ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการพัฒนาชุดการสร้างความรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง การวิจักษ์วรรณกรรมมุขปาฐะท้องถิ่นภาคใต้ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาชุดการสร้างความรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง การวิจักษ์

วรรณกรรมมุขปาฐะท้องถิ่นภาคใต้ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ผู้ศึกษาค้นคว้า นางอุบล หลงขาว

หน่วยงาน โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครภูเก็ต

ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ปีที่ศึกษา 2560

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดการสร้างความรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์เรื่อง การวิจักษ์วรรณกรรมมุขปาฐะท้องถิ่นภาคใต้ สำหรับนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดการสร้างความรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัค

ติวิสต์เรื่อง การวิจักษ์วรรณกรรมมุขปาฐะท้องถิ่นภาคใต้ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนต่อชุดการสร้างความรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง การวิจักษ์วรรณกรรมมุขปาฐะท้องถิ่นภาคใต้ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประชากรที่

ใช้ในการวิจัย คือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 119 คน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 จำนวน 42 คน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ที่ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ (1) ชุดการสร้างความรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง การวิจักษ์วรรณกรรมมุขปาฐะท้องถิ่นภาคใต้ สำหรับนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (2) แผนการจัดการเรียนรู้บทเรียนชุดการสร้างความรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์เรื่อง การวิจักษ์วรรณกรรมมุขปาฐะท้องถิ่นภาคใต้ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (3) แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การวิจักษ์วรรณกรรมมุขปาฐะท้องถิ่นภาคใต้ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (4) แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการวิจักษ์วรรณกรรมมุขปาฐะท้องถิ่นภาคใต้ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบ ค่าที (t-test)

ผลการวิจัยพบว่า

1 ผลการสร้างชุดการสร้างความรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง การวิจักษ์วรรณกรรมมุขปาฐะท้องถิ่นภาคใต้ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่ามีองค์ประกอบที่สำคัญ 6 องค์ประกอบ คือ 1)สถานการณ์ปัญหา 2)คลังความรู้ 3)ศูนย์ความช่วยเหลือ 4)ศูนย์ฝึกกิจกรรม 5)แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน และ6)ผลการหาประสิทธิภาพของชุดการสร้างความรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง การวิจักษ์วรรณกรรมมุขปาฐะท้องถิ่นภาคใต้ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นพบว่า มีประสิทธิภาพ 83.29/80.87 เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยชุดการสร้างความรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง การวิจักษ์วรรณกรรมมุขปาฐะท้องถิ่นภาคใต้ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3. ความพึงพอใจของนักเรียนต่อชุดการสร้างความรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง การวิจักษ์วรรณกรรมมุขปาฐะท้องถิ่นภาคใต้ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก รายการที่มีระดับความพึงพอใจมากที่สุดคือ ช่วยให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาวิชามากขึ้น และ ชุดการสร้างความรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง การวิจักษ์วรรณกรรมมุขปาฐะท้องถิ่นภาคใต้ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้กระตุ้นให้นักเรียนฝึกปฏิบัติอย่างมีความสุข (X= 4.33, S.D. = 0.73) แปรความอยู่ในระดับมาก

TITLE: A DEVELOPMENT OF KNOWLEDGE CONSTRUCTION

PACKAGE BASED ON CONSTRUCTIVIST BY USING

LITERARY APPRECIATION OF MUKPRATHA LITERATURE

SOUTHERN LOCAL FOR MATHAYOMSUKSA 3 STUDENTS

RESEARCHER: MRS. UBOL LONGKHAO

CURRENT POSITION: TEACHER OF SPECIAL EXPERTISE

WORKPLACE: BAN BANG NIAO MUNICIPAL SCHOOL, THE OFFICE OF

EDUCATION, PHUKET CITY MUNICIPALITY, THAMBOL

TALARDYAI, MUEANG DISTRICT, PHUKET PROVINCE

YEAR OF RESEARCH: 2018

Abstract

The purpose of this research were 1) to create and find efficiency a development of knowledge construction package based on constructivist by using literary appreciation of Mukpratha literature southern local for Mathayomsuksa 3 students. 2) to compare achievement before and after using a development of knowledge construction package based on constructivist by using literary appreciation of Mukpratha literature southern local for Mathayomsuksa 3 students. 3) to study students’ opinion toward a development of knowledge construction package based on constructivist by using literary appreciation of Mukpratha literature southern local for Mathayomsuksa 3 students. The sampling of this research were 119 students of Mathayomsuksa 3 in the first semester of the 2018 academic year, Ban Bang Niao Municipal School, The office of education, Phuket city, Thambol Talardyai, Mueang District, Phuket Province. The subjects selected by cluster Random Sampling. The research method was “One Group Pretest-Posttest Design.” The instruments employed for the data collection consisted of: 1) the knowledge package based on constructivist by using literary appreciation of Mukpratha literature southern local for Mathayomsuksa 3 students. 2) the lesson plans by using knowledge construction package based on constructivist by using literary appreciation of Mukpratha literature southern local for Mathayomsuksa 3 students. 3) the achievement test knowledge construction package based on constructivist by using literary appreciation of Mukpratha literature southern local for Mathayomsuksa 3 students. 4) the satisfactory questionnaire toward using knowledge construction package based on constructivist by using literary appreciation of Mukpratha literature southern local for Mathayomsuksa 3 students.

The data were analyzed by mean, standard deviation, percentage, t-test dependent sample and content analysis.

The research results were as follows:

1. The achievement a development of knowledge package based on constructivist by using literary appreciation of Mukpratha literature southern local for Mathayomsuksa 3 students the research process 6 comprised 1) situation of problem 2) knowledge base 3) help center 4) activities center 5) Pre-test, Post-test 6) the efficiency of knowledge construction package based on constructivist by using literary appreciation southern local was 83.29/80.87

2. The achievement test of knowledge construction package based on constructivist by using literary appreciation of Mukpratha literature southern local for Mathayomsuksa 3 students with the significantly statistical; measure of 0.05.

3. The students’ satisfaction towards using a development of knowledge construction package based on constructivist by using literary appreciation of Mukpratha literature southern local for Mathayomsuksa 3 students as a whole was at a high level X= 4.433, S.D. = 0.73

โพสต์โดย เจษฎา : [1 ก.ย. 2562 เวลา 11:36 น.]
อ่าน [1620] ไอพี : 183.89.136.113
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com

แนวข้อสอบท้องถิ่น
แนวข้อสอบ กพ


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ