ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 โดยใช้กิจกรรมเกมการศึกษาคณิตศาสตร์แสนสนุก

ชื่อเรื่อง รายงานผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิศาสตร์ของเด็กปฐมวัย

ชั้นอนุบาลปีที่ 1 โดยใช้กิจกรรมเกมการศึกษาคณิตศาสตร์แสนสนุก

ชื่อผู้ศึกษา เครือวัลย์ เตจ๊ะยา

ครูชำนาญการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งหมากหนุ่ม

สังกัดเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ

ปีที่ศึกษา 2561

บทคัดย่อ

รายงานผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1 โดยใช้กิจกรรมเกมการศึกษาคณิตศาสตร์แสนสนุก เพื่อศึกษาผลเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาแสนสนุก ทั้งรายด้าน และภาพรวม ประชากรที่ใช้ในการศึกษาเป็นเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งหมากหนุ่ม อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 20 คน เป็นเด็กชาย 10 คน เด็กหญิง10 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย คู่มือการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาคณิตศาสตร์แสนสนุก จำนวน 8 หน่วย ๆ ละ4 กิจกรรม รวม 32 กิจกรรม แผนการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1โดยใช้กิจกรรมเกมการศึกษาคณิตศาสตร์แสนสนุก จำนวน 32 แผน และแบบประเมินทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ จำนวน 4 ชุด ๆละ 5 ข้อ รวม 20 ข้อ ใช้เวลาในการศึกษา 8 สัปดาห์และรวบรวมข้อมูลหลังการทดลอง สถิติ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ หาค่าเฉลี่ย ( µ ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) และร้อยละของคะแนน เปลี่ยนแปลง (Percentage+Change : P.C) นำเสนอในรูปตารางประกอบการพรรณา

ผลการศึกษาได้ ดังนี้

1. ผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1 ระหว่างการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาคณิตศาสตร์แสนสนุก มีผลการพัฒนารายด้านและภาพรวม พบว่า ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็ก ในด้านการนับจำนวน การเปรียบเทียบ การเรียงลำดับการจัดหมวดหมู่ และภาพรวม เริ่มในสัปดาห์แรกจนถึงสัปดาห์ที่ 8 มีการจัดกิจกรรมและประเมินผลการพัฒนาคือ(1.88,2.07,2.19,2.32.2.43, 2.58, 2.85,3.00) ตามลำดับ มีการจัดกิจกรรม และประเมินผลพัฒนาการรายด้าน ผลปรากฏว่า ทักษะด้านการนับจำนวน ระหว่างสัปดาห์ที่ 1 ถึงสัปดาห์ที่ 5 ได้ค่าเฉลี่ย 1.90,2.10 ,2.21, 2.33, 2.46,)และสัปดาห์ที่ 6 ถึงสัปดาห์สุดท้ายพัฒนาการอยู่ในระดับ ดี คือ ( 2.58 ,2.86และ3.00 ) ด้านการเปรียบเทียบระหว่างสัปดาห์ที่ 1 ถึงสัปดาห์ ที่ 4 ได้ค่าเฉลี่ย (1.86,2.06 ,2.23, 2.34,)และสัปดาห์ที่ 5 ถึงสัปดาห์สุดท้ายพัฒนาการอยู่ในระดับ ดีคือ ( 2.60,2.86 และ3.00 ) ด้านการเรียงลำดับ ระหว่างสัปดาห์ที่ 1 ถึงสัปดาห์ที่ 5 ได้ค่าเฉลี่ย 1.83, 2.06, 2.19, 2.31, 2.40)และสัปดาห์ที่ 6 ถึงสัปดาห์สุดท้ายพัฒนาการอยู่ในระดับ ดี( 2.59 ,,2.84, และ3.00 ) ด้านการจัดหมวดหมู่ ระหว่างสัปดาห์ที่ 1ถึงสัปดาห์ที่ 5 ได้ค่าเฉลี่ย (1.93,2.04, 2.15 ,2.29, 2.43)และสัปดาห์ที่ 6 ถึงสัปดาห์สุดท้ายพัฒนาการอยู่ในระดับ ดี( 2.54 ,2.84,3.00 ) โดยภาพรวมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์เริ่มสัปดาห์แรกเด็กได้คะแนนอยู่ในระดับพอใช้(1.88)ต่อมามีการจัดกิจกรรมและประเมินพฤติกรรมลักษณะเดิม ปรากฏว่าเด็กมีพัฒนาการเพิ่มขึ้นตามลำดับสัปดาห์ที่ 2 ถึงสัปดาห์ที่ 5 อยู่ในระดับพอใช้ ดังนี้ 2.07 ,2.19, 2.32 และ2.43 ในสัปดาห์ที่ 6 ถึงสัปดาห์ที่ 8 มีพัฒนาการเพิ่มขึ้นตามลำดับอยู่ในระดับ ดี ดังนี้, 2.58, 2.85, 3.00 ได้ค่าเฉลี่ย 8 สัปดาห์อยู่ที่2.42 อยู่ในระดับ พอใช้

2. ผลการเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ก่อนและหลังการจัดกิจกรรม เกมการศึกษาแสนสนุกเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1 ทั้งรายด้านและภาพรวม แต่ละด้านดังนี้ ผลการเปรียบเทียบรายด้าน ด้านการนับจำนวนก่อนการจัดกิจกรรมได้ค่าเฉลี่ย 1.35 หลังการจัดกิจกรรมได้ค่าเฉลี่ย 4.55 หลังการจัดกิจกรรมค่าเฉลี่ยสูงขึ้น 3.20 คิดเป็นร้อยละ 64.00 ด้านการเปรียบเทียบ ก่อนการจัดกิจกรรม ได้ค่าเฉลี่ย 1.25 หลังการจัดกิจกรรมได้ค่าเฉลี่ย 4.40 หลังการจัดกิจกรรมค่าเฉลี่ยสูงขึ้น 3.15 คิดเป็นร้อยละ 63.00 ด้านการเรียงลำดับ ก่อนการจัดกิจกรรมได้ค่าเฉลี่ย 1.30 หลังการจัดกิจกรรมได้ค่าเฉลี่ย 4.20 หลังการจัดกิจกรรมค่าเฉลี่ยสูงขึ้น 2.90 คิดเป็นร้อยละ 58.00 ด้านการจัดหมวดหมู่ ก่อนการจัดกิจกรรมได้ค่าเฉลี่ย 1.40 หลังการจัดกิจกรรมได้ค่าเฉลี่ย 4.60 หลังการจัดกิจกรรมค่าเฉลี่ยสูงขึ้น 3.20 คิดเป็นร้อยละ64.00 และโดยภาพรวม 4 ทักษะก่อนการจัดกิจกรรมได้ค่าเฉลี่ย 1.33 หลังการจัดกิจกรรมได้ค่าเฉลี่ย 4.44 หลังการจัดกิจกรรมค่าเฉลี่ยสูงขึ้น 3.11 คิดเป็นร้อยละ 62.25

โพสต์โดย วัลย์ : [4 มี.ค. 2563 เวลา 09:04 น.]
อ่าน [2281] ไอพี : 58.11.16.246
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 29,976 ครั้ง
ทำไมคนเราต้องกระพริบตา
ทำไมคนเราต้องกระพริบตา

เปิดอ่าน 16,242 ครั้ง
คืนครูสู่ห้องเรียน
คืนครูสู่ห้องเรียน

เปิดอ่าน 41,762 ครั้ง
กฎหมายตราสามดวง
กฎหมายตราสามดวง

เปิดอ่าน 13,350 ครั้ง
วันตรุษจีน
วันตรุษจีน

เปิดอ่าน 8,984 ครั้ง
แนะพ่อแม่ติดโปรแกรมไอซีทีเฮาส์คีปเปอร์
แนะพ่อแม่ติดโปรแกรมไอซีทีเฮาส์คีปเปอร์

เปิดอ่าน 8,005 ครั้ง
"กูเกิ้ล"ผุดนวัตกรรม แว่นเสมือนจริง-รถอัตโนมัติ!
"กูเกิ้ล"ผุดนวัตกรรม แว่นเสมือนจริง-รถอัตโนมัติ!

เปิดอ่าน 11,530 ครั้ง
"ข้าวหลามดง" ไม่ใช่อาหาร แต่มันคืออะไร?
"ข้าวหลามดง" ไม่ใช่อาหาร แต่มันคืออะไร?

เปิดอ่าน 11,062 ครั้ง
ไข่มุก โชว์ชุดประจำชาติ ประกวดเวทีจักรวาล
ไข่มุก โชว์ชุดประจำชาติ ประกวดเวทีจักรวาล

เปิดอ่าน 12,982 ครั้ง
สายตาเอียง
สายตาเอียง

เปิดอ่าน 41,121 ครั้ง
ฟังก์ชันของ exponential
ฟังก์ชันของ exponential

เปิดอ่าน 7,137 ครั้ง
กว่าจะมาเป็น "ไอโฟน" จุดกำเนิดและความบังเอิญ
กว่าจะมาเป็น "ไอโฟน" จุดกำเนิดและความบังเอิญ

เปิดอ่าน 21,793 ครั้ง
เกณฑ์มาตรฐานการเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์
เกณฑ์มาตรฐานการเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์

เปิดอ่าน 9,938 ครั้ง
สมองที่ไร้ข้อมูล ความรู้และความคิด
สมองที่ไร้ข้อมูล ความรู้และความคิด

เปิดอ่าน 12,661 ครั้ง
เจาะข่าวเด่น "ศัลยกรรมเถื่อน พริตตี้ช็อก"
เจาะข่าวเด่น "ศัลยกรรมเถื่อน พริตตี้ช็อก"

เปิดอ่าน 11,397 ครั้ง
เทคนิคการดูแลเส้นผม ช่วงหน้าฝน
เทคนิคการดูแลเส้นผม ช่วงหน้าฝน

เปิดอ่าน 16,578 ครั้ง
จดหมายลูกโซ่ มีความเป็นมาอย่างไร
จดหมายลูกโซ่ มีความเป็นมาอย่างไร
เปิดอ่าน 9,075 ครั้ง
วันปิยมหาราช
วันปิยมหาราช
เปิดอ่าน 12,928 ครั้ง
เลี้ยงลูกรักให้มีพัฒนาการสมวัย
เลี้ยงลูกรักให้มีพัฒนาการสมวัย
เปิดอ่าน 55,696 ครั้ง
วรรณคดีมรดกของไทยสมัยอยุธยา
วรรณคดีมรดกของไทยสมัยอยุธยา
เปิดอ่าน 16,516 ครั้ง
ชวนดู ฝนดาวตก โอไรโอนิดส์ Orionid Meteors shower
ชวนดู ฝนดาวตก โอไรโอนิดส์ Orionid Meteors shower

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ