฒนารูปแบบการนิเทศการจัดการเรียนการสอนด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมสำหรับโรงเรียนขนาดเล็กบนพื้นที่สูง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 โดยสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 คน และประเมินรูปแบบโดย

ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 10 คน ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาผลการดำเนินงานตามรูปแบบการนิเทศ การจัดการเรียนการสอนด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม สำหรับโรงเรียนขนาดเล็กบนพื้นที่สูง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 มี 4 ตอน ประกอบด้วย 1) การศึกษาผลการเปรียบเทียบการทดสอบก่อนและหลังการอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยมีผู้เข้ารับการอบรมเป็นศึกษานิเทศก์ จำนวน 5 คน ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 10 คน และครูผู้สอน จำนวน 10 คน รวมจำนวน 25 คน 2) การศึกษาผลการบริหารการจัดการเรียนการสอนด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของผู้บริหารสถานศึกษา เป็นการติดตามการดำเนินงานของผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 10 คน 3) การศึกษาผลการจัดการเรียนการสอนด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของครูผู้สอน เป็นครูผู้สอน จำนวน 40 คน 4) การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็กบนพื้นที่สูง เป็นนักเรียน จำนวน 465 คน จาก 10 โรงเรียน ขั้นตอนที่ 3 การศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการนิเทศตามรูปแบบการนิเทศการจัดการเรียนการสอนด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม สำหรับโรงเรียนขนาดเล็กบนพื้นที่สูง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ประกอบด้วย

ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 10 คน ครูผู้สอน จำนวน 40 คน รวมจำนวน 50 คน และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ

ผลการวิจัย พบว่า

1. รูปแบบการนิเทศการจัดการเรียนการสอนด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม สำหรับโรงเรียนขนาดเล็กบนพื้นที่สูง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 มี 3 องค์ประกอบ คือ 1) องค์ประกอบพื้นฐาน ได้แก่ 1.1) หลักการ/แนวคิด 1.2) วัตถุประสงค์ 1.3) แนวทางการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 1.4) การเสริมประสิทธิภาพการเรียนการสอนด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 2) แนวทางการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ได้แก่ 2.1) ขั้นเตรียมการนิเทศ 2.2) ขั้นปฏิบัติการนิเทศ 2.3) ขั้นประเมินผลการนิเทศ และ 3) ผลการดำเนินงานตามรูปแบบ การนิเทศ ได้แก่ 3.1) ผลการเปรียบเทียบการทดสอบก่อนและหลังการอบรมเชิงปฏิบัติการ 3.2) ผลการบริหารการจัดการเรียนการสอนด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของผู้บริหารสถานศึกษา 3.3) ผลการจัด การเรียนการสอนด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของครูผู้สอน และ 3.4) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็กบนพื้นที่สูง โดยผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ มีความเหมาะสมและมีความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากที่สุด

2. คู่มือการดำเนินงานตามรูปแบบการนิเทศการจัดการเรียนการสอนด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม สำหรับโรงเรียนขนาดเล็กบนพื้นที่สูง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 2 มี 3 องค์ประกอบ คือ 1) ส่วนประกอบต้น ได้แก่ ปก คำนำ สารบัญ 2) ส่วนประกอบกลาง ได้แก่ ส่วนที่ 1 บทนำ ประกอบด้วย ความเป็นมา วัตถุประสงค์ ขอบเขต และนิยามศัพท์เฉพาะ ส่วนที่ 2 รูปแบบการนิเทศการเรียนการสอนด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ส่วนที่ 3 ปัจจัยสู่ความสำเร็จ และ 3) ส่วนประกอบท้าย ได้แก่ บรรณานุกรม ภาคผนวก เครื่องมือการนิเทศ และผู้จัดทำ โดยผลการประเมินคู่มือการดำเนินงานตามรูปแบบการนิเทศการจัดการเรียนการสอนด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม สำหรับโรงเรียนขนาดเล็กบนพื้นที่สูง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 2 จากผู้เชี่ยวชาญ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด

3. ผลการเปรียบเทียบการทดสอบก่อนและหลังการอบรมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินงานตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม สำหรับโรงเรียนขนาดเล็กบนพื้นที่สูง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ผู้เข้ารับการอบรมมีคะแนนเฉลี่ยก่อนการอบรม เท่ากับ 10.76 คะแนน คะแนนเฉลี่ยหลังการอบรม เท่ากับ 22.84 คะแนน โดยคะแนนเฉลี่ยหลังการอบรมเพิ่มขึ้น 12.08 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 40.27

4. ผลการบริหารการจัดการเรียนการสอนด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของ ผู้บริหารสถานศึกษา หลังการดำเนินงานตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม สำหรับโรงเรียนขนาดเล็กบนพื้นที่สูง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ในภาพรวม มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก เมื่อพิจารณาตามมาตรฐาน พบว่า ทุกมาตรฐานผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพที่กำหนด

5. ผลการจัดการเรียนการสอนด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของครูผู้สอน หลังการดำเนินงานตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม สำหรับโรงเรียนขนาดเล็กบนพื้นที่สูง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ในภาพรวม มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก เมื่อพิจารณาตามตัวชี้วัด ทุกตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพที่กำหนด

6. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็กบนพื้นที่สูง หลังการดำเนินงานตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม สำหรับโรงเรียนขนาดเล็กบนพื้นที่สูง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ในภาพรวม ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก เมื่อพิจารณาตามตัวชี้วัด พบว่า ทุกตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพที่กำหนด

7. ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการนิเทศตามรูปแบบการนิเทศการจัดการเรียนการสอนด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม สำหรับโรงเรียนขนาดเล็กบนพื้นที่สูง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 พบว่า ในภาพรวม บุคลากรมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

โพสต์โดย เต๋า : [12 ส.ค. 2562 เวลา 06:46 น.]
อ่าน [2276] ไอพี : 125.26.247.158
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 651,087 ครั้ง
ประวัติความเป็นมาของการศึกษาไทย
ประวัติความเป็นมาของการศึกษาไทย

เปิดอ่าน 14,824 ครั้ง
เหตุใดคนญี่ปุ่นจึงมีความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการสูง นี่อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของคำตอบนี้..
เหตุใดคนญี่ปุ่นจึงมีความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการสูง นี่อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของคำตอบนี้..

เปิดอ่าน 43,391 ครั้ง
Verbs  Tenses
Verbs Tenses

เปิดอ่าน 14,759 ครั้ง
เทคนิคการตกแต่งบ้านด้วยเฟอร์นิเจอร์ไม้
เทคนิคการตกแต่งบ้านด้วยเฟอร์นิเจอร์ไม้

เปิดอ่าน 17,523 ครั้ง
แช่น้ำอุ่นก่อนนอนทำให้หลับลึก
แช่น้ำอุ่นก่อนนอนทำให้หลับลึก

เปิดอ่าน 21,293 ครั้ง
ปรากฏการณ์ดาราศาสตร์...ตลอดปี 2556
ปรากฏการณ์ดาราศาสตร์...ตลอดปี 2556

เปิดอ่าน 16,268 ครั้ง
ชมคลิป เด็ก ป.5 ท่องบทอาขยานไพเราะสุด ๆ ฟังแล้วทึ่ง
ชมคลิป เด็ก ป.5 ท่องบทอาขยานไพเราะสุด ๆ ฟังแล้วทึ่ง

เปิดอ่าน 61,102 ครั้ง
ประเทศที่ประสบความสำเร็จเขาดูแลครูอย่างไร
ประเทศที่ประสบความสำเร็จเขาดูแลครูอย่างไร

เปิดอ่าน 433,260 ครั้ง
     กาพย์สุรางคนางค์ ๒๘  พร้อมตัวอย่าง ง่ายต่อการจดจำ
กาพย์สุรางคนางค์ ๒๘ พร้อมตัวอย่าง ง่ายต่อการจดจำ

เปิดอ่าน 99,309 ครั้ง
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 12 การเล่นที่ผิดกติกาและประพฤติผิด
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 12 การเล่นที่ผิดกติกาและประพฤติผิด

เปิดอ่าน 12,490 ครั้ง
วิทยาศาสตร์น่าทึ่ง ทำเองได้ที่บ้าน
วิทยาศาสตร์น่าทึ่ง ทำเองได้ที่บ้าน

เปิดอ่าน 19,837 ครั้ง
ปัญหาการศึกษาไทย...อยู่ตรงไหน?
ปัญหาการศึกษาไทย...อยู่ตรงไหน?

เปิดอ่าน 80,935 ครั้ง
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce)
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce)

เปิดอ่าน 13,527 ครั้ง
ทำไมแบตเตอรี่มีอายุสั้นลง?
ทำไมแบตเตอรี่มีอายุสั้นลง?

เปิดอ่าน 14,285 ครั้ง
QR CODE คืออะไร
QR CODE คืออะไร

เปิดอ่าน 24,816 ครั้ง
รูปแบบการบริหารจัดการศึกษา 4.0 ที่มีประสิทธิผลต่อการเป็นองค์กรคุณภาพของสถานศึกษาเข้มแข็ง
รูปแบบการบริหารจัดการศึกษา 4.0 ที่มีประสิทธิผลต่อการเป็นองค์กรคุณภาพของสถานศึกษาเข้มแข็ง
เปิดอ่าน 13,527 ครั้ง
1 เมษายน วันข้าราชการพลเรือน
1 เมษายน วันข้าราชการพลเรือน
เปิดอ่าน 485 ครั้ง
เก่งอย่างเดียวไม่พอ ต้องเพิ่ม Multi-skill ให้ตัวเองด้วย
เก่งอย่างเดียวไม่พอ ต้องเพิ่ม Multi-skill ให้ตัวเองด้วย
เปิดอ่าน 11,937 ครั้ง
8 วิธีปราบสภาวะกินอาหารตามอารมณ์ให้อยู่หมัด
8 วิธีปราบสภาวะกินอาหารตามอารมณ์ให้อยู่หมัด
เปิดอ่าน 17,434 ครั้ง
คาร์ล เบนซ์ เป็นผู้ให้กำเนิดรถยนตร์คันแรกของโลก
คาร์ล เบนซ์ เป็นผู้ให้กำเนิดรถยนตร์คันแรกของโลก

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ