ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
ผลการประเมินโครงการพัฒนาวินัยนักเรียนของโรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือ สำนักการศึกษาเทศบาลนครนครสวรรค์

เรื่อง ผลการประเมินโครงการพัฒนาวินัยนักเรียนของโรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือ สำนักการศึกษาเทศบาลนครนครสวรรค์

ผู้รายงาน นายอนุวัฒน์ พรเหลืองชมภู

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ชำนาญการพิเศษ

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

สถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือ

ปีการศึกษา 2560

บทคัดย่อ

ผลการประเมินโครงการพัฒนาวินัยนักเรียนของโรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือ ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อประเมินความเหมาะสมของสภาวะแวดล้อมของโครงการพัฒนาวินัยนักเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือ 2) เพื่อประเมินความพร้อมของปัจจัยในการดำเนินโครงการพัฒนาวินัยนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือ 3) เพื่อประเมินความเหมาะสมในการดำเนินการด้านกระบวนการของโครงการพัฒนาวินัยนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือ 4) เพื่อประเมินผลผลิตของโครงการพัฒนาวินัยนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือ 5) เพื่อประเมินผลกระทบของโครงการพัฒนาวินัยนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือ 6) เพื่อนำผลเสนอแนวทางในการพัฒนาวินัยนักเรียนของโรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือ โดยใช้รูปแบบซิปโมเดล (CIPP Model) 5 ด้าน กลุ่มตัวอย่างคือ ครู จำนวน 21 คน นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 และระดับมัธยมศึกษาตอนต้นปีที่ 1-3 จำนวน 158 คน และผู้ปกครอง จำนวน 158 คน (ตามจำนวนของนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เลือกการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random sampling) โดยใช้วิธีการจับฉลากแบบไม่ใส่กลับคืน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการประเมินโครงการพัฒนาวินัยนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือ โดยใช้รูปแบบซิปโมเดล (CIPP Model) 5 ด้านพบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก การประเมินผ่านเกณฑ์ค่าเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป

ผลการประเมินความเหมาะสมของสภาวะแวดล้อมของโครงการพัฒนาวินัยนักเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.53, S.D. = 0.21) ซึ่งผ่านการประเมิน พบว่า โรงเรียนมีการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาวินัยนักเรียนได้อย่างชัดเจน รองลงมาคือ หลักการและเหตุผลของโครงการมีความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด และกิจกรรมของโครงการสามารถนำไปปฏิบัติจริงได้ สภาวะแวดล้อมของโรงเรียนมีความเหมาะสมและเอื้อต่อการดำเนินโครงการ โครงการสามารถแก้ปัญหาวินัยนักเรียน สอดคล้องกับความต้องการของครู ผู้ปกครองและชุมชน และมีความเหมาะสมและมีความจำเป็นในการแก้ปัญหา

ผลการประเมินความพร้อมของปัจจัยในการดำเนินโครงการพัฒนาวินัยนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.18, S.D. = 0.18) ซึ่งผ่านการประเมิน พบว่า ผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบมีความพร้อมในการดำเนินโครงการ รองลงมาคือ กิจกรรมในโครงการมีความเหมาะสมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์

ผลการประเมินความเหมาะสมในการดำเนินการด้านกระบวนการของโครงการพัฒนาวินัยนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.27, S.D. = 0.23) ซึ่งผ่านการประเมิน พบว่า ครูปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน รองลงมาคือ โรงเรียนจัดกิจกรรม ยกย่องนักเรียนที่ไม่ขาดเรียนและร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงทุกครั้ง จัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ โดยนักเรียนมีส่วนร่วม โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนที่มีความรับผิดชอบ จัดทำระเบียบข้อบังคับในการรักษาวินัยโดยให้นักเรียนมีส่วนร่วม

ผลการประเมินผลผลิตของโครงการพัฒนาวินัยนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.34, S.D. = 0.14) ซึ่งผ่านการประเมิน พบว่า นักเรียนทำเวรรักษาความสะอาดห้องเรียนทุกวัน รองลงมาคือ นักเรียนแสดงกิริยาที่มีสัมมาคารวะ นักเรียนรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย

ผลการประเมินผลกระทบของโครงการพัฒนาวินัยนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.34, S.D. = 0.14) ซึ่งผ่านการประเมิน พบว่า นักเรียนมีความซื่อสัตย์ สำนึกดี มีน้ำใจและมีความอดทนอดกลั้น รองลงมาคือ นักเรียนมีการทำงานร่วมกันจะรับฟังความคิดเห็นของกันและกัน

นำผลเสนอแนวทางในการพัฒนาวินัยนักเรียนของโรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือ โดยใช้รูปแบบซิปโมเดล (CIPP Model) 5 ด้าน จากผลการประเมินมาจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) โดยผู้บริหาร ครูและผู้ปกครอง ด้วยการวิเคราะห์เนื้อหาสรุปแนวทางในการพัฒนา ด้านสภาวะแวดล้อมกำหนดนโยบายการพัฒนา ควรมีการวิเคราะห์สภาพปัญหา และความต้องการในการพัฒนาวินัยนักเรียน กำหนดนโยบายของโรงเรียน วางแผนปฏิบัติการ กำหนดคณะบุคคลผู้รับผิดชอบ มีการจัดทำแผนแม่บทและแผนรองรับ มีการกำกับติดตามตรวจสอบ ประเมินผลการดำเนินงาน รายงานผลต่อผู้บริหารโรงเรียนเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง ด้านความพร้อมของปัจจัยในการดำเนินโครงการ ควรมีการสอดแทรกความมีวินัยในตนเองในทุกรายวิชาเน้นการปฏิบัติของกิจกรรมการเรียนรู้ที่ต่อเนื่องมีการตัดคะแนนให้มีระเบียบแบบแผนจากการทำงานที่ครูกำหนดให้ ด้านความเหมาะสมในการดำเนินการด้านกระบวนการของโครงการควรมีการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน ในการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย การรักษาความสะอาด ด้านผลผลิตของโครงการการปฏิบัติเป็นแบบอย่างของครู และบุคลากรในโรงเรียน ครูและบุคลากรทุกคนต้องประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดี ควรมีการอบรมเกี่ยวกับจรรยาบรรณครูปีละ1 ครั้ง เพื่อเป็นการทบทวน กระตุ้นจิตสำนึกความรับผิดชอบในแบบอย่างของวิชาชีพครูที่ดีอยู่เสมอ ด้านผลกระทบของโครงการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ควรมีการจัดระเบียบวินัย สร้างความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี ความรับผิดชอบการทำงานร่วมกันสร้างกระบวนการทำความดีไปในตัว เป็นการปลูกฝังจิตสำนึก สร้างเจตคติ ปรับพฤติกรรม กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจในการทำความดี มีระเบียบวินัย

โพสต์โดย witshaman : [2 มี.ค. 2563 เวลา 07:48 น.]
อ่าน [3925] ไอพี : 182.53.183.249
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 5,665 ครั้ง
จ๊อบส์ ดีบี ประเทศไทย เผยมุมมองผู้หางานและนายจ้างกับภาวะการจ้างงาน เปรียบเทียบประเทศไทยกับอาเซียน
จ๊อบส์ ดีบี ประเทศไทย เผยมุมมองผู้หางานและนายจ้างกับภาวะการจ้างงาน เปรียบเทียบประเทศไทยกับอาเซียน

เปิดอ่าน 10,699 ครั้ง
บุหรี่ “ไม่สูบ” ไม่ได้เหรอ?
บุหรี่ “ไม่สูบ” ไม่ได้เหรอ?

เปิดอ่าน 27,017 ครั้ง
ฟุตซอล
ฟุตซอล

เปิดอ่าน 4,582 ครั้ง
ต้นทองอุไร ไม้ดอกมงคล ปลูกง่าย โตไว
ต้นทองอุไร ไม้ดอกมงคล ปลูกง่าย โตไว

เปิดอ่าน 10,772 ครั้ง
บัตรประชาชนทายรัก
บัตรประชาชนทายรัก

เปิดอ่าน 18,372 ครั้ง
ความรู้เรื่องเมืองสยาม
ความรู้เรื่องเมืองสยาม

เปิดอ่าน 32,116 ครั้ง
การเบิกค่าพาหนะในการเดินทางไปราชการ
การเบิกค่าพาหนะในการเดินทางไปราชการ

เปิดอ่าน 8,394 ครั้ง
เทคนิคนวดผมพาเพลิน
เทคนิคนวดผมพาเพลิน

เปิดอ่าน 8,700 ครั้ง
ตูนส์ศึกษา : กว่าจะถึงประถมศึกษาก็สายเสียแล้ว
ตูนส์ศึกษา : กว่าจะถึงประถมศึกษาก็สายเสียแล้ว

เปิดอ่าน 14,944 ครั้ง
รถไฮบริด (Hybrid) คืออะไร
รถไฮบริด (Hybrid) คืออะไร

เปิดอ่าน 44,201 ครั้ง
คำพังเพย
คำพังเพย

เปิดอ่าน 9,489 ครั้ง
บางอ้อ : ครูพันธุ์ใหม่ หัวใจไฮเทค
บางอ้อ : ครูพันธุ์ใหม่ หัวใจไฮเทค

เปิดอ่าน 8,456 ครั้ง
จริงหรือที่คนมีสมองขนาดใหญ่ฉลาดมากกว่าคนที่มีสมองขนาดเล็ก ? หาคำตอบได้ที่นี่!
จริงหรือที่คนมีสมองขนาดใหญ่ฉลาดมากกว่าคนที่มีสมองขนาดเล็ก ? หาคำตอบได้ที่นี่!

เปิดอ่าน 16,409 ครั้ง
ข่าวดีของคนอ้วน รูปร่างอวบตอนหลังกลับยืดอายุให้ยืน
ข่าวดีของคนอ้วน รูปร่างอวบตอนหลังกลับยืดอายุให้ยืน

เปิดอ่าน 428,135 ครั้ง
หมดยุค"ปริญญาแปะฝาบ้าน"!! "ทักษะอาชีพ-ชีวิต"สำคัญกว่า?
หมดยุค"ปริญญาแปะฝาบ้าน"!! "ทักษะอาชีพ-ชีวิต"สำคัญกว่า?

เปิดอ่าน 12,482 ครั้ง
การยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์และระบบบำเหน็จบำนาญ
การยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์และระบบบำเหน็จบำนาญ
เปิดอ่าน 10,392 ครั้ง
คลิปน่ารัก เด็กชายวัย4ขวบร้องเพลงแบบอินสุดๆ
คลิปน่ารัก เด็กชายวัย4ขวบร้องเพลงแบบอินสุดๆ
เปิดอ่าน 18,284 ครั้ง
มารู้จัก GAT และ PAT กันดีกว่า
มารู้จัก GAT และ PAT กันดีกว่า
เปิดอ่าน 15,684 ครั้ง
อะไรคือ "คุณภาพแท้" ของการศึกษา
อะไรคือ "คุณภาพแท้" ของการศึกษา
เปิดอ่าน 18,464 ครั้ง
ขจัดไขมันบนพุงด้วยการแขม่วท้อง
ขจัดไขมันบนพุงด้วยการแขม่วท้อง

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ