ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รูปแบบการบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย

โดย นางศุภรินทร์ พรมรินทร์

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย 1)เพื่อสังเคราะห์องค์ประกอบองค์ประกอบ

ของการบริหารงานสะเต็มศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 2)เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการ

บริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย 3)เพื่อศึกษาแนว

ทางการบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียนต้นแบบ 4)เพื่อร่างและตรวจสอบรูปแบบการบริหาร

งานสะเต็มศึกษาของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงรายและ 5)เพื่อศึกษาผลการใช้

รูปแบบการบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย

ผู้ให้ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 1) ผู้ทรงคุณวุฒิจากโรงเรียนต้นแบบ จานวน

15 คน 2) ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 คน 3) ผู้อานวยการโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัด

เชียงราย จานวน 1 คน 4) ครูที่ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียนดารง

ราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย จานวน 15 คน 5) ครูผู้จัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ยกเว้น

ครูที่ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัด

เชียงราย จานวน 39 คน 6) ครู ยกเว้นครูที่ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการบริหารงานสะเต็มศึกษาและ

ครูปฏิบัติหน้าที่การสอนสะเต็มศึกษา จานวน 63 คน 7) นักเรียนที่ได้เรียนจากการจัดการเรียนรู้

สะเต็มศึกษา จานวน 388 คน และ 8) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ยกเว้นผู้อานวยการ

สถานศึกษาและครู จานวน 13 คน โดยแยกตามขั้นตอนการวิจัย ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจงและ

ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย( Sample Random Sampling ) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลใน

ก าร วิจัย ค รั้งนี้เป็น แ บ บ สังเค ราะ ห์เอ ก ส าร แ บ บ สัม ภ าษ ณ์ แ บ บ ส อ บ ถ าม แ ล ะ แ ล ะ

แบบรวบรวมข้อมูลมีจานวน 14 ฉบับ เก็บรวบรวมข้อมูล 2 รอบปีการศึกษา คือ ปีการศึกษา 2560

และปีการศึกษา 2561 จากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลและนามาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าร้อยละ ค่าความถี่

ค่าเฉลี่ยเลขคณิต( X )และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

ผลการวิจัยแยกตามวัตถุประสงค์ดังนี้

1. องค์ประกอบของการบริหารงานสะเต็มศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน 12

องค์ประกอบ ประกอบด้วย 1)ผู้นามีภาวะผู้นาและมีความสามารถในการนาองค์กร 2)การพัฒนา

บุคลากรด้านสะเต็มศึกษา 3)การจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทางานสะเต็มศึกษา

4)การกาหนดวิสัยทัศน์ แผนกลยุทธ์และนโยบายด้านสะเต็มศึกษา 5)การวางแผนการดาเนินงาน

สะเต็มศึกษา 6)การจัดโครงสร้างการบริหารงานสะเต็มศึกษา 7)การสร้างเป้าหมายการดาเนินงานสะ

เต็มศึกษา 8)กระบวนการดาเนินงานสะเต็มศึกษา 9)การพัฒนาหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้ 10) การมีส่วนร่วมในการดาเนินงานสะเต็มศึกษา 11)การสร้างขวัญกาลังใจในการดาเนิน

งานสะเต็มศึกษาอย่างต่อเนื่อง และ 12)การนิเทศ กากับ ติดตามและประเมินการดาเนินงานสะเต็มศึกษา

2.สภาพและปัญหาการบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย การศึกษา 2559 พบว่า โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ พบว่า มีองค์ประกอบการบริหารงานสะเต็มศึกษา จานวน 2 องค์ประกอบที่มีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ การวางแผนการดาเนินงานสะเต็มศึกษาที่เหมาะสมชัดเจน อยู่ในระดับมากที่สุดและมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ผู้นามีภาวะผู้นาและการนาองค์กรของผู้นา อยู่ในระดับมากที่สุดเช่นกัน ส่วนองค์ประกอบอีก 10 องค์ประกอบอยู่ในระดับมาก--ปานกลาง โดยองค์ประกอบ ที่มีคุณภาพระดับปานกลาง ได้แก่ การพัฒนาหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การนิเทศ กากับ ติดตามและประเมินการดาเนินงานสะเต็มศึกษาและการจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทางานสะเต็มศึกษามีค่าเฉลี่ยต่าสุด

3.แนวทางการบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียนต้นแบบ จากการสังเคราะห์กระบวนการบริหารงานสะเต็มศึกษาจากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิของโรงเรียนต้นแบบตามองค์ประกอบที่มีผลต่อการบริหารสะเต็มศึกษา จานวน 12 องค์ประกอบ ได้รายการปฏิบัติที่แสดงถึงกระบวนการบริหารงานสะเต็มศึกษา องค์ประกอบละ 5 รายการปฏิบัติ รวมทั้งสิ้นจานวน 60 รายการปฏิบัติ

4.ผลการตรวจสอบรูปแบบและคู่มือการบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย พบว่า รูปแบบการบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย มีความถูกต้อง ความเหมาะสม ความสอดคล้องและความเป็นไปได้ อยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน และคู่มือรูปแบบการบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย พบว่าด้านความเหมาะสม โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุดและ ความถูกต้องอยู่ในระดับมาก

5.ผลการใช้รูปแบบการบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย

5.1 คุณภาพของการบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ด้านระดับคุณภาพของการบริหารงานสะเต็มศึกษา ปีการศึกษา 2560 และปีการศึกษา 2561 ภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก โดยปีการศึกษา 2561 มีระดับคุณภาพสูงกว่าปีการศึกษา 2560 แยกพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ พบว่า เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ได้แก่ การวางแผนการดาเนินงานสะเต็มศึกษาที่เหมาะสมชัดเจนอยู่ในระดับมากที่สุดและมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ การสร้างขวัญกาลังใจในการดาเนินการอย่างต่อเนื่อง อยู่ในระดับมากที่สุดเช่นกัน ส่วนบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทางานสะเต็มศึกษาอยู่ในระดับมากแต่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด และรางวัลด้านการบริหารงานสะเต็มศึกษา พบว่า ปีการศึกษา 2561 ผู้บริหารได้รับรางวัลจานวน 2 รายการ คิดเป็นร้อยละ 100.00 มากกว่าปีการศึกษา 2560 ที่ได้รับรางวัลจานวน 1 รายการ คิดเป็นร้อยละ 50.00 และมากว่าปีการศึกษา 2559 ซึ่งไม่ได้รับรางวัล

5.2 คุณภาพของครูผู้สอนสะเต็มศึกษาของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ด้านระดับปฏิบัติของครูด้านการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ปีการศึกษา 2560และปีการศึกษา

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยปีการศึกษา 2561 มีระดับปฏิบัติสูงกว่าปีการศึกษา 2560 แยกพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ พบว่า ปีการศึกษา 2560 ขั้นการระบุปัญหามีค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ในระดับมากและมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ขั้นออกแบบวิธีการแก้ปัญหาอยู่ในระดับมากเช่นกัน ส่วนขั้นนาเสนอวิธีการแก้ปัญหาและผลการดาเนินการ อยู่ในระดับมากแต่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด และปีการศึกษา 2561 พบว่า ขั้นการระบุปัญหาอยู่ในระดับมากที่สุดและมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ขั้นออกแบบวิธีการแก้ปัญหาอยู่ในระดับมากที่สุดเช่นกัน ส่วนขั้นรวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหา อยู่ในระดับมากแต่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด และ ด้านรางวัลที่ครูได้รับด้านสะเต็มศึกษา พบว่า ปีการศึกษา 2561 ครูได้รับรางวัลจานวน 7 รางวัล มากกว่าปีการศึกษา 2560 ครูได้รางวัลจานวน 4 รางวัลและ ปีการศึกษา 2559 ครูได้รับรางวัลจานวน 3 รางวัล ตามลาดับ

5.3 คุณภาพของนักเรียนจากการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ด้านระดับคุณภาพนักเรียนจากการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ปีการศึกษา 2560 ภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก ปีการศึกษา 2560 ภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก แยกตามขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา พบว่า ปีการศึกษา 2560 ขั้นการระบุปัญหาอยู่ในระดับมากและมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ขั้นออกแบบวิธีการแก้ปัญหาอยู่ในระดับมาก ส่วนขั้นนาเสนอวิธีการแก้ปัญหาและผลการดาเนินการอยู่ในระดับมากเช่นกันแต่ค่าเฉลี่ยต่าสุด ปีการศึกษา 2561 ขั้นการระบุปัญหาอยู่ในระดับมากที่สุดและมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ขั้นรวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหา อยู่ในระดับมาก ส่วนขั้นนาเสนอวิธีการแก้ปัญหาและผลการดาเนินการ อยู่ในระดับมากเช่นกันแต่ค่าเฉลี่ยต่าสุด และด้านรางวัลที่นักเรียนได้ด้านสะเต็มศึกษา พบว่า ปีการศึกษา 2559 นักเรียนได้รับรางวัลจานวน 6 รางวัล ปีการศึกษา 2560 นักเรียนได้รับรางวัลจานวน 17 รางวัล และปีการศึกษา 2561 จานวน 14 รางวัล ตามลาดับ

5.4 ความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบการบริหารงานสะเต็มศึกษาของโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย โดยปีการศึกษา 2560 ภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก และปีการศึกษา 2561 ภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด แยกพิจารณาแยกด้าน พบว่า ปีการศึกษา 2560 ด้านความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของครู อยู่ในระดับมากที่สุดและมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ด้านความพึงพอใจต่อคุณภาพนักเรียนจากการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านความพึงพอใจต่อการดาเนินการตามรูปแบบการบริหารงานสะเต็มศึกษา อยู่ในระดับมากเช่นกันแต่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด และปีการศึกษา 2561 ด้านความพึงพอใจต่อการดาเนินการ ตามรูปแบบการบริหารงานสะเต็มศึกษาและด้านความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของครูอยู่ในระดับมากที่สุดและมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ส่วนด้านความพึงพอใจต่อคุณภาพนักเรียนจากการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา อยู่ในระดับมากที่สุดเช่นกันและมีค่าเฉลี่ยรองลงมา

โพสต์โดย ek : [14 ก.ย. 2562 เวลา 13:49 น.]
อ่าน [2413] ไอพี : 223.206.248.9
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 23,708 ครั้ง
เรื่องของเหรียญบาท
เรื่องของเหรียญบาท

เปิดอ่าน 11,302 ครั้ง
Google จัดอันดับคำค้นฮิตปี 52
Google จัดอันดับคำค้นฮิตปี 52

เปิดอ่าน 10,558 ครั้ง
การศึกษาในกะลา
การศึกษาในกะลา

เปิดอ่าน 16,479 ครั้ง
คำค้นยอดนิยม กูเกิล-ยาฮู ประจำปี 2551
คำค้นยอดนิยม กูเกิล-ยาฮู ประจำปี 2551

เปิดอ่าน 11,380 ครั้ง
คลิปเทคนิคการลดคาง 2 ชั้น ที่คุณสามารถทำได้ด้วยตนเอง
คลิปเทคนิคการลดคาง 2 ชั้น ที่คุณสามารถทำได้ด้วยตนเอง

เปิดอ่าน 85,189 ครั้ง
ฮือฮา! รถใช้น้ำแทนน้ำมัน วิ่งได้ 56 กิโลเมตร/ลิตร
ฮือฮา! รถใช้น้ำแทนน้ำมัน วิ่งได้ 56 กิโลเมตร/ลิตร

เปิดอ่าน 24,339 ครั้ง
สรภัญตารางธาตุ
สรภัญตารางธาตุ

เปิดอ่าน 12,950 ครั้ง
พากษ์อีสาน คลิปล้อตัวอย่าง "ฟรีแลนซ์ฯ" รุ่นจิ๋ว ที่ผู้กับเต๋อถึงกับยกนิ้วให้
พากษ์อีสาน คลิปล้อตัวอย่าง "ฟรีแลนซ์ฯ" รุ่นจิ๋ว ที่ผู้กับเต๋อถึงกับยกนิ้วให้

เปิดอ่าน 23,835 ครั้ง
7-11 สาขาแรกอยู่ที่ไหน
7-11 สาขาแรกอยู่ที่ไหน

เปิดอ่าน 9,581 ครั้ง
ประกาศสงกรานต์ ปี ๒๕๕๒
ประกาศสงกรานต์ ปี ๒๕๕๒

เปิดอ่าน 44,168 ครั้ง
ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วย มาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ.2556
ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วย มาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ.2556

เปิดอ่าน 34,329 ครั้ง
ตัวอย่างหลักสูตรปฐมวัย (ฉบับปรับปรุง2560) โดยโรงเรียนบ้านฝาผนัง ไฟล์เวิร์ด
ตัวอย่างหลักสูตรปฐมวัย (ฉบับปรับปรุง2560) โดยโรงเรียนบ้านฝาผนัง ไฟล์เวิร์ด

เปิดอ่าน 3,578 ครั้ง
เตรียมพร้อม สอบ O-NET ปีการศึกษา 2565
เตรียมพร้อม สอบ O-NET ปีการศึกษา 2565

เปิดอ่าน 6,529 ครั้ง
6 เทคนิคเตรียมสอบ IELTS ให้ได้คะแนนสูง!
6 เทคนิคเตรียมสอบ IELTS ให้ได้คะแนนสูง!

เปิดอ่าน 10,673 ครั้ง
มันมากับ กาแฟ ไม่ใช่คาเฟอีน!!
มันมากับ กาแฟ ไม่ใช่คาเฟอีน!!

เปิดอ่าน 12,678 ครั้ง
เราจะรู้ได้อย่างไรว่าสายตาสั้น
เราจะรู้ได้อย่างไรว่าสายตาสั้น
เปิดอ่าน 23,541 ครั้ง
ดาวน์โหลดเอกสารแนวทางการจัดการเรียนรู้ BBL กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ดาวน์โหลดเอกสารแนวทางการจัดการเรียนรู้ BBL กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
เปิดอ่าน 11,812 ครั้ง
ถอดรหัส “วิทยาการคำนวณ” วิชาแห่งโลกอนาคตที่ครูวันนี้ก็ไม่เคยได้เรียน!
ถอดรหัส “วิทยาการคำนวณ” วิชาแห่งโลกอนาคตที่ครูวันนี้ก็ไม่เคยได้เรียน!
เปิดอ่าน 19,132 ครั้ง
วิธีควบคุมรถเมื่อ "สุนัข-มอไซค์" ตัดหน้า
วิธีควบคุมรถเมื่อ "สุนัข-มอไซค์" ตัดหน้า
เปิดอ่าน 4,795 ครั้ง
เผยเด็กไทยเจนวายหวังรวยทางลัด หันเล่นหุ้นเหมือนเด็กจีน
เผยเด็กไทยเจนวายหวังรวยทางลัด หันเล่นหุ้นเหมือนเด็กจีน

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ