ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้รูปแบบวิธีการสอนแบบ 4 MAT กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ชื่อเรื่อง การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้รูปแบบวิธีการสอนการสอน

แบบ 4 MAT กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สำหรับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ผู้ศึกษา นางสาวกฤษณา พรจันทร์

สังกัด โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว สำนักการศึกษา เทศบาลนครอุบลราชธานี

ปีที่พิมพ์ 2561

บทคัดย่อ

ในการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ1)เพื่อสร้างและพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้รูปแบบวิธีการสอนแบบ 4 MAT กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้ได้ค่าประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และค่าดัชนีประสิทธิผล 0.5 ขึ้นไป 2)เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนภาษาอังกฤษจากการพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้รูปแบบวิธีการสอนแบบ 4 MAT กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

3)เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการพัฒนาทักษะ การเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้รูปแบบวิธี การสอนแบบ 4 MAT กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โดยใช้วิธีการสุมแบบเป็นกลุ่ม (Cluster) โดยการจับฉลากมา 1 หองเรียน ได้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 จํานวน 43 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ 1) แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้รูปแบบวิธีการสอนแบบ 4 MAT กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 8 เล่ม ซึ่งประกอบด้วย คู่มือ การใช้และแผนจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบวิธีการสอนแบบ 4 MAT 2)แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 1 ฉบับ จำนวน 30 ข้อ เป็นแบบทดสอบปรนัย (Multiple Choice) ชนิด 4 ตัวเลือก เพื่อใช้ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 3)แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยการพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้รูปแบบวิธีการสอนแบบ 4 MAT กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 2 มีลักษณะเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ด้วยวิธีของลิเคร์ท (Likert ) จำนวน 10 ข้อสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าสถิติพื้นฐาน คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าประสิทธิภาพ ค่าดัชนีประสิทธิผล ค่าอำนาจจำแนก ค่าความเชื่อมั่นและการทดสอบค่าที

ผลการศึกษาพบว่า

1.สร้างและหาประสิทธิภาพของการพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้รูปแบบวิธีการสอนแบบ 4 MAT กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้ได้ตามเกณฑ์ 80/80 และค่าดัชนีประสิทธิผล 0.5 ขึ้นไป ด้วยการใช้เครื่องมือเป็นแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้รูปแบบวิธีการสอนแบบ 4 MAT มีจำนวน 8 เล่ม ได้แก่ เล่มที่ 1 เรื่อง Descriptions and Simple Action ใช้เวลา 2 ชั่วโมง เล่มที่ 2 เรื่อง Daily Life ใช้เวลา 2 ชั่วโมง เล่มที่ 3 เรื่อง Current Activities ใช้เวลา 2 ชั่วโมง เล่มที่ 4 เรื่อง Talking About The Past ใช้เวลา 2 ชั่วโมง เล่มที่ 5 เรื่อง Completed Actions ใช้เวลา 2 ชั่วโมง เล่มที่ 6 เรื่อง Connecting Two Past Events ใช้เวลา 2 ชั่วโมง เล่มที่ 7 เรื่อง Describing Change ใช้เวลา 2 ชั่วโมง เล่มที่ 8 เรื่อง Future Plan ใช้เวลา 2 ชั่วโมง รวมเวลา 16 ชั่วโมง พบว่า ผู้เชี่ยวชาญจำนวน 5 ท่าน ได้ทำการตรวจสอบความถูกต้องของแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้รูปแบบวิธีการสอนแบบ 4 MAT มีความเหมาะสมระหว่างจุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหา กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อ การวัดและประเมินผล

และนำมาคำนวณระดับความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ เท่ากับ ระดับมากที่สุด และคิดเป็นร้อยละ 92.40 โดยมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใช้แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้รูปแบบวิธีการสอนแบบ 4 MAT ได้ค่าประสิทธิภาพระหว่างเรียนและหลังเรียน เท่ากับ 81.95/82.71 และค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.65

2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนภาษาอังกฤษจากการพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้รูปแบบวิธีการสอนแบบ 4 MAT กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

3 ผลการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มี

ตอการพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้รูปแบบวิธีการสอนแบบ 4MAT กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ใน

ระดับมากที่สุด (X ̅ = 4.54, S.D = 0.47) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการออกแบบสูงสุด

(X ̅ = 4.65, S.D = 0.48) รองลงมาคือ ด้านกิจกรรมโดย (X ̅ = 4.57, S.D = 0.48) ลำดับที่ 3 คือ

ด้านประโยชน์ (X ̅ = 4.50, S.D = 0.48) และลำดับสุดท้าย คือ ด้านเนื้อหา (X ̅ = 4.47, S.D = 0.48)

ตามลำดับ

โพสต์โดย PK : [23 ส.ค. 2562 เวลา 17:39 น.]
อ่าน [829] ไอพี : 223.204.16.137
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ