ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
บทคัดย่อ

ชื่อผลงาน การประเมินโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามแนวแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง โรงเรียนบ้านใบหนา อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

ชื่อผู้รายงาน ปรีชา พูลทาจักร์

ปีที่ศึกษา 2561

บทคัดย่อ

การประเมินโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามแนวแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านใบหนา อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในด้านบริบท ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต ประชากรที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ ครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 145 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ประกอบด้วย แบบสอบถาม จำนวน 4 ฉบับ และแบบสัมภาษณ์ จำนวน 3 ฉบับ ที่ได้ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือโดยผู้เชี่ยวชาญ นำมาวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ทดลองใช้และนำผลการทดลองใช้มาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น เก็บรวบรวมข้อมูลทั้งก่อนการดำเนินงานโครงการ ระหว่างการดำเนินงาน และเมื่อสิ้นสุดโครงการ วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าความถี่ (Frequency) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ส่วนข้อมูลจากแบบสอบถามปลายเปิด และแบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)

ผลการประเมิน พบว่า

1. ผลการประเมินโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามแนวแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านใบหนา อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ในด้านบริบท พบว่า โดยภาพรวม ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนด และผลการประเมินยังพบว่า วัตถุประสงค์ของโครงการมีความชัดเจน สอดคล้องกับสภาพความต้องการของโรงเรียน เป้าหมายโครงการสอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียน และสามารถนำไปปฏิบัติให้สำเร็จได้

2. ผลการประเมินโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามแนวแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านใบหนา อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ด้านปัจจัยเบื้องต้น พบว่า โดยภาพรวมผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนด และผลการประเมินยังพบว่า ด้านบุคลากรมีความพร้อมอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านวัสดุและอุปกรณ์และอาคารสถานที่ และด้านแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นมีความเหมาะสมในระดับมาก ยกเว้นด้านงบประมาณมีความเหมาะสมในระดับปานกลาง ส่วนปัญหาและอุปสรรคในด้านปัจจัยเบื้องต้น พบว่า งบประมาณไม่เพียงพอ ขาดสื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน ไฟฟ้าไม่เพียงพอ ครูภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิทยากรภายนอกขาดความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการจัดการเรียนการสอน ขาดวัสดุและอุปกรณ์สำหรับการฝึกงานอาชีพ คอมพิวเตอร์ และระบบอินเทอร์เน็ตไม่เพียงพอ

3. ผลการประเมินโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามแนวแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านใบหนา อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ด้านกระบวนการ พบว่า โดยภาพรวมผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนด และเมื่อพิจารณาการดำเนินงานในขั้นการวางแผน พบว่า มีการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการ มีการกำหนดนโยบายน้อมนำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในแผนปฏิบัติงานประจำปี ขั้นดำเนินงานตามแผน พบว่า มีการจัดทำหลักสูตรเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา และการจัดสภาพแวดล้อมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตามแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการจัดการเรียนรู้โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในขั้นการนิเทศและติดตามผล พบว่า มีการแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผล จัดระบบนิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ และขั้นปรับปรุงและพัฒนา พบว่า มีนำข้อมูลจากการรายงานผลการดำเนินงานมาใช้ปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงาน และมีการประชุมวางแผนเพื่อปรับปรุงและพัฒนางาน นอกจากนี้จากการสัมภาษณ์นักเรียน พบว่า มีหน่วยการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง มีการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน จัดกิจกรรมชุมนุม และส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ส่วนปัญหาในด้านกระบวนการ พบว่า ขาดการประสานงานและร่วมมือกันจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขาดการนิเทศ กำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่อง และขาดการรายงานผลการจัดการเรียนรู้

4. ผลการประเมินโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามแนวแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านใบหนา อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ในด้านผลผลิต พบว่า โดยภาพรวม ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนด นอกจากนี้ผลการประเมินยังพบว่า โรงเรียนพัฒนาสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร สามารถนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมในโครงการ และพึงพอใจที่มีต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน

โพสต์โดย ดา : [28 ก.พ. 2563 เวลา 07:29 น.]
อ่าน [1544] ไอพี : 118.175.113.6
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com

แนวข้อสอบท้องถิ่น
แนวข้อสอบ กพ


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ