ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบำรุงอิสลาม จังหวัดปัตตานี : นา

บทคัดย่อ

“การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบำรุงอิสลาม จังหวัดปัตตานี”

โดย นางสาวแวฟาตีเมาะ เจ๊ะมูซอ

การศึกษาครั้งนี้มีความมุ่งหมาย 1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมความตั้งใจเรียน และการศึกษาค้นคว้า กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบำรุงอิสลาม 2. เพื่อศึกษาสหสัมพันธ์พหุคูณระหว่างพฤติกรรมความตั้งใจเรียน และการศึกษาค้นคว้า กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบำรุงอิสลาม 3. เพื่อสร้างสมการพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ โดยใช้พฤติกรรมพฤติกรรมความตั้งใจเรียน และการศึกษาค้นคว้า เป็นตัวพยากรณ์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบำรุงอิสลาม กลุ่มเป้าหมายได้แก่ นักเรียนที่เรียนวิชาฟิสิกส์ (ว 32202) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ด้วยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม จากประชากรทั้งหมด 5 ห้องเรียน จำนวน 165 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วยแบบสังเกตความตั้งใจเรียน และแบบสอบถามการศึกษาค้นคว้าของนักเรียน แบบวัดผลสัมฤทธิ์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) ของแบบสังเกตและแบบสอบถาม ค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์อัลฟ่า ค่าอำนาจจำแนก (Discrimination) รายข้อของเครื่องมือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย

ผลการศึกษาพบว่า

1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบำรุงอิสลาม ปีการศึกษา 2556 เมื่อทำการสังเกตพฤติกรรมความตั้งใจเรียนโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางจากค่าเฉลี่ย 3.22 แต่เมื่อจำแนกตามรายข้อ พบว่า พฤติกรรมความตั้งใจเรียนมีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 2.95 - 3.44 และพบว่าพฤติกรรมพยายามคิดคำตอบด้วยตนเองในเรื่องที่สงสัยก่อนถามครูมีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ 3.44 รองลงมาคือพยายามทำความเข้าใจบทเรียนจากครูผู้สอนโดยไม่พูดคุยมีค่าเฉลี่ย 3.41 ขีดเส้นใต้หรือทำเครื่องหมายตรงส่วนที่สำคัญ มีส่วนร่วมกับเพื่อนๆในการปฏิบัติการทดลองทุกครั้ง ร่วมอภิปรายและนำเสนอเนื้อหาจากบทเรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ 3.29 ฝึกโจทย์เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ครูให้มีค่าเฉลี่ย 3.26 มีใจจดจ่อต่อผลการทดลองที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนมีค่าเฉลี่ย 3.25 ถามเนื้อหาที่ไม่เข้าใจเมื่อครูเปิดโอกาสให้ถามมีค่าเฉลี่ย 3.18 ฟังคำอธิบายและติดตามเรื่องที่ครูสอนอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา 2.97 และพฤติกรรมจดบันทึกรายละเอียดของเนื้อหาครบถ้วนมีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือ 2.95

2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบำรุงอิสลาม ปีการศึกษา 2556 เมื่อทำการสอบถามพฤติกรรมการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมพบว่า พฤติกรรมการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางจากค่าเฉลี่ย 2.99 แต่เมื่อจำแนกตามรายข้อ พบว่า พฤติกรรมการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมมีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 2.69-3.11 และพบว่า พฤติกรรมค้นคว้าเรื่องที่สงสัย อยากรู้ ก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ 3.11 รองลงมาคือถามปัญหาเกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียนจากผู้รู้หรือผู้มีประสบการณ์มีค่าเฉลี่ย 3.10 อ่านบทเรียนล่วงหน้าจากคู่มือเสริมการเรียนมีค่าเฉลี่ย 3.06 ทำแบบฝึกหัดบางข้อที่ทำได้ล่วงหน้า ขออนุญาตศึกษาอุปกรณ์การทดลองก่อนชั่วโมงเรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ 3.04 ฝึกโจทย์เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ครูให้มีค่าเฉลี่ย 3.02 ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมจากห้องสมุด อินเตอร์เนตมีค่าเฉลี่ย 2.99 ศึกษาเพิ่มเติมจากสถาบันการศึกษาอื่นมีค่าเฉลี่ย 2.96 พยายามค้นคว้าเพื่อแก้ปัญหาด้วยตนเองในการทำการบ้านมีค่าเฉลี่ย 2.89 และพฤติกรรมหาโอกาสทำการทดลองนอกเวลาเมื่อการทดลองเรื่องใดยังได้ข้อมูลไม่ถูกต้อง ไม่ชัดเจน มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือ 2.69

3. เมื่อพิจารณาคะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์พบว่า คะแนนค่าเฉลี่ยของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์อยู่ที่ 18.513 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า โดยส่วนใหญ่นักเรียนทำคะแนนสอบได้มากกว่าครึ่ง

4. ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายระหว่างพฤติกรรมการเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ มีความสัมพันธ์กันในทางบวก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

5. ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณระหว่างพฤติกรรมการเรียนกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์พหุคูณ R เท่ากับ .865 และพฤติกรรมการเรียนสามารถพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ได้ร้อยละ 74.9

โพสต์โดย waefa : [16 ก.พ. 2563 เวลา 09:10 น.]
อ่าน [1618] ไอพี : 118.172.78.205
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 8,309 ครั้ง
ขับเคลื่อนการศึกษาไทยอย่างไร จึงถูกใจประชาชน โดย ดร.ดำรงค์ ชลสุข
ขับเคลื่อนการศึกษาไทยอย่างไร จึงถูกใจประชาชน โดย ดร.ดำรงค์ ชลสุข

เปิดอ่าน 39,519 ครั้ง
มารยาทในการกล่าวขอโทษ (Excuse me)
มารยาทในการกล่าวขอโทษ (Excuse me)

เปิดอ่าน 8,732 ครั้ง
Powerpoint บรรยายพิเศษ ดร.ชัยพฤษ์ เสรีรักษ์ ปลัดศธ. ในโครงการพัฒนาผู้บริหารสำนักงานศึกษาธิการภาค และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
Powerpoint บรรยายพิเศษ ดร.ชัยพฤษ์ เสรีรักษ์ ปลัดศธ. ในโครงการพัฒนาผู้บริหารสำนักงานศึกษาธิการภาค และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

เปิดอ่าน 1,180 ครั้ง
สมรรถนะหลัก 6 ด้าน
สมรรถนะหลัก 6 ด้าน

เปิดอ่าน 7,046 ครั้ง
จริงหรือที่คนมีสมองขนาดใหญ่ฉลาดมากกว่าคนที่มีสมองขนาดเล็ก ? หาคำตอบได้ที่นี่!
จริงหรือที่คนมีสมองขนาดใหญ่ฉลาดมากกว่าคนที่มีสมองขนาดเล็ก ? หาคำตอบได้ที่นี่!

เปิดอ่าน 9,158 ครั้ง
แชร์สนั่น!คลิปสาวนักพากย์คนใหม่
แชร์สนั่น!คลิปสาวนักพากย์คนใหม่

เปิดอ่าน 17,118 ครั้ง
ฝนดาวตกสิงโต
ฝนดาวตกสิงโต

เปิดอ่าน 16,378 ครั้ง
ทำไมจึงเรียกขนมจีน
ทำไมจึงเรียกขนมจีน

เปิดอ่าน 9,423 ครั้ง
ครม.มีมติตั้งอำเภอใหม่ กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่
ครม.มีมติตั้งอำเภอใหม่ กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่

เปิดอ่าน 43,906 ครั้ง
ขอให้หายไวๆ ภาษาอังกฤษคืออะไร
ขอให้หายไวๆ ภาษาอังกฤษคืออะไร

เปิดอ่าน 11,201 ครั้ง
ลีมูซีนรถประจำตำแหน่งผู้นำสหรัฐฯ
ลีมูซีนรถประจำตำแหน่งผู้นำสหรัฐฯ

เปิดอ่าน 61,957 ครั้ง
เด็กมี IQ อย่างเดียวไม่พอ! ต้องมี EF ทักษะฝึกสมองบ่มเพาะ "นิสัยอดทน-พากเพียร"
เด็กมี IQ อย่างเดียวไม่พอ! ต้องมี EF ทักษะฝึกสมองบ่มเพาะ "นิสัยอดทน-พากเพียร"

เปิดอ่าน 11,503 ครั้ง
เช็กรึยัง ใครชง ใครแย่ พร้อมทางแก้เพื่อชีวิตดีๆ ปี 2559 โดย อ.คฑา ชินบัญชร
เช็กรึยัง ใครชง ใครแย่ พร้อมทางแก้เพื่อชีวิตดีๆ ปี 2559 โดย อ.คฑา ชินบัญชร

เปิดอ่าน 50,835 ครั้ง
น่ารักมากครับ "โรงเรียนผู้สูงวัย" ที่พิบูลมังสาหาร
น่ารักมากครับ "โรงเรียนผู้สูงวัย" ที่พิบูลมังสาหาร

เปิดอ่าน 47,002 ครั้ง
เคล็ดลับการออกกำลังกายให้ได้ผล
เคล็ดลับการออกกำลังกายให้ได้ผล

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
ตู้แช่ไวน์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 9,765 ครั้ง
"หลับลึก" ฟื้นฟูจิตใจ ร่างกายและผิวพรรณ
"หลับลึก" ฟื้นฟูจิตใจ ร่างกายและผิวพรรณ

เปิดอ่าน 9,670 ครั้ง
การหยุดหายใจในขณะหลับ (Sleep apnoea)
การหยุดหายใจในขณะหลับ (Sleep apnoea)

เปิดอ่าน 9,666 ครั้ง
"แบคทีเรีย" ลดพุงได้จริงหรือ?
"แบคทีเรีย" ลดพุงได้จริงหรือ?

เปิดอ่าน 13,453 ครั้ง
Timeline เกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงเรียนเครือข่าย ของโรงเรียนดีใกล้บ้าน
Timeline เกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงเรียนเครือข่าย ของโรงเรียนดีใกล้บ้าน

เปิดอ่าน 10,107 ครั้ง
ทำตัวเตี้ย เทรนด์ฮา จากเกาหลี บอกเลยกำลังฮิตสุดๆ
ทำตัวเตี้ย เทรนด์ฮา จากเกาหลี บอกเลยกำลังฮิตสุดๆ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ