ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนารูปแบบการออกเสียงตัวอักษรภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัย

ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการออกเสียงตัวอักษรภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัย

ผู้วิจัย นางกรรยา ภูวนารถ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนารูปแบบการออกเสียงตัวอักษรภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัย 2) ศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการออกเสียงตัวอักษรภาษาอังกฤษ มีวิธีดำเนินการวิจัย 5 ระยะคือ ระยะที่ 1 ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดนิยาม ความสามารถ พฤติกรรมบ่งชี้ และแนวทางในการพัฒนาความสามารถในการออกเสียงตัวอักษรภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัย โดยการสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ระยะที่ 2 การสร้างและการพัฒนารูปแบบการออกเสียงตัวอักษรภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัยโดยศึกษาและวิเคราะห์เนื้อหาเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์การออกเสียงตัวอักษรภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัย สร้างรูปแบบการออกเสียงตัวอักษรภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัย จากนั้นประเมินรูปแบบด้วยการประเมินค่าความเหมาะสม 5 ระดับเป็นเครื่องมืองานวิจัย กับผู้เชี่ยวชาญจำนวน 5 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระยะที่ 3 การสร้างและการพัฒนาเครื่องมือประกอบการใช้รูปแบบการออกเสียงตัวอักษรภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัย คือ แผนการจัดประสบการณ์การออกเสียงตัวอักษรภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัย แบบประเมินการออกเสียงภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัย รวมทั้งการทดลองใช้รูปแบบการออกเสียงตัวอักษรภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัยเพื่อพัฒนาทักษะการออกเสียงตัวอักษรภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัย รูปแบบการออกเสียงตัวอักษรภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัย เป็นรูปแบบที่ประกอบไปด้วย 5 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 การเปิดรับข้อมูล ขั้นที่ 2 การขยายความรู้ ขั้นที่ 3 การประมวลผล ขั้นที่ 4 การสร้างสรรค์ความรู้ ขั้นที่ 5 การประเมินผล ทดลองใช้กับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 โรงเรียนเทศบาลศรีสวัสดิ์วิทยา สังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม จำนวน 37 คน จำนวน 1 สัปดาห์ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ปรับปรุงแก้ไขและไปทดลองใช้ครั้งที่ 2 กับนักเรียนอนุบาลปีที่ 3/1 เพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ของรูปแบบการออกเสียงตัวอักษรภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัย ก่อนนำไปทดสอบประสิทธิผล ระยะที่ 4 การศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการออกเสียงตัวอักษรภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัย โดยทำการทดลองกับกลุ่มตัวอย่างจำนวน 38 คน ที่เรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 โรงเรียนเทศบาลศรีสวัสดิ์วิทยา สังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย แบ่งเป็นกลุ่มทดลองใช้รูปแบบการออกเสียงตัวอักษรภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัย จำนวน 19 คน กลุ่มควบคุมในการจัดการเรียนรู้แบบปกติ จำนวน 19 คน ทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ t-test for dependent samples และ t-test for independent samples ระยะที่ 5 การขยายผลการใช้รูปแบบการออกเสียงตัวอักษรภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัยในสภาพจริงโดยครูปฐมวัยที่สอนเด็กปฐมวัยจำนวน 2 คน แสดงความเหมาะสมในแบบประเมินค่าความเหมาะสมของรูปแบบ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐานค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) รูปแบบการออกเสียงตัวอักษรภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัย 2) แบบประเมินความเหมาะสมรูปแบบการออกเสียงตัวอักษรภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัย โดยผู้เชี่ยวชาญและครูปฐมวัย 3) แผนการจัดประสบการณ์การออกเสียงตัวอักษรภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัย 4) แบบประเมินความสามารถในการออกเสียงภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัย

ผลการวิจัยพบว่า

1. การพัฒนารูปแบบการพัฒนารูปแบบการออกเสียงตัวอักษรภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัย พบว่า สามารถนำไปพัฒนาการออกเสียงตัวอักษรภาษาอังกฤษได้ตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญโดยค่าดัชนีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากและมากที่สุด

2. การศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการออกเสียงตัวอักษรภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัย พบว่า เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์ตามรูปแบบการพัฒนารูปแบบการออกเสียงภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัยมีความสามารถในการออกเสียงภาษาอังกฤษหลังการจัดประสบการณ์สูงกว่าเด็กปฐมวัยกลุ่มที่ไม่ได้รับการจัดประสบการณ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ด้านการขยายผลการใช้รูปแบบการออกเสียงตัวอักษรภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัยไปใช้ในสภาพจริง พบว่า มีความเหมาะสมในระดับมากและมากที่สุด ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 4.00-4.50 สามารถนำไปใช้เพื่อส่งเสริมทักษะการออกเสียงตัวอักษรภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โพสต์โดย kruya : [1 ก.ย. 2562 เวลา 12:34 น.]
อ่าน [1675] ไอพี : 14.207.207.153
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com

แนวข้อสอบท้องถิ่น
แนวข้อสอบ กพ


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ