ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนาบทปฏิบัติการทางชีววิทยาร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบ ATLAS ตามแนวคิด Active Learning เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยม

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนา

บทปฏิบัติการทางชีววิทยาร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบ ATLAS ตามแนวคิด Active Learning เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 2) เพื่อพัฒนาและ

หาประสิทธิภาพของบทปฏิบัติการทางชีววิทยาร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบ ATLAS ตามแนวคิด Active Learning เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

3) เพื่อทดลองใช้บทปฏิบัติการทางชีววิทยาร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบ ATLAS ตามแนวคิด Active Learning เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 4) เพื่อประเมินและปรับปรุงบทปฏิบัติการทางชีววิทยาร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบ ATLAS ตามแนวคิด Active Learning เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มเป้าหมาย เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเทศบาล 6

นครเชียงราย จำนวน 36 คน รูปแบบการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental) แบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อน-หลังการทดลอง (One Group Pretest Posttest Design) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) บทปฏิบัติการทางชีววิทยาร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบ ATLAS ตามแนวคิด Active Learning เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 10 เรื่อง 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาปฏิบัติการชีววิทยา 1 ว31243 เป็นแบบทดสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 5 ตัวเลือก จำนวน 80 ข้อ 3) แบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เป็นแบบทดสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 5 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ 4) แบบวัดจิตวิทยาศาสตร์ จำนวน 30 ข้อ 5) แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทปฏิบัติการทางชีววิทยาร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบ ATLAS ตามแนวคิด Active Learning เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 18 ข้อ วิเคราะห์ข้อมูลโดยคำนวณค่าเฉลี่ย ร้อยละ และการทดสอบค่าที (t-test)

ผลการวิจัยพบว่า

1. ข้อสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน รายวิชาวิทยาศาสตร์ (05) เนื้อหาวิชาชีววิทยา ร่วมกับรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างปีการศึกษา 2551-2558 มีจำนวนทั้งสิ้น 150 ข้อ เป็นข้อสอบที่มีสถานการณ์การทดลอง จำนวน 83 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 55.33 เมื่อพิจารณาต่อว่าถ้าจะนำข้อสอบที่มีสถานการณ์การทดลองมาพัฒนาเป็นบทปฏิบัติการทางชีววิทยานั้นได้เพียง 49 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 32.67

2. บทปฏิบัติการทางชีววิทยาร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบ ATLAS ตามแนวคิด Active Learning เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.12/84.48 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 80/80

3. บทปฏิบัติการทางชีววิทยาร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบ ATLAS ตามแนวคิด Active Learning เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีดัชนีประสิทธิผล มีค่า 0.62

4. นักเรียนที่เรียนรู้ด้วยบทปฏิบัติการทางชีววิทยาร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบ ATLAS ตามแนวคิด Active Learning เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พบว่านักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 47.72 และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 67.58 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

5. นักเรียนที่เรียนรู้ด้วยบทปฏิบัติการทางชีววิทยาร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบ ATLAS ตามแนวคิด Active Learning เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พบว่านักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 16.42 และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 23.94 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนเท่ากับ 23.71 แสดงว่ามีทักษะทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

6. นักเรียนที่เรียนรู้ด้วยบทปฏิบัติการทางชีววิทยาร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบ ATLAS ตามแนวคิด Active Learning เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พบว่านักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 75.36 และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 134.67 แสดงว่ามีจิตวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

7. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนรู้โดยใช้บทปฏิบัติการทางชีววิทยาร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบ ATLAS ตามแนวคิด Active Learning เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พบว่าระดับความพึงพอใจของนักเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย (X ̅) เท่ากับ 4.73 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.42

โพสต์โดย rattapong : [7 มี.ค. 2563 เวลา 10:22 น.]
อ่าน [1277] ไอพี : 110.77.157.225
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ