ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนาการจดักิจกรรมการเรียนรู้วชิาภาษาองักฤษ ดว้ยวธิีสอนอ่านแบบ DR-TA

ื่อเรื่อง การพัฒนาการจดักิจกรรมการเรียนรู้วชิาภาษาองักฤษ ดว้ยวธิีสอนอ่านแบบ DR-TA

ร่วมกบัการใชข้อ้มูลทอ้งถิ่นจงัหวดับุรีรัมย์เพื่อพฒั นาความสามารถการอ่านเพื่อ

ความเขา้ใจของนกัเรียนช้นั มธัยมศึกษาปีที่1

ผู้ศึกษา นางกญั ญาภคั กอนรัมย์

ตา แหน่งครูวิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล 2 “อิสาณธีรวิทยาคาร”

สังกดักองการศึกษา เทศบาลเมืองบุรีรัมย์จงัหวดับุรีรัมย์

ปี ที่รายงาน 1/2561

บทคัดย่อ

การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อพฒั นาวธิีการสอนอ่านเพื่อความเขา้ใจดว้ยวธิีแบบ

DR-TA (Direct Reading-Thinking Activity) โดยใชข้อ้มูลทอ้งถิ่นจงัหวดับุรีรัมย์ของนักเรียน

ช้นั มัธยมศึกษาปี ที่ 1ด้วยโดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ 1) เพื่อพัฒนาวธิีการสอนอ่านเพื่อความเขา้ใจ

ด้วยวิธีแบบ DR-TA (Direct Reading-Thinking Activity) โดยใชข้อ้มูลทอ้งถิ่นจงัหวดับุรีรัมย์ของ

นักเรียนช้นั มธัยมศึกษาปีที่1และประเมินผลการใช้วิธีการสอน DR-TA (Direct Reading-Thinking

Activity) ประกอบด้วย (1.1)วเิคราะห์และสังเคราะห์ขอ้มูลพ้ืนฐานในการพฒั นาวธิีการสอนอ่าน

เพื่อความเข้าใจด้วยวิธีแบบDR-TA(Direct Reading-Thinking Activity)โดยใชข้อ้มูลทอ้งถิ่นจงัหวดั

บุรีรัมย์ ของนักเรียนช้นั มธัยมศึกษาปีที่1 (1.2) พัฒนาวธิีการสอนอ่านเพื่อความเขา้ใจดว้ยวธิีแบบ

DR-TA (Direct Reading-Thinking Activity) โดยใชข้อ้มูลทอ้งถิ่นจงัหวดับุรีรัมย์ของนักเรียนช้นั

มัธยมศึกษาปี ที่ 12) เพื่อประเมินการใช้วธิีการสอนอ่านเพื่อความเขา้ใจดว้ยวธิีแบบ DR-TA (Direct

Reading-Thinking Activity) โดยใชข้อ้มูลทอ้งถิ่นจงัหวดับุรีรัมย์ของนักเรียนช้นั มธัยมศึกษาปีที่1

ประกอบด้วย (2.1)การประเมินความสามารถในการอ่านเพื่อความเขา้ใจของผเู้รียนก่อนและหลงั

การใชว้ธิีการสอนอ่านแบบDR-TA (Direct Reading-Thinking Activity) เพื่อความเข้าใจด้วยวิธี

แบบ DR-TA (Direct Reading-Thinking Activity) โดยใชข้อ้มูลทอ้งถิ่นจงัหวดับุรีรัมย์ของนักเรียน

ช้นั มัธยมศึกษาปี ที่ 1(2.2)การประเมินคุณลกัษณะดา้นการเรียนของผเู้รียนก่อนและหลงัการใช้

วธิีการสอนอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจดว้ยวธิีแบบ DR-TA (Direct Reading-Thinking

Activity) โดยใชข้อ้มูลทอ้งถิ่นจงัหวดับุรีรัมย์ของนักเรียนช้นั มธัยมศึกษาปีที่1และ (2.3)

การประเมินพฒั นาการในดา้นการอ่านภาษาองักฤษของผเู้รียน กลุ่มตวัอยา่ งคือ นกัเรียนช้นั

มัธยมศึกษาปี ที่ 1/2 ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2561ของโรงเรียนเทศบาล 2 “อิสาณธีรวิทยาคาร”

สังกดักองการศึกษา เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ จ านวน 38คน ซ่ึงไดม้าโดยการสุ่มแบบ

กลุ่ม ( Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาที่ผู้วิจัยเป็นผสู้ร้างข้ึนเองไดแ้ก่

1.แผนการจดัการเรียนรู้โดยวิธีการอ่าน DR-TA ร่วมกบัการใชข้อ้มูลทอ้งถิ่นจงัหวดับุรีรัมย์

จ านวน 15 แผน ใช้สอนสัปดาห์ละ 1 ชวั่ โมงรวม 15 ชวั่ โมง 2. แบบทดสอบวัดความเข้าใจใน

การอ่าน 2 ฉบับแบบทดสอบก่อนเรียน 1 ชุด จา นวน 30ขอ้ แบบทดสอบหลังเรียน 1 ชุด จ านวน 30

ข้อ3.แบบฝึกการอ่านเพื่อความเขา้ใจโดยใชข้อ้ มูลทอ้งถิ่นจงัหวดับุรีรัมย์ช้นั มธัยมศึกษาปีที่1และ

4.แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนโดยวธิีการอ่าน DR-TA ร่วมกบัการใชข้อ้ มูลทอ้งถิ่น

จังหวัดบุรีรัมย์ ประกอบด้วย 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ประกอบด้วยข้อ

ค าถาม จ านวน 15 ข้อ สถิติที่ใชใ้นการศึกษาไดแ้ก่ค่าร้อยละ(Percentage)ค่าเฉลี่ย(Mean)และ

ค่าสถิติที(t-test) ผู้ศึกษา สรุปผลอภิปรายผลและขอ้เสนอแนะไดด้งัน้ี

สรุปผลการวจิัย

1. ความสามารถการอ่านเพื่อความเข้าใจของนกัเรียนช้นั มธัยมศึกษาปีที่1 ดว้ยวธิี

การสอนอ่านแบบ DR-TA (Direct Reading-Thinking Activity) ร่วมกบัการใชข้อ้ มูลทอ้งถิ่น

จังหวัดบุรีรัมย์ แต่ละดา้นหลงัเรียนสูงกวา่ ก่อนเรียนอยา่ งมีนยัสา คญั ทางสถิติที่ระดบั .05

2. ความพึงพอใจของนกัเรียนช้นั มธัยมศึกษาปีที่1 ดว้ยวธิีการสอนอ่านแบบ DR-TA

(Direct Reading-Thinking Activity) ร่วมกบัการใชข้อ้ มูลทอ้งถิ่น จังหวัดบุรีรัมย์ อยใู่ นระดบั

พอใจมาก

โพสต์โดย kroopae : [1 ก.ย. 2562 เวลา 11:52 น.]
อ่าน [1617] ไอพี : 101.108.1.162
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com

แนวข้อสอบท้องถิ่น
แนวข้อสอบ กพ


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ