ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานผลการพัฒนาความพร้อมทางด้านสังคม ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง : รายงานผลการพัฒนาความพร้อมทางด้านสังคม ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1

โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงเทิง ที่ได้รับการจัดกิจกรรมเกมการละเล่นพื้นบ้าน

ชื่อผู้ศึกษา : บุปผา โล่ห์ตระกูล

ปีการศึกษา : 2562

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการพัฒนาความพร้อมทางด้านสังคม ได้แก่ การเล่นเกมร่วมกับผู้อื่น การปฏิบัติตามข้อตกลงในการเล่นเกม การรอคอยตามลำดับก่อน-หลังและการเป็นผู้นำผู้ตามที่ดีในการเล่นเกม ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงเทิง ระหว่างที่ได้รับการจัดกิจกรรรมเกมการละเล่นพื้นบ้าน จำนวน 10 สัปดาห์และเพื่อเปรียบเทียบความพร้อมทางด้านสังคม ได้แก่ การเล่นเกมร่วมกับผู้อื่น การปฏิบัติตามข้อตกลง ในการเล่นเกม การรอคอยตามลำดับก่อน-หลังและการเป็นผู้นำผู้ตามที่ดีในการเล่นเกม ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงเทิง ก่อนและหลังที่ได้รับการจัดกิจกรรรมเกมการละเล่นพื้นบ้านโดยแยกเป็นรายด้านและเป็นภาพรวม เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย คู่มือการจัดกิจกรรมเกมการละเล่นพื้นบ้านเพื่อพัฒนาความพร้อมทางด้านสังคม ของเด็กปฐมวัย ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น จำนวน 30 กิจกรรม แผนการจัดกิจกรรมเกมการละเล่นพื้นบ้านเพื่อพัฒนาความพร้อมทางด้านสังคม ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น จำนวน 10 หน่วย 30 แผน และแบบสังเกตความพร้อมทางด้านสังคม ของเด็กปฐมวัย ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น ได้แก่การเล่นร่วมกับผู้อื่น การปฏิบัติตามข้อตกลงในการเล่นเกม การรอคอยตามลำดับก่อน-หลังและการเป็นผู้นำผู้ตามที่ดีในการเล่นเกม มีวิธีดำเนินการศึกษา ดังนี้ ทำการสังเกตความพร้อมทางด้านสังคมก่อนที่ได้รับการจัดกิจกรรมเกมการละเล่นพื้นบ้านโดยใช้แบบสังเกตที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น ดำเนินการจัดกิจกรรมเกมการละเล่นพื้นบ้านจนครบ 10 สัปดาห์และทำการสังเกตความพร้อมทางด้านสังคมหลังที่ได้รับการจัดกิจกรรมเกมการละเล่นพื้นบ้านโดยใช้แบบสังเกตชุดเดียวกับการสังเกตก่อนที่ได้รับการจัดกิจกรรมเกมการละเล่นพื้นบ้าน นำคะแนนที่ได้ไปวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าร้อยละ

ผลการศึกษาพบว่า

1. ความพร้อมทางด้านสังคม ได้แก่ การเล่นเกมร่วมกับผู้อื่น การปฏิบัติตามข้อตกลงในการเล่นเกม การรอคอยตามลำดับก่อน-หลังและการเป็นผู้นำผู้ตามที่ดีในการเล่นเกม ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงเทิง ระหว่างที่ได้รับการจัดกิจกรรรมเกมการละเล่นพื้นบ้าน จำนวน 10 สัปดาห์ พบว่า การเล่นเกมร่วมกับผู้อื่น มีคะแนนเฉลี่ย 1.50 1.85 2.00 2.15 2.30 2.40 2.45 2.80 2.95 3.00 สรุปภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ย 2.34 การปฏิบัติตามข้อตกลงในการเล่นเกม มีคะแนนเฉลี่ย 1.60 2.00 2.05 2.10 2.25 2.45 2.55 2.85 2.90 2.95 สรุปภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ย 2.37 การรอคอยตามลำดับก่อน-หลังมีคะแนนเฉลี่ย 1.60 1.75 1.90 2.15 2.35 2.55 2.65 2.85 2.90 3.00 สรุปภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ย 2.37 และการเป็นผู้นำผู้ตามที่ดีในการเล่นเกม มีคะแนนเฉลี่ย 1.45 1.65 1.85 2.20 2.35 2.40 2.70 2.85 2.95 2.95 สรุปภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ย 2.34

ซึ่งการพัฒนาเป็นไปในลักษณะที่เพิ่มขึ้นและคงที่ เมื่อวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงเป็นช่วงสัปดาห์ พบว่าคะแนนเฉลี่ยความพร้อมทางด้านสังคมโดยรวมมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่เพิ่มขึ้นตั้งแต่สัปดาห์ที่ 1-10 มีคะแนนเฉลี่ย 1.53 1.81 1.95 2.15 2.31 2.45 2.58 2.83 2.91 2.97 สรุปภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ย 2.35 แสดงให้เห็นว่าความพร้อมทางด้านสังคมสูงขึ้นทุกสัปดาห์เป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 1

2. ความพร้อมทางด้านสังคม ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงเทิง ที่ได้รับการจัดกิจกรรมเกมการละเล่นพื้นบ้าน หลังการจัดกิจกรรมสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมในภาพรวม คือ หลังการจัดกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ย 2.97 คิดเป็นร้อยละ 99.00 ก่อนการจัดกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ย 1.45 คิดเป็นร้อยละ 48.33 คะแนนความก้าวหน้ามีคะแนนเฉลี่ย 1.52 คิดเป็นร้อยละ 50.66 และเมื่อจำแนกเป็นรายด้านพบว่า การเล่นเกมร่วมกับผู้อื่น ก่อนการจัดกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ย 1.40 หลังการจัดกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ย 3.00 คะแนนเฉลี่ยความก้าวหน้า 1.60 คิดเป็นร้อยละ 53.33 การปฏิบัติตามข้อตกลงในการเล่น ก่อนการจัดกิจกรรม มีคะแนนเฉลี่ย 1.50 หลังการจัดกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ย 2.95 คะแนนเฉลี่ยความก้าวหน้า 1.45 คิดเป็นร้อยละ 48.33 การรอคอยตามลำดับก่อน-หลัง ก่อนการจัดกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ย 1.35 หลังการจัดกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ย 3.00 คะแนนเฉลี่ยความก้าวหน้า 1.65 คิดเป็นร้อยละ 55 และการเป็นผู้นำผู้ตามที่ดีในการเล่น ก่อนการจัดกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ย 1.55 หลังการจัดกิจกรรม มีคะแนนเฉลี่ย 2.95 คะแนนเฉลี่ยความก้าวหน้า 1.40 คิดเป็นร้อยละ 46.67 แสดงให้เห็นว่า ความพร้อมทางด้านสังคมหลังการจัดกิจกรรมสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมเกมการละเล่นพื้นบ้านเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 2

โพสต์โดย เอ : [19 ก.พ. 2563 เวลา 07:36 น.]
อ่าน [2173] ไอพี : 1.10.141.163
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 35,397 ครั้ง
จริยธรรมที่เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
จริยธรรมที่เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ

เปิดอ่าน 17,257 ครั้ง
อนาคต 10 อย่างที่กำลังจะหายไป
อนาคต 10 อย่างที่กำลังจะหายไป

เปิดอ่าน 22,517 ครั้ง
การศึกษาไทยจะเอา "คุณภาพ" หรือ "คุณธรรม"
การศึกษาไทยจะเอา "คุณภาพ" หรือ "คุณธรรม"

เปิดอ่าน 25,632 ครั้ง
จิตรกรรมไทยแบบประเพณี
จิตรกรรมไทยแบบประเพณี

เปิดอ่าน 26,978 ครั้ง
เรื่องของเลขศูนย์
เรื่องของเลขศูนย์

เปิดอ่าน 8,563 ครั้ง
ทำไมแมวไม่ชอบน้ำ
ทำไมแมวไม่ชอบน้ำ

เปิดอ่าน 11,720 ครั้ง
เจาะนวัตกรรม 4 ล้อ ในปี 2553
เจาะนวัตกรรม 4 ล้อ ในปี 2553

เปิดอ่าน 40,636 ครั้ง
รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2561
รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2561

เปิดอ่าน 9,545 ครั้ง
เลือกของขวัญ... ในวันพิเศษ
เลือกของขวัญ... ในวันพิเศษ

เปิดอ่าน 112,344 ครั้ง
ประวัติของแคน อัครเครื่องดนตรีอีสาน
ประวัติของแคน อัครเครื่องดนตรีอีสาน

เปิดอ่าน 2,708 ครั้ง
ประโยคเพื่อการสื่อสาร
ประโยคเพื่อการสื่อสาร

เปิดอ่าน 13,168 ครั้ง
คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์

เปิดอ่าน 33,023 ครั้ง
ระบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548
ระบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548

เปิดอ่าน 15,228 ครั้ง
รู้ไหมว่า..น้ำพริกตาแดง...ต้านมะเร็งได้
รู้ไหมว่า..น้ำพริกตาแดง...ต้านมะเร็งได้

เปิดอ่าน 27,300 ครั้ง
กุ้งลายเสือ - เรื่องน่ารู้
กุ้งลายเสือ - เรื่องน่ารู้

เปิดอ่าน 40,498 ครั้ง
ทำไม "บาแก็ตต์" หรือ "ขนมปังฝรั่งเศส" จึงทำเป็นแท่งยาว?
ทำไม "บาแก็ตต์" หรือ "ขนมปังฝรั่งเศส" จึงทำเป็นแท่งยาว?
เปิดอ่าน 7,290 ครั้ง
อย่ากวดวิชาอย่างเดียว
อย่ากวดวิชาอย่างเดียว
เปิดอ่าน 12,566 ครั้ง
ความลับของ ลูกแพร์หน้าทารก ที่วางขายในซูเปอร์มาร์เก็ตจีน
ความลับของ ลูกแพร์หน้าทารก ที่วางขายในซูเปอร์มาร์เก็ตจีน
เปิดอ่าน 37,691 ครั้ง
ภาษาน่ารู้ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาดัตช์ ภาษาอิตาเลียน
ภาษาน่ารู้ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาดัตช์ ภาษาอิตาเลียน
เปิดอ่าน 25,981 ครั้ง
จะยกคุณภาพ..การศึกษา ต้องพัฒนา “ครู”
จะยกคุณภาพ..การศึกษา ต้องพัฒนา “ครู”

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ