ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ วิชา วิทยาศาสตร์ โดยใช้รูปแบบ DPWR เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 4 เฉลิมพระเ

ชื่อผู้ศึกษา : วราภรณ์ สินธุโคตร

หน่วยงาน : โรงเรียนเทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

ปีที่ศึกษา : 2560

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาข้อมูลสำหรับการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชา วิทยาศาสตร์ โดยใช้รูปแบบ DPWR เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติ 2)เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชา วิทยาศาสตร์ โดยใช้รูปแบบ DPWR เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติ 3) เพื่อทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชา วิทยาศาสตร์ โดยใช้รูปแบบ DPWR เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติ 4) เพื่อประเมินผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชา วิทยาศาสตร์ โดยใช้รูปแบบ DPWR เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติ แหล่งข้อมูล / เป้าหมายตามวัตถุประสงค์ ที่ 1 ได้แก่ ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องในโรงเรียนเกี่ยวกับงานวิจัย ได้แก่ นโยบายของโรงเรียน แผนงานโครงการที่ปฏิบัติในปีที่ผ่านมา รายงานประจำปีของสถานศึกษา คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายงานผลการเรียนประเมินภายนอกของ สมศ. ( องค์กรมหาชน ) รอบ 3 โดยสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายผู้บริหาร ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จำนวน 4 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 40 คน คณะกรรมการศึกษา 15 คน แหล่งข้อมูล / กลุ่มเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ที่ 2 ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญ 5 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนที่มีผลการเรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อน อย่างละ 1 คน รวม 3 คน และนักเรียนที่เป็นรายกลุ่มที่มีผลการเรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อน อย่างละ 3 - 4 คน รวม 10 คน แหล่งข้อมูล / กลุ่มเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ที่ 3 และ 4 ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 40 คน ได้มาโดยการสุ่มแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling ) เครื่องมือในการเก็บข้อมูล1) แบบสอบถามจำนวน 4 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 แบบสัมภาษณ์ผู้บริหาร ฉบับที่ 2 แบบสัมภาษณ์ครู ฉบับที่ 3 แบบสัมภาษณ์คณะกรรมการสถานศึกษา และฉบับที่ 4 แบบสัมภาษณ์นักเรียน / วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ 2) แบบประเมินสอดคล้องและประเมินคุณภาพ โดยแบบประเมินชนิดมาตราส่วนประมานค่า 5 ระดับ โดยผู้เชี่ยวชาญประเมิน 3) เอกสารประการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาวิชา วิทยาศาสตร์ โดยใช้รูปแบบ DPWR เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ 4) แบบทดสอบระหว่างเรียนในเอกสารประกอบการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชา วิทยาศาสตร์ โดยใช้รูปแบบ DPWR เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 5) เอกสารประกอบการพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิชา วิทยาศาสตร์ โดยใช้รูปแบบ DPWR เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ 6) แบบทดสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์ 7) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปและการคิดวิเคราะห์เนื้อหา ( Content Analysis ) สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์เนื้อหา (S.D.) และค่าที (t-test) แบบ Dependent

ผลวิจัยพบว่า

1. ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้

วิชา วิทยาศาสตร์ โดยใช้รูปแบบ DPWR เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติ พบว่า จากการสัมภาษณ์ สอบถามจากผู้เกี่ยวข้อง และการศึกษาข้อมูลจากเอกสารรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2554- 2557 การประเมินภายนอกรอบ 3 (Self Assessment ) สภาพปัจจุบันนักเรียนขาดทักษะการคิดวิเคราะห์ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง นักเรียน คณะครู ผู้บริหาร ต้องการให้ครูหาวิธีในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ได้ฝึกคิด ฝึกปฏิบัติ ซึ่งทำให้ส่งผลถึง การพัฒนาชีวิตหลายๆ ด้าน ควรมีการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ให้กับนักเรียนโดยการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชา วิทยาศาสตร์ โดยใช้รูปแบบ DPWR เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้มากยิ่งขึ้น

2. ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชา วิทยาศาสตร์ โดยใช้รูปแบบ DPWR เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติ พบว่าประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ของการเรียนรู้วิชา วิทยาศาสตร์ โดยใช้รูปแบบ DPWR เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ชั้นประถมศึกษาปีที 3 เท่ากับ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.45/84.00

3. ผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชา วิทยาศาสตร์ โดยใช้รูปแบบ DPWR เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติ พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้เรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชา วิทยาศาสตร์ โดยใช้รูปแบบ DPWR เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ วิชา วิทยาศาสตร์ โดยใช้รูปแบบ DPWR เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ มีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผลการนำไปขยายผลให้กับครูภายในโรงเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ พบว่า ผลการทดสอบความรู้ครูผู้ร่วมวิจัยก่อนการพัฒนาได้คะแนนเฉลี่ย 12.63 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 42.08 หลังการพัฒนาได้คะแนนเฉลี่ย 26.88 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 89.58 ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 14.25 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 47.50 ความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ สามารถเขียนแผนการเรียนรู้ให้มีความสมบูรณ์และมีความเหมาะสม โดยมีระดับคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.32 เมื่อเทียบกับเกณฑ์ระดับคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ดี และสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชา วิทยาศาสตร์ โดยใช้รูปแบบ DPWR เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.53 เมื่อเทียบกับเกณฑ์ระดับคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ดีมาก

4. ผลประเมินผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชา วิทยาศาสตร์ โดยใช้รูปแบบ DPWR เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 4 เฉลิมพระเกียรติ พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนรู้วิชา วิทยาศาสตร์ โดยใช้รูปแบบ DPWR เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนมีความพึงพอใจ ด้านสื่อและอุปกรณ์ในการสอน มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.76 และโดยรวมทุกด้านมีค่าเฉลี่ย 4.63 อยู่ในระดับมากที่สุด

โพสต์โดย พร : [25 ส.ค. 2562 เวลา 10:42 น.]
อ่าน [2418] ไอพี : 49.230.30.62
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 10,321 ครั้ง
6 วิตามินและแร่ธาตุที่ดีต่อสุขภาพช่องปาก
6 วิตามินและแร่ธาตุที่ดีต่อสุขภาพช่องปาก

เปิดอ่าน 11,024 ครั้ง
ขนุนอินโดนีเซีย
ขนุนอินโดนีเซีย

เปิดอ่าน 62,201 ครั้ง
วิธีสะเดาะเคราะห์ (ด้วยตัวเอง)
วิธีสะเดาะเคราะห์ (ด้วยตัวเอง)

เปิดอ่าน 25,551 ครั้ง
คู่มือการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของ กศจ.(เอกสารประกอบการประชุม VDO Conference)
คู่มือการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของ กศจ.(เอกสารประกอบการประชุม VDO Conference)

เปิดอ่าน 12,424 ครั้ง
มิติใหม่การศึกษา ... เดินหน้า TEPE Online พัฒนา “ครู” สนับสนุน “ครูตู้” พัฒนาเด็กไทยอย่างเท่าเทียม
มิติใหม่การศึกษา ... เดินหน้า TEPE Online พัฒนา “ครู” สนับสนุน “ครูตู้” พัฒนาเด็กไทยอย่างเท่าเทียม

เปิดอ่าน 11,633 ครั้ง
7 วิธีทำให้หน้าเด็ก
7 วิธีทำให้หน้าเด็ก

เปิดอ่าน 19,591 ครั้ง
อริยสัจ 4
อริยสัจ 4

เปิดอ่าน 12,665 ครั้ง
ปวดท้องแบบไหน เป็นไส้ติ่งอักเสบ
ปวดท้องแบบไหน เป็นไส้ติ่งอักเสบ

เปิดอ่าน 238,308 ครั้ง
คำอวยพรปีใหม่ภาษาอังกฤษ
คำอวยพรปีใหม่ภาษาอังกฤษ

เปิดอ่าน 10,532 ครั้ง
วันอาสาฬหบูชา
วันอาสาฬหบูชา

เปิดอ่าน 15,604 ครั้ง
เจอดาว "โลกหมายเลข 2" นาซ่าชี้คล้ายโลกเรามากๆ
เจอดาว "โลกหมายเลข 2" นาซ่าชี้คล้ายโลกเรามากๆ

เปิดอ่าน 33,227 ครั้ง
ความเป็นมาของพระไตรปิฎก
ความเป็นมาของพระไตรปิฎก

เปิดอ่าน 9,727 ครั้ง
"โรงเรียนนิติบุคคล" ปฏิรูปการศึกษา...เกิดขึ้นจริง
"โรงเรียนนิติบุคคล" ปฏิรูปการศึกษา...เกิดขึ้นจริง

เปิดอ่าน 9,081 ครั้ง
คลิปประทับใจ สานฝันเด็กพิเศษ ให้กลายเป็นจริง
คลิปประทับใจ สานฝันเด็กพิเศษ ให้กลายเป็นจริง

เปิดอ่าน 29,663 ครั้ง
ดอกดาหลา
ดอกดาหลา

เปิดอ่าน 26,346 ครั้ง
ที่มาภาพมือเป็นรู ที่แชร์กันให้กลัวกันทั่วไลน์ ที่แท้มาจาก....
ที่มาภาพมือเป็นรู ที่แชร์กันให้กลัวกันทั่วไลน์ ที่แท้มาจาก....
เปิดอ่าน 23,246 ครั้ง
นโยบายและมาตรฐานการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
นโยบายและมาตรฐานการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
เปิดอ่าน 9,661 ครั้ง
มองโลกแบบวิกรม ตอน เจาะลึก การศึกษาไต้หวัน (1)
มองโลกแบบวิกรม ตอน เจาะลึก การศึกษาไต้หวัน (1)
เปิดอ่าน 14,558 ครั้ง
ศาลาเครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญกษาปณ์
ศาลาเครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญกษาปณ์
เปิดอ่าน 2,302 ครั้ง
"ไบโอติน" วิตามินหลากหลายประโยชน์
"ไบโอติน" วิตามินหลากหลายประโยชน์

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
piassri
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ