ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
แนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลหล่มสักโดยใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)

ชื่อผลงานทางวิชาการ : แนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัย

อาชีวศึกษาเทศบาลหล่มสัก โดยใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้

ทางวิชาชีพ (PLC)

ผู้วิจัย : นางสาวกัญฐณา พรสุพรรณวงศ์

หน่วยงาน : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลหล่มสัก กองการศึกษาเทศบาล

เมืองหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ปี พ.ศ. : 2561

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาระบบประกันคุณภาพภายในของ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลหล่มสัก 2) เพื่อสร้างระบบการประกันคุณภาพภายในและตรวจสอบคุณภาพของระบบประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลหล่มสักโดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 3) เพื่อนำระบบการประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลหล่มสักโดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ไปใช้ในวิทยาลัยอาชีวศึกษา 4) เพื่อประเมินผลระบบการประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลหล่มสัก วิธีดำเนินการวิจัย ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้ 1) ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพปัญหาระบบประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลหล่มสัก 2) ขั้นตอนที่ 2 การสร้างระบบการประกันคุณภาพภายในและตรวจสอบคุณภาพของระบบประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลหล่มสักโดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 3) ขั้นตอนที่ 3 การนำระบบการประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลหล่มสักโดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ไปใช้ในวิทยาลัยอาชีวศึกษา 4) ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผลระบบการประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลหล่มสัก โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) โดยใช้รูปแบบการทดลองแบบ One group Posttest design

ผลการวิจัยสรุปได้ว่า

ตอนที่ 1 ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาระบบประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลหล่มสัก พบว่า

ผลการศึกษาสภาพปัญหาของระบบประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลหล่มสักตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รองลงมา คือ ด้านการายงานประเมินคุณภาพภายในและด้านการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา

ตอนที่ 2 ผลการสร้างระบบการประกันคุณภาพภายในและตรวจสอบคุณภาพของระบบประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลหล่มสักโดยใช้กระบวนการชุมชนแห่ง การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)

2.1 ผลการสร้างระบบประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลหล่มสักโดยใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ผู้วิจัยยึดตามแนวทางระบบประกันคุณภาพภายในที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด เนื่องจากเป็นแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพภายในที่สถานศึกษาทุกแห่งจะต้องดำเนินการตามกฎกระทรวง คือ การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ การดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา การจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยในแต่ละองค์ประกอบจะแสดงความสัมพันธ์ของกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ที่ประกอบด้วย การรวมกลุ่ม การวิเคราะห์ ระบุปัญหา การออกแบบกิจกรรม การวิพากษ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปรับปรุงแก้ไข การนำสู่การปฏิบัติ การสะท้อนผลและการสรุป เผยแพร่

เพื่อพัฒนาการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพให้บรรลุตามเป้าหมาย

2.2 ผลการตรวจสอบคุณภาพของระบบประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลหล่มสักโดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) พบว่า ด้านความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด แสดงว่าระบบประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลหล่มสักโดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสม โดยมีแนวทางขั้นตอนการดำเนินงานในแต่ละองค์ประกอบที่สอดคล้องกับการดำเนินงานการประกันคุณภาพในสถานศึกษา ด้านความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากที่สุด แสดงว่าระบบประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลหล่มสัก โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ ทางวิชาชีพ (PLC) ที่พัฒนาขึ้นมีความเป็นไปได้ โดยมีแนวทางการปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ขั้นตอนการดำเนินงานที่สามารถเข้าใจได้ง่ายโดยขั้นตอนการดำเนินงานในแต่ละองค์ประกอบของระบบสามารถนำไปปฏิบัติได้ในสถานการณ์จริง ด้านความเป็นประโยชน์อยู่ในระดับมากที่สุด แสดงว่าระบบประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลหล่มสักโดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ที่พัฒนาขึ้นมีความเป็นประโยชน์ ตอบสนอง ต่อความต้องการในการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพ

ตอนที่ 3 ผลการนำระบบการประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลหล่มสักโดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ไปใช้ในวิทยาลัยอาชีวศึกษา

ผลการนำระบบการประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาล

หล่มสักโดยใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ไปใช้ในวิทยาลัยอาชีวศึกษา

พบว่าการดำเนินการตามองค์ประกอบทั้ง 8 องค์ประกอบ คือ 1) การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 2) การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 3) การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 4) การดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 5) การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 6) การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา 7) การจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 8) การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในสถานศึกษา ทำให้สถานศึกษามีแนวทาง

การดำเนินงานประกันคุณภาพภายในแต่ละองค์ประกอบที่มีความชัดเจนมากขึ้น

ตอนที่ 4 ผลการประเมินผลระบบการประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลหล่มสัก โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)

ผลการสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลหล่มสัก โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ตามความ พึงพอใจของผู้บริหาร ครู โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

โพสต์โดย plakapong : [1 ก.ย. 2562 เวลา 16:25 น.]
อ่าน [2172] ไอพี : 223.207.244.93
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 15,747 ครั้ง
ประวัติจังหวัดอุบลราชธานี
ประวัติจังหวัดอุบลราชธานี

เปิดอ่าน 49,974 ครั้ง
การขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
การขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

เปิดอ่าน 37,016 ครั้ง
9 สายงานไทย เทรนด์ใหม่มาแรง
9 สายงานไทย เทรนด์ใหม่มาแรง

เปิดอ่าน 10,831 ครั้ง
"สมุนไพร" ส่วนประกอบอาหารไทยที่มีคุณค่า
"สมุนไพร" ส่วนประกอบอาหารไทยที่มีคุณค่า

เปิดอ่าน 12,101 ครั้ง
สิ่งดีๆ ที่ซ่อนอยู่ใน แก้วมังกร
สิ่งดีๆ ที่ซ่อนอยู่ใน แก้วมังกร

เปิดอ่าน 10,357 ครั้ง
ป้องกันแสงแดดให้ได้ผล
ป้องกันแสงแดดให้ได้ผล

เปิดอ่าน 12,087 ครั้ง
การกระตุ้นพัฒนาการลูกในครรภ์
การกระตุ้นพัฒนาการลูกในครรภ์

เปิดอ่าน 8,192 ครั้ง
คาดคนอ้วนมี"โดปามีน"น้อย ต้นเหตุไร้ความสุข
คาดคนอ้วนมี"โดปามีน"น้อย ต้นเหตุไร้ความสุข

เปิดอ่าน 19,077 ครั้ง
การวัดความเร็วและทิศทางของลม
การวัดความเร็วและทิศทางของลม

เปิดอ่าน 10,930 ครั้ง
"โดนัท เซลฟี่" เทรนด์ใหม่มาแรง คืออะไร ไปดูกันครับ
"โดนัท เซลฟี่" เทรนด์ใหม่มาแรง คืออะไร ไปดูกันครับ

เปิดอ่าน 18,475 ครั้ง
"e-Learning" บทเรียนออนไลน์ กับสิ่งที่ผู้เรียนควรรู้
"e-Learning" บทเรียนออนไลน์ กับสิ่งที่ผู้เรียนควรรู้

เปิดอ่าน 2,870 ครั้ง
วิธีการปลูกผักชี
วิธีการปลูกผักชี

เปิดอ่าน 17,616 ครั้ง
ปลูกเมล่อนหน้าแล้ง
ปลูกเมล่อนหน้าแล้ง

เปิดอ่าน 22,856 ครั้ง
ความหมายยันต์
ความหมายยันต์

เปิดอ่าน 85,511 ครั้ง
จั๋ง...ต้นไม้ฟอกอากาศ
จั๋ง...ต้นไม้ฟอกอากาศ

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 199,164 ครั้ง
การคำนวณอัตรากำลังข้าราชการครูโรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนมัธยมศึกษา
การคำนวณอัตรากำลังข้าราชการครูโรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนมัธยมศึกษา

เปิดอ่าน 26,095 ครั้ง
ย้อนรอยสายราชสกุล…ในพระบรมราชจักรีวงศ์ (จบ)
ย้อนรอยสายราชสกุล…ในพระบรมราชจักรีวงศ์ (จบ)

เปิดอ่าน 9,578 ครั้ง
วิธีแก้เมื่อลืมกินยาตามเวลา
วิธีแก้เมื่อลืมกินยาตามเวลา

เปิดอ่าน 19,020 ครั้ง
วิธีตั้งชื่อมิให้เป็นกาลกิณี
วิธีตั้งชื่อมิให้เป็นกาลกิณี

เปิดอ่าน 10,373 ครั้ง
ทราบหรือไม่? "เฟซบุ๊ก"แอบเปลี่ยนอีเมลแอดเดรสของท่านเป็น "@facebook.com"
ทราบหรือไม่? "เฟซบุ๊ก"แอบเปลี่ยนอีเมลแอดเดรสของท่านเป็น "@facebook.com" เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ