ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
ประเมินโครงวการครุพ่อครูแม่ดูแลลูกรัก

ชื่อเรื่องวิจัย: การประเมินโครงการครูพ่อครูแม่ดูแลลูกรัก โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32

ผู้วิจัย: นางจารุวรรณ ตอนสันเทียะ

ปีการศึกษา: 2561

บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงประเมินครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินโครงการด้านบริบท ปัจจัย

นำเข้า กระบวนการ และผลผลิต ของโครงการครูพ่อครูแม่ดูแลลูกรัก โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 32 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือ ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ในปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม จำนวน 248 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ชุดที่ 1 แบบประเมินความสอดคล้องด้านบริบท และด้านปัจจัยนำเข้า ของโครงการครูพ่อครูแม่ดูแลลูกรัก โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 32 ชุดที่ 2 แบบประเมินความสอดคล้องด้านกระบวนการ ของโครงการครูพ่อครูแม่ดูแลลูกรัก โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 32 ชุดที่ 3 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนและครูที่มีต่อการดำเนินกิจกรรมตามโครงการครูพ่อครูแม่ดูแลลูกรัก โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 32 โดยทั้งชุดที่ 1, 2 และ 3 มีลักษณะประเมินค่า 5 ระดับ ชุดที่ 4 รายงานการสรุปข้อมูลสมาชิกครูพ่อครูแม่ดูแลลูกรัก โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 32 ในปีการศึกษา 2561 และการเปรียบเทียบพฤติกรรมของนักเรียนใน 3 กลุ่ม คือ กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มมีปัญหา ก่อนการดำเนินโครงการและหลังการดำเนินโครงการ และชุดที่ 5 แบบสัมภาษณ์ประกอบการวิจัยเชิงประเมินโครงการครูพ่อครูแม่ดูแลลูกรัก โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 32 เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยร้อยละ สถิติพื้นฐาน และเชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหาและวิเคราะห์ข้อความ

ผลการวิจัยเชิงประเมิน พบว่า

ผลการประเมินโครงการ ด้านบริบท ปัจจัยนำเข้า กระบวนการ และผลผลิต ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยรวม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.23 ซึ่งอยู่ในระดับ มาก โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยที่มากสุดไปน้อยสุด ได้แก่ ด้านกระบวนการ ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านผลผลิต และด้านบริบท ตามลำดับ

ผลการประเมินด้านบริบท ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา เกี่ยวกับการประเมินความสอดคล้องเหมาะสมด้านบริบท โดยรวม มีความสอดคล้องเหมาะสม มาก (µ =3.87, σ =0.24) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า วิสัยทัศน์ ปรัชญา พันธกิจ เป้าหมายของโรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม เป็นกรอบที่กำหนดให้มีการจัดทำโครงการครูพ่อครูแม่ดูแลลูกรักขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีความสอดคล้องเหมาะสม มากที่สุด รองลงมา คือ จากแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560-2561 มีโครงการครูพ่อครูแม่ดูแลลูกรัก ซึ่งมีวัตถุประสงค์โครงการสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของหน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษา มีความสอดคล้องเหมาะสม มาก และ โครงการพัฒนานักเรียนตามโครงการครูพ่อครูแม่ดูแลลูกรัก มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนที่จะทำให้เป็นคนที่มีความสมบูรณ์ ตรงตามจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษาคือเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณค่า อยู่ร่วมกับสังคมอย่างปกติสุข มีความสอดคล้องเหมาะสม มาก ทั้งนี้ ผลการประเมินโดยภาพรวม ผ่านเกณฑ์การประเมิน และรายข้อ ผ่านเกณฑ์การประเมินจำนวน 5 ข้อ ไม่ผ่านเกณฑ์ จำนวน 1 ข้อ นอกจากนี้ มีข้อเสนอแนะ คือ ควรให้มีการเขียนหลักการและเหตุผลของโครงการให้ครอบคลุมตามผลการวิเคราะห์บริบทและสภาพปัญหาก่อนที่จะเขียนโครงการ ซึ่งกล่าวถึงความจำเป็นเร่งด่วนหรือความสำคัญเมื่อดำเนินโครงการแล้วจะช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น รวมทั้งเชื่อมโยงไปยังวัตถุประสงค์ของโครงการ ซึ่งจะช่วยทำให้ผู้ประเมินมีความเข้าใจสภาพแวดล้อมของโครงการ เมื่อผู้ประเมินมีความเข้าใจกับหลักการ และเหตุผลของโครงการแล้วก็จะทำเกิดทัศนภาพ และมโนภาพ ในการวางกรอบแนวความคิดการประเมินได้อย่างถูกตามสภาพการณ์ที่เป็นจริง

ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้า ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา เกี่ยวกับการประเมินความสอดคล้องเหมาะสมด้านปัจจัยนำเข้า โดยรวม มีความสอดคล้องเหมาะสม มาก (µ =4.06, σ =0.28) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า การทำหน้าที่ของครูพ่อครูแม่ ถือเป็นจิตวิญญาณความเป็นครู ในการทำเพื่อศิษย์ที่ต้องการให้ศิษย์ เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณค่าอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีความสอดคล้องเหมาะสม มากที่สุด รองลงมา คือ จากแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560-2561 มีโครงการครูพ่อครูแม่ดูแลลูกรัก ซึ่งได้มีการจัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอเหมาะสมกับรูปแบบการดำเนินงานโครงการ มีความสอดคล้องเหมาะสม มาก และมีเกณฑ์การประเมินชี้วัดความสำเร็จของโครงการ สามารถประเมินได้อย่างถูกต้องชัดเจน มีความสอดคล้องเหมาะสม มาก ทั้งนี้ ผลการประเมินโดยภาพรวมและรายข้อ ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ทุกข้อ

ผลการประเมินด้านกระบวนการ ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา เกี่ยวกับการประเมินความสอดคล้องเหมาะสมด้านกระบวนการ โดยรวม มีความสอดคล้องเหมาะสม มาก (µ =4.18, σ =0.17) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการที่ชัดเจน มีความสอดคล้องเหมาะสม มากที่สุด รองลงมา คือ มีการจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการก่อนที่จะมีการดำเนินโครงการ มีความสอดคล้องเหมาะสม มาก และ มีกระบวนการติดตามเพื่อดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดของครูพ่อครูแม่ เช่น การให้คำปรึกษา การพาพบครูที่นักเรียนมีปัญหาเรื่องผลการเรียน การเยี่ยมบ้านนักเรียน เป็นต้น มีความสอดคล้องเหมาะสม มาก ทั้งนี้ ผลการประเมินโดยภาพรวมและรายข้อ ผ่านเกณฑ์การประเมิน ที่กำหนดไว้ทุกข้อ

ผลการประเมินด้านผลผลิต ตามความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน จากแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนและครูของนักเรียนที่มีต่อการดำเนินกิจกรรมตามโครงการครูพ่อครูแม่ดูแลลูกรัก โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 32 โดยรวม พึงพอใจในระดับ มาก ( =4.05, S.D.=0.22) รวมทั้ง จำนวนสมาชิกครูพ่อครูแม่ดูแลลูกรัก และการเปรียบเทียบพฤติกรรมของนักเรียนใน 3 กลุ่ม คือ กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มมีปัญหา ก่อนและหลังการดำเนินโครงการ ผ่านเกณฑ์การประเมิน ตลอดจน การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ และมีความคุ้มค่าของการดำเนินโครงการ โดยสรุปภาพรวม ผลการประเมินโครงการ ผ่านเกณฑ์ ตามแนวทางการประเมินเชิงระบบแบบ CIPP model

โพสต์โดย เพชร : [4 ต.ค. 2562 เวลา 07:33 น.]
อ่าน [2055] ไอพี : 101.51.138.103
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 8,670 ครั้ง
ต้านเหงือกติดเชื้อด้วยการกินโฮลวีท
ต้านเหงือกติดเชื้อด้วยการกินโฮลวีท

เปิดอ่าน 11,247 ครั้ง
จดหมายฉบับที่ 51 ถึงนายกรัฐมนตรี+รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
จดหมายฉบับที่ 51 ถึงนายกรัฐมนตรี+รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

เปิดอ่าน 62,827 ครั้ง
10 คำถามสัมภาษณ์ที่คุณควรตอบอย่างมีสติ ถ้าอยากจะเข้าเรียนคณะที่ใฝ่ฝัน
10 คำถามสัมภาษณ์ที่คุณควรตอบอย่างมีสติ ถ้าอยากจะเข้าเรียนคณะที่ใฝ่ฝัน

เปิดอ่าน 10,141 ครั้ง
กลั้นปัสสาวะ เรื่องธรรมดาที่น่ากลัว
กลั้นปัสสาวะ เรื่องธรรมดาที่น่ากลัว

เปิดอ่าน 27,431 ครั้ง
ประโยชน์ใกล้ตัว พืชผักสวนครัวใกล้บ้าน
ประโยชน์ใกล้ตัว พืชผักสวนครัวใกล้บ้าน

เปิดอ่าน 11,964 ครั้ง
คันนี้ร้อยล้าน
คันนี้ร้อยล้าน

เปิดอ่าน 8,219 ครั้ง
สามัคคีทวิตเตอร์ สร้างเครือข่ายแก้วิกฤติชาติ
สามัคคีทวิตเตอร์ สร้างเครือข่ายแก้วิกฤติชาติ

เปิดอ่าน 6,497 ครั้ง
ครูแท้แพ้ไม่เป็น ตอนที่6
ครูแท้แพ้ไม่เป็น ตอนที่6

เปิดอ่าน 16,713 ครั้ง
มาร์ค ซัคเคอร์เบิร์ก / Mark Elliot Zuckerberg ผู้ก่อตั้ง facebook
มาร์ค ซัคเคอร์เบิร์ก / Mark Elliot Zuckerberg ผู้ก่อตั้ง facebook

เปิดอ่าน 26,381 ครั้ง
ประกาศ
ประกาศ

เปิดอ่าน 11,665 ครั้ง
เปิด 10 เมนูสุขภาพ รับปี 2556 สไตล์อายุรวัฒน์
เปิด 10 เมนูสุขภาพ รับปี 2556 สไตล์อายุรวัฒน์

เปิดอ่าน 17,846 ครั้ง
ชวนงดเหล้า..เข้าพรรษา
ชวนงดเหล้า..เข้าพรรษา

เปิดอ่าน 47,338 ครั้ง
"อู่ซ่อมคน" : รางวัลชนะเลิศ การประกวดสปอตโทรทัศน์วันครู ประจำปี 2560
"อู่ซ่อมคน" : รางวัลชนะเลิศ การประกวดสปอตโทรทัศน์วันครู ประจำปี 2560

เปิดอ่าน 24,674 ครั้ง
ทักษะอะไรที่นายจ้างยุคเศรษฐกิจ 4.0 ต้องการ ?
ทักษะอะไรที่นายจ้างยุคเศรษฐกิจ 4.0 ต้องการ ?

เปิดอ่าน 97,661 ครั้ง
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 1 สนามแข่งขัน (The Pitch)
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 1 สนามแข่งขัน (The Pitch)

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
clonedbabies.com
gameszone.biz
nainokk.com
thechetter.com
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 18,621 ครั้ง
ไขข้อข้องใจ เรื่องริดสีดวงทวาร
ไขข้อข้องใจ เรื่องริดสีดวงทวาร

เปิดอ่าน 12,049 ครั้ง
นมปั่นสูตรเพิ่มพลังงาน
นมปั่นสูตรเพิ่มพลังงาน

เปิดอ่าน 102,642 ครั้ง
รวมระเบียบต่างๆ ของกระทรวงศึกษาธิการ
รวมระเบียบต่างๆ ของกระทรวงศึกษาธิการ

เปิดอ่าน 16,531 ครั้ง
ปรับโหงวเฮ้ง เสริมทรัพย์ เสริมบารมี
ปรับโหงวเฮ้ง เสริมทรัพย์ เสริมบารมี

เปิดอ่าน 30,257 ครั้ง
ทำไมแมลงปอต้องบินไปแตะผิวน้ำ
ทำไมแมลงปอต้องบินไปแตะผิวน้ำ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ