ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนาเอกสารประกอบการสอน เรื่อง ไฟฟ้าในบ้าน รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5 รหัสวิชา ง23101 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธ

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาเอกสารประกอบการสอน เรื่อง ไฟฟ้าในบ้าน

รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5 รหัสวิชา ง23101

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ชื่อผู้วิจัย : นายวินัย ภายสันใจ

หน่วยงาน : โรงเรียนช่องแมววิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ปีที่วิจัย : ปีการศึกษา 2561

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาเอกสารประกอบการสอน เรื่อง ไฟฟ้าในบ้าน

รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5 รหัสวิชา ง23101 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2) เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ก่อนและหลังการใช้เอกสารประกอบการสอน

เรื่อง ไฟฟ้าในบ้าน รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5 รหัสวิชา ง23101 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 3) หาค่าดัชนีประสิทธิผลของ

เอกสารประกอบการสอน เรื่อง ไฟฟ้าในบ้าน รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5 รหัสวิชา

ง23101 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 4) ศึกษา

ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อเอกสารประกอบการสอน เรื่อง ไฟฟ้าในบ้าน รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5 รหัสวิชา ง23101 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1

โรงเรียนช่องแมววิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 31 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบเป็นกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้

ในการวิจัยประกอบด้วยเอกสารประกอบการสอน เรื่อง ไฟฟ้าในบ้าน รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5 รหัสวิชา ง23101 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

จำนวน 8 เล่ม แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 8 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 8 ฉบับ และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น สถิติที่ใช้

ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าดัชนีประสิทธิผลของเอกสารประกอบการสอน

และ t–test (Dependent Samples)

ผลการวิจัยพบว่า

1. เอกสารประกอบการสอน เรื่อง ไฟฟ้าในบ้าน รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5 รหัสวิชา ง23101 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

โดยรวมทั้ง 8 เล่ม มีประสิทธิภาพเท่ากับ 89.54/89.52 และแต่ละเล่มมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ คือ เล่มที่ 1 เรื่อง ไฟฟ้าเบื้องต้น มีประสิทธิภาพเท่ากับ 88.92/89.03

เล่มที่ 2 เรื่อง ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานช่างไฟฟ้า มีประสิทธิภาพเท่ากับ 89.35/88.06

เล่มที่ 3 เรื่อง เครื่องมือที่ใช้ในงานช่างไฟฟ้าเบื้องต้น มีประสิทธิภาพเท่ากับ 89.57/89.35

เล่มที่ 4 เรื่อง สัญลักษณ์และวงจรไฟฟ้า มีประสิทธิภาพเท่ากับ 89.35/89.68

เล่มที่ 5 เรื่อง อุปกรณ์ป้องกันทางไฟฟ้า มีประสิทธิภาพเท่ากับ 89.78/90.32

เล่มที่ 6 เรื่อง วัสดุอุปกรณ์ของระบบไฟฟ้าภายในบ้าน มีประสิทธิภาพเท่ากับ 90.22/91.29

เล่มที่ 7 เรื่อง การตรวจสอบและแก้ไขข้อขัดข้องระบบไฟฟ้าในบ้าน มีประสิทธิภาพเท่ากับ 89.14/88.71 และเล่มที่ 8 เรื่อง การใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและคุ้มค่า มีประสิทธิภาพเท่ากับ 90.00/89.68

2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ไฟฟ้าในบ้าน รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5 รหัสวิชา ง23101 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี มีค่าเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้ง 8 เล่ม

3. ค่าดัชนีประสิทธิผลของเอกสารประกอบการสอน เรื่อง ไฟฟ้าในบ้าน

รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5 รหัสวิชา ง23101 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีค่าเท่ากับ 0.8362 แสดงว่านักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น 0.8362 หรือคิดเป็นร้อยละ 83.62

4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน

เรื่อง ไฟฟ้าในบ้าน รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5 รหัสวิชา ง23101 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี มีความพึงพอใจเกี่ยวกับคุณลักษณะของเอกสารประกอบการสอน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x̄= 4.57, S.D. = 0.34)

โพสต์โดย เมย์ : [20 ส.ค. 2562 เวลา 08:09 น.]
อ่าน [759] ไอพี : 183.88.50.203
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ