ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การวิจัยและพัฒนาการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ รายวิชา อ23102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ประกอบแบบฝึกทักษะ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยที่ใช้รูปแบบและกระบวนการของการวิจัยเชิงปฏิบัติการตามแนวคิดของ Kemmis and McTaggart มาดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ประกอบแบบฝึกทักษะและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning มีวัตถุประสงค์ 4 ประการ คือ 1) เพื่อหาประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ประกอบแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ เรื่อง Attractions in ASEAN กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ รายวิชา อ23102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 2) เพื่อปฏิบัติการพัฒนาการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ประกอบแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ เรื่อง Attractions in ASEAN กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ รายวิชา อ23102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังเรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ประกอบแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ เรื่อง Attractions in ASEAN กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ รายวิชา อ23102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning และ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการเรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ประกอบแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ เรื่อง Attractions in ASEAN กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ รายวิชา อ23102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/11 จำนวน 31 คน ที่กำลังเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนพิบูลมังสาหาร ตำบลพิบูล อำเภอพิบูลมังสาหาร สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยวิธีการจับสลาก

ใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย 1) แบบฝึกทักษะ

การอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ เรื่อง Attractions in ASEAN กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ รายวิชา อ23102ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 10 เล่ม 2) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ประกอบแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ เรื่อง Attractions in ASEAN กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ รายวิชา อ23102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 10 เล่ม 3) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จำนวน 10 แผน ใช้สอนแผนละ 2 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น 20 ชั่วโมง 4) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ เรื่อง Attractions in ASEAN หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 เรื่อง Attractions in ASEAN เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ มีค่าความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง 0.38 ถึง 0.62 มีค่าอำนาจจำแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.33 ถึง 0.76 และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.98 และ 4) แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ประกอบแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ เรื่อง Attractions in ASEAN กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ รายวิชา อ23102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 20 ข้อ มีค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.31 ถึง 0.91 มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.93 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย

ค่าร้อยละ และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (T - test Dependent Sample)

ผลการวิจัยพบว่า

1. ผลการหาประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ประกอบแบบฝึกทักษะการอ่าน

จับใจความภาษาอังกฤษ เรื่อง Attractions in ASEAN กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ รายวิชา อ23102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.97/80.56

ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ ที่กำหนดไว้ คือ 75/75

2. ผลการปฏิบัติการพัฒนาการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ประกอบแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ เรื่อง Attractions in ASEAN กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ รายวิชา อ23102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการตามแนวคิดของ Kemmis and McTaggart แผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning มีทั้งหมด 10 แผน หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ประกอบแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ มีทั้งหมด 10 เล่ม ได้ผลการปฏิบัติการ มีลักษณะเป็นบันไดเวียน 3 วงจร ประกอบด้วย วงจรที่ 1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง Tourist Attractions in Laos, Tourist Attractions in Cambodia และ Tourist Attractions in Myanmar วงจรที่ 2 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง Tourist Attractions in Malaysia, Tourist Attractions in Vietnam และ Tourist Attractions in Indonesia และวงจรที่ 3 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง Tourist Attractions in Philippines, Tourist Attractions in Singapore, Tourist Attractions in Brunei Darussalam และ Tourist Attractions in Thailand แต่ละวงจรประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 3 แผน ยกเว้นวงจรที่ 3 มี 4 แผน รวมทั้งสิ้น 10 แผน ใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ แผนละ 2 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น 20 ชั่วโมง แต่และแผนการจัดการเรียนรู้ มีกระบวนการเรียนรู้ 4 ขั้นตอนประกอบด้วย 1) ขั้นสนใจเรียนรู้ ลักษณะของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ประกอบแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษที่ใช้ คือ แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) แบบฝึกหัดที่ 1 จับคู่คำศัพท์ (Vocabulary Matching) และปริศนาอักษรไขว้ (Crossword Puzzle) 2)ขั้นลงมือปฏิบัติ ลักษณะของแบบฝึกทักษะที่ใช้คือ แบบฝึกหัดที่ 2 เติมคำในช่องว่าง (Fill in the blank) แบบฝึกหัดที่ 3 จริงหรือเท็จ (True or False) แบบฝึกหัดที่ 4 ตอบแบบสั้น (Short Answer) และแบบฝึกหัดที่ 5 แผนผังความคิด (Mind Mapping) 3) ขั้นสรุปและสะท้อนความรู้ ลักษณะของแบบฝึกทักษะที่ใช้คือ แบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) และ 4) ขั้นประยุกต์ใช้ความรู้ ลักษณะของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ประกอบแบบฝึกทักษะที่ใช้คือ คำศัพท์ในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์และแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติมในหนังอิเล็กทรอนิกส์หรืออินเทอร์เน็ต ซึ่งในแต่ละวงจรประกอบด้วย ขั้นวางแผน ขั้นปฏิบัติการและขั้นสังเกต และขั้นสะท้อนผล ผลการปฏิบัติการ พบว่า การสอนโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ประกอบแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning สามารถพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้ดีขึ้น นักเรียนทุกคนสามารถทำคะแนนทดสอบหลังเรียนผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้ คือ ร้อยละ 70 (7 คะแนนขึ้นไป)

3. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังเรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ประกอบแบบฝึกทักษะ

การอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ เรื่อง Attractions in ASEAN กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ รายวิชา อ23102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning พบว่า คะแนนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

4. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการเรียนด้วย

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ประกอบแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ เรื่อง Attractions in ASEAN กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ รายวิชา อ23102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning พบว่า โดยภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุด ( = 4.67, S.D. = 0.17)

โพสต์โดย เบญ : [19 ส.ค. 2562 เวลา 20:02 น.]
อ่าน [1360] ไอพี : 101.51.212.233
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ