ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สา หรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3

ชื่อเรื่อง : รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สา หรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3

ชื่อผู้วิจัย : นางสาวธิดารัตน์ ขวัญศรีสุทธ์ิ ตา แหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชา นาญการ

โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้ อมนอก) สา นักการศึกษา เทศบาลนครสงขลา

จังหวัดสงขลา

ปีการศึกษา : 2561

บทคัดย่อ

รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระ

การเรียนรู้ภาษาไทย สา หรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างและพัฒนา

ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สา หรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของ

ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สา หรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 3) เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์ ของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ระหว่างคะแนนสอบก่อนเรียนและคะแนนสอบหลังเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรม

เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สาหรับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้

ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สา หรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่

3/1 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) เทศบาลนครสงขลา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

จา นวน 1 ห้องเรียน นักเรียนจา นวน 46 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random

Sample) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) ชุดกิจกรรมเพื่อ

พัฒนาความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สาหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปี ที่ 3 จา นวน 5 ชุด ประกอบด้วย ชุดที่ 1 เรื่อง การอ่านคิดวิเคราะห์เบื้องต้น ชุดที่ 2 เรื่อง

การอ่านคิดวิเคราะห์บทความวิชาการ ชุดที่ 3 เรื่อง การอ่านคิดวิเคราะห์พระบรมราโชวาท ชุดที่ 4 เรื่อง การอ่านคิดวิเคราะห์บทร้อยกรอง ชุดที่ 5 เรื่อง การอ่านคิดวิเคราะห์นิทาน 2) แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระ

การเรียนรู้ภาษาไทย สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 จา นวน 15 แผนรวมเวลาในการจัด

การเรียนรู้ 15 ชั่วโมง 3) แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 3 ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 40 ข้อ และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 เป็ นแบบมาตราส่วน

ประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ จานวน 10 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที ผลการวิจัยพบว่า

1. ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย สา หรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 82.14/83.23 ซึ่งสูงกว่า

เกณฑ์ 80/80 ที่กา หนด

2. ดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 มีค่าเท่ากับ 0.6677 แสดงว่า

นักเรียนมีคะแนนเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 66.77

3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความสามารถในการ

อ่านคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 มีความ

สามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสา คัญทางสถิติที่ระดับ .05

4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 มีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนา

ความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สาหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

โพสต์โดย khwan1991 : [15 มี.ค. 2563 เวลา 19:48 น.]
อ่าน [1300] ไอพี : 171.7.232.40
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ