ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนวัดไทรย์นิโครธาราม(วินิตประชาสรรค์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง

การประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนวัดไทรย์นิโครธาราม(วินิตประชาสรรค์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง โดยใช้รูปแบบซิป (CIPP) ผู้ประเมินสรุปผล ดังนี้

วัตถุประสงค์ของการประเมิน

1. เพื่อประเมินด้านสภาพแวดล้อมของโครงการเกี่ยวกับความสำคัญและความต้องการจำเป็นของโครงการ ความสอดรับกับนโยบายของหน่วยงานและต้นสังกัด ความสอดคล้องของหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ

2. เพื่อประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการเกี่ยวกับบุคลากร งบประมาณ และทรัพยากร

3. เพื่อประเมินด้านกระบวนการของโครงการเกี่ยวกับการวางแผนการดำเนินงาน การดำเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ 5 ด้าน การดำเนินกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สื่อลามกอนาจารและปัจจัยเสี่ยง การพนัน และการทะเลาะวิวาท การตรวจติดตามการดำเนินกิจกรรม การแก้ไข และปรับปรุงการดำเนินกิจกรรม

4. เพื่อประเมินด้านผลผลิตของโครงการเกี่ยวกับภาพความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากโครงการ ความพึงพอใจที่มีต่อโครงการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

1. ประชากรในการประเมินครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับการดำเนินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนวัดไทรย์นิโครธาราม(วินิตประชาสรรค์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ปีการศึกษา 2561 มีจำนวนทั้งสิ้น 123 คน สามารถจำแนกได้ ดังนี้

1.1 ครูและบุคลากร โรงเรียนวัดไทรย์นิโครธาราม(วินิตประชาสรรค์) จำนวน 9 คน

1.2 กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดไทรย์นิโครธาราม(วินิตประชาสรรค์)

(ไม่รวมผู้แทนข้าราชการครูและเลขานุการกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน) จำนวน 7 คน

1.3 ผู้ร่วมเป็นคณะกรรมการในโครงการ จำนวน 5 คน

1.4 นักเรียนโรงเรียนวัดไทรย์นิโครธาราม(วินิตประชาสรรค์) ปีการศึกษา 2561

จำนวน 51 คน

1.5 ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดไทรย์นิโครธาราม(วินิตประชาสรรค์)

ปีการศึกษา 2561 จำนวน 51 คน

2. กลุ่มตัวอย่าง มีจำนวนทั้งสิ้น 67 คน ประกอบด้วย

2.1 ครูและบุคลากร โรงเรียนวัดไทรย์นิโครธาราม(วินิตประชาสรรค์) จำนวน 9 คน

2.2 กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดไทรย์นิโครธาราม(วินิตประชาสรรค์) (ไม่รวมผู้แทนข้าราชการครูและเลขานุการกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน) จำนวน 7 คน

2.3 ผู้ร่วมเป็นคณะกรรมการในโครงการ จำนวน 5 คน

2.4 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 22 คน

ที่สามารถให้ข้อมูลได้ ได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive sampling)

2.5 ผู้ปกครองนักเรียน ได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random sampling) จากผู้ปกครองนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ห้องละ 3 คน จำนวน 24 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน มีลักษณะเป็นแบบสอบถาม จำนวน 2 ฉบับ แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้

ตอนที่ 1 เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบตรวจสอบรายการ (checklist)

ตอนที่ 2 เกี่ยวกับการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนวัดไทรย์นิโครธาราม(วินิตประชาสรรค์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด มีเกณฑ์การให้น้ำหนักคะแนน โดยการสร้างเครื่องมือการวัดในแบบของลิคเคอร์ท (likert)

ฉบับที่ 1 คณะกรรมการในโครงการ ประเมิน 4 ด้าน คือ ด้านสภาพแวดล้อม

ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.83

ฉบับที่ 2 นักเรียนในโครงการ และผู้ปกครองนักเรียนในโครงการ ประเมิน 1 ด้าน คือ ด้านผลผลิต มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.79

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะต่อแนวทางการพัฒนาโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนวัดไทรย์นิโครธาราม(วินิตประชาสรรค์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง เป็นแบบปลายเปิด

สรุปผล

การประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนวัดไทรย์นิโครธาราม(วินิตประชาสรรค์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ผู้ประเมินสรุปผล ดังนี้

1. ผลการประเมินด้านสภาพแวดล้อม พบว่า มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์ มีความเหมาะสมดำเนินโครงการได้ ตัวชี้วัดที่มีความเหมาะสมสูงสุด คือ ความสอดรับกับนโยบายของหน่วยงานและต้นสังกัด รองลงมา คือ ความสำคัญและความต้องการจำเป็นของโครงการ ส่วนรายการ ที่มีความเหมาะสมต่ำสุด คือ ความสอดคล้องของหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ

2. ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้า พบว่า มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์ มีความเหมาะสมดำเนินโครงการได้ ตัวชี้วัดที่มีความเหมาะสมเรียงตามลำดับจากมากไปน้อย คือ ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ และด้านทรัพยากร

3. ผลการประเมินด้านกระบวนการ พบว่า มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์ มีความเหมาะสม ตัวชี้วัดที่มีความเหมาะสมสูงสุด คือ ด้านการดำเนินกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รองลงมาคือ ด้านการดำเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ 5 ด้าน ตัวชี้วัดที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ การตรวจติดตามการดำเนินกิจกรรม

4. ผลการประเมินด้านผลผลิต พบว่า มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์แสดงว่า มีความเหมาะสม

4.1 คณะกรรมการในโครงการ มีความเห็นว่า ด้านผลผลิต มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ตัวชี้วัดที่มีความเหมาะสมเรียงตามลำดับจากมากไปน้อย คือ ภาพความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากโครงการ และความพึงพอใจที่มีต่อโครงการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ

4.2 นักเรียนในโครงการ มีความเห็นว่า ด้านผลผลิต มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ตัวชี้วัดที่มีความเหมาะสมเรียงตามลำดับจากมากไปน้อย คือ ความพึงพอใจที่มีต่อโครงการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ และภาพความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากโครงการ

4.3 ผู้ปกครองนักเรียนในโครงการ มีความเห็นว่า ด้านผลผลิต มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ตัวชี้วัดที่มีความเหมาะสมเรียงตามลำดับจากมากไปน้อย คือ ความพึงพอใจที่มีต่อโครงการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ และภาพความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากโครงการ

5. ภาพรวม พบว่า ผลการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนวัดไทรย์นิโครธาราม(วินิตประชาสรรค์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ภาพรวมเฉลี่ย ทั้ง 4 ด้าน ผ่านเกณฑ์ทุกด้าน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน เรียงตามลำดับความเหมาะสมจากมากไปน้อย คือ ด้านสภาพแวดล้อม ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านผลผลิต และด้านกระบวนการ ตัวชี้วัดที่มีความเหมาะสมสูงสุด คือ ความสอดรับกับนโยบายของหน่วยงานและต้นสังกัด รองลงมา คือ ความสำคัญและความต้องการจำเป็นของโครงการ ส่วนตัวชี้วัดที่มีความเหมาะสมต่ำที่สุด คือด้านการตรวจติดตามการดำเนินกิจกรรม

โพสต์โดย เกศอุมา นาควารี : [19 ก.พ. 2563 เวลา 02:19 น.]
อ่าน [2264] ไอพี : 1.20.142.139
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 15,620 ครั้ง
ข่าวดีของคนอ้วน รูปร่างอวบตอนหลังกลับยืดอายุให้ยืน
ข่าวดีของคนอ้วน รูปร่างอวบตอนหลังกลับยืดอายุให้ยืน

เปิดอ่าน 13,154 ครั้ง
ชี้เอเชียรู้จักเทคนิควาดภาพด้วยสีน้ำมันก่อนยุโรปหลายร้อยปี
ชี้เอเชียรู้จักเทคนิควาดภาพด้วยสีน้ำมันก่อนยุโรปหลายร้อยปี

เปิดอ่าน 11,446 ครั้ง
"ยาชื่อสามัญ"... นามนั้นสำคัญฉะนี้
"ยาชื่อสามัญ"... นามนั้นสำคัญฉะนี้

เปิดอ่าน 44,607 ครั้ง
6 หลักสำคัญ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ให้เด็กดี เก่ง มีความสุข
6 หลักสำคัญ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ให้เด็กดี เก่ง มีความสุข

เปิดอ่าน 25,977 ครั้ง
แบ่งชนชั้นโดยการศึกษา โดย วีรพงษ์ รามางกูร
แบ่งชนชั้นโดยการศึกษา โดย วีรพงษ์ รามางกูร

เปิดอ่าน 18,945 ครั้ง
ดูหรือยัง NameWee หนุ่มจีน-มาเลย์ ร้องเพลงจีบสาวไทย ที่ยอดวิวถล่มทลาย
ดูหรือยัง NameWee หนุ่มจีน-มาเลย์ ร้องเพลงจีบสาวไทย ที่ยอดวิวถล่มทลาย

เปิดอ่าน 19,435 ครั้ง
"กระเจี๊ยบแดง" ยาดีลดความดัน
"กระเจี๊ยบแดง" ยาดีลดความดัน

เปิดอ่าน 9,654 ครั้ง
“ท่องเที่ยวอย่างไรให้สบายเท้า”
“ท่องเที่ยวอย่างไรให้สบายเท้า”

เปิดอ่าน 140,024 ครั้ง
หนู/ผม มาไม่ทันเทียบโอนความรู้ฯ ค่ะ/ครับ ป.บัณฑิตก็ไม่มีให้เรียน  หนู/ผม อยากเป็นครู มีวิธีไหนให้ได้ใบอนุญาตบ้างคะ/ครับ?
หนู/ผม มาไม่ทันเทียบโอนความรู้ฯ ค่ะ/ครับ ป.บัณฑิตก็ไม่มีให้เรียน หนู/ผม อยากเป็นครู มีวิธีไหนให้ได้ใบอนุญาตบ้างคะ/ครับ?

เปิดอ่าน 9,438 ครั้ง
จามบ่อย ๆ เสี่ยงเป็นโรคไหมนะ
จามบ่อย ๆ เสี่ยงเป็นโรคไหมนะ

เปิดอ่าน 8,566 ครั้ง
เตือนสถานที่วัยรุ่นเสี่ยงติดหวัด 2009 จะมีที่ไหนบ้าง เตรียมระวัง!
เตือนสถานที่วัยรุ่นเสี่ยงติดหวัด 2009 จะมีที่ไหนบ้าง เตรียมระวัง!

เปิดอ่าน 18,065 ครั้ง
ผักสุกมีคุณค่าอาหารสูงกว่าดิบ
ผักสุกมีคุณค่าอาหารสูงกว่าดิบ

เปิดอ่าน 35,924 ครั้ง
ขั้นตอนการใช้งานระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา
ขั้นตอนการใช้งานระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา

เปิดอ่าน 26,832 ครั้ง
สมุนไพรรักษาโรคเบาหวาน
สมุนไพรรักษาโรคเบาหวาน

เปิดอ่าน 12,551 ครั้ง
โรคเอ็มเอส โรคร้ายของหนุ่มสาว
โรคเอ็มเอส โรคร้ายของหนุ่มสาว

เปิดอ่าน 16,224 ครั้ง
Yahoo ประกาศ 10 อันดับคำค้นยอดนิยมประจำปี 2013
Yahoo ประกาศ 10 อันดับคำค้นยอดนิยมประจำปี 2013
เปิดอ่าน 8,748 ครั้ง
ซีพียูรุ่นใหม่ในยุคคนใช้โน้ตบุ๊คไม่ง้อปลั๊ก
ซีพียูรุ่นใหม่ในยุคคนใช้โน้ตบุ๊คไม่ง้อปลั๊ก
เปิดอ่าน 13,864 ครั้ง
ชมคลิป น้องนะโม วัยแค่ 4 ขวบ สวดมนต์ยาวคล่องปร๋อ
ชมคลิป น้องนะโม วัยแค่ 4 ขวบ สวดมนต์ยาวคล่องปร๋อ
เปิดอ่าน 10,879 ครั้ง
คู่มือสำหรับประชาชน [ทุกกระทรวง]
คู่มือสำหรับประชาชน [ทุกกระทรวง]
เปิดอ่าน 9,120 ครั้ง
เตือนคนไทยระวัง "โรคลมร้อน"
เตือนคนไทยระวัง "โรคลมร้อน"

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ