ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของโรงเรียนบ้านกล้วย

บทสรุปของผู้บริหาร

การประเมินโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของโรงเรียนบ้านกล้วยดำเนินงานปีการศึกษา 2561 มีวัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการเพื่อ1)ประเมินบริบท(ContextEvaluation) ของโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของโรงเรียนบ้านกล้วย2) ประเมินปัจจัยนำเข้า(InputsEvaluation) ของโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของโรงเรียนบ้านกล้วย3) ประเมินกระบวนการ(ProcessEvaluation) ของโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของโรงเรียนบ้านกล้วยและ 4) ประเมินผลผลิต (Products Evaluation) ของโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของโรงเรียนบ้านกล้วยประชากรจำนวนทั้งสิ้น 457 คน ได้แก่ครูผู้สอนจำนวน 16 คนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 9 คนผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 216 คนนักเรียน จำนวน 216 คนกลุ่มตัวอย่างจำนวนทั้งสิ้น 165 คนได้แก่ครูผู้สอนจำนวน 16 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 71 คนและนักเรียน จำนวน 71คนเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลมี 5ฉบับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 1) ค่าความถี่(Frequency) 2) ค่าร้อยละ (Percentage)3) ค่าเฉลี่ย (Mean) และ 4) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation)

สรุปผลการประเมินโครงการ

การวิเคราะห์การประเมินโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของโรงเรียนบ้านกล้วยโดยรวมตามความคิดเห็นของครูผู้สอน พบว่า อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงลำดับสูงสุด ได้แก่ด้านกระบวนการ (Process Evaluation)อยู่ในระดับมากที่สุด และลำดับต่ำสุดได้แก่ด้านปัจจัยนำเข้า (Inputs Evaluation) อยู่ในระดับมากส่วนความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า อยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านลำดับสูงสุด ได้แก่ด้านบริบท (Context Evaluation) อยู่ในระดับมากที่สุด และลำดับต่ำสุด ได้แก่ด้านผลผลิต (Products Evaluation)อยู่ในระดับมากเมื่อจำแนกเป็นรายด้าน พบว่า ผลการวิเคราะห์การประเมินด้านบริบท (Context Evaluation)ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อลำดับสูงสุด ได้แก่โครงการมีความเหมาะสมกับบทบาทและหน้าที่ของโรงเรียน อยู่ในระดับมากที่สุด และลำดับต่ำสุด ได้แก่ความสอดคล้องของโครงการกับนโยบายของโรงเรียนอยู่ในระดับมากส่วนความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานการประเมินด้านบริบท (Context Evaluation) พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อลำดับสูงสุด ได้แก่ความสอดคล้องของโครงการกับนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3อยู่ในระดับมากที่สุด และลำดับต่ำสุด ได้แก่โครงการมีความเหมาะสมกับเวลาและสถานการณ์ของสังคมในปัจจุบันอยู่ในระดับมาก

ผลการวิเคราะห์การประเมินด้านปัจจัยนำเข้า (Inputs Evaluation)ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อลำดับสูงสุด ได้แก่โรงเรียนแต่งตั้งบุคลากรรับผิดชอบโครงการอยู่ในระดับมากที่สุด และลำดับต่ำสุด ได้แก่สถานที่ดำเนินกิจกรรมมีความปลอดภัยอยู่ในระดับมาก ส่วนความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานการประเมินด้านปัจจัยนำเข้า (Inputs Evaluation) พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อลำดับสูงสุด ได้แก่โรงเรียนแต่งตั้งบุคลากรรับผิดชอบโครงการอยู่ในระดับมากที่สุด และลำดับต่ำสุด ได้แก่โรงเรียนมีขั้นตอนการดำเนินงานไว้ชัดเจนและสถานที่ดำเนินกิจกรรมมีความปลอดภัยอยู่ในระดับมาก

ผลการวิเคราะห์การประเมินด้านกระบวนการ (Process Evaluation)ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อลำดับสูงสุด ได้แก่จัดปฏิทินปฏิบัติกิจกรรมไว้ชัดเจนอยู่ในระดับมากที่สุดและลำดับต่ำสุด ได้แก่นิเทศ กำกับ ติดตามและควบคุมการดำเนินงานตามโครงการและนำผลการประเมินโครงการมาปรับปรุงพัฒนาการดำเนินโครงการต่อไปอยู่ในระดับมากส่วนความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานการประเมินด้านกระบวนการ(Process Evaluation) พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อลำดับสูงสุด ได้แก่ประชุมวางแผนการดำเนินงานสู่การปฏิบัติ กำหนดขั้นตอนวิธีการดำเนินโครงการอย่างชัดเจนจัดปฏิทินปฏิบัติกิจกรรมไว้ชัดเจนและเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์โครงการให้แก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและบุคคลภายนอกรับรู้อยู่ในระดับมากที่สุดและลำดับต่ำสุด ได้แก่ดำเนินงานตามแผนงานโครงการและเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด อยู่ในระดับมาก

ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของโรงเรียนบ้านกล้วย พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อลำดับสูงสุดได้แก่โรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมากที่สุดและลำดับต่ำสุด ได้แก่นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและผู้รับผิดชอบเห็นถึงความสำคัญในการจัดทำกิจกรรมอยู่ในระดับมาก

ความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของโรงเรียนบ้านกล้วย พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อลำดับสูงสุด ได้แก่นักเรียนให้ความสนใจและมีความกระตือรือร้นในการเข้าร่วมกิจกรรมและโรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ อยู่ในระดับมากที่สุดและลำดับต่ำสุด ได้แก่นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอยู่ในระดับมากความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของโรงเรียนบ้านกล้วย พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงลำดับสูงสุด ได้แก่โรงเรียน ชุมชน ครู นักเรียน ผู้ปกครองมีเจตคติที่ดีต่อเข้าร่วมกิจกรรมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น อยู่ในระดับมากและลำดับต่ำสุด โรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมการอนุรักษ์ฟื้นฟู สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมากและความพึงพอใจของนักเรียนต่อโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของโรงเรียนบ้านกล้วย พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงลำดับสูงสุด ได้แก่ ผลที่เกิดจากการดำเนินงานตามโครงการเป็นสิ่งที่ทุกคนภาคภูมิใจและมุ่งที่จะทำให้มีความยั่งยืน อยู่ในระดับมากที่สุด และลำดับต่ำสุด ได้แก่นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาการจัดกิจกรรมอยู่ในระดับมาก

ผลการทดสอบแบบทดสอบวัดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 พบว่า โดยรวมเฉลี่ย ร้อยละ 86.15 จำแนกเป็นรายชั้นชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 คะแนนรวม 360 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 85.71 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 คะแนนรวม484 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 83.45 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 คะแนนรวม 375คะแนน คิดเป็นร้อยละ 89.28

โพสต์โดย ศักดิ์ณรงค์ หล่ำค้าขาย : [7 ก.ย. 2562 เวลา 13:38 น.]
อ่าน [2443] ไอพี : 182.232.145.88
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 15,880 ครั้ง
พสกนิกรแชร์คลิปประทับใจ "สมเด็จพระเทพฯ" ทรงกวักพระหัตถ์เรียกบัณฑิต กลับมารับปริญญา หลังปริ
พสกนิกรแชร์คลิปประทับใจ "สมเด็จพระเทพฯ" ทรงกวักพระหัตถ์เรียกบัณฑิต กลับมารับปริญญา หลังปริ

เปิดอ่าน 8,426 ครั้ง
  เปิดวงวิพากษ์อินเทอร์เน็ต โลกเสมือนคนยุคใหม่
เปิดวงวิพากษ์อินเทอร์เน็ต โลกเสมือนคนยุคใหม่

เปิดอ่าน 92,974 ครั้ง
ฟุตซอล(Futsal):  กติกาข้อ 8  ระยะเวลาของการแข่งขัน
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 8 ระยะเวลาของการแข่งขัน

เปิดอ่าน 369,908 ครั้ง
ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิคของพาฟลอฟ (Pavlov)
ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิคของพาฟลอฟ (Pavlov)

เปิดอ่าน 19,826 ครั้ง
โรคของเส้นผม ขน และเล็บ
โรคของเส้นผม ขน และเล็บ

เปิดอ่าน 18,542 ครั้ง
เงินเดือน ผู้ว่าฯ กทม. เท่าไหร่??
เงินเดือน ผู้ว่าฯ กทม. เท่าไหร่??

เปิดอ่าน 31,422 ครั้ง
สรรพคุณของ "ปวยเล้ง"
สรรพคุณของ "ปวยเล้ง"

เปิดอ่าน 84,752 ครั้ง
99 ประโยคภาษาอังกฤษ ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
99 ประโยคภาษาอังกฤษ ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

เปิดอ่าน 211,663 ครั้ง
อย่าเลี้ยงลูกให้มีอำนาจ “เหนือพ่อแม่” By พญ.สาริณี
อย่าเลี้ยงลูกให้มีอำนาจ “เหนือพ่อแม่” By พญ.สาริณี

เปิดอ่าน 17,761 ครั้ง
หลักการใช้ Future Perfect Continuous Tense
หลักการใช้ Future Perfect Continuous Tense

เปิดอ่าน 48,618 ครั้ง
กรณีตัวอย่างการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ
กรณีตัวอย่างการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ

เปิดอ่าน 37,157 ครั้ง
จักรวาลมีดาวทั้งหมด 300,000,000,000,000,000,000,000
จักรวาลมีดาวทั้งหมด 300,000,000,000,000,000,000,000

เปิดอ่าน 13,961 ครั้ง
มหกรรม "ติว" สนองตัณหาใคร เด็กได้อะไร
มหกรรม "ติว" สนองตัณหาใคร เด็กได้อะไร

เปิดอ่าน 13,105 ครั้ง
ในปี 2561 แมชชีนเลิร์นนิ่งจะกลายเป็นเทคโนโลยีที่สำคัญที่สุด นับตั้งแต่โลกใบนี้มีอินเทอร์เน็ต
ในปี 2561 แมชชีนเลิร์นนิ่งจะกลายเป็นเทคโนโลยีที่สำคัญที่สุด นับตั้งแต่โลกใบนี้มีอินเทอร์เน็ต

เปิดอ่าน 13,118 ครั้ง
ดูพี่ตำรวจเค้าทำ รถเกือบชนกันระนาว !
ดูพี่ตำรวจเค้าทำ รถเกือบชนกันระนาว !

เปิดอ่าน 16,980 ครั้ง
ยิงปืนขึ้นฟ้า อายุความกี่ปี ?
ยิงปืนขึ้นฟ้า อายุความกี่ปี ?
เปิดอ่าน 6,412 ครั้ง
การกำหนดประเภทของงานตรวจสอบภายใน (กรมบัญชีกลาง 23 ธันวาคม 2563)
การกำหนดประเภทของงานตรวจสอบภายใน (กรมบัญชีกลาง 23 ธันวาคม 2563)
เปิดอ่าน 4,589 ครั้ง
แนะวิธีเลี้ยงผึ้งโพรงสำหรับเกษตรกรมือใหม่
แนะวิธีเลี้ยงผึ้งโพรงสำหรับเกษตรกรมือใหม่
เปิดอ่าน 136,140 ครั้ง
ประวัติย่อของคณิตศาสตร์ : กาลิเลโอ กาลิเลอี
ประวัติย่อของคณิตศาสตร์ : กาลิเลโอ กาลิเลอี
เปิดอ่าน 3,082 ครั้ง
กระทรวงศึกษาธิการ ปลดล็อคการศึกษาไทย พลิกฟื้นวิกฤติด้วยนโยบาย "ซ่อม สร้าง ป้องกัน"
กระทรวงศึกษาธิการ ปลดล็อคการศึกษาไทย พลิกฟื้นวิกฤติด้วยนโยบาย "ซ่อม สร้าง ป้องกัน"

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
สมัครบัตรเครดิต
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ