ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานผลการพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์แบบ 4 L เพื่อเตรียมความพร้อม ด้านการอ่าน สำหรับเด็กปฐมวัยชั้นปีที่ 1

บทคัดย่อ

การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์แบบ 4L เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการอ่าน สำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนวัดสำนักขัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์แบบ 4 L เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการอ่าน สำหรับเด็กปฐมวัยชั้นปีที่ 1 2) เพื่อสร้างและพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์แบบ 4L เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการอ่าน สำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3 และ 3) เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์แบบ 4 L เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการอ่าน สำหรับเด็กปฐมวัยชั้นปีที่ 1 โดยศึกษาในประเด็นดังนี้ 3.1) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3 ที่เรียนด้วยรูปแบบการจัดประสบการณ์แบบ 4L 3.2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์แบบ 4L เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการอ่าน 4) เพื่อประเมินผลการใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์แบบ 4 L เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการอ่าน สำหรับเด็กปฐมวัยชั้นปีที่ 1

การดำเนินงานพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์เป็นการวิจัยและพัฒนา ( Research and Development ) ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นตอนที่ 1 การวิจัย ( Research : R1) เป็นขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน 2) ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา ( Development : D1) เป็นการออกแบบและพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์แบบ 4L 3) ขั้นตอนที่ 3 การนำไปใช้ ( Research : R2) เป็นการทดลองใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์แบบ 4L เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการอ่านของเด็กปฐมวัย4) ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา ( Development : D2 ) เป็นการประเมินผลและปรับปรุง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนวัดสำนักขัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 12 คน ใช้แบบแผนการวิจัยแบบ One-Group Pretest – Posttest Design เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย 1) แผนการจัดประสบการณ์แบบ 4L เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการอ่าน จำนวน 30 แผน 2) แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่าน จำนวน 20 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบเท่ากับ 0.86 3) แบบประเมินความพึงพอใจ มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 10 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.80 4) แบบประเมินผลการใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์แบบ 4L เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการอ่านสำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3

ผลการวิจัยพบว่า

1. จากการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบาย เป้าหมาย ของการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 พบว่า สภาพที่คาดหวังมุ่งปฏิรูปการเรียนรู้ โดยยึดหลักผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและ ความแตกต่างของผู้เรียนโดยมีการผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆ อย่างได้สัดส่วน สมดุล และ มีการฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ การฝึกปฏิบัติ ลงมือทำและ การประยุกต์ความรู้ ไปใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ

2. รูปแบบการจัดประสบการณ์ที่พัฒนาขึ้นมีชื่อว่า รูปแบบการจัดประสบการณ์แบบ 4L เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการอ่านสำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3 ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนดังนี้

2.1) ขั้นสร้างความสนใจ ( Learning to Make it Interest ) เป็นขั้นที่ครูผู้สอนเตรียม ความพร้อมให้ผู้เรียนเพื่อสร้างแรงจูงใจ หรือความสนใจในการเรียน

2.2) ขั้นค้นหาโดยประสาทสัมผัส ( Learning to Sense ) เป็นขั้นที่ครูผู้สอนจัดประสบการณ์ โดยให้ผู้เรียนได้รับความรู้การเตรียมความพร้อมด้านการอ่าน จากการร่วมกิจกรรม การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ต่างๆ

2.3) ขั้นสร้างความรู้ ( Learning to Construct ) เป็นขั้นที่ครูให้ผู้เรียนร่วมกันสรุป องค์ความรู้ที่ได้จากกิจกรรม เพื่อเชื่อมโยงไปสู่การเตรียมความพร้อมด้านการอ่าน

2.4) ขั้นสื่อสาร (Learning to Communicate) เป็นขั้นที่ครูประเมินทักษะด้าน การอ่าน ของผู้เรียนจากการร่วมกิจกรรมและจากการทำแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่าน

ผลการตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการจัดประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญอยู่ในระดับเหมาะสมมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 และรูปแบบการจัดประสบการณ์แบบ 4L เพื่อเตรียม ความพร้อมด้านการอ่านสำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3 ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.25/82.50

3. ผลการใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์แบบ 4L เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการอ่านสำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3 สรุปเป็นประเด็นดังนี้

3.1) ความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ที่เรียนโดยใช้รูปแบบ การจัดประสบการณ์แบบ 4L เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการอ่าน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่าง มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

3.2) ความพึงพอใจของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์แบบ 4L เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการอ่าน อยู่ในระดับมาก ( = 2.69, S.D. = 0.47 )

4. การประเมินผลการใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์แบบ 4L เพื่อเตรียมความพร้อมด้าน การอ่าน สำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3 อยู่ในระดับดี ( = 4.48, S.D. = 0.54 )

โพสต์โดย ครูอ้อม : [26 ส.ค. 2562 เวลา 06:58 น.]
อ่าน [2256] ไอพี : 1.10.133.144
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 17,276 ครั้ง
อาหารที่เป็นตัวการทำลายสุขภาพผิว
อาหารที่เป็นตัวการทำลายสุขภาพผิว

เปิดอ่าน 25,447 ครั้ง
นานาสาระ เกี่ยวกับความเชื่อ แก้เคล็ด ถือเคล็ด
นานาสาระ เกี่ยวกับความเชื่อ แก้เคล็ด ถือเคล็ด

เปิดอ่าน 37,256 ครั้ง
มุมกล้องกับช่องว่าง
มุมกล้องกับช่องว่าง

เปิดอ่าน 10,461 ครั้ง
วิธีตรวจเช็คระบบไฟฟ้า-อาคาร หลังน้ำลด
วิธีตรวจเช็คระบบไฟฟ้า-อาคาร หลังน้ำลด

เปิดอ่าน 16,667 ครั้ง
มาดู 6 วิธีหลีกหนี "สิว"
มาดู 6 วิธีหลีกหนี "สิว"

เปิดอ่าน 10,347 ครั้ง
ไม่อยากเป็นผู้หญิง กลิ่นตัวแรง
ไม่อยากเป็นผู้หญิง กลิ่นตัวแรง

เปิดอ่าน 10,175 ครั้ง
เทคนิค"อ่านเร็ว"ใช้ไม่ได้ผล
เทคนิค"อ่านเร็ว"ใช้ไม่ได้ผล

เปิดอ่าน 19,119 ครั้ง
อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร มรดกวัฒนธรรม
อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร มรดกวัฒนธรรม

เปิดอ่าน 11,869 ครั้ง
เห็ดหลินจือ มีดีเช่นไร?
เห็ดหลินจือ มีดีเช่นไร?

เปิดอ่าน 18,807 ครั้ง
สมดุลของ 2 ส้อม และ 1 ไม้จิ้มฟัน
สมดุลของ 2 ส้อม และ 1 ไม้จิ้มฟัน

เปิดอ่าน 33,613 ครั้ง
มินาโมโตะ ชิซุกะ : ตัวละครจากการ์ตูนโดราเอมอน
มินาโมโตะ ชิซุกะ : ตัวละครจากการ์ตูนโดราเอมอน

เปิดอ่าน 18,444 ครั้ง
สาวไส้ความง่อยเปลี้ยระบบศึกษาไทย ใครอยู่เบื้องหลังความเหวอะหวะซ้ำซาก?
สาวไส้ความง่อยเปลี้ยระบบศึกษาไทย ใครอยู่เบื้องหลังความเหวอะหวะซ้ำซาก?

เปิดอ่าน 13,862 ครั้ง
DLIT รวมชุดสื่อการสอนเรื่อง "ไข้เลือดออก" ไว้ให้แล้ว ครูใช้สอนนักเรียนได้เลย
DLIT รวมชุดสื่อการสอนเรื่อง "ไข้เลือดออก" ไว้ให้แล้ว ครูใช้สอนนักเรียนได้เลย

เปิดอ่าน 15,330 ครั้ง
ชาวเน็ตชื่นชมมาก วงดนตรีเด็ก ร.ร.เล็กในทุ่งกว้าง
ชาวเน็ตชื่นชมมาก วงดนตรีเด็ก ร.ร.เล็กในทุ่งกว้าง

เปิดอ่าน 27,776 ครั้ง
"ซอกแจ" เด็กเกาหลีป.4 ที่ถูกเพื่อนๆ เพิกเฉย ไปดูกันว่า คุณครูช่วยแก้ปัญหานี้อย่างไร?
"ซอกแจ" เด็กเกาหลีป.4 ที่ถูกเพื่อนๆ เพิกเฉย ไปดูกันว่า คุณครูช่วยแก้ปัญหานี้อย่างไร?

เปิดอ่าน 19,621 ครั้ง
เครื่องคชาภรณ์ (เครื่องแต่งตัวช้างสำคัญ)
เครื่องคชาภรณ์ (เครื่องแต่งตัวช้างสำคัญ)
เปิดอ่าน 10,409 ครั้ง
สิ่งที่ทำให้ผู้หญิงสวยน้อยลง
สิ่งที่ทำให้ผู้หญิงสวยน้อยลง
เปิดอ่าน 9,200 ครั้ง
พิชิตสุขภาพการเงินที่ดีใน 31 วัน
พิชิตสุขภาพการเงินที่ดีใน 31 วัน
เปิดอ่าน 19,430 ครั้ง
คลิปรวมท่าเต้นสนุกสนานของไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ท่านทันเพลงไหนบ้าง
คลิปรวมท่าเต้นสนุกสนานของไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ท่านทันเพลงไหนบ้าง
เปิดอ่าน 89,588 ครั้ง
ตัวอย่างการแต่งกายของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ
ตัวอย่างการแต่งกายของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
สมัครบัตรเครดิต
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ