ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
เผยแพร่สื่อการเรียนการสอนภาษาไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย

โรงเรียนวัดหนองชิ่ม(รัตนวิทยาคาร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2

ผู้เสนอผลงาน นางสาวอุษา ภิรมย์คล้อย

ชื่อผลงาน ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังใช้สื่อพัฒนาทักษะการอ่าน เขียนภาษาไทย “คำควบกล้ำ ใบ้หัวต่อท้าย” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนวัดหนองชิ่ม(รัตนวิทยาคาร)

ความสำคัญของนวัตกรรม

สืบเนื่องจากนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 21 คน พบว่านักเรียนมีปัญหาไม่ผ่านการประเมินความสามารถด้านอ่านและการเขียนเรื่อง คำควบกล้ำ ไม่สามารถอ่านออกเสียงและเขียนคำควบกล้ำ รวมถึงการแยกคำควบกล้ำแท้และควบกล้ำไม่แท้ จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 42.85 คณะครูจึงได้ความคิดเห็นและได้ผลสรุปว่า นักเรียนมักมีสมาธิในการเรียนน้อย ลืมง่ายและเบื่อกับการเรียนที่เกิดจากการอ่านและจดจำ จึงตกผลึกความคิดจัดทำสื่อพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทย ประเภทเกมศึกษา ชื่อว่า คำควบกล้ำ ใบ้หัวต่อท้าย เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยการจัดการเรียนการสอนประเภทเกมศึกษา จะทำให้นักเรียนมีสมาธิกับการเรียนมากขึ้น เพราะนักเรียนเป็นผู้ดำเนินกิจกรรม อีกทั้งยังช่วยพัฒนาการอ่านและเขียนคำควบกล้ำของนักเรียนอีกด้วย

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของสื่อพัฒนาทักษะการอ่าน-เขียนภาษาไทย เรื่อง คำควบกล้ำ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีประสิทธิภาพ 80/80

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังการเรียนภาษาไทยโดยใช้สื่อพัฒนาทักษะ “คำควบกล้ำ ใบ้หัวต่อท้าย” ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

การดำเนินงาน

1. ศึกษาเนื้อหางาน กำหนดเนื้อหาตามหลักสูตร หน่วยการเรียนรู้และจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ สาระภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 วิเคราะห์เนื้อหาปรับประเด็นให้ตรงกับสภาพปัญหาที่ต้องการพัฒนา

2. สร้างสื่อพัฒนาทักษะการอ่าน-เขียนภาษาไทย “คำควบกล้ำ ใบ้หัวต่อท้าย”

3. เสนอผู้เชี่ยวชาญ หาประสิทธิภาพของสื่อ “คำควบกล้ำ ใบ้หัวต่อท้าย” สร้างแบบทดสอบ ทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง เก็บรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ผล แปลผล

ประโยชน์ที่ได้รับ

1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนโดยใช้สื่อพัฒนาทักษะการอ่าน-เขียนภาษาไทย “คำควบกล้ำ ใบ้หัวต่อท้าย” เรื่อง คำควบกล้ำ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5 สูงกว่าก่อนเรียนและประเมินผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด และครูได้สร้างสื่อที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ใช้ในการเรียนการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยให้มีคุณภาพสูงขึ้น

2. ครูได้สื่อพัฒนาทักษะการอ่าน-เขียนภาษาไทย “คำควบกล้ำ ใบ้หัวต่อท้าย” ที่มีประสิทธิภาพ

3. นักเรียนมีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนและรับผิดชอบต่อกิจกรรมกลุ่ม

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ

1. ผู้บริหารโรงเรียนให้ความสำคัญและเอาใจใส่กับการดำเนินงาน

2. ครูและบุคลากรให้ความทุ่มเทในการดำเนินกิจกรรม

3. นักเรียนให้ความร่วมมือในการผลิตสื่อและสนใจใช้สื่อพัฒนาการอ่าน-เขียน

บทเรียนที่ได้รับ/ข้อเสนอแนะ

การจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อที่แปลกใหม่ เร้าความสนใจ สามารถกระตุ้นให้นักเรียนใฝ่เรียนรู้ มีความสนุกในการเรียนมากขึ้น พัฒนาผลการเรียนให้ดีขึ้น ดังนั้นในการใช้สื่อการสอนจึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนทั้งในการเรียนปกติ โดยเฉพาะสื่อ “คำควบกล้ำ ใบ้หัวต่อท้าย” เป็นพื้นฐานของการอ่านในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งสามารถพัฒนาต่อยอดกับชั้นประถมศึกษาได้ทุกระดับและยังเป็นสื่อที่ผลิตได้ไม่ยาก ด้วยวัสดุที่หลากหลายในท้องถิ่น ประหยัดและมีประสิทธิภาพ

การเผยแพร่ผลงาน

ผู้ใช้ได้เผยแพร่ผลงานในโรงเรียนแก่ครูระดับประถมศึกษาปีที่1-6 เพื่อให้ครูนำใช้กับเด็กที่มีปัญหาการอ่าน-เขียนภาษาไทย และนำไปประยุกต์ต่อยอดในรูปแบบที่หลากหลาย พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยในช่องทางออนไลน์ต่างๆอีกด้วย

ลงชื่อ……………………………………………………ผู้รายงาน

( นางสาวอุษา ภิรมย์คล้อย )

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดหนองชิ่ม(รัตนวิทยาคาร)

แบบทดสอบก่อน-หลังเรียน

รายวิชาภาษาไทย เรื่อง คำควบกล้ำ ภาคเรียนที่ 1

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 คะแนนเต็ม 10 คะแนน

1. ข้อใดทีคำควบกล้ำไม่แท้

ก.เขวี้ยง ข. กลิ้ง ค. เพลีย ง.ไซร้

2. ในข้อใดเป้นคำควบกล้ำแท้ทั้งหมด

ก. ครองธรรม ข. ครรลอง ค. ครอบครอง ง. ความจริง

3. คำในข้อใดมีคำควบแท้และควบไม่แท้

ก. มากมาย ก่ายกอง ข. ความจริง สร้างพลอย

ค. ระริก ระรี้ ง. ขรุขระ เกียจคร้าน

4. ข้อใดมีอักษรควบเหมือนกับคำต่อไปนี้ “สรรเสริญ”

ก. พิรุธ ข. บรรหาร ค. สั่งสม ง. สร้อยทอง

5. ข้อใดอ่านผิด

ก. พุทรา = พุด-ซา ข. นิทรา = นิ-ซา

ค. ทรุดโทรม = ซุด-โซม ง. ทรวดทรง = ซวด-ซง

6. ข้อใดอ่านถูกต้อง

ก. แทรกแซง = แทรก-แซง ข. เพลิดเพลิน = เพิด-เพิน

ค.เมาคลี = เมา-คี ง. เกลียกกราย = เกลียก-กราย

7. ประโยคใดมีเฉพาะอักษรควบแท้

ก. บรรทม ข. แก้งกลัว ค. เขวี้ยงขวด ง. ทรงนอน

8. ประโยคใดมีเฉพาะอักษรควบแท้

ก. อย่าเผลอไปเล่นใต้ต้นไทร ข. ทรายที่ดีต้องมีก้อนกรอด

ค. หยุดเปิดเพลงเศร้าเสียที ง. น้อยหน้ามีผิวขรุขระ

9. คำใดไม่เข้าพวก

ก. สระผม ข. มะขวิด ค. ควรทำ ง. กรงเล็บ

10. ข้อใดมีคำควบกล้ำมากที่สุด

ก. วังสราญมีอาศรมประดับพลอย ข.พลิกแพลงความรู้ควบไหวพริบ

ค. ไกรอโศกเศร้าโศกา ง. ลำคลองกว้างใหญ่ไพศาล

โพสต์โดย yuy : [19 ส.ค. 2562 เวลา 19:19 น.]
อ่าน [4638] ไอพี : 223.204.242.245
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 16,388 ครั้ง
ประวัติจังหวัดนครพนม
ประวัติจังหวัดนครพนม

เปิดอ่าน 14,165 ครั้ง
ตัวอย่างแนววินิจฉัยของ ก.พ.ค. 24 กรณี
ตัวอย่างแนววินิจฉัยของ ก.พ.ค. 24 กรณี

เปิดอ่าน 15,889 ครั้ง
เทคนิคการคูณเลข เมื่อไม่มีเครื่องคิดเลข
เทคนิคการคูณเลข เมื่อไม่มีเครื่องคิดเลข

เปิดอ่าน 26,657 ครั้ง
ยก "ครู" เป็นอาชีพทรงเกียรติ เด็กจึงจะเรียนเก่ง ตอน1
ยก "ครู" เป็นอาชีพทรงเกียรติ เด็กจึงจะเรียนเก่ง ตอน1

เปิดอ่าน 64,720 ครั้ง
การเขียนบทคัดย่อภาษาอังกฤษใน abstract
การเขียนบทคัดย่อภาษาอังกฤษใน abstract

เปิดอ่าน 28,489 ครั้ง
มาค้นหาไฟล์ใหญ่ๆในฮาร์ดดิสก์กันเถอะ
มาค้นหาไฟล์ใหญ่ๆในฮาร์ดดิสก์กันเถอะ

เปิดอ่าน 2,055 ครั้ง
กรมอนามัย เตือน นมข้นหวานห้ามใช้เลี้ยงทารก ให้กินนมแม่อย่างเดียวต่อเนื่อง 6 เดือน ดีที่สุด
กรมอนามัย เตือน นมข้นหวานห้ามใช้เลี้ยงทารก ให้กินนมแม่อย่างเดียวต่อเนื่อง 6 เดือน ดีที่สุด

เปิดอ่าน 10,516 ครั้ง
โชว์ภาพ 3 มิติ แก๊ดเจ็ตใหม่ บัตรประชาชนอนาคต
โชว์ภาพ 3 มิติ แก๊ดเจ็ตใหม่ บัตรประชาชนอนาคต

เปิดอ่าน 11,865 ครั้ง
8 วินัยใหม่เพิ่มเงินเก็บทั้งปี
8 วินัยใหม่เพิ่มเงินเก็บทั้งปี

เปิดอ่าน 7,316 ครั้ง
ความคิดสร้างสรรค์ (จบ)
ความคิดสร้างสรรค์ (จบ)

เปิดอ่าน 14,639 ครั้ง
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 16 มีนาคม 2552
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 16 มีนาคม 2552

เปิดอ่าน 9,608 ครั้ง
"อยากไปโรงเรียน" โจทย์ใหญ่? พ่อแม่ช่วยลูกได้..ด้วย "สนุก"
"อยากไปโรงเรียน" โจทย์ใหญ่? พ่อแม่ช่วยลูกได้..ด้วย "สนุก"

เปิดอ่าน 13,087 ครั้ง
บุคลิกภาพที่อาจนำไปสู่โรคร้าย
บุคลิกภาพที่อาจนำไปสู่โรคร้าย

เปิดอ่าน 15,576 ครั้ง
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน พ.ศ.๒๕๔๗
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน พ.ศ.๒๕๔๗

เปิดอ่าน 31,616 ครั้ง
โรคพยาธิตัวจี๊ด
โรคพยาธิตัวจี๊ด

เปิดอ่าน 14,810 ครั้ง
กิน เบต้าแคโรทีน มากไป เสี่ยงมะเร็ง
กิน เบต้าแคโรทีน มากไป เสี่ยงมะเร็ง
เปิดอ่าน 9,477 ครั้ง
ดีเอสไอเตือนชาวเน็ต!! ระวังติดอีเมล์ไวรัสเรียกค่าไถ่
ดีเอสไอเตือนชาวเน็ต!! ระวังติดอีเมล์ไวรัสเรียกค่าไถ่
เปิดอ่าน 11,467 ครั้ง
เตือนตากแดดนาน เสี่ยงเสียชีวิต
เตือนตากแดดนาน เสี่ยงเสียชีวิต
เปิดอ่าน 35,765 ครั้ง
กำจัด "กลิ่นปาก" ให้สิ้นซาก
กำจัด "กลิ่นปาก" ให้สิ้นซาก
เปิดอ่าน 19,457 ครั้ง
ประโยชน์ของการบริโภค "ต้นหอมญี่ปุ่น"
ประโยชน์ของการบริโภค "ต้นหอมญี่ปุ่น"

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร



 เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ