ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
กาการประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพครูด้านการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ นักเรียน

ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพครูด้านการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักเรียน

ผู้ประเมิน นางอารี เขียวดี

บทคัดย่อ

การประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพครูด้านการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน มีวัตถุประสงค์ 4 ประการ 1) เพื่อประเมินสภาวะแวดล้อมโครงการพัฒนาศักยภาพครูด้านการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 2) เพื่อประเมินปัจจัยเบื้องต้นโครงการพัฒนาศักยภาพครูด้านการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 3) เพื่อประเมินกระบวนการโครงการพัฒนาศักยภาพครูด้านการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน และ 4) เพื่อประเมินผลผลิตโครงการพัฒนาศักยภาพครูด้านการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน กลุ่มเป้าหมายในครั้งนี้ คือ ครู จำนวน 19 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 13 คน รวมทั้งสิ้น 32 คน ในการตอบแบบประเมินด้านสภาวะแวดล้อม ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการและด้านผลผลิตของโครงการ และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวนรวมทั้งสิ้น 174 คน โดยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจงในการตอบแบบประเมินด้านผลผลิตของโครงการ และกลุ่มผู้ให้ข้อมูล คือ ครู จำนวน 19 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 13 คน รวมทั้งสิ้น 32 คน ในการให้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ตามแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างด้านสภาวะแวดล้อมของโครงการระยะเวลาในการประเมินโครงการในช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลมีจำนวน 2 ชุด คือ 1) แบบประเมินมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ แบ่งเป็น 4 ฉบับ ฉบับที่ 1 แบบประเมินด้านสภาวะแวดล้อมโครงการ จำนวน 6 ข้อ ฉบับที่ 2 แบบประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้นโครงการ จำนวน 10 ข้อ ฉบับที่ 3 แบบประเมินด้านกระบวนการโครงการ จำนวน 11 ข้อ ฉบับที่ 4 แบบประเมินด้านผลผลิตโครงการ จำนวน 30 ข้อ 2) แบบสัมภาษณ์ เป็นแบบสัมภาษณ์ เป็นแบบสัมภาษณ์ด้านสภาวะแวดล้อม 1 ฉบับ จำนวน 4 ข้อ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

จากผลการประเมิน สรุปข้อมูลออกเป็น 4 ด้านดังต่อไปนี้

1. ด้านสภาวะแวดล้อมพบว่า โครงการตรงกับความต้องการของครู นักเรียน และผู้ที่เกี่ยวข้องและโครงการส่งผลให้เกิดศักยภาพครูและคุณภาพนักเรียนนั้น อยู่ในระดับมากที่สุด หลักการ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของโครงการมีความชัดเจนและสอดคล้องกัน การกำหนดเป้าหมายมีความเหมาะสมและปฏิบัติจริงได้ รวมไปถึงการกำหนดวิธีดำเนินการ แลระยะเวลามีความเหมาะสมและปฏิบัติจริงได้ อยู่ในระดับมาก แต่ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดในด้านนี้ คือ การประสานงานระหว่างบุคลากรในโรงเรียน นักเรียน และผู้ปกครองทำให้เกิดความร่วมมือการดำเนินโครงการ

2. ด้านปัจจัยเบื้องต้นพบว่า ครูและนักเรียนสนใจและกระตือรือร้นในการเรียนรู้และการพัฒนา อยู่ในระดับมากที่สุด แหล่งเรียนรู้ อาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อมเอื้อต่อการเรียนรู้ มีการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาอย่างเป็นระบบ วัสดุ อุปกรณ์และสื่อการเรียนรู้มีความหลากหลาย เหมาะสมและเพียงพอ อีกทั้งมีจำนวนบุคลากรดำเนินโครงการอย่างเหมาะสมและเพียงพอ จัดอาหารกลางวันบริการนักเรียนตามหลักโภชนาการ รวมไปถึงการจัดสรรงบประมาณดำเนินโครงการอย่างเหมาะสม คุ้มค่าและเพียงพอ ผู้ปกครองร่วมมือและสนับสนุนนักเรียนให้ได้รับการเรียนรู้และการพัฒนา อยู่ในระดับมาก แต่ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดในด้านนี้ คือ มีเครือข่ายวิชาชีพที่สนับสนุนในการพัฒนา

3. ด้านกระบวนการพบว่า การดำเนินกิจกรรมที่กำหนดในโครงการตามขั้นตอนทุกกิจกรรม การปฏิบัติงานตามโครงการ ด้านการอบรมพัฒนาศักยภาพครูด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านการอบรมพัฒนาศักยภาพครูด้านกระบวนการ PLC ด้านการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้านการอบรมพัฒนาศักยภาพครูด้านการสร้างนวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้ ด้านการอบรมพัฒนาศักยภาพครูด้านการทำวิจัยในชั้นเรียน ด้านการนิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้ อยู่ในระดับมากที่สุด การวางแผนดำเนินโครงการเป็นขั้นตอนอย่างเป็นระบบ การนิเทศ ติดตาม กำกับ ดูแลการดำเนินโครงการตามขั้นตอนที่กำหนดทุกระยะ การประเมินผลการดำเนินโครงการ อยู่ในระดับมาก แต่ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดในด้านนี้ คือ การวิเคราะห์และนำผลการประเมินมาพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง

4. ด้านผลผลิตพบว่า ด้านประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ ครูมีความสามารถในการวิเคราะห์และวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงของนักเรียน มีการเตรียมการสอนและจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ตามขั้นตอน จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้โดยเน้นกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงของนักเรียน มีทักษะในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจในเนื้อหาและหน่วยการเรียนรู้ที่ดีให้กับนักเรียน จัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมและทั่วถึงกับนักเรียน ใช้แหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสม มีการบริหารจัดการในชั้นเรียนเชิงบวก โดยมีการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้เป็นกันเอง และอบอุ่น มีการนำผลการประเมินมาพัฒนา/แก้ไขปัญหาการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณภาพทางวิชาการของนักเรียน พบว่า นักเรียนมีทักษะการอ่านเขียนภาษาไทยตามวัยและระดับชั้นของนักเรียนสูงขึ้น มีทักษะการคิด คำนวณพื้นฐานสูงขึ้น มีทักษะการคิดสร้างสรรค์ที่จำเป็นตามวัยและระดับชั้นของนักเรียนสูงขึ้น มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น มีผลสัมฤทธิ์ในการทดสอบระดับชาติสูงขึ้น รวมถึงด้านพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน พบว่า นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีส่วนร่วมและได้ใช้สื่อการเรียนรู้อย่างทั่วถึง แต่นักเรียนยังขาดทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษพื้นฐาน

กล่าวโดยสรุป โครงการนี้ดำเนินการได้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ จึงสมควรดำเนินการต่อไป

โพสต์โดย ผอ. จ๋า : [23 ม.ค. 2563 เวลา 10:54 น.]
อ่าน [3539] ไอพี : 49.237.13.94
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 34,209 ครั้ง
7 วิชาชีพที่สามารถย้ายแรงงานฝีมืออย่างเสรีในประชาคมอาเซียน
7 วิชาชีพที่สามารถย้ายแรงงานฝีมืออย่างเสรีในประชาคมอาเซียน

เปิดอ่าน 28,217 ครั้ง
9 อาการป่วยเพราะน้ำ(ในตัว) ขึ้น-ลง
9 อาการป่วยเพราะน้ำ(ในตัว) ขึ้น-ลง

เปิดอ่าน 10,861 ครั้ง
ภัยจากการไม่กินผัก
ภัยจากการไม่กินผัก

เปิดอ่าน 64,441 ครั้ง
วิเคราะห์พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ หมวดที่ 9 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มาตรา 63-69
วิเคราะห์พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ หมวดที่ 9 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มาตรา 63-69

เปิดอ่าน 54,009 ครั้ง
เคยสงสัยไหมว่า เขาลักลอบตัด"ไม้พะยูง"ไปทำอะไรกัน??
เคยสงสัยไหมว่า เขาลักลอบตัด"ไม้พะยูง"ไปทำอะไรกัน??

เปิดอ่าน 311,047 ครั้ง
ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบการกระทำของสกินเนอร์
ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบการกระทำของสกินเนอร์

เปิดอ่าน 45,793 ครั้ง
Verbs  Tenses
Verbs Tenses

เปิดอ่าน 10,891 ครั้ง
10 ประการที่ญี่ปุ่นก้าวหน้าระดับโลก
10 ประการที่ญี่ปุ่นก้าวหน้าระดับโลก

เปิดอ่าน 31,357 ครั้ง
สรรพคุณทางยาของ "ผักแขยง"
สรรพคุณทางยาของ "ผักแขยง"

เปิดอ่าน 25,969 ครั้ง
วิวัฒนาการมนุษย์
วิวัฒนาการมนุษย์

เปิดอ่าน 35,698 ครั้ง
หน้าที่ชาวพุทธ
หน้าที่ชาวพุทธ

เปิดอ่าน 13,667 ครั้ง
เซอร์บาเดน เพาเวล
เซอร์บาเดน เพาเวล

เปิดอ่าน 704 ครั้ง
BLOCKCHAIN คืออะไร ?
BLOCKCHAIN คืออะไร ?

เปิดอ่าน 9,202 ครั้ง
คาดคนอ้วนมี"โดปามีน"น้อย ต้นเหตุไร้ความสุข
คาดคนอ้วนมี"โดปามีน"น้อย ต้นเหตุไร้ความสุข

เปิดอ่าน 19,188 ครั้ง
ร่างพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
ร่างพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

เปิดอ่าน 19,452 ครั้ง
15 เรื่องน่ารู้ เกี่ยวกับ ปาก และ ฟัน
15 เรื่องน่ารู้ เกี่ยวกับ ปาก และ ฟัน
เปิดอ่าน 9,596 ครั้ง
วัสดุหลักที่ใช้เป็นส่วนประกอบในการผลิตโน้ตบุ๊กมีชนิดใดบ้าง
วัสดุหลักที่ใช้เป็นส่วนประกอบในการผลิตโน้ตบุ๊กมีชนิดใดบ้าง
เปิดอ่าน 9,465 ครั้ง
เฟซบุ๊ก เตรียมเผยการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวแบบใหม่ วันนี้
เฟซบุ๊ก เตรียมเผยการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวแบบใหม่ วันนี้
เปิดอ่าน 54,206 ครั้ง
ประวัติ....ซานตาคลอส
ประวัติ....ซานตาคลอส
เปิดอ่าน 35,636 ครั้ง
1 กรกฎาคม วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
1 กรกฎาคม วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ