ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
สุขภาวะเลิศ...ผลการเรียนล้ำ...สมรรถนะพร้อมก้าวสู่สังคม ด้วย OPERA....Model

สุขภาวะเลิศ...ผลการเรียนล้ำ...สมรรถนะพร้อมก้าวสู่สมรรถนะ ด้วย...OPERA Model

นางสาวชฎาพร เสนเผือก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วง อำเภอรัตภูมิ

บทนำ/สภาพปัญหา

ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการศึกษาไปสู่เป้าหมายของ สถานศึกษา โดยมีเป้าหมายสุดท้าย คือผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นลักษณะของคนไทย ๔.๐ ที่สามารถสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ให้กับประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ ที่มีจุดมุ่งหมายเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาชาติ ๒๐ ปี (พุทธศักราช ๒๕๖๐-๒๕๗๙) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขี้นพื้นฐาน

ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาในทุกมิติ ฉะนั้น บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ จำเป็นต้องมีการปรับตัว ปรับวิสัยทัศน์ เพื่อการพัฒนาตนเองและพัฒนาองค์กรให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง เพื่อนำพาองค์กรสู่การพัฒนาคุณภาพ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีทั้งด้านการบริหารวิชาการ การบริหารทั่วไป การบริหารบุคลากร และการบริหารการเงิน ให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค และดำรงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง รูปแบบหรือทักษะการบริหารจึงมีความจำเป็นและสำคัญต่อการพัฒนาสถานศึกษา สู่การพัฒนาคุณภาพอย่างรอบด้านของสถานศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑

วิสัยทัศน์

“ครูดี นักเรียนเป็นคนดี ระบบบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ มุ่งสู่องค์กรคุณภาพแบบองค์รวม”

เป้าหมายความสำเร็จ/ความคาดหวังที่ต้องการ

การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยมุ่งหวังให้นักเรียนมีศักยภาพความพร้อมที่จะก้าวออกสู่สังคมและดำรงชีพอย่างเป็นสุข เป็นที่ยอมรับ คือ การสร้างความพร้อมให้นักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง รู้จักคิดและกล้าแสดงออก ซึ่งสิ่งสำคัญเหล่านั้นเป็นบทบาทหน้าที่ที่สำคัญของโรงเรียน ผู้บริหารและครู ฉะนั้น สิ่งที่จะทำให้เกิดภาพความสำเร็จดังกล่าว คือ การสร้างเสริมสุขภาวะ ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งข้าพเจ้าได้ยึดยุทธศาสตร์พระราชทาน สร้างรูปแบบการบริหารจัดการและการพัฒนาคุณภาพด้วย OPERA Model

ขั้นตอนการดำเนินการ

๑. ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัจจุบันปัญหา ความต้องการในการพัฒนา ประชุมบุคลากร ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

๒. สร้างรูปแบบการพัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษา ที่ยึดยุทธศาสตร์พระราชทาน ด้วยรูปแบบการบริหาร OPERA Model

๓. ทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษา ที่ยึดยุทธศาสตร์พระราชทาน ด้วยรูปแบบการบริหารแบบ OPERA Model

๔. ประเมินรูปแบบการการพัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาแบบองค์รวมจากผลสำเร็จที่เกิด ขึ้นภายในสถานศึกษา และใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของครู นักเรียน ผู้ปกครอง

๕. ขยายผลกับโรงเรียนอื่น ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ คือ โรงเรียนบ้านลานควาย และ โรงเรียนบ้านไร่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒

ภาพความสำเร็จ

ด้านผู้เรียน

๑. คะแนนผลการสอบระดับชาติ (o-net) ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ค่าเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระสูงกว่าค่าเฉลี่ย

ระดับประเทศ ได้อันดับที่ ๔ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒ และได้คะแนน ผลการสอบวิชาคณิตศาสตร์ได้อันดับที่ ๑ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒

๒. คะแนนผลการสอบระดับชาติ (NT) ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๑ ค่าเฉลี่ยทุกด้านสูงกว่า ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ -๒๕๖๑ ได้อันดับที่ ๑๑ และ ๖ ตามลำดับ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สงขลา เขต ๒

๔. ปีการศึกษา ๒๕๖๑ นักเรียนได้รับเกียรติบัตรเหรียญเงิน ระดับชาติ การแข่งขันสร้างการแข่งขันการสร้างภาพ ด้วยการฉีก ตัดปะ กระดาษ ระดับปฐมวัย และการแข่งขันนาฎศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖

๕. นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม ให้ความร่วมมือปฎิบัติกิจกรรมของโรงเรียนเป็นอย่างดี

ด้านสถานศึกษา

ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ได้รับเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติผลการดำเนินงาน โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ได้รับเกียรติบัตรรองชนะเลิศอันดับ ๑ การประกวด“ส้วมสะอาด”(มาตรฐานส้วม สาธารณะ HAS) ได้รับรางวัลโรงเรียนคุณภาพมาตรฐานบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ได้รับประกาศนียบัตรโรงเรียนปลอดขยะ และได้รับการประเมินเป็นองค์กรปลอดโฟม

ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา

ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ได้รับเกียรติบัตรเหรียญเงิน ระดับชาติ การแข่งขันสร้างการแข่งขันการสร้างภาพ ด้วยการฉีก ตัดปะ กระดาษ ระดับปฐมวัย และการแข่งขันนาฎศิลป์ไทยอนุรักษ์ระดับประถมศึกษา นางสมนึก จันทบุรี ได้รับคัดเลือกเป็นครูดีในดวงใจ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ด้านตนเอง

ได้รับเกียรติบัตรผู้บริหารที่มีความมุ่งมั่นและทุ่มเทจนทำให้นักเรียนได้คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ในการสอบระดับชาติของนักเรียนชั้น ป.๖ ได้รับเกียรติบัตร เชิดชูเกียรติ ผลการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข และได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี”

ด้านชุมชน

ชุมชนให้ความไว้วางใจส่งบุตรหลานเข้าเรียน ให้ความร่วมมือในการพัฒนาสถานศึกษาให้การสนับสนุนทางด้านแรงงาน และงบประมาณสำหรับการพัฒนาสถานศึกษา ส่งผลให้สถานศึกษาเป็นสถานที่เอื้อต่อการเรียนรู้

แนวทางพัฒนาต่อยอดขยายผล

นำรูปแบบการบริหารแบบ OPERA Model และแนวทางการใช้ยุทธศาสตร์พระราชทาน ให้ครู และบุคลากรมีส่วนร่วมในการใช้เพื่อเสริมจุดเด่น พัฒนาจุดด้อย สำหรับการจัดการเรียนการสอนมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่สูงขึ้น อย่างต่อเนื่อง

โพสต์โดย โรงเรียนบ้านม่วง : [4 มี.ค. 2563 เวลา 13:14 น.]
อ่าน [2145] ไอพี : 171.7.219.202
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 24,328 ครั้ง
เหตุผลที่ต้องซื้อ "กล้องดิจิตอล"
เหตุผลที่ต้องซื้อ "กล้องดิจิตอล"

เปิดอ่าน 17,010 ครั้ง
เทศกาล "ไหว้บะจ่าง"
เทศกาล "ไหว้บะจ่าง"

เปิดอ่าน 22,424 ครั้ง
13 แอพพลิเคชั่น อันตราย ที่ "Google" แบน ใครลงแล้วต้องแฟลชโอเอสใหม่เท่านั้น
13 แอพพลิเคชั่น อันตราย ที่ "Google" แบน ใครลงแล้วต้องแฟลชโอเอสใหม่เท่านั้น

เปิดอ่าน 121,795 ครั้ง
เตือนภัย "ถ่ายเป็นเลือด" ระวังโรคแฝง...ร้ายแรงถึงชีวิต!!
เตือนภัย "ถ่ายเป็นเลือด" ระวังโรคแฝง...ร้ายแรงถึงชีวิต!!

เปิดอ่าน 11,233 ครั้ง
กระบวนท่าแก้ปวดหลัง
กระบวนท่าแก้ปวดหลัง

เปิดอ่าน 36,757 ครั้ง
การประเมินวิทยฐานะช่วงเปลี่ยนผ่านจากเกณฑ์เก่าสู่ระบบ PA (ศึกษานิเทศก์)
การประเมินวิทยฐานะช่วงเปลี่ยนผ่านจากเกณฑ์เก่าสู่ระบบ PA (ศึกษานิเทศก์)

เปิดอ่าน 16,766 ครั้ง
หลัก4อ. ป้องกันตัวเองให้ห่างไกลไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009
หลัก4อ. ป้องกันตัวเองให้ห่างไกลไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009

เปิดอ่าน 30,599 ครั้ง
น่ารักครับ! ลูกใช้หลักอริยสัจ 4 แนะทางออกแก้ปัญหาแม่ติดโทรศัพท์
น่ารักครับ! ลูกใช้หลักอริยสัจ 4 แนะทางออกแก้ปัญหาแม่ติดโทรศัพท์

เปิดอ่าน 10,378 ครั้ง
สักการะเกจิชื่อดัง... ตามหาผู้นำต้นยางต้นแรกมาปลูกในตรัง แวะชิมหมูย่างเมืองตรัง
สักการะเกจิชื่อดัง... ตามหาผู้นำต้นยางต้นแรกมาปลูกในตรัง แวะชิมหมูย่างเมืองตรัง

เปิดอ่าน 16,487 ครั้ง
ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล เดือนธันวาคม 2551
ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล เดือนธันวาคม 2551

เปิดอ่าน 21,956 ครั้ง
คนจีนบ้าเรียน"ภาษาอังกฤษ" ขณะที่ไทยติดหล่มอยู่รั้งท้าย!
คนจีนบ้าเรียน"ภาษาอังกฤษ" ขณะที่ไทยติดหล่มอยู่รั้งท้าย!

เปิดอ่าน 9,464 ครั้ง
ผลิต ใช้ และพัฒนาครูอย่างไร จึงจะนำไปสู่การเพิ่มคุณภาพผู้เรียน
ผลิต ใช้ และพัฒนาครูอย่างไร จึงจะนำไปสู่การเพิ่มคุณภาพผู้เรียน

เปิดอ่าน 27,532 ครั้ง
การยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยี
การยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยี

เปิดอ่าน 13,784 ครั้ง
5 สัญญาณโรคร้าย ที่ชายไม่ควรเมิน
5 สัญญาณโรคร้าย ที่ชายไม่ควรเมิน

เปิดอ่าน 10,478 ครั้ง
เกาหลีแพลนสร้าง แดจังกึม 2
เกาหลีแพลนสร้าง แดจังกึม 2

เปิดอ่าน 25,702 ครั้ง
ที่มาภาพมือเป็นรู ที่แชร์กันให้กลัวกันทั่วไลน์ ที่แท้มาจาก....
ที่มาภาพมือเป็นรู ที่แชร์กันให้กลัวกันทั่วไลน์ ที่แท้มาจาก....
เปิดอ่าน 15,297 ครั้ง
รายได้ และ ค่าครองชีพ AEC
รายได้ และ ค่าครองชีพ AEC
เปิดอ่าน 22,530 ครั้ง
ข้อห้ามของคนอกหัก
ข้อห้ามของคนอกหัก
เปิดอ่าน 16,789 ครั้ง
คลอด ‘เกณฑ์ย้ายเฉพาะกิจ’ แก้ปม..ร้างผู้บริหาร 7 พันตำแหน่ง ทางออกสุดท้าย..ของ ก.ค.ศ.?
คลอด ‘เกณฑ์ย้ายเฉพาะกิจ’ แก้ปม..ร้างผู้บริหาร 7 พันตำแหน่ง ทางออกสุดท้าย..ของ ก.ค.ศ.?
เปิดอ่าน 29,588 ครั้ง
6 นิสัยที่ทำให้อายุยืน ใช่คุณครบทุกข้อไหม
6 นิสัยที่ทำให้อายุยืน ใช่คุณครบทุกข้อไหม

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ