ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
ชื่อเรื่อง การพัฒนากระบวนการสู่การเป็นนักเรียนต้นแบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง ตามแบบวิธีการศึกษาของโคกก่อพิทยาคม ผู้รายงาน นางชุติมา นันทะแสน สถานศึกษา

บทคัดย่อ

การวิจัยและพัฒนาครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) เพื่อศึกษาคุณลักษณะที่เป็นตัวบ่งชี้การเป็นนักเรียนต้นแบบด้านการเรียนรู้ด้วยตนเอง 2) เพื่อสร้างและพัฒนากระบวนการสู่การเป็นนักเรียนต้นแบบด้านการเรียนรู้ด้วยตนเอง 3) เพื่อติดตามผลนักเรียนต้นแบบตามโครงการมหิงสาสายสืบ ตามวิธีตามแบบวิธีการศึกษาของโคกก่อพิทยาคม โดยผู้วิจัยได้ดำเนินการวิจัยเป็น 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาคุณลักษณะที่เป็นตัวบ่งชี้การเป็นนักเรียนต้นแบบด้านการเรียนรู้ด้วยตนเอง กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา และรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ จำนวน 5 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบประเมินความสอดคล้องของคุณลักษณะที่เป็น ตัวบ่งชี้การเป็นนักเรียนต้นแบบด้านการเรียนรู้ด้วยตนเอง ที่มีผลการประเมินค่าความสอดคล้อง ตั้งแต่ 0.60-1.00 ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบและพัฒนากิจกรรมการพัฒนานักเรียนต้นแบบด้านการเรียนรู้ด้วยตนเอง ตามแบบวิธีการศึกษาของโคกก่อพิทยาคม กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการมหิงสาสายสืบ จำนวน 20 คน ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 20 คน ซึ่งเป็นครูผู้สอนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ได้แก่ เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ 1) คู่มือกิจกรรมพัฒนานักเรียนต้นแบบด้านการเรียนรู้ด้วยตนเอง 2) แบบวัดคุณลักษณะการเป็นนักเรียนต้นแบบด้านการเรียนรู้ด้วยตนเอง

3) แบบสอบถามความพึงพอใจ และ 4) แบบประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้และความเป็นประโยชน์ของกิจกรรมพัฒนานักเรียนต้นแบบด้านการเรียนรู้ด้วยตนเอง ขั้นตอนที่ 3 ติดตามผลนักเรียนต้นแบบตามโครงการมหิงสาสายสืบ ตามวิธีตามแบบวิธีการศึกษาของโคกก่อพิทยาคม กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียนที่นำเสนอผลงานเข้าประกวดตามโครงการมหิงสาสายสืบ ปีการศึกษา 2560 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน สถิติที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และร้อยละ

ผลการวิจัยพบว่า

1.คุณลักษณะที่เป็นตัวบ่งชี้การเป็นนักเรียนต้นแบบด้านการเรียนรู้ด้วยตนเอง

ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ 23 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ด้านความคิดและการจัดการ จำนวน 6 ตัวบ่งชี้ ด้านการสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่น จำนวน 6 ตัวบ่งชี้ ด้านการทำงานและการเป็นพลเมืองดี จำนวน 6 ตัวบ่งชี้ และด้านการใช้ชีวิตและการดูแลตนเอง จำนวน 5 ตัวบ่งชี้

2.ผลการสร้างและพัฒนากระบวนการสู่การเป็นนักเรียนต้นแบบด้านการเรียนรู้ด้วย

ตนเอง ประกอบด้วย 8 กิจกรรมที่มุ่งเน้นและปรับพฤติกรรมให้นักเรียนมีคุณลักษณะการเป็นนักเรียนต้นแบบด้านการเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมมีคะแนนคุณลักษณะการเป็นนักเรียนต้นแบบด้านการเรียนรู้ด้วยตนเอง หลังการจัดกิจกรรมเพิ่มขึ้น และมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมอยู่ในระดับมากที่สุด และผู้ทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นต่อความเหมาะสม ความเป็นไปได้และความเป็นประโยชน์ของกิจกรรมพัฒนานักเรียนต้นแบบด้านการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยรวมและเป็นรายด้านอยู่ในระดับมาก

3.การติดตามผลนักเรียนต้นแบบตามโครงการมหิงสาสายสืบ โรงเรียนโคกก่อพิทยาคม

พบว่านักเรียนที่นำเสนอผลงานเข้าประกวดตามโครงการมหิงสาสายสืบ ปีการศึกษา 2560 ได้แก่ โครงการโลกสวยด้วยไส้เดือน โครงการมะเหลี่ยมหินถิ่นโคกก่อ โครงการเจาะเวลาหาหมี่ และโครงการพริกเผ็ดๆ พริกรสเด็ดโคกก่อ ได้รับโล่รางวัลและเกียรติบัตร จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สรุปผลจากการพัฒนากระบวนการสู่การเป็นนักเรียนต้นแบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง ตามแบบวิธีการศึกษาของโคกก่อพิทยาคม ที่เริ่มจากการสังเคราะห์องค์ประกอบคุณลักษณะการเป็นนักเรียนต้นแบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง การสร้างและพัฒนากิจกรรมที่เหมาะสมกับคุณลักษณะแต่ละด้านที่ผ่านการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญอย่างเป็นระบบ และการนำไปใช้จริงกับกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการมหิงสาสายสืบ ที่มีเป้าหมายมุ่งหวังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้นการเชื่อมโยงความรู้กับกระบวนการ มีทักษะสำคัญในการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ โดยใช้กระบวนการในการสืบเสาะหาความรู้และการแก้ปัญหาที่หลากหลาย ผลจากการพัฒนาทำให้นักเรียนต้นแบบตามโครงการมหิงสาสายสืบเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้เข้าร่วมโครงการรุ่นต่อไป นอกจากนี้ยังได้รูปแบบและกิจกรรมที่เหมาะสม ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถนำวิธีการหรือกระบวนการไปปรับใช้เพื่อพัฒนานักเรียนต้นแบบด้านอื่นๆ

โพสต์โดย ชุติมา : [16 ส.ค. 2562 เวลา 13:41 น.]
อ่าน [2190] ไอพี : 180.180.49.200
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 8,636 ครั้ง
การศึกษาไทยต้อง Change สถานเดียว
การศึกษาไทยต้อง Change สถานเดียว

เปิดอ่าน 18,149 ครั้ง
เชื่อทางช้างเผือก มีดาวเหมือนโลกนับร้อยดวง
เชื่อทางช้างเผือก มีดาวเหมือนโลกนับร้อยดวง

เปิดอ่าน 49,937 ครั้ง
ประโยชน์ "คาเฟอีน" ในกาแฟ
ประโยชน์ "คาเฟอีน" ในกาแฟ

เปิดอ่าน 37,721 ครั้ง
วิเคราะห์พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  หมวดที่ 9 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา(2)
วิเคราะห์พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 หมวดที่ 9 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา(2)

เปิดอ่าน 23,145 ครั้ง
3กลุ่มผลไม้ไทย อุดมสารต้านมะเร็ง
3กลุ่มผลไม้ไทย อุดมสารต้านมะเร็ง

เปิดอ่าน 10,183 ครั้ง
ปริญญาโทกับคนทำงาน ….สำคัญจริงหรือ?
ปริญญาโทกับคนทำงาน ….สำคัญจริงหรือ?

เปิดอ่าน 12,255 ครั้ง
40 ปี โครงการหลวง สนุก ดี ใต้พระบารมีพ่อหลวง
40 ปี โครงการหลวง สนุก ดี ใต้พระบารมีพ่อหลวง

เปิดอ่าน 24,347 ครั้ง
สรภัญตารางธาตุ
สรภัญตารางธาตุ

เปิดอ่าน 14,656 ครั้ง
ช็อกโกแลต ช่วยให้สมองกระปรี้กระเปร่าจริงหรือ
ช็อกโกแลต ช่วยให้สมองกระปรี้กระเปร่าจริงหรือ

เปิดอ่าน 8,357 ครั้ง
แห่แชร์ น้ำใจชาวม้งหลายหมู่บ้าน ร่วมแรงลากรถประสบอุบัติเหตุขึ้นเขา
แห่แชร์ น้ำใจชาวม้งหลายหมู่บ้าน ร่วมแรงลากรถประสบอุบัติเหตุขึ้นเขา

เปิดอ่าน 12,967 ครั้ง
เหรียญราชนิยม
เหรียญราชนิยม

เปิดอ่าน 9,501 ครั้ง
วิลล่า เมดิคา พาอัพเดท ดูแลสุขภาพแนวใหม่
วิลล่า เมดิคา พาอัพเดท ดูแลสุขภาพแนวใหม่

เปิดอ่าน 7,847 ครั้ง
จิตวิทยาระบุ มีความรู้ดีก็ยังหนีไม่พ้นโดนตุ๋นจนได้
จิตวิทยาระบุ มีความรู้ดีก็ยังหนีไม่พ้นโดนตุ๋นจนได้

เปิดอ่าน 11,966 ครั้ง
ชมคลิปฮา! นักเรียนแลกเปลี่ยนเม็กซิกัน พูดความ (จริง) ในใจ ถึงการเรียนในเมืองไทย
ชมคลิปฮา! นักเรียนแลกเปลี่ยนเม็กซิกัน พูดความ (จริง) ในใจ ถึงการเรียนในเมืองไทย

เปิดอ่าน 17,833 ครั้ง
เทคนิคเจ๋งๆที่โรงเรียนไม่เคยสอน
เทคนิคเจ๋งๆที่โรงเรียนไม่เคยสอน

เปิดอ่าน 10,805 ครั้ง
รู้เท่าทัน ก่อนทานสมุนไพร-อาหารเสริม
รู้เท่าทัน ก่อนทานสมุนไพร-อาหารเสริม
เปิดอ่าน 9,560 ครั้ง
เพนต์หน้าพิลึก! กระแสฮิตโจ๋ยุ่น
เพนต์หน้าพิลึก! กระแสฮิตโจ๋ยุ่น
เปิดอ่าน 45,119 ครั้ง
7 สัญลักษณ์ในขวดพลาสติก มีความหมายอย่างไร อันไหนรีไซเคิลได้ ที่นี่มีคำตอบ
7 สัญลักษณ์ในขวดพลาสติก มีความหมายอย่างไร อันไหนรีไซเคิลได้ ที่นี่มีคำตอบ
เปิดอ่าน 789 ครั้ง
วงปีของต้นไม้ บอกอะไรกับเรา
วงปีของต้นไม้ บอกอะไรกับเรา
เปิดอ่าน 12,480 ครั้ง
คู่มือถนอมผิวสวยใต้แสงแดด
คู่มือถนอมผิวสวยใต้แสงแดด

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ