ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
ผลการประเมินโครงการพัฒนาวินัยนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือ สำนักการศึกษาเทศบาลนครนครสวรรค์

เรื่อง ผลการประเมินโครงการพัฒนาวินัยนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือ

สำนักการศึกษาเทศบาลนครนครสวรรค์

ผู้รายงาน นายอนุวัฒน์ พรเหลืองชมภู

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถานศึกษา

สถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือ

ปีการศึกษา 2560

________________________________________________________________________

บทคัดย่อ

ผลการประเมินโครงการพัฒนาวินัยนักเรียนของโรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือ สำนักการศึกษาเทศบาลนครนครสวรรค์ ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อประเมินผลโครงการพัฒนาวินัยนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือ สำนักการศึกษาเทศบาลนครนครสวรรค์ โดยใช้รูปแบบซิปโมเดล (CIPP Model) 5 ด้าน ด้านบริบท (Context) ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) ด้านกระบวนการ (Process) ด้านผลผลิต (Product) และด้านผลกระทบ (Impact) 2) เพื่อนำผลเสนอแนวทางในการพัฒนาวินัยนักเรียนของโรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือ สำนักการศึกษาเทศบาลนครนครสวรรค์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินโครงการครั้งนี้ เป็นครูผู้สอนกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ได้ครูผู้สอนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างจำนวน 21 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 158 คน เลือกการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random sampling) โดยใช้วิธีการจับฉลากแบบไม่กลับคืน และผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 158 คน (ตามจำนวนของนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง) การประเมินโครงการครั้งนี้ใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์โมเดล (CIPP MODEL) จากองค์ประกอบ 5 ด้าน คือ ด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิต และด้านผลกระทบ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนด ผลการประเมินโครงการพัฒนาวินัยนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือ พบว่า

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินโครงการพัฒนาวินัยนักเรียนของโรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือ ของครูผู้สอน พบว่า ด้านบริบท อยู่ในระดับมากที่สุด ด้านผลิตมีความเป็นจริงอยู่ในระดับมาก ด้านปัจจัยนำเข้าโดยรวมมีความเพียงพออยู่ในระดับมาก ด้านกระบวนการโดยรวมมีการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก และด้านผลกระทบ ครูมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการพัฒนาวินัยนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือ ด้านผลผลิต ตามความคิดเห็นของนักเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมาก

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการพัฒนาวินัยนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือ

ด้านผลกระทบ ตามความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมาก

จากผลการประเมินนำมาจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) โดยผู้บริหาร ครูและ

ผู้ปกครอง โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

1. การกำหนดนโยบายการพัฒนา ควรมีการวิเคราะห์สภาพปัญหา และความต้องการใน การพัฒนาวินัยนักเรียนเป็นแนวทางการดำเนินงานกำหนดนโยบายของโรงเรียนวางแผนปฏิบัติการ กำหนดคณะบุคคลผู้รับผิดชอบ

2. การจัดการเรียนการสอน ควรมีการสอดแทรกความมีวินัยในตนเองในทุกรายวิชาเน้น การปฏิบัติของกิจกรรมการเรียนรู้ที่ต่อเนื่อง จริงจังมีการคัดคะแนน ให้มีระเบียบแบบแผนจาก การทำงานที่ครูกำหนดให้

3. การจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียนการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญอย่างยิ่ง ในการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย การรักษาความสะอาด สร้างสุขาภิบาล

ที่ดี สภาพห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องเรียนธรรมชาติ บริเวณโรงเรียน กำหนดให้มี ผู้ดูแลรับผิดชอบ รักษาความสะอาดสม่ำเสมอ

4. การปฏิบัติเป็นแบบอย่างของครู และบุคลากรในโรงเรียน ครูและบุคลากรทุกคนต้อง ประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดี สร้างศรัทธาให้ตัวครู บุคลากร ควรแต่งกายสุภาพเรียบร้อย ไม่สวม รองเท้าแตะ มีกิริยาวาจาสุภาพ มีความอดทน อดกลั้น รู้จักการควบคุมอารมณ์

5. การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ความมีระเบียบวินัย ความเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี ความ รับผิดชอบการทำงานร่วมกัน การรู้จักแก้ปัญหา การตัดสินใจที่เหมาะสม ความมีเหตุผล

การช่วยเหลือแบ่งปันเอื้ออาทรและสมานฉันท์ โดยจัดให้สอดคล้องคับความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน ให้ได้ปฏิบัติด้วยตนเองในทุกขั้นตอน

6. การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชนการปฏิบัติตนของผู้ปกครองต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้คับลูกในทุกด้าน โรงเรียนควรจัดทำคู่มือ การอบรมเลี้ยงดูลูก ในการปลูกฝังความมีระเบียบวินัย มีกรณีตัวอย่างที่น่าสนใจ หรือสิ่งที่ผู้ปกครองควรรู้เกี่ยวกับวัยรุ่น

7. การประเมินผลเพื่อการพัฒนา ควรแต่งตั้งผู้รับผิดชอบโครงการ กิจกรรม การพัฒนา ระเบียบวินัยของนักเรียน ดำเนินการกำกับติดตามประเมินผลตามแผนพัฒนามีการประกาศเกียรติ คุณนักเรียนที่มีระเบียบวินัยดีเด่น ยกย่อง ชมเชย มอบเกียรติบัตร ของรางวัลเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง นำข้อเสนอแนะ ข้อบกพร่อง เป็นข้อมูลในการประชุมกลุ่มย่อย หาแนวทางปรับปรุง แก้ไขวางแผนพัฒนาวินัยนักเรียนในการปฏิบัติงานครั้งต่อไป

โพสต์โดย วิทวัส : [29 ต.ค. 2562 เวลา 11:05 น.]
อ่าน [4014] ไอพี : 1.2.192.43
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 31,622 ครั้ง
กฎหมายน่ารู้ ตอน "ครูยึดโทรศัพท์นักเรียน มีความผิดฐานยักยอกทรัพย์"
กฎหมายน่ารู้ ตอน "ครูยึดโทรศัพท์นักเรียน มีความผิดฐานยักยอกทรัพย์"

เปิดอ่าน 28,300 ครั้ง
เซรุ่ม
เซรุ่ม

เปิดอ่าน 34,511 ครั้ง
เผยสำรวจพบ8อาชีพมีรายได้เกินแสน นักบิน เงินเดือนสูงสุด
เผยสำรวจพบ8อาชีพมีรายได้เกินแสน นักบิน เงินเดือนสูงสุด

เปิดอ่าน 13,036 ครั้ง
เจาะข่าวเด่น "ศัลยกรรมเถื่อน พริตตี้ช็อก"
เจาะข่าวเด่น "ศัลยกรรมเถื่อน พริตตี้ช็อก"

เปิดอ่าน 11,348 ครั้ง
แชร์การแสดงสร้างสรรค์ "Cup song โรงเรียนบ้านต้นโชค"
แชร์การแสดงสร้างสรรค์ "Cup song โรงเรียนบ้านต้นโชค"

เปิดอ่าน 125,829 ครั้ง
เตือนข้าราชการ นอกใจ มีชู้ มีกิ๊ก โดนโทษวินัย โทษมีตั้งแต่ตัดเงินเดือนจนถึงไล่ออก
เตือนข้าราชการ นอกใจ มีชู้ มีกิ๊ก โดนโทษวินัย โทษมีตั้งแต่ตัดเงินเดือนจนถึงไล่ออก

เปิดอ่าน 21,934 ครั้ง
แนวทางในการพัฒนาระบบ
แนวทางในการพัฒนาระบบ

เปิดอ่าน 11,670 ครั้ง
กระบวนการในการใช้หนังสือเพื่อการพัฒนาเด็กวัย 0-3 ปี
กระบวนการในการใช้หนังสือเพื่อการพัฒนาเด็กวัย 0-3 ปี

เปิดอ่าน 35,603 ครั้ง
รวมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างรูปแบบใหม่ (ฉบับรวม)
รวมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างรูปแบบใหม่ (ฉบับรวม)

เปิดอ่าน 7,319 ครั้ง
คนคือความท้าทาย
คนคือความท้าทาย

เปิดอ่าน 11,431 ครั้ง
ป้องกันแสงแดดให้ได้ผล
ป้องกันแสงแดดให้ได้ผล

เปิดอ่าน 14,961 ครั้ง
PowerPoint ชี้แจงและทำความเข้าใจการปรับปรุงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
PowerPoint ชี้แจงและทำความเข้าใจการปรับปรุงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

เปิดอ่าน 4,869 ครั้ง
คุณหมอญี่ปุ่นแนะนำ! วิธีสร้างนิสัยการนอนหลับที่ดีเพื่อป้องกันโรคสมองเสื่อม
คุณหมอญี่ปุ่นแนะนำ! วิธีสร้างนิสัยการนอนหลับที่ดีเพื่อป้องกันโรคสมองเสื่อม

เปิดอ่าน 53,608 ครั้ง
ธรรมชาติของห่วงโซ่อาหาร
ธรรมชาติของห่วงโซ่อาหาร

เปิดอ่าน 13,229 ครั้ง
ปฏิทินศิลปวัฒนธรรมในรอบปี 2552
ปฏิทินศิลปวัฒนธรรมในรอบปี 2552

เปิดอ่าน 13,467 ครั้ง
กินผลไม้พื้นบ้านต้านโรค
กินผลไม้พื้นบ้านต้านโรค
เปิดอ่าน 2,876 ครั้ง
11 ผลไม้บำรุงผิว ช่วยให้ผิวที่เปล่งปลั่ง และสุขภาพดี
11 ผลไม้บำรุงผิว ช่วยให้ผิวที่เปล่งปลั่ง และสุขภาพดี
เปิดอ่าน 13,435 ครั้ง
ลูกน้อยทานยาลดไข้หลายวัน เป็นอันตรายไหม
ลูกน้อยทานยาลดไข้หลายวัน เป็นอันตรายไหม
เปิดอ่าน 16,202 ครั้ง
ดื่มน้ำ 8 แก้วไม่เพียงพอแล้ว
ดื่มน้ำ 8 แก้วไม่เพียงพอแล้ว
เปิดอ่าน 201,942 ครั้ง
ลำดับขั้นในการวิจัย
ลำดับขั้นในการวิจัย

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ