ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
ผลการประเมินโครงการพัฒนาวินัยนักเรียนของโรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือ สำนักการศึกษาเทศบาลนครนครสวรรค์

เรื่อง ผลการประเมินโครงการพัฒนาวินัยนักเรียนของโรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือ สำนักการศึกษาเทศบาลนครนครสวรรค์

ผู้รายงาน นายอนุวัฒน์ พรเหลืองชมภู

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ชำนาญการพิเศษ

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

สถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือ

ปีการศึกษา 2560

บทคัดย่อ

ผลการประเมินโครงการพัฒนาวินัยนักเรียนของโรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือ ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อประเมินความเหมาะสมของสภาวะแวดล้อมของโครงการพัฒนาวินัยนักเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือ 2) เพื่อประเมินความพร้อมของปัจจัยในการดำเนินโครงการพัฒนาวินัยนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือ 3) เพื่อประเมินความเหมาะสมในการดำเนินการด้านกระบวนการของโครงการพัฒนาวินัยนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือ 4) เพื่อประเมินผลผลิตของโครงการพัฒนาวินัยนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือ 5) เพื่อประเมินผลกระทบของโครงการพัฒนาวินัยนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือ 6) เพื่อนำผลเสนอแนวทางในการพัฒนาวินัยนักเรียนของโรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือ โดยใช้รูปแบบซิปโมเดล (CIPP Model) 5 ด้าน กลุ่มตัวอย่างคือ ครู จำนวน 21 คน นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 และระดับมัธยมศึกษาตอนต้นปีที่ 1-3 จำนวน 158 คน และผู้ปกครอง จำนวน 158 คน (ตามจำนวนของนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เลือกการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random sampling) โดยใช้วิธีการจับฉลากแบบไม่ใส่กลับคืน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการประเมินโครงการพัฒนาวินัยนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือ โดยใช้รูปแบบซิปโมเดล (CIPP Model) 5 ด้านพบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก การประเมินผ่านเกณฑ์ค่าเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป

ผลการประเมินความเหมาะสมของสภาวะแวดล้อมของโครงการพัฒนาวินัยนักเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.53, S.D. = 0.21) ซึ่งผ่านการประเมิน พบว่า โรงเรียนมีการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาวินัยนักเรียนได้อย่างชัดเจน รองลงมาคือ หลักการและเหตุผลของโครงการมีความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด และกิจกรรมของโครงการสามารถนำไปปฏิบัติจริงได้ สภาวะแวดล้อมของโรงเรียนมีความเหมาะสมและเอื้อต่อการดำเนินโครงการ โครงการสามารถแก้ปัญหาวินัยนักเรียน สอดคล้องกับความต้องการของครู ผู้ปกครองและชุมชน และมีความเหมาะสมและมีความจำเป็นในการแก้ปัญหา

ผลการประเมินความพร้อมของปัจจัยในการดำเนินโครงการพัฒนาวินัยนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.18, S.D. = 0.18) ซึ่งผ่านการประเมิน พบว่า ผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบมีความพร้อมในการดำเนินโครงการ รองลงมาคือ กิจกรรมในโครงการมีความเหมาะสมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์

ผลการประเมินความเหมาะสมในการดำเนินการด้านกระบวนการของโครงการพัฒนาวินัยนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.27, S.D. = 0.23) ซึ่งผ่านการประเมิน พบว่า ครูปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน รองลงมาคือ โรงเรียนจัดกิจกรรม ยกย่องนักเรียนที่ไม่ขาดเรียนและร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงทุกครั้ง จัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ โดยนักเรียนมีส่วนร่วม โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนที่มีความรับผิดชอบ จัดทำระเบียบข้อบังคับในการรักษาวินัยโดยให้นักเรียนมีส่วนร่วม

ผลการประเมินผลผลิตของโครงการพัฒนาวินัยนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.34, S.D. = 0.14) ซึ่งผ่านการประเมิน พบว่า นักเรียนทำเวรรักษาความสะอาดห้องเรียนทุกวัน รองลงมาคือ นักเรียนแสดงกิริยาที่มีสัมมาคารวะ นักเรียนรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย

ผลการประเมินผลกระทบของโครงการพัฒนาวินัยนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.34, S.D. = 0.14) ซึ่งผ่านการประเมิน พบว่า นักเรียนมีความซื่อสัตย์ สำนึกดี มีน้ำใจและมีความอดทนอดกลั้น รองลงมาคือ นักเรียนมีการทำงานร่วมกันจะรับฟังความคิดเห็นของกันและกัน

นำผลเสนอแนวทางในการพัฒนาวินัยนักเรียนของโรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือ โดยใช้รูปแบบซิปโมเดล (CIPP Model) 5 ด้าน จากผลการประเมินมาจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) โดยผู้บริหาร ครูและผู้ปกครอง ด้วยการวิเคราะห์เนื้อหาสรุปแนวทางในการพัฒนา ด้านสภาวะแวดล้อมกำหนดนโยบายการพัฒนา ควรมีการวิเคราะห์สภาพปัญหา และความต้องการในการพัฒนาวินัยนักเรียน กำหนดนโยบายของโรงเรียน วางแผนปฏิบัติการ กำหนดคณะบุคคลผู้รับผิดชอบ มีการจัดทำแผนแม่บทและแผนรองรับ มีการกำกับติดตามตรวจสอบ ประเมินผลการดำเนินงาน รายงานผลต่อผู้บริหารโรงเรียนเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง ด้านความพร้อมของปัจจัยในการดำเนินโครงการ ควรมีการสอดแทรกความมีวินัยในตนเองในทุกรายวิชาเน้นการปฏิบัติของกิจกรรมการเรียนรู้ที่ต่อเนื่องมีการตัดคะแนนให้มีระเบียบแบบแผนจากการทำงานที่ครูกำหนดให้ ด้านความเหมาะสมในการดำเนินการด้านกระบวนการของโครงการควรมีการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน ในการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย การรักษาความสะอาด ด้านผลผลิตของโครงการการปฏิบัติเป็นแบบอย่างของครู และบุคลากรในโรงเรียน ครูและบุคลากรทุกคนต้องประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดี ควรมีการอบรมเกี่ยวกับจรรยาบรรณครูปีละ1 ครั้ง เพื่อเป็นการทบทวน กระตุ้นจิตสำนึกความรับผิดชอบในแบบอย่างของวิชาชีพครูที่ดีอยู่เสมอ ด้านผลกระทบของโครงการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ควรมีการจัดระเบียบวินัย สร้างความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี ความรับผิดชอบการทำงานร่วมกันสร้างกระบวนการทำความดีไปในตัว เป็นการปลูกฝังจิตสำนึก สร้างเจตคติ ปรับพฤติกรรม กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจในการทำความดี มีระเบียบวินัย

โพสต์โดย witshaman : [2 มี.ค. 2563 เวลา 07:48 น.]
อ่าน [2155] ไอพี : 182.53.183.249
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 13,102 ครั้ง
ดูโอ้ลูกเสือไทย ดีดกีตาร์โชว์เพลง BALADA เป๊ะมาก ๆ
ดูโอ้ลูกเสือไทย ดีดกีตาร์โชว์เพลง BALADA เป๊ะมาก ๆ

เปิดอ่าน 12,282 ครั้ง
เสริมสุขภาพลูกน้อยให้ได้ผลด้วย ผลไม้
เสริมสุขภาพลูกน้อยให้ได้ผลด้วย ผลไม้

เปิดอ่าน 23,486 ครั้ง
8 วิธี การบริหารสมอง ให้สดชื่น
8 วิธี การบริหารสมอง ให้สดชื่น

เปิดอ่าน 120,058 ครั้ง
การอ่านจับใจความสำคัญ
การอ่านจับใจความสำคัญ

เปิดอ่าน 16,768 ครั้ง
เกมส์วันเกิด 30 ปีของ PAC-MAN
เกมส์วันเกิด 30 ปีของ PAC-MAN

เปิดอ่าน 11,880 ครั้ง
LCD (Liquid Crystal Display)
LCD (Liquid Crystal Display)

เปิดอ่าน 16,191 ครั้ง
จัดฮวงจุ้ย . . . รับโชคปี 52 สู้วัวกระทิงเลือด
จัดฮวงจุ้ย . . . รับโชคปี 52 สู้วัวกระทิงเลือด

เปิดอ่าน 30,215 ครั้ง
ปิแอร์ เดอ แฟร์มาต์ นัก คณิตศาสตร์
ปิแอร์ เดอ แฟร์มาต์ นัก คณิตศาสตร์

เปิดอ่าน 17,658 ครั้ง
แชร์ทั่วเน็ต!!! วิธีสยบมดง่ายๆ แค่เปลือกไข่ย่างไฟ
แชร์ทั่วเน็ต!!! วิธีสยบมดง่ายๆ แค่เปลือกไข่ย่างไฟ

เปิดอ่าน 20,963 ครั้ง
กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการอุทธรณ์ และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. 2550
กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการอุทธรณ์ และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. 2550

เปิดอ่าน 5,279 ครั้ง
จ๊อบส์ ดีบี ประเทศไทย เผยมุมมองผู้หางานและนายจ้างกับภาวะการจ้างงาน เปรียบเทียบประเทศไทยกับอาเซียน
จ๊อบส์ ดีบี ประเทศไทย เผยมุมมองผู้หางานและนายจ้างกับภาวะการจ้างงาน เปรียบเทียบประเทศไทยกับอาเซียน

เปิดอ่าน 27,399 ครั้ง
"นพ.ยง" มีคำตอบ! เคยติด "โควิด-19" ติดซ้ำได้หรือไม่-ต้อง "ฉีดวัคซีน" อีกหรือไม่.?
"นพ.ยง" มีคำตอบ! เคยติด "โควิด-19" ติดซ้ำได้หรือไม่-ต้อง "ฉีดวัคซีน" อีกหรือไม่.?

เปิดอ่าน 14,967 ครั้ง
เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเกี่ยวกับดวงจันทร์
เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเกี่ยวกับดวงจันทร์

เปิดอ่าน 11,182 ครั้ง
ระวังนะ "ความร้อน" สามารถทำลายข้อมูลใน SSD ได้
ระวังนะ "ความร้อน" สามารถทำลายข้อมูลใน SSD ได้

เปิดอ่าน 15,646 ครั้ง
เอกสารแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2558
เอกสารแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2558

เปิดอ่าน 17,055 ครั้ง
เทคนิคไร้สาระกะอีเบย์ 6 ใช้ google เพื่อช่วยยกระดับภาษาอังกฤษ
เทคนิคไร้สาระกะอีเบย์ 6 ใช้ google เพื่อช่วยยกระดับภาษาอังกฤษ
เปิดอ่าน 7,434 ครั้ง
"จันผา" ไม้ประดับฟอร์มสวย เลี้ยงง่ายไว้แต่งสวน
"จันผา" ไม้ประดับฟอร์มสวย เลี้ยงง่ายไว้แต่งสวน
เปิดอ่าน 11,516 ครั้ง
Dragon Baby เจ้าหนูสุดเจ๋ง คลิปอยากให้ลูกน้อยเป็นซุปเปอร์ฮีโร่
Dragon Baby เจ้าหนูสุดเจ๋ง คลิปอยากให้ลูกน้อยเป็นซุปเปอร์ฮีโร่
เปิดอ่าน 9,931 ครั้ง
10 ประการที่ญี่ปุ่นก้าวหน้าระดับโลก
10 ประการที่ญี่ปุ่นก้าวหน้าระดับโลก
เปิดอ่าน 16,465 ครั้ง
11 เว็บไซต์เรียนภาษาสุดเจ๋ง ที่คนอยากเก่งอังกฤษไม่ควรพลาด!
11 เว็บไซต์เรียนภาษาสุดเจ๋ง ที่คนอยากเก่งอังกฤษไม่ควรพลาด!

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ