ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
แนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลหล่มสักโดยใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)

ชื่อผลงานทางวิชาการ : แนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัย

อาชีวศึกษาเทศบาลหล่มสัก โดยใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้

ทางวิชาชีพ (PLC)

ผู้วิจัย : นางสาวกัญฐณา พรสุพรรณวงศ์

หน่วยงาน : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลหล่มสัก กองการศึกษาเทศบาล

เมืองหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ปี พ.ศ. : 2561

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาระบบประกันคุณภาพภายในของ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลหล่มสัก 2) เพื่อสร้างระบบการประกันคุณภาพภายในและตรวจสอบคุณภาพของระบบประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลหล่มสักโดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 3) เพื่อนำระบบการประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลหล่มสักโดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ไปใช้ในวิทยาลัยอาชีวศึกษา 4) เพื่อประเมินผลระบบการประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลหล่มสัก วิธีดำเนินการวิจัย ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้ 1) ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพปัญหาระบบประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลหล่มสัก 2) ขั้นตอนที่ 2 การสร้างระบบการประกันคุณภาพภายในและตรวจสอบคุณภาพของระบบประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลหล่มสักโดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 3) ขั้นตอนที่ 3 การนำระบบการประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลหล่มสักโดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ไปใช้ในวิทยาลัยอาชีวศึกษา 4) ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผลระบบการประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลหล่มสัก โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) โดยใช้รูปแบบการทดลองแบบ One group Posttest design

ผลการวิจัยสรุปได้ว่า

ตอนที่ 1 ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาระบบประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลหล่มสัก พบว่า

ผลการศึกษาสภาพปัญหาของระบบประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลหล่มสักตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รองลงมา คือ ด้านการายงานประเมินคุณภาพภายในและด้านการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา

ตอนที่ 2 ผลการสร้างระบบการประกันคุณภาพภายในและตรวจสอบคุณภาพของระบบประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลหล่มสักโดยใช้กระบวนการชุมชนแห่ง การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)

2.1 ผลการสร้างระบบประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลหล่มสักโดยใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ผู้วิจัยยึดตามแนวทางระบบประกันคุณภาพภายในที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด เนื่องจากเป็นแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพภายในที่สถานศึกษาทุกแห่งจะต้องดำเนินการตามกฎกระทรวง คือ การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ การดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา การจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยในแต่ละองค์ประกอบจะแสดงความสัมพันธ์ของกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ที่ประกอบด้วย การรวมกลุ่ม การวิเคราะห์ ระบุปัญหา การออกแบบกิจกรรม การวิพากษ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปรับปรุงแก้ไข การนำสู่การปฏิบัติ การสะท้อนผลและการสรุป เผยแพร่

เพื่อพัฒนาการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพให้บรรลุตามเป้าหมาย

2.2 ผลการตรวจสอบคุณภาพของระบบประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลหล่มสักโดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) พบว่า ด้านความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด แสดงว่าระบบประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลหล่มสักโดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสม โดยมีแนวทางขั้นตอนการดำเนินงานในแต่ละองค์ประกอบที่สอดคล้องกับการดำเนินงานการประกันคุณภาพในสถานศึกษา ด้านความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากที่สุด แสดงว่าระบบประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลหล่มสัก โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ ทางวิชาชีพ (PLC) ที่พัฒนาขึ้นมีความเป็นไปได้ โดยมีแนวทางการปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ขั้นตอนการดำเนินงานที่สามารถเข้าใจได้ง่ายโดยขั้นตอนการดำเนินงานในแต่ละองค์ประกอบของระบบสามารถนำไปปฏิบัติได้ในสถานการณ์จริง ด้านความเป็นประโยชน์อยู่ในระดับมากที่สุด แสดงว่าระบบประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลหล่มสักโดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ที่พัฒนาขึ้นมีความเป็นประโยชน์ ตอบสนอง ต่อความต้องการในการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพ

ตอนที่ 3 ผลการนำระบบการประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลหล่มสักโดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ไปใช้ในวิทยาลัยอาชีวศึกษา

ผลการนำระบบการประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาล

หล่มสักโดยใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ไปใช้ในวิทยาลัยอาชีวศึกษา

พบว่าการดำเนินการตามองค์ประกอบทั้ง 8 องค์ประกอบ คือ 1) การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 2) การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 3) การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 4) การดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 5) การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 6) การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา 7) การจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 8) การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในสถานศึกษา ทำให้สถานศึกษามีแนวทาง

การดำเนินงานประกันคุณภาพภายในแต่ละองค์ประกอบที่มีความชัดเจนมากขึ้น

ตอนที่ 4 ผลการประเมินผลระบบการประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลหล่มสัก โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)

ผลการสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลหล่มสัก โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ตามความ พึงพอใจของผู้บริหาร ครู โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

โพสต์โดย plakapong : [1 ก.ย. 2562 เวลา 16:25 น.]
อ่าน [4290] ไอพี : 223.207.244.93
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 13,656 ครั้ง
สูด "ควันบุหรี่มือสอง" แค่ 30 นาทีมีสิทธิเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ
สูด "ควันบุหรี่มือสอง" แค่ 30 นาทีมีสิทธิเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ

เปิดอ่าน 11,401 ครั้ง
Toshiba Libretto W100  มินิโน้ตบุ๊ก2จอสัมผัส
Toshiba Libretto W100 มินิโน้ตบุ๊ก2จอสัมผัส

เปิดอ่าน 19,212 ครั้ง
ชุดประจำชาติที่ ‘น้องไข่มุก’ ใส่ประกวดมิสยูนิเวิร์สปีนี้
ชุดประจำชาติที่ ‘น้องไข่มุก’ ใส่ประกวดมิสยูนิเวิร์สปีนี้

เปิดอ่าน 9,210 ครั้ง
ครูแท้แพ้ไม่เป็น ตอนที่2
ครูแท้แพ้ไม่เป็น ตอนที่2

เปิดอ่าน 10,608 ครั้ง
สร้าง "คนเก่ง" ให้เป็น "ครูสอนดี"
สร้าง "คนเก่ง" ให้เป็น "ครูสอนดี"

เปิดอ่าน 13,852 ครั้ง
อยากเปรี้ยวอย่างมีคุณค่า ต้องถามหา "จุลินทรีย์"
อยากเปรี้ยวอย่างมีคุณค่า ต้องถามหา "จุลินทรีย์"

เปิดอ่าน 17,393 ครั้ง
ภัยร้ายความเค็มสะสมจากพริกน้ำปลา
ภัยร้ายความเค็มสะสมจากพริกน้ำปลา

เปิดอ่าน 17,994 ครั้ง
จดหมายฉบับที่ 54 ถึงนายกรัฐมนตรี+รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
จดหมายฉบับที่ 54 ถึงนายกรัฐมนตรี+รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

เปิดอ่าน 1,596 ครั้ง
"โกลด์ครอสทันเดอร์" ปลาการ์ตูนสายพันธุ์ใหม่
"โกลด์ครอสทันเดอร์" ปลาการ์ตูนสายพันธุ์ใหม่

เปิดอ่าน 14,765 ครั้ง
ค้นพบดาวเคราะห์นอกระบบ สุริยะ 10 ดวงที่คล้ายโลก
ค้นพบดาวเคราะห์นอกระบบ สุริยะ 10 ดวงที่คล้ายโลก

เปิดอ่าน 33,854 ครั้ง
การลาศึกษาต่อต่างประเทศ
การลาศึกษาต่อต่างประเทศ

เปิดอ่าน 265,542 ครั้ง
Adverbs การทำให้เป็นคำกริยาวิเศษณ์ (Formation )
Adverbs การทำให้เป็นคำกริยาวิเศษณ์ (Formation )

เปิดอ่าน 20,455 ครั้ง
รู้ยัง? “5 ผลไม้ เด่น ที่น่าปลูกในอนาคต” มีอะไรบ้าง
รู้ยัง? “5 ผลไม้ เด่น ที่น่าปลูกในอนาคต” มีอะไรบ้าง

เปิดอ่าน 382,617 ครั้ง
ปรัชญาและคุณธรรมสำหรับครู และลักษณะครูที่ดี
ปรัชญาและคุณธรรมสำหรับครู และลักษณะครูที่ดี

เปิดอ่าน 10,074 ครั้ง
เอกสารประกอบคำบรรยายประชุมขับเคลื่อนการปฏฺิรูปการศึกษาฯ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา เมื่อวันที่ 11-13 พ.ค. 59
เอกสารประกอบคำบรรยายประชุมขับเคลื่อนการปฏฺิรูปการศึกษาฯ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา เมื่อวันที่ 11-13 พ.ค. 59

เปิดอ่าน 12,765 ครั้ง
22 จานเด็ด ลดเสี่ยงมะเร็ง
22 จานเด็ด ลดเสี่ยงมะเร็ง
เปิดอ่าน 15,909 ครั้ง
8 นิสัยที่ฉุดให้การทำงานของคุณย่ำอยู่กับที่
8 นิสัยที่ฉุดให้การทำงานของคุณย่ำอยู่กับที่
เปิดอ่าน 68,790 ครั้ง
รายชื่อและที่อยู่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 175 เขต
รายชื่อและที่อยู่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 175 เขต
เปิดอ่าน 9,283 ครั้ง
บททดสอบก่อนเกษียณ
บททดสอบก่อนเกษียณ
เปิดอ่าน 16,762 ครั้ง
เลือดกำเดาไหล
เลือดกำเดาไหล

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ