ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมการอ่าน วิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท 15101 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที

ที่มาและความสำคัญ

ข้าพเจ้าเป็นครูผู้สอนวิชาภาษาไทย ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และระดับชั้นประถมศึกษา

ปีที่ 6 โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม (ประสานราษฎร์วิทยา) โดยเฉพาะระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ประสบ

กับปัญหาด้านการอ่าน ซึ่งส่งผลให้การประเมินคุณภาพภายในรอบปีที่ผ่านมา มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพ

ของผู้เรียน ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีน้ำหนักคะแนนเต็ม

20 คะแนน คะแนนที่ได้จากการประเมิน คือ 8.09 คะแนน อยู่ในระดับคุณภาพ พอใช้ จุดที่ควรพัฒนา

คือ (1) การเรียนการสอนควรที่ใช้สื่อการสอนที่กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง (2) ควรพัฒนานักเรียนให้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณให้มากขึ้น โดยการจัดกิจกรรมที่มีการพัฒนาความคิดให้ทันต่อปัญหาและเหตุการณ์ต่าง ๆ ในปัจจุบัน (3) ควรจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนเกิดความภาคภูมิใจ

ในภูมิปัญญาท้องถิ่น และความเป็นไทย โดยเสริมความรู้ในเนื้อหาบทเรียน เพื่อส่งเสริมความเป็นไทย และ

สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นต่อไป และรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 (Self – Assessment Report : SAR) พบว่า จำนวนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้ผลการเรียนในวิชาภาษาไทย ระดับ 3 ขึ้นไป มีค่าร้อยละ 40.26 (รายงานประจำปีของสถานศึกษา 2560, หน้า

12 - 13)

จากปัญหาดังกล่าว ข้าพเจ้าจึงมีความตั้งใจที่จะจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทาง

การเรียน วิชาภาษาไทยให้สูงขึ้น โดยการเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียน การสอนภาษาไทยกับ

กลุ่มโรงเรียนศรีราชา 5 อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เมื่อปีการศึกษา 2558 - 2561 และได้นำความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาการอ่าน การคิดวิเคราะห์ การเขียนสื่อความ และการอ่าน

ตามแนวทาง PISA ตลอดจนกระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มาจัดกิจกรรม โดยจัดกิจกรรมให้มี

ความหลากหลาย ได้แก่

1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมการอ่าน วิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท 15101 สำหรับนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง แหล่งธรรมลือเลื่อง ซึ่งเป็นการอ่านเอาเรื่องตามแนวทาง PISA

2. การแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี 11 จากต้นไม้ในบริเวณโรงเรียน

3. การสวดมนต์แปลไทย

4. การคัดลายมือ

5. การเขียนเรียงความ

6. โจ๊กปริศนา

ข้าพเจ้าได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีการผสมผสานกันระหว่างความรู้ทางวิชาการและแนวคิด

แห่งศตวรรษ ที่ 21 ด้านการคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา การสื่อสารและการร่วมมือทำงาน การคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมทักษะชีวิตและการทำงาน ทักษะด้านข้อมูล สื่อ และ เทคโนโลยี

2

สื่อต่าง ๆ และด้าน ICT มาบูรณาการในการสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมการอ่าน วิชาภาษาไทย

รหัสวิชา ท 15101 สำหรับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยเลือกเนื้อหาจากภูมิปัญญาท้องถิ่น

ในชุมชนตำบลบางพระ เรื่อง แหล่งธรรมลือเลื่อง ซึ่งได้เลือกเนื้อหาในท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ตัวนักเรียนจากคำขวัญของตำบลบางพระ มาเรียบเรียงในชุดกิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมการอ่าน โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนอ่านเพื่อการเรียนรู้ สามารถเรียนรู้เรื่องภูมิปัญญาในท้องถิ่นจากการอ่าน และบูรณาการกับการจัดกิจกรรมในรูปแบบ DIREK Model ดังนี้

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบ DIREK Model

D คือ Do หมายถึง การลงมือปฏิบัติ

I คือ Integrate หมายถึง การร่วมมือช่วยเหลือกัน

R คือ Report หมายถึง การนำเสนอ

E คือ Emotion หมายถึง อารมณ์ที่สนุกสนานเพลิดเพลิน

K คือ Knowlage หมายถึง ได้รับความรู้

ทั้งนี้การปฏิบัติกิจกรรมเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์ ซึ่งจะทำให้ผู้อ่านใช้ความคิด สติปัญญา มีความรอบรู้ต่อสิ่งที่อ่าน จะช่วยให้ผู้อ่านคิดเป็น และเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถในการใช้ทักษะทางปัญญา และนำไปสู่การสร้างความรู้ ความคิด การตัดสินใจแก้ปัญหา การปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ในยุคข้อมูลข่าวสารไร้พรมแดน ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างวิสัยทัศน์ในการดำเนินชีวิตได้

เป็นอย่างดี ตลอดจนส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยสูงขึ้น และมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียน

วิชาภาษาไทย

ขั้นตอนในการดำเนินการได้กำหนด ดังนี้

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

2. เนื้อหาที่ใช้ในการศึกษา

3. ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา

4. แบบแผนการทดลอง

5. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา

6. การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา

7. การสร้างและหาคุณภาพแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

8. การสร้างแบบประเมินคุณภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมการอ่านวิชาภาษาไทย

9. การสร้างแบบสอบถามวัดเจตคติของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้วิชาภาษาไทย

10. การหาคุณภาพชุดกิจกรรม

11. การวิเคราะห์ข้อมูล

12. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

โพสต์โดย ไข่ : [10 พ.ย. 2562 เวลา 13:52 น.]
อ่าน [1875] ไอพี : 182.52.131.114
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 14,496 ครั้ง
มุขตลกของเด็กๆ ในห้องเรียน จำลองห้องเป็นรถเมล์
มุขตลกของเด็กๆ ในห้องเรียน จำลองห้องเป็นรถเมล์

เปิดอ่าน 47,014 ครั้ง
ซอฟต์แวร์ Open Source คืออะไร?
ซอฟต์แวร์ Open Source คืออะไร?

เปิดอ่าน 49,882 ครั้ง
จิตวิทยาการเรียนรู้ภาษา
จิตวิทยาการเรียนรู้ภาษา

เปิดอ่าน 14,603 ครั้ง
คลิป โอบามา เต้นกังนัมสไตล์
คลิป โอบามา เต้นกังนัมสไตล์

เปิดอ่าน 17,295 ครั้ง
ผักสุกมีคุณค่าอาหารสูงกว่าดิบ
ผักสุกมีคุณค่าอาหารสูงกว่าดิบ

เปิดอ่าน 8,550 ครั้ง
ผลิต ใช้ และพัฒนาครูอย่างไร จึงจะนำไปสู่การเพิ่มคุณภาพผู้เรียน
ผลิต ใช้ และพัฒนาครูอย่างไร จึงจะนำไปสู่การเพิ่มคุณภาพผู้เรียน

เปิดอ่าน 16,033 ครั้ง
เช็กสุขภาพ 12 ราศี พื้นดวงแบบนี้มีอะไรต้องระวัง
เช็กสุขภาพ 12 ราศี พื้นดวงแบบนี้มีอะไรต้องระวัง

เปิดอ่าน 10,416 ครั้ง
พ่อกับลูกชาย คลิปซึ้งกินใจ ไว้เตือนใจตนครับ
พ่อกับลูกชาย คลิปซึ้งกินใจ ไว้เตือนใจตนครับ

เปิดอ่าน 9,977 ครั้ง
สีเขียว ช่วยให้คุณครีเอทีฟ
สีเขียว ช่วยให้คุณครีเอทีฟ

เปิดอ่าน 25,164 ครั้ง
ประวัติ หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ (พระเทพวิทยาคม)
ประวัติ หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ (พระเทพวิทยาคม)

เปิดอ่าน 35,413 ครั้ง
Verbs: Active/Passive Voices
Verbs: Active/Passive Voices

เปิดอ่าน 358,309 ครั้ง
เทคนิคการใส่เลขหน้าใน MS Word แบบไม่เริ่มต้นที่หน้าแรก
เทคนิคการใส่เลขหน้าใน MS Word แบบไม่เริ่มต้นที่หน้าแรก

เปิดอ่าน 7,528 ครั้ง
ความคิดสร้างสรรค์ (1)
ความคิดสร้างสรรค์ (1)

เปิดอ่าน 11,524 ครั้ง
วันสิ่งแวดล้อมโลก กับ วิกฤติน้ำแล้ง - ขาดแคลนอาหาร (5 มิ.ย.)
วันสิ่งแวดล้อมโลก กับ วิกฤติน้ำแล้ง - ขาดแคลนอาหาร (5 มิ.ย.)

เปิดอ่าน 49,516 ครั้ง
100อันดับโรงเรียนดีที่สุดปี58
100อันดับโรงเรียนดีที่สุดปี58

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 37,984 ครั้ง
ลมเกิดขึ้นได้อย่างไร?
ลมเกิดขึ้นได้อย่างไร?

เปิดอ่าน 14,497 ครั้ง
ย้อนดูโปรแกรมแชท 22 ปีที่แล้ว จนถึงอวสาน "MSN"
ย้อนดูโปรแกรมแชท 22 ปีที่แล้ว จนถึงอวสาน "MSN"

เปิดอ่าน 8,830 ครั้ง
ลดการสอบเพื่ออะไร ?
ลดการสอบเพื่ออะไร ?

เปิดอ่าน 24,118 ครั้ง
แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศ
แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศ

เปิดอ่าน 12,508 ครั้ง
จัดตารางทานอาหาร ช่วยควบคุมน้ำหนัก
จัดตารางทานอาหาร ช่วยควบคุมน้ำหนัก เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ