ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนารูปแบบการออกเสียงตัวอักษรภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัย

ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการออกเสียงตัวอักษรภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัย

ผู้วิจัย นางกรรยา ภูวนารถ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนารูปแบบการออกเสียงตัวอักษรภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัย 2) ศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการออกเสียงตัวอักษรภาษาอังกฤษ มีวิธีดำเนินการวิจัย 5 ระยะคือ ระยะที่ 1 ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดนิยาม ความสามารถ พฤติกรรมบ่งชี้ และแนวทางในการพัฒนาความสามารถในการออกเสียงตัวอักษรภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัย โดยการสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ระยะที่ 2 การสร้างและการพัฒนารูปแบบการออกเสียงตัวอักษรภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัยโดยศึกษาและวิเคราะห์เนื้อหาเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์การออกเสียงตัวอักษรภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัย สร้างรูปแบบการออกเสียงตัวอักษรภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัย จากนั้นประเมินรูปแบบด้วยการประเมินค่าความเหมาะสม 5 ระดับเป็นเครื่องมืองานวิจัย กับผู้เชี่ยวชาญจำนวน 5 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระยะที่ 3 การสร้างและการพัฒนาเครื่องมือประกอบการใช้รูปแบบการออกเสียงตัวอักษรภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัย คือ แผนการจัดประสบการณ์การออกเสียงตัวอักษรภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัย แบบประเมินการออกเสียงภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัย รวมทั้งการทดลองใช้รูปแบบการออกเสียงตัวอักษรภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัยเพื่อพัฒนาทักษะการออกเสียงตัวอักษรภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัย รูปแบบการออกเสียงตัวอักษรภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัย เป็นรูปแบบที่ประกอบไปด้วย 5 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 การเปิดรับข้อมูล ขั้นที่ 2 การขยายความรู้ ขั้นที่ 3 การประมวลผล ขั้นที่ 4 การสร้างสรรค์ความรู้ ขั้นที่ 5 การประเมินผล ทดลองใช้กับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 โรงเรียนเทศบาลศรีสวัสดิ์วิทยา สังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม จำนวน 37 คน จำนวน 1 สัปดาห์ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ปรับปรุงแก้ไขและไปทดลองใช้ครั้งที่ 2 กับนักเรียนอนุบาลปีที่ 3/1 เพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ของรูปแบบการออกเสียงตัวอักษรภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัย ก่อนนำไปทดสอบประสิทธิผล ระยะที่ 4 การศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการออกเสียงตัวอักษรภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัย โดยทำการทดลองกับกลุ่มตัวอย่างจำนวน 38 คน ที่เรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 โรงเรียนเทศบาลศรีสวัสดิ์วิทยา สังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย แบ่งเป็นกลุ่มทดลองใช้รูปแบบการออกเสียงตัวอักษรภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัย จำนวน 19 คน กลุ่มควบคุมในการจัดการเรียนรู้แบบปกติ จำนวน 19 คน ทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ t-test for dependent samples และ t-test for independent samples ระยะที่ 5 การขยายผลการใช้รูปแบบการออกเสียงตัวอักษรภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัยในสภาพจริงโดยครูปฐมวัยที่สอนเด็กปฐมวัยจำนวน 2 คน แสดงความเหมาะสมในแบบประเมินค่าความเหมาะสมของรูปแบบ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐานค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) รูปแบบการออกเสียงตัวอักษรภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัย 2) แบบประเมินความเหมาะสมรูปแบบการออกเสียงตัวอักษรภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัย โดยผู้เชี่ยวชาญและครูปฐมวัย 3) แผนการจัดประสบการณ์การออกเสียงตัวอักษรภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัย 4) แบบประเมินความสามารถในการออกเสียงภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัย

ผลการวิจัยพบว่า

1. การพัฒนารูปแบบการพัฒนารูปแบบการออกเสียงตัวอักษรภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัย พบว่า สามารถนำไปพัฒนาการออกเสียงตัวอักษรภาษาอังกฤษได้ตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญโดยค่าดัชนีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากและมากที่สุด

2. การศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการออกเสียงตัวอักษรภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัย พบว่า เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์ตามรูปแบบการพัฒนารูปแบบการออกเสียงภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัยมีความสามารถในการออกเสียงภาษาอังกฤษหลังการจัดประสบการณ์สูงกว่าเด็กปฐมวัยกลุ่มที่ไม่ได้รับการจัดประสบการณ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ด้านการขยายผลการใช้รูปแบบการออกเสียงตัวอักษรภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัยไปใช้ในสภาพจริง พบว่า มีความเหมาะสมในระดับมากและมากที่สุด ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 4.00-4.50 สามารถนำไปใช้เพื่อส่งเสริมทักษะการออกเสียงตัวอักษรภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โพสต์โดย kruya : [1 ก.ย. 2562 เวลา 12:34 น.]
อ่าน [1853] ไอพี : 14.207.207.153
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 10,021 ครั้ง
ผงะนมเสียผุดก๊าซพิษร้ายเทียบเท่า"ควันรถ"
ผงะนมเสียผุดก๊าซพิษร้ายเทียบเท่า"ควันรถ"

เปิดอ่าน 24,798 ครั้ง
วิธีเก็บมะนาวให้สดนาน
วิธีเก็บมะนาวให้สดนาน

เปิดอ่าน 56,950 ครั้ง
ผลสัมฤทธิ์การปฏิรูปการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (The Achievement of Education Reform)
ผลสัมฤทธิ์การปฏิรูปการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (The Achievement of Education Reform)

เปิดอ่าน 7,558 ครั้ง
ตกยกชาติ
ตกยกชาติ

เปิดอ่าน 30,366 ครั้ง
ตัวอย่างหลักสูตรปฐมวัย (ฉบับปรับปรุง2560) โดยโรงเรียนบ้านฝาผนัง ไฟล์เวิร์ด
ตัวอย่างหลักสูตรปฐมวัย (ฉบับปรับปรุง2560) โดยโรงเรียนบ้านฝาผนัง ไฟล์เวิร์ด

เปิดอ่าน 21,452 ครั้ง
มารู้จัก Flower Ball กันเถอะ
มารู้จัก Flower Ball กันเถอะ

เปิดอ่าน 13,947 ครั้ง
เรื่องกล้วย ๆ
เรื่องกล้วย ๆ

เปิดอ่าน 18,533 ครั้ง
ประวัติศาสตร์จังหวัดสกลนคร
ประวัติศาสตร์จังหวัดสกลนคร

เปิดอ่าน 90,087 ครั้ง
เมลามีน คืออะไร?
เมลามีน คืออะไร?

เปิดอ่าน 252,264 ครั้ง
แบบฟอร์ม การบันทึกงานประจำวัน การรายงานประจำสัปดาห์ การส่งงวดงาน รับผู้ควบคุมงานก่อสร้างอาคารต่างๆ
แบบฟอร์ม การบันทึกงานประจำวัน การรายงานประจำสัปดาห์ การส่งงวดงาน รับผู้ควบคุมงานก่อสร้างอาคารต่างๆ

เปิดอ่าน 8,793 ครั้ง
ประกาศสงกรานต์ ปี ๒๕๕๒
ประกาศสงกรานต์ ปี ๒๕๕๒

เปิดอ่าน 9,820 ครั้ง
มหกรรมไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 17  :  29 ต.ค.-1 พ.ย. นี้
มหกรรมไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 17 : 29 ต.ค.-1 พ.ย. นี้

เปิดอ่าน 2,217 ครั้ง
สมรรถนะต่างประเทศ 4 ตัวอย่างหลักสูตร สรุปให้รู้ตามทันโลกการศึกษา
สมรรถนะต่างประเทศ 4 ตัวอย่างหลักสูตร สรุปให้รู้ตามทันโลกการศึกษา

เปิดอ่าน 42,016 ครั้ง
มาแล้ว "ตารางสอบครูผู้ช่วย" สพฐ. 2/2558 (อย่างเป็นทางการ)
มาแล้ว "ตารางสอบครูผู้ช่วย" สพฐ. 2/2558 (อย่างเป็นทางการ)

เปิดอ่าน 15,240 ครั้ง
ถั่วเขียวขจัดรอยด่างดำ
ถั่วเขียวขจัดรอยด่างดำ

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 11,823 ครั้ง
เจ๋งมั๊ยล่ะ ไอเดียอะไรนะ? ของเด็กไทยที่ถูกเลือกไปทดลองในอวกาศ
เจ๋งมั๊ยล่ะ ไอเดียอะไรนะ? ของเด็กไทยที่ถูกเลือกไปทดลองในอวกาศ

เปิดอ่าน 41,241 ครั้ง
ความสำคัญและความจำเป็นของการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
ความสำคัญและความจำเป็นของการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน

เปิดอ่าน 38,497 ครั้ง
ของพรีเมี่ยมคืออะไร ?
ของพรีเมี่ยมคืออะไร ?

เปิดอ่าน 8,425 ครั้ง
"อยากไปโรงเรียน" โจทย์ใหญ่? พ่อแม่ช่วยลูกได้..ด้วย "สนุก"
"อยากไปโรงเรียน" โจทย์ใหญ่? พ่อแม่ช่วยลูกได้..ด้วย "สนุก"

เปิดอ่าน 10,390 ครั้ง
พบรอยเท้าไดโนเสาร์ อายุกว่า 200 ล้านปี
พบรอยเท้าไดโนเสาร์ อายุกว่า 200 ล้านปี เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ