ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ 55 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2

ผู้รายงาน นายสัจกร แพงคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ 55 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ปีการศึกษา 2561

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ 55 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ปีการศึกษา 2561 ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลใน 4 ด้าน ได้แก่ 1) ประเมินด้านบริบท 2) ประเมินด้านปัจจัยนำเข้า 3) ประเมินด้านกระบวนการ 4) ประเมินด้านผลผลิต โดยกลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในกาประเมิน

ครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่55 จำนวน 24 คน กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (ยกเว้นผู้แทนครูและผู้บริหารสถานศึกษา) จำนวน 13 คน ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ 55 จำนวน 167 คน นักเรียนโรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพ จำนวน 167 คน ปีการศึกษา 2561 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ ประกอบด้วยแบบสอบถาม มีจำนวน 6 ฉบับ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) สรุปผลการประเมิน ดังนี้

1.ผลการประเมินด้านบริบท(Context)ของโครงการ พบว่า โดยภาพรวมมีความสอดคล้องในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้านโดยเรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อยตามลำดับได้แก่

ความสอดคล้องกับปัญหาและความจำเป็นมีความสอดคล้องอยู่ในระดับมากที่สุดรองลงมาคือ

ความสอดคล้องของโครงการกับวิสัยทัศน์และนโยบายของโรงเรียน อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุดคือความสอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้

2.ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้า(Input) ของโครงการพบว่า ผู้บริหารและครู มีความเห็นต่อปัจจัยนำเข้าของโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ 55 โดยภาพรวมมีเหมาะสมในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้านโดยเรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อยตามลำดับได้แก่ ด้านความเหมาะสมของรูปแบบการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งเท่ากับ ด้านความพอเพียงของงบประมาณอยู่ในระดับมากที่สุดและด้านความพร้อมของบุคลากรอยู่ในระดับมากที่สุดส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุดคือการกำกับนิเทศติดตามและประเมินผลกิจกรรม อยู่ในระดับมาก ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้

3.ผลการประเมินด้านกระบวนการ(Process) ของโครงการ พบว่า ครูและผู้บริหาร

มีความเห็นต่อระดับการปฏิบัติกิจกรรมที่ดำเนินงานตามโครงการ โดยภาพรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน โดยเรียงจากมากไปหาน้อยตามลำดับคือด้านกระบวนการวางแผนกำหนดงาน/ปฏิทินปฎิบัติงาน อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ การดำเนินกิจกรรมตามแผน อยู่ในระดับมาก และด้านการกำกับนิเทศติดตามประเมินผลกิจกรรม อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยลำดับสุดท้ายคือด้านการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานและรายงานผลอยู่ในระดับมาก ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้

4. ผลการประเมินด้านผลผลิต(Product) ของโครงการพบว่า ผลการประเมินผลผลิตของโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ 55 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 2 ผู้บริหาร คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียน มีความเห็นต่อผลผลิตของโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยภาพรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุดเมื่อพิจารณารายด้านโดยเรียงจากมากไปหาน้อยตามลำดับคือ ด้านเศรษฐกิจ อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือด้านสุขภาพกายสุขภาพจิตนักเรียน อยู่ในระดับมากที่สุดและ ด้านการเรียนของนักเรียน อยู่ในระดับมากที่สุดส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ด้านสัมพันธภาพทางสังคม อยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้

ผลการประเมินความพึงพอใจตามความคิดเห็นของนักเรียนมีความพึงพอใจที่มีต่อการดำเนินโครงการ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยเรียงจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อยสามอันดับได้แก่

มีการประชุมชี้แจงประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมทำให้มีความเข้าใจชัดเจน อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือนักเรียนมีโอกาส คิดตัดสินใจเลือกปฏิบัติด้วยตนเองตามความเหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุดและนักเรียนเข้าร่วมในการดำเนินกิจกรรม ด้วยความสมัครใจ อยู่ในระดับมากที่สุดส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือโรงเรียนได้เปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเสนอกิจกรรมหรือปรับปรุงกิจกรรมการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ผลการประเมินความพึงพอใจตามความคิดเห็นของผู้บริหาร คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียน

มีความพึงพอใจที่มีต่อการดำเนินโครงการ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุดโดยเรียงจากมากไปหาน้อยตามลำดับได้แก่ ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนส่งผลให้นักเรียนพัฒนาทักษะความสามารถในการเรียนรู้ รองลงมาคือ ผู้ปกครองมีความพึงพอใจในพฤติกรรมทางบวกนักเรียน อยู่ในระดับมากที่สุดและไม่มีนักเรียนออกกลางคันอยู่ในระดับมากที่สุดซึ่งเท่ากับ มีโรงเรียนรายงานผลการเรียนและด้านพฤติกรรมของนักเรียนให้ผู้ปกครองและนักเรียนทราบอยู่ในระดับมากที่สุดส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือ นักเรียนมีการดำเนินชีวิตที่เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจของครอบครัว อยู่ในระดับมาก

โพสต์โดย สัจกร แพงคำ : [26 ม.ค. 2563 เวลา 17:38 น.]
อ่าน [1803] ไอพี : 124.122.126.16
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 17,507 ครั้ง
ข้อกำหนดวินัย และการดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ข้อกำหนดวินัย และการดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เปิดอ่าน 10,311 ครั้ง
ดูวิวัฒนาการใบหน้าบรรพบุรุษสู่มนุษย์ยุคใหม่ - 6 ล้านปีใน 1 นาที
ดูวิวัฒนาการใบหน้าบรรพบุรุษสู่มนุษย์ยุคใหม่ - 6 ล้านปีใน 1 นาที

เปิดอ่าน 19,155 ครั้ง
สื่อดังระดับโลกแห่ยกย่อง "โน้ต วีรฉัตร" ตีกลองกับภาพวาดกำแพง คนต่างชาติทึ่งความสามารถศิลปินไทย
สื่อดังระดับโลกแห่ยกย่อง "โน้ต วีรฉัตร" ตีกลองกับภาพวาดกำแพง คนต่างชาติทึ่งความสามารถศิลปินไทย

เปิดอ่าน 248,203 ครั้ง
Nouns เอกพจน์/พหูพจน์ (Singular/Plural)
Nouns เอกพจน์/พหูพจน์ (Singular/Plural)

เปิดอ่าน 14,062 ครั้ง
15 ประโยชน์ของน้ำอัดลมกับงานบ้าน ที่รู้แล้วจะอึ้ง
15 ประโยชน์ของน้ำอัดลมกับงานบ้าน ที่รู้แล้วจะอึ้ง

เปิดอ่าน 265,906 ครั้ง
อาณาเขตประเทศไทย
อาณาเขตประเทศไทย

เปิดอ่าน 38,317 ครั้ง
โบราณคดีพระราชวังจันทร์ พิษณุโลก
โบราณคดีพระราชวังจันทร์ พิษณุโลก

เปิดอ่าน 17,981 ครั้ง
ฮอร์โมน : ชีววิทยา
ฮอร์โมน : ชีววิทยา

เปิดอ่าน 27,977 ครั้ง
รู้จัก "อีบิดดิ้ง-อีมาร์เก็ต" ระบบจัดซื้อ "พันธุ์ใหม่"
รู้จัก "อีบิดดิ้ง-อีมาร์เก็ต" ระบบจัดซื้อ "พันธุ์ใหม่"

เปิดอ่าน 11,417 ครั้ง
กระทรวงวัฒนธรรม เปิดดาวน์โหลดภาพหาชมยากของในหลวง กว่า 30,000 ภาพ
กระทรวงวัฒนธรรม เปิดดาวน์โหลดภาพหาชมยากของในหลวง กว่า 30,000 ภาพ

เปิดอ่าน 15,979 ครั้ง
นักวิจัยไทย พบแมลงใหม่ 3 ชนิด "สมเด็จพระเทพฯ" พระราชทานนาม
นักวิจัยไทย พบแมลงใหม่ 3 ชนิด "สมเด็จพระเทพฯ" พระราชทานนาม

เปิดอ่าน 9,165 ครั้ง
มีอะไรซ่อนอยู่ในการนอนของเด็ก
มีอะไรซ่อนอยู่ในการนอนของเด็ก

เปิดอ่าน 14,976 ครั้ง
การสอนภาษาอังกฤษ ในสพฐ. จุดอ่อนที่ควรคำนึง
การสอนภาษาอังกฤษ ในสพฐ. จุดอ่อนที่ควรคำนึง

เปิดอ่าน 17,318 ครั้ง
คลิปการ์ตูน ก-ฮ แบบเอาฮา พล็อตเรื่องดี
คลิปการ์ตูน ก-ฮ แบบเอาฮา พล็อตเรื่องดี

เปิดอ่าน 12,999 ครั้ง
จัดตารางทานอาหาร ช่วยควบคุมน้ำหนัก
จัดตารางทานอาหาร ช่วยควบคุมน้ำหนัก

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
clonedbabies.com
gameszone.biz
nainokk.com
thechetter.com
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 41,467 ครั้ง
ระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ (UNIX)
ระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ (UNIX)

เปิดอ่าน 71,073 ครั้ง
Adjectives ( articles -a/an )
Adjectives ( articles -a/an )

เปิดอ่าน 17,774 ครั้ง
ผอมสวยด้วยสมุนไพร..อันตรายที่ควรระวัง
ผอมสวยด้วยสมุนไพร..อันตรายที่ควรระวัง

เปิดอ่าน 143,719 ครั้ง
ศัพท์กฏหมายภาษาอังกฤษน่ารู้
ศัพท์กฏหมายภาษาอังกฤษน่ารู้

เปิดอ่าน 16,807 ครั้ง
ที่แท้กลิ่นปากมันเกิดจากสาเหตุเหล่านี้นี่เอง
ที่แท้กลิ่นปากมันเกิดจากสาเหตุเหล่านี้นี่เอง เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ