ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนารูปแบบการสอนเรียนรู้หลักประจักษ์ภาษาโดยประยุกต์ใช้ทักษะ การเขียนสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมการคิดและการเขียนเชิงสร้างสรรค์ สำหรับ นักเรียนชั้นมัธ

ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการสอนเรียนรู้หลักประจักษ์ภาษาโดยประยุกต์ใช้ทักษะ การเขียนสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมการคิดและการเขียนเชิงสร้างสรรค์ สำหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ผู้วิจัย นางอุบล หลงขาว

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

หน่วยงาน โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว สังกัดสำนักการศึกษาเทศบาลนครภูเก็ต

ปีที่วิจัย 2561

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อ 1) วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบ การสอนเรียนรู้หลักประจักษ์ภาษาโดยใช้ทักษะการคิดสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมการคิดและการเขียนเชิงสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 2) พัฒนารูปแบบการสอนเรียนรู้หลักประจักษ์ภาษาโดยใช้ทักษะการเขียนสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมการคิดและการเขียนเชิงสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีประสิทธิภาพ 80/80 3) ทดลองใช้รูปแบบการสอนเรียนรู้หลักประจักษ์ภาษาโดยใช้ทักษะการเขียนสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมการคิดและการเขียนเชิงสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 4) ประเมินผลรูปแบบการสอนเรียนรู้หลักประจักษ์ภาษาโดยใช้ทักษะการเขียนสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมการคิดและการเขียนเชิงสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในด้าน 4.1)ผลสัมฤทธิ์ทางด้านการคิดและการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยรูปแบบการสอนเรียนรู้หลักประจักษ์ภาษาโดยใช้ทักษะการเขียนสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 4.2) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบสอนเรียนรู้หลักประจักษ์ภาษาโดยใช้ทักษะการเขียนสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน การวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว ที่เรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561จำนวน 38 คน ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แบบประเมินความต้องการพื้นฐานเพื่อการจัดการเรียนรู้ รายวิชาภาษาไทย ท2301 2) แบบสัมภาษณ์ครูเพื่อรวบรวมแนวคิดในการจัดกิจกรรมรูปแบบการสอน 3) แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสอนเรียนรู้หลักประจักษ์ภาษาโดยใช้ทักษะ การคิดสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมการคิดและการเขียนเชิงสร้างสรรค์ 4) แบบวัดผลสัมฤทธิ์เพื่อส่งเสริม การคิดและการเขียนเชิงสร้างสรรค์ 5) แบบสัมภาษณ์ 6) แบบประเมินการอ่านตามสภาพจริง 7) แบบสอบถามความพึงพอใจ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test) แบบDependent Samples และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)

ผลการวิจัยพบว่า

1. ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานพบว่า โดยภาพรวมแล้ว นักเรียนมีความต้องการพัฒนาทักษะการเขียนได้แก่เนื้อหาในหนังสือหลักภาษาและการใช้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 รายวิชาภาษาไทย ท23101 และเนื้อหาที่สอดคล้องกับหลักสูตรโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวระดับมัธยมศึกษาตอนต้นพุทธศักราช 2559 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2559) ตาม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช

2551 ได้แก่ เรียนรู้หลักประจักษ์ภาษา 1) เรื่อง ประโยคซับซ้อน 2) เรื่อง ระดับภาษา 3) เรื่อง คำทับศัพท์และศัพท์บัญญัติ 4) เรื่อง คำศัพท์ ทางวิชาการและวิชาชีพ 5) เรื่อง การแต่งคำประพันธ์ประเภทโคลงสี่สุภาพ จากการสัมภาษณ์ครูผู้สอนภาษาไทย สรุปข้อมูลสอดคล้องกันว่า นักเรียนไม่มีความรู้ความเข้าใจในการเรียนหลักภาษาและการใช้ภาษา ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา ทำให้ขาดความกระตือรือร้นในการเรียน จนไม่สามารถพัฒนาทักษะการคิดและเขียนเชิงสร้างสรรค์ ได้ การจัดการสอนด้วยรูปแบบการสอนACARE Model นี้ ช่วยส่งเสริมทำให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถมีทักษะการคิดและการเขียนเชิงสร้างสรรค์เพิ่มขึ้น

2. ผลการพัฒนารูปแบบการสอนเรียนรู้หลักประจักษ์ภาษาโดยใช้ทักษะการคิดสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมการคิดและเขียนเชิงสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีชื่อเรียกว่า รูปแบบการสอนACARE Model มีองค์ประกอบ ดังนี้ คือ หลักการ วัตถุประสงค์ เนื้อหา กระบวนการกิจกรรม และสิ่งที่ส่งเสริมการเรียนรู้ ได้แก่ ระบบสังคม หลักการตอบสนอง และ สิ่งสนับสนุน มีขั้นตอนการสอน 5 ขั้น ดังนี้ 1) ขั้นสร้างความสนใจ (Activating) 2) ขั้นสร้างความรู้ความเข้าใจ Comstructing) 3) ขั้นคิดวิเคราะห์(Analyzing 4) ขั้นสรุปผล (Resulting) 5) ขั้นประเมินผล (Evaluating) ซึ่งรูปแบบการสอนนี้ได้รับการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน ให้ความเห็นว่าอยู่ในระดับ ดี แสดงว่ารูปแบบการสอนมีความสอดคล้องกับหลักการของรูปแบบการสอน และแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสอนเรียนรู้หลักประจักษ์ภาษาโดยใช้กระบวนการเขียนสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพอยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุด

3. ผลการทดลองใช้รูปแบบการสอน ACARE Model ที่พัฒนาขึ้น พบว่า ช่วยให้พัฒนาความสามารถด้านการคิดและการเขียนเชิงสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 นักเรียนมีความสนใจ กระตือรือร้นในการเรียนรู้ร่วมกันทั้งงานรายบุคคลและงานกลุ่ม อย่างตั้งใจ ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมเป็นอย่างดี ผลการทดลองใช้รูปแบบการสอนมีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.92/80.78

4) ผลการประเมินรูปแบบการสอนเรียนรู้หลักประจักษ์ภาษาโดยใช้ทักษะการคิดสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมการคิดและการเขียนเชิงสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า 1) ผล การเรียนรู้ความสามารถด้านการคิดและเขียนเชิงสร้างสรรค์สูงขึ้นกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ .05 และ2) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยรูปแบบการสอนเรียนรู้หลักประจักษ์ภาษาโดยใช้ทักษะการคิดสร้างสรรค์โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X= 4.47, S.D. = 0.65)

TITLE: THE DEVELOPMENT OF AN INSTRUCTIONAL MODEL

OF LEARNING PRINCIPLE LANGUAGE BY APPLYING

CREATIVE WRITING SKILL TO ENHANCE CREATIVE

THINKING AND WRITING ABILITIES FOR MATHAYOMSUKSA

3 STUDENTS

RESEARCHER: MRS. UBOL LONGKHAO

CURRENT POSITION: TEACHER OF SPECIAL EXPERTISE

WORKPLACE: BAN BANG NIAO MUNICIPAL SCHOOL, THE OFFICE OF

EDUCATION, PHUKET CITY MUNICIPALITY

YEAR OF RESEARCH: 2018

Abstract

The purpose of this research were 1) to analyze basic data in developing instructional model of learning principle language by applying creative writing skill to enhance creative thinking and writing abilities for Mathayomsuksa 3 students. 2) to develop instructional model by using instructional model of learning principle language by applying creative writing skill to enhance creative thinking and writing abilities for Mathayomsuksa 3 students to be efficient as 80/80 criteria, 3) to test instructional model of learning principle language by applying creative writing skill to enhance creative thinking and writing abilities for Mathayomsuksa 3 students. 4) to evaluate instructional model of learning principle language by applying creative writing skill to enhance creative thinking and writing abilities for Mathayomsuksa 3 students. The sampling of this research were 38 students of class 3/1 in the first semester of the 2018 academic year, Ban Bang Niao Municipal School, The office of education, Phuket city. The subjects selected by cluster Random Sampling. The research method was “One Group Pretest-Posttest Design.” The instruments employed for the data collection consisted of: 1) the questionnaire to collect the basic data learning management in Thai subject T23101, 2) the interview form for the expert teachers, 3) the lesson plans by using instructional model of learning principle language by applying creative writing skill to enhance creative thinking and writing abilities. 4) Performance evaluation on instructional model of learning principle language by applying creative writing skill to enhance creative thinking and writing abilities. 5) interview questions. 6. Authentic assessment. 7) the satisfactory questionnaire toward instructional model using instructional model of learning principle language by applying creative writing skill to enhance creative thinking and

writing abilities. The data were analyzed by mean, standard deviation, percentage, t-test dependent sample and content analysis.

The research results were as follows:

1. The students were interested in learning and teaching with using instructional model of learning principle language by applying creative writing skill to enhance creative thinking and writing abilities because they would like to study fundamental Thai grammar and usage textbook for Mathayomsuksa 3 students in Thai subject T23102 and the content related to the curriculum of Ban Bang Niao Municipal School for lower secondary school level in B.E. 2559 (Improved in B.E. 2559) consistent with the Basic Education Core Curriculum B.E. 2551. The research process comprised 1) Complex sentences 2) Language level 3) Transliterated and formulated words 4) Academic and professional words 5) Composing the poem. From the interview of Thai teachers concluded the students did not interested and poor in Thai grammar and usage. They could not develop creative thinking and writing abilities. The instructional model which was developed was called ACARE Model made them to understand and be able to enhance creative thinking and writing abilities. 2. The resulted from the instructional model of learning principle language by applying creative writing skill to enhance creative thinking and writing abilities for Mathayomsuksa 3 students which the researcher called ACARE Model consisted of principles, objectives, syntax, instruction, social system, principal of reaction and support system. There were 5 stages of instructional ACARE Model as follow: 1) Activating 2) Constructing 3) Analyzing 4) Resulting 5) Evaluating. The instructional model ACARE Model evaluated by 5 expert Thai teachers who were given the opinion in a good level. The result was shown the instructional model by using ACARE Model could improve the instructional model of learning principle language by applying creative writing skill to enhance creative thinking and writing abilities for Mathayomsuksa 3 students, the sufficiency in the instructional model ACARE Model was determined the highest suitable level.

3. The experimental results of using the instructional model ACARE Model to enhance creative thinking and writing abilities for Mathayomsuksa 3 students were revealed that the students were enthusiastic and interested in learning the lesson together, including individual work or group work. Also, they well cooperated in the class activities which could help them be successful in future career and live a happy life. The performance by using the instructional model ACARE Model efficiency was 81.92/80.78

4. The evaluation of the instructional model of learning principle language by applying creative writing skill to enhance creative thinking and writing abilities for Mathayomsuksa 3 students were showed that: 1) the students’ had the achievement

after higher than the achievement before in creative thinking and writing abilities with the significantly statistical; measure of 0.05. and 2) the students’ satisfaction towards the instructional model by creative thinking skill as a whole was at a high level

X= 4.47, S.D. = 0.65

โพสต์โดย เจษฎา : [1 ก.ย. 2562 เวลา 11:28 น.]
อ่าน [1655] ไอพี : 183.89.136.113
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com

แนวข้อสอบท้องถิ่น
แนวข้อสอบ กพ


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ